Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapliga begrepp - Studieobjekt, metod, resultat och bidrag Rikard Harr Januari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapliga begrepp - Studieobjekt, metod, resultat och bidrag Rikard Harr Januari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapliga begrepp - Studieobjekt, metod, resultat och bidrag Rikard Harr (rharr@informatik.umu.se) Januari 2012

2 © Rikard Harr2 Dagens agenda Studieobjekt Metod –Det kvalitativa och kvantitativa paradigmet –Forskarens roll –Att välja metod Resultat Analys Slutsatser Bidrag Avslut

3 © Rikard Harr3 Studieobjekt Det man va ̈ ljer att studera i sin forskning Na ̈ ra sammankopplat med syftet Kan vara (fysiska) ting och objekt: Datorspel, Affa ̈ rssystem, skra ̈ ckfilm, bakterier, osv. Även mer abstrakta saker: Innovationssystem, sociala konventioner i Twitter, ma ̈ nniskans interaktion med IT, osv. A ̈ r ofta det ”enkla” svaret pa ̊ fra ̊ gan ”Vad forskar du om da ̊ ?” Det mer grundla ̈ ggande man sta ̈ ller sina olika fra ̊ gor kring

4 © Rikard Harr4 Studieobjekt (exempel)

5 © Rikard Harr5 Metod Det sa ̈ tt varpa ̊ man inha ̈ mtar data om det man studerar Fo ̈ ljer pa ̊ vad man avser att studera: vilken fra ̊ ga man har, vilket problem man angriper Ho ̈ r till ett Paradigm Kvalitativ och kvantitativ forskning A ̈ ven teorier ho ̈ r till paradigm

6 © Rikard Harr6 Kvalitativa paradigmet En kvalitativ studie: Strävar efter att skapa en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och mekanismer till det som studeras Siktar på fördjupning i enstaka fallstudier, inte att generalisera över ett stort antal fall Rapporterar detaljerade bilder av informanter Utfo ̈ rs ofta i naturliga miljo ̈ er o Den plats da ̈ r data uppsta ̊ r Kvalitativ forskning är starkt kopplad till idén att det inte finns en objektiv verklighet som kan mätas/vägas/förklaras med statistik Kunskap söks genom subjektet, den är skapad och befinner sig i en historisk och kulturell kontext Vad kan inte studeras inom detta paradigm?

7 © Rikard Harr7 Kvantitativa paradigmet En kvantitativ studie: Utgångspunkten är att det finns en objektiv verklighet som man genom kvantitativ forskning på olika sätt försöker mäta för att få information om denna verklighet Baserar sig pa ̊ na ̊ gon teori som besta ̊ r av variabler vilka ma ̈ ts med siffror (nummer) och analyseras med statistiska metoder i syfte att avgo ̈ ra om prediktioner och generaliseringar ha ̊ ller Ger ofta na ̊ gon typ av värde som resultat Genomfo ̈ rs ofta med hja ̈ lp av experiment utfo ̈ rda i laboratoriemiljo ̈ o Kontrollerad miljo ̈ som sa ̈ kersta ̈ ller att endast det som avses ma ̈ tas verkligen ma ̈ ts. Baseras på uppfattningen om att verkligheten a ̈ r objektiv och existerar utan tolkning av subjekt Vad kan inte studeras inom detta paradigm?

8 © Rikard Harr8 Relationen mellan kvant/kval Kvalitativa fallstudier kompletteras ibland med kvantitativa metoder för att generalisera och verifiera de hypoteser man formulerar utifrån fallstudier Ex. Identifiera faktorer och sedan testa deras tyngd Kvantitativa studier kompletteras ibland med kvalitativa för att förstå orsakssamband och formulera hypoteser Ex. Vad beror det på att detta mönster i datan framträder? Det förekommer bland vissa kvalitativt inriktade forskare ett motstånd mot att komplettera med kvantitativ forskning Den kvalitativa och den kvantitativa forskningen missuppfattas ofta konkurrerande

9 © Rikard Harr9 Forskarens roll Kvantitativ: Ha ̊ lla distans till det som underso ̈ ks, ej pa ̊ verka empirin Kreativitet vid design av undersökning Är öppen med processen En slags objektiv uttolkare av naturliga data o Beskriver va ̈ rlden da ̈ refter (statistiskt spra ̊ k i rapportering) Kvalitativ: Forskaren interagerar med studieobjektet/ de som studeras, fo ̈ rso ̈ ker minska klyftan mellan sig sja ̈ lv och det som studeras Kreativitet vid tolkning och förklaring av data Erka ̈ nner att egna va ̈ rderingar pa ̊ verkar tolkning av data, reflekterar o ̈ ver vilka de kan vara och hur pa ̊ verkan sker Är öppen med vem denne är

10 © Rikard Harr10 Metoders karakta ̈ ristika Rollerna och paradigmens syn pa ̊ hur kunskap uppsta ̊ r avgo ̈ r hur metoderna fo ̈ r de olika paradigmen ser ut Kvantitativt: labbexperiment, kontroll, statistik o Distans och noggrannhet i procedurer o Ska kunna a ̊ terupprepas av andra o Undvika bias (pa ̊ verkan) av forskaren Kvalitativt: na ̈ rhet till studieobjekten, rika bilder och fo ̈ rklaringar o Minska klyftan mellan forskare och det som utforskas, mo ̈ jliggo ̈ ra en tolkning av det som sker o Bias ointressant; forskarens tolkning kra ̈ vs fo ̈ r att bild ska kunna uppsta ̊.

11 © Rikard Harr11 Exempel Kvantitativa metoder: Experiment o Slumpmässigt urval, kontrollerad miljo ̈, statistisk analys Granskning (surveys) o Enka ̈ ter och strukturerade intervjuer med syfte att generalisera fra ̊ n urval till population, slumpmässigt urval, statistisk analys Kvalitativa metoder: Intervjuer o O ̈ ppna, strukturerade, semi-strukturerade ej i syfte att sa ̈ kersta ̈ lla statistisk bera ̈ kningsbarhet Observationer o Direkta, in-direkta, deltagande, icke-deltagande Etnografi o Deltagande observationer i den kontext man studerar

12 © Rikard Harr12 Va ̈ lja metod Utga ̊ ifra ̊ n sitt syfte: kan metoden besvara min fra ̊ ga? Alltid (na ̈ stan) fler a ̈ n en metod som skulle kunna fungera Vanligt med kombinationer av metoder Viktigt argumentera fo ̈ r den man valt Fundera o ̈ ver fo ̈ r- och nackdelar med sin metod o La ̈ tt/sva ̊ rt fa ̊ fram svar pa ̊ fra ̊ gan? o Vilken typ av svar fa ̊ r man (typ av data)? o Resursa ̊ tga ̊ ng? o Förmåga? o Möjlighet till intrång?

13 © Rikard Harr13 Resultat Det som genereras av genomfo ̈ randet av en studie Svaret pa ̊ ens fra ̊ ga, eller det som go ̈ r att man kommer fram till sitt svar Formen fo ̈ ljer den metod man anva ̈ nder sig av Kvant metod => statistisk data Kval metod => citat, bilder, sammanställningar Kra ̈ ver att en analys go ̈ rs av de data som metoden tar fram I princip all data (kvalitativ och kvantitativ) ma ̊ ste analyseras pa ̊ na ̊ got sa ̈ tt innan man har na ̊ gra slutsatser

14 © Rikard Harr14 Analys Kvalitativ: Inneba ̈ r ofta en tolkning och sammansta ̈ llning av data o Tar fram generella drag, poa ̈ ngterar vissa kritiska iakttagelser, lyfter fram viktiga samband och iakttagelser Kvantitativ: Inneba ̈ r ofta en statistisk analys av data o Ko ̈ r olika analysmetoder pa ̊ sin data, fa ̊ r fram resultat i form av va ̈ rden och sannolikheter osv. Oavsett paradigm; sa ̈ llan slutsatser direkt av metod!!

15 © Rikard Harr15 Enkel kvalitativ analys Skapa snabb uppfattning och sök mönster, undvik jäv Tre typer av kvalitativ analys 1.Identifiera återkommande mönster och teman –Växer fram när data hanteras –Målet med insamlingen styr fokus –Olika tekniker används, t.ex. affinity diagrams 2.Kategorisera data –Finkorning kategorisering av text, ord, gester –Kategoriseringsschema används –Viktigt att kategorier ej överlappar 3.Sökning efter kritiska händelser 1.Riktiga händelser rapporteras 2.Fokus på de aktiviteter som är viktiga för incidenten –Vidare analys av dessa aktiviteter

16 © Rikard Harr16 Vilka och vad är slutsatserna? Beror helt pa ̊ fra ̊ gan! Kan vara en ny fra ̊ ga eller ett svar pa ̊ den sta ̈ llda, en modell, en teori, en ny metod osv. Kan vara ett enkelt svar eller ett komplext formulerat tillsta ̊ nd Ex: Modell fo ̈ r hur man skall utva ̈ rdera typ av datorspel Regler fo ̈ r hur en viss typ av interaktion fungerar Bild av vilken typ av svar olika utva ̈ rderingsmetoder ger na ̈ r de tilla ̈ mpas pa ̊ underha ̊ llningswebbsidor En hypotes som a ̈ nnu inte kan fo ̈ rkastas (”va ̈ nsterha ̈ nta ma ̈ n lever la ̈ ngre a ̈ n ho ̈ gerha ̈ nta”)

17 © Rikard Harr17 Slutsatsernas effekt Kan a ̈ ven vara na ̊ got ova ̈ ntat som inte alls ger direkt svar pa ̊ fra ̊ gan/problemet Ofta de ova ̈ ntade uppta ̈ ckterna som ger sto ̈ rst genomslag Kan vara na ̊ got stort (ny teori) eller mindre (detaljobservation av vikt fo ̈ r fa ̈ rre) Vikten av resultatet avgo ̈ rs av den kontext inom vilken man a ̈ r verksam

18 © Rikard Harr18 Bidrag Hur viktigt det svar man presterar i sin studie a ̈ r fo ̈ r det sammanhang man va ̈ nder sig till Forskare, praktiker, samha ̈ lle, osv. Kan framkomma under studiens planering/genomförande eller analys Generellt: Stort bidrag ger na ̊ got eget som inte forskningsfa ̈ ltet uppma ̈ rksammat tidigare Mindre bidrag ger ett resultat som tillfo ̈ r och fo ̈ rdjupar omra ̊ det genom att bekra ̈ fta andras resultat eller ge resultat kring na ̊ got som inte a ̈ r av sa ̊ central relevans fo ̈ r omra ̊ det Bättre med ett mindre och väl underbyggt bidrag än motsatsen

19 © Rikard Harr19 Vad a ̈ r mitt bidrag? Fundera o ̈ ver vad man go ̈ r, eller har fått fram, som a ̈ r unikt i det sammanhang inom vilket man forskar Vad tillfo ̈ r min studie? Vem har nytta av mina resultat/erfarenheter och pa ̊ vilket sa ̈ tt? Att inte hitta något nytt kan i sig också vara ett bidrag

20 © Rikard Harr20 Avslutning Frågor, kommentarer, eller adjö


Ladda ner ppt "Vetenskapliga begrepp - Studieobjekt, metod, resultat och bidrag Rikard Harr Januari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser