Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapliga begrepp - Studieobjekt, metod, resultat och bidrag Rikard Harr Februari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapliga begrepp - Studieobjekt, metod, resultat och bidrag Rikard Harr Februari 2013."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapliga begrepp - Studieobjekt, metod, resultat och bidrag Rikard Harr (rharr@informatik.umu.se) Februari 2013

2 © Rikard Harr2 Dagens agenda Studieobjekt Metod –Det kvalitativa och kvantitativa paradigmet –Forskarens roll –Att välja metod Resultat Analys Slutsatser –Bidrag Avslut

3 © Rikard Harr3 Studieobjekt Det man va ̈ ljer att studera i sin forskning Na ̈ ra sammankopplat med syftet Kan vara ting och objekt: Datorspel, Affa ̈ rssystem, skra ̈ ckfilm, bakterier, osv. Kan vara abstrakta saker: Innovationssystem, sociala konventioner i Twitter, ma ̈ nniskans interaktion med IT, utvärderingsmetoder osv. Ofta kombination: Utvärderingsmetoder för datorspel A ̈ r svaret pa ̊ fra ̊ gan ”Vad forskar du om da ̊ ?” Det mer grundla ̈ ggande man sta ̈ ller sina olika fra ̊ gor kring

4 © Rikard Harr4 Studieobjekt(exempel) Svenska kyrkans digitalisering? Lärares förhållningssätt till IKT? Finansbubblor?

5 © Rikard Harr5 Metod Det sa ̈ tt varpa ̊ man inha ̈ mtar data om det man studerar Fo ̈ ljer pa ̊ vad man avser att studera: vilken fra ̊ ga man har, vilket problem man angriper Val av Paradigm Kvalitativ och kvantitativ forskning

6 © Rikard Harr6 Kvalitativa paradigmet Starkt kopplad till idén att det inte finns en objektiv verklighet som kan mätas/vägas/förklaras med statistik Strävar efter att skapa djupare förståelse för bakomliggande orsaker och till det som studeras Ex. Hur sker kunskapsdelning mellan anställda på Umeå kommun? Varför överger ungdomar Apberget för Facebook? Siktar på fördjupning i enstaka fall, inte generaliseringar Genererar detaljerade bilder av informanter och det studerade Kritiseras för att resultat inte går att upprepa eller resultatens rimlighet kontrolleras Vad kan inte studeras inom detta paradigm?

7 © Rikard Harr7 Kvantitativa paradigmet Starkt kopplad till tron att det finns en objektiv verklighet som man genom kvantitativ forskning kan mäta för att förstå Utgångspunkt i teori, val av variabler vilka ma ̈ ts med siffror och analyseras med statistiska metoder i syfte att avgo ̈ ra huruvida pa ̊ fo ̈ rhand gjorda prediktioner och generaliseringar ha ̊ ller Resultat av studier är numeriska som sedan tolkas och testas Studier sker ofta med hja ̈ lp av experiment Kontrollerad miljo ̈ som sa ̈ kersta ̈ ller att endast det som avses ma ̈ tas verkligen ma ̈ ts. Vad kan inte studeras inom detta paradigm?

8 © Rikard Harr8 Relationen mellan kvant/kval Kvalitativa fallstudier kan kompletteras med kvantitativa metoder för att generalisera och verifiera hypoteser som formuleras utifrån fallstudier Ex. Identifiera faktorer och sedan testa deras tyngd Kan kombineras för att att hitta rätt respondenter Kvantitativa studier kompletteras med kvalitativa för att förstå orsakssamband och formulera nya hypoteser Ex. Vad beror det på att detta mönster framträder? Visst motstånd bland kvalitativt inriktade forskare mot att komplettera med kvantitativ forskning, av ideologiska skäl, kanske för att kunskapen om statistik är låg Den kvalitativa och den kvantitativa forskningen missuppfattas ofta konkurrerande

9 © Rikard Harr9 Forskarens roll och metodval Kvantitativ: Ha ̊ lla distans till det som underso ̈ ks, ej pa ̊ verka empirin Kreativitet vid design av undersökning Är öppen med processen En slags objektiv uttolkare av naturliga data o Beskriver va ̈ rlden da ̈ refter (statistiskt spra ̊ k i rapportering) Kvalitativ: Forskaren interagerar med studieobjektet/ de som studeras, fo ̈ rso ̈ ker minska klyftan mellan sig sja ̈ lv och det som studeras Kreativitet vid tolkning och förklaring av data Erka ̈ nner att egna va ̈ rderingar pa ̊ verkar tolkning av data, reflekterar o ̈ ver vilka de kan vara och hur pa ̊ verkan sker Är öppen med vem denne är

10 © Rikard Harr10 Exempel Kvantitativa metoder: Experiment o Slumpmässigt urval, kontrollerad miljo ̈, statistisk analys Granskning (surveys) o Enka ̈ ter och strukturerade intervjuer med syfte att generalisera fra ̊ n sampel till population, slumpmässigt urval, statistisk analys Kvalitativa metoder: Intervjuer o O ̈ ppna, strukturerade, semi-strukturerade ej i syfte att sa ̈ kersta ̈ lla statistisk bera ̈ kningsbarhet Observationer o Direkta, in-direkta, deltagande, icke-deltagande Etnografi o Deltagande observationer i den kontext man studerar

11 © Rikard Harr11 Va ̈ lja metod Utga ̊ ifra ̊ n sitt syfte: kan metoden besvara min fra ̊ ga? Alltid (na ̈ stan) fler a ̈ n en metod som skulle kunna fungera Vanligt med kombinationer av metoder Viktigt argumentera fo ̈ r den man valt Fundera o ̈ ver fo ̈ r- och nackdelar med sin metod o La ̈ tt/sva ̊ rt fa ̊ fram svar pa ̊ fra ̊ gan? o Vilken typ av svar fa ̊ r man (typ av data)? o Resursa ̊ tga ̊ ng? o Förmåga? o Möjlighet till intrång?

12 © Rikard Harr12 Resultat Det som genereras av genomfo ̈ randet av en studie Svaret pa ̊ ens fra ̊ ga, eller det som go ̈ r att man kommer fram till sitt svar Formen fo ̈ ljer den metod man anva ̈ nder sig av Kvant metod => statistisk data Kval metod => citat, bilder, sammanställningar Kra ̈ ver att en analys go ̈ rs av de data som metoden tar fram I princip all data (kvalitativ och kvantitativ) ma ̊ ste analyseras pa ̊ na ̊ got sa ̈ tt innan man har na ̊ gra slutsatser

13 © Rikard Harr13 Analys Kvalitativ: Inneba ̈ r ofta en tolkning och sammansta ̈ llning av data o Tar fram generella drag, poa ̈ ngterar vissa kritiska iakttagelser, lyfter fram viktiga samband och iakttagelser Kvantitativ: Inneba ̈ r ofta en statistisk analys av data o Ko ̈ r olika analysmetoder pa ̊ sin data, fa ̊ r fram resultat i form av va ̈ rden och sannolikheter osv. Oavsett paradigm; sa ̈ llan resultat direkt av metod!!

14 © Rikard Harr14 Enkel kvalitativ analys Skapa snabb uppfattning och sök mönster, undvik jäv Tre exempel på kvalitativ analys 1.Identifiera återkommande mönster och teman –Växer fram när data hanteras –Målet med insamlingen styr fokus –Olika tekniker används, t.ex. affinity diagrams 2.Kategorisera data –Finkorning kategorisering av text, ord, gester –Kategoriseringsschema används –Viktigt att kategorier ej överlappar 3.Sökning efter kritiska händelser 1.Riktiga händelser rapporteras 2.Fokus på de aktiviteter som är viktiga för incidenten –Vidare analys av dessa aktiviteter

15 © Rikard Harr15 Vilka och vad är slutsatserna? Beror helt pa ̊ fra ̊ gan! Kan vara en ny fra ̊ ga eller ett svar pa ̊ den sta ̈ llda, en modell, en teori, en ny metod osv. Kan vara ett enkelt svar eller ett komplext formulerat tillsta ̊ nd Ex: Modell fo ̈ r hur man skall utva ̈ rdera typ av datorspel Regler fo ̈ r hur en viss typ av interaktion fungerar Bild av vilken typ av svar olika utva ̈ rderingsmetoder ger na ̈ r de tilla ̈ mpas pa ̊ underha ̊ llningswebbsidor En hypotes som a ̈ nnu inte kan fo ̈ rkastas (”va ̈ nsterha ̈ nta ma ̈ n lever la ̈ ngre a ̈ n ho ̈ gerha ̈ nta”)

16 © Rikard Harr16 Slutsatsernas effekt Kan a ̈ ven vara na ̊ got ova ̈ ntat som inte alls ger direkt svar pa ̊ fra ̊ gan/problemet Ofta de ova ̈ ntade uppta ̈ ckterna som ger sto ̈ rst genomslag Kan vara na ̊ got stort (ny teori) eller mindre (detaljobservation av vikt fo ̈ r fa ̈ rre) Vikten av resultatet avgo ̈ rs av den kontext inom vilken man a ̈ r verksam

17 © Rikard Harr17 Bidrag Hur viktigt det svar man presterar i sin studie a ̈ r fo ̈ r det sammanhang man va ̈ nder sig till Forskare, praktiker, samha ̈ lle, osv. Kan framkomma under studiens planering/genomförande eller analys Generellt: Stort bidrag ger na ̊ got eget som inte forskningsfa ̈ ltet uppma ̈ rksammat tidigare Mindre bidrag ger ett resultat som tillfo ̈ r och fo ̈ rdjupar omra ̊ det genom att bekra ̈ fta andras resultat eller ge resultat kring na ̊ got som inte a ̈ r av sa ̊ central relevans fo ̈ r omra ̊ det Bättre med ett mindre och väl underbyggt bidrag än motsatsen

18 © Rikard Harr18 Vad a ̈ r mitt bidrag? Fundera o ̈ ver vad man go ̈ r, eller har fått fram, som a ̈ r unikt i det sammanhang inom vilket man forskar Vad tillfo ̈ r min studie? Vem har nytta av mina resultat/erfarenheter och pa ̊ vilket sa ̈ tt?

19 © Rikard Harr19 Avslutning Frågor, kommentarer?


Ladda ner ppt "Vetenskapliga begrepp - Studieobjekt, metod, resultat och bidrag Rikard Harr Februari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser