Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori Rikard Harr Januari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori Rikard Harr Januari 2013."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori Rikard Harr (rharr@informatik.umu.se) Januari 2013

2 © Rikard Harr2 Dagens agenda Inledning –Att väcka läsarens intresse och introducera arbetet Syfte –Definition, exempel och olika typer Problem –Definition, formulering och frågor Teori –Teorianvändning i uppsats Avslut

3 © Rikard Harr3 Inledning Arbetet introduceras Skapar förberedelse för vad som komma skall Fånga in och skapa intresse Tänk “tratt” –Fånga in läsaren via dennes värld –Led successivt in läsaren mot ämnet via avsmalning –Presentera vad som skall göras Lägger grund för syfte och problemformulering

4 © Rikard Harr4 Inledning (ett exempel)

5 © Rikard Harr5 Inledning (ett till exempel)

6 © Rikard Harr6 Syfte Ingen jättetydlig skillnad mellan syfte och problem Syfte: Vad man vill uppnå med arbetet Lo ̈ sa slutgiltigt, komma med fo ̈ rsta fo ̈ rslag till svar, stimulera nya fra ̊ gor, utveckla vår kunskap kring något osv. Problemformulering: Vilka fra ̊ gor som besvaras för att ta sig i riktning mot syftet Exempel:

7 © Rikard Harr7 Syfte (exempel)

8 © Rikard Harr8 Syfte Anger alltsa ̊ vad man vill a ̊ stadkomma och vad na ̊ gon skall kunna anva ̈ nda resultaten till En formulering som hela tiden utvecklas under arbetets ga ̊ ng Kunskaper utvecklas, intresse fo ̈ ra ̈ ndras osv Vanliga kategorier av (ordval i) syften: Beskriva Fo ̈ rklara Besluta Utva ̈ rdera Fo ̈ rstå

9 © Rikard Harr9 Syfte - beskriva Vill beskriva exempelvis tillsta ̊ nd, ha ̈ ndelser, fo ̈ rlopp, handlingar Avbildar, registrerar och dokumenterar Go ̈ rs inte fo ̈ rutsa ̈ ttningslo ̈ st; har oftast utga ̊ ngspunkt i perspektiv, teori, modell av na ̊ got slag Viktigt att ange vad beskrivningen skall anva ̈ ndas till Vem har nytta av den? Na ̈ r? Vilken kunskap vill man ha fram? Ex: att beskriva hur svenska tona ̊ ringars (a ̊ lder 13-19) mediekonsumtion ser ut

10 © Rikard Harr10 Syfte - fo ̈ rklara Analysera orsaker och samband Go ̈ rs utifra ̊ n utga ̊ ngspunkter Viktigt att ange och precisera dessa Na ̈ stan aldrig en modell som a ̈ r giltigt, finns oftast fler med olika fo ̈ r- och nackdelar Ex: Förklara varfo ̈ r svenska tona ̊ rstjejer (13- 19) fo ̈ redrar FB i sta ̈ llet fo ̈ r Twitter

11 © Rikard Harr11 Syfte - besluta Beslutsunderlag i politiska processer eller kommersiella beslut Ex: fo ̈ resla ̊ r hur framtidens skoldaghem skall utformas Syfte - utva ̈ rdera Studerar konsekvenserna av na ̊ got Ny organisation, ny teknik, olika alternativa funktioner i programvara, gra ̈ nssnittsdesigns pa ̊ verkan pa ̊ arbetstakt osv. Sker alltid mot givna kriterier och ma ̊ l Ex: efter ett a ̊ r ta ̈ nker vi utva ̈ rdera svenska tona ̊ rstjejers (13- 19) upplevelser av fo ̈ ra ̈ ndringen i FB's gra ̈ nssnitt Syfte - fo ̈ rstå Tillsta ̊ nd, ha ̈ ndelser, handlingar, fo ̈ rlopp, osv. Olika definitioner pa ̊ fo ̈ rsta ̊ beroende pa ̊ vilken vetenskapstradition man tittar pa ̊ Ex. Vad föranledde Cubakrisen?

12 © Rikard Harr12 Problem (frågeställningar) Vilka fra ̊ gor ens underso ̈ kning skall handla om Problem: Den upplevda skillnaden mellan ett existerande tillsta ̊ nd och ett o ̈ nskat tillsta ̊ nd (missno ̈ je med nuvarande tillsta ̊ nd) Problem inte negativt laddat; betyder i detta sammanhang snarare mo ̈ jligheter! Skall ej kunna besvaras med ja eller nej Skall besvaras eller tas bort Första man kollar i en uppsatsbedömning Lättast att underkänna på

13 © Rikard Harr13 Problem fo ̈ r vem? Problem existerar inte i sig sja ̈ lv; fra ̊ gor ma ̊ ste sta ̈ llas fo ̈ r att de skall uppsta ̊ ! Na ̊ gon ma ̊ ste intuitivt och/eller systematiskt ta ̈ nka fram ba ̊ de den besva ̈ rliga situation man befinner sig i (och vad som go ̈ r den besva ̈ rlig) och den positiva situation man vill ta sig till Ibland leder lo ̈ sandet av ett problem/besvarandet av en fra ̊ ga till uppkomsten av en a ̈ nnu viktigare fra ̊ ga; viktigt att inte ha fokus pa ̊ att lo ̈ sa allt direkt... Undvik Multi-point papers

14 © Rikard Harr14 Problem/Fra ̊ gor Kriterier fo ̈ r att va ̈ lja problem/fra ̊ ga: Har jag ett angreppssa ̈ tt och kan jag skaffa data? o Rimligt jobb att inha ̈ mta data och rimlig chans att besvara fra ̊ gan Hinner jag inom tidsramen o Hur la ̊ ngt a ̈ r realistiskt att ta sig? Vilken kunskap har jag om och vilket intresse av fra ̊ gorna? o Alltid fo ̈ rdel av att vara personligt intresserad av sitt a ̈ mne Finns det en bra handledare för detta? o Kan kanske ha betydelse A ̈ r det utvecklande och nyttigt? o A ̈ ven fo ̈ r personlig del!

15 © Rikard Harr15 Fra ̊ geformuleringsprocessen Problemomra ̊ de Delproblem o Valt delproblem (fo ̈ rskjutning o ̈ ver tid) Bo ̈ rjar i det stora temat, identifierar vilka delproblem som finns Va ̈ ljer ett delproblem att fokusera pa ̊, detta fo ̈ rskjuts na ̈ stan alltid i na ̊ gon riktning efter arbetets ga ̊ ng.

16 © Rikard Harr16 Frågor (exempel)

17 © Rikard Harr17 Teori Begreppet är väldigt svårt att definiera Har olika betydelser i olika sammanhang Ett sätt att närma sig begreppet är att tänka på det som: “[...] form a language that we use to understand the world and communicate with others” (Kuhn, 1996) ” From this point of view, theories are more like a pair of dark glasses. We put them on and the world is tinted. The change brings some objects into sharper contrast, while others fade into obscurity” (Halverson, 2002)) Alternativa betydelser: Kan vara en produkt av forskning Kan vara det man testar i sin forskning Kan vara en lins genom vilken vi försöker förstå fenomen

18 © Rikard Harr18 Teori i uppsatsarbetet Vanligtvis teoretiska begrepp, inte hela teorier För att se saker hos ett valt fenomen Ex. Tillgänglighetshantering i en grupp av samarbetande individer För att testa om begreppet håller Ex. Hur väl passar sig det teoretiska begreppet tillgänglighetshantering i en fysisk/medierad kontext? Användning eller icke-användning av teori avgör möjligheten till bidrag

19 © Rikard Harr19 Avslutning Frågor, kommentarer?


Ladda ner ppt "Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori Rikard Harr Januari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser