Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori Rikard Harr Januari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori Rikard Harr Januari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori Rikard Harr (rharr@informatik.umu.se) Januari 2012

2 © Rikard Harr2 Dagens agenda Inledning Syfte –Definition, exempel och olika typer Problem –Definition, formulering och frågor Teori Avslut

3 © Rikard Harr3 Inledning Arbetet introduceras Fånga in och skapa intresse Lägger grund för syfte och problemformulering Skapar förberedelse för vad som komma skall Tänk “tratt” –Fånga in läsaren via dennes värld –Led succesivt in läsaren mot ämnet via avsmalning –Presentera vad som skall göras

4 © Rikard Harr4 Inledning (ett exempel)

5 © Rikard Harr5 Inledning (ett till exempel)

6 © Rikard Harr6 Syfte Ingen jättetydlig skillnad mellan syfte och problem Problemformulering: Vilka fra ̊ gor ens underso ̈ kning skall handla om Syfte: Vad man vill go ̈ ra med fra ̊ gorna Lo ̈ sa slutgiltigt, komma med fo ̈ rsta fo ̈ rslag till svar, stimulera nya fra ̊ gor, utveckla vår kunskap kring osv. Problemformulering anger inom vilket omra ̊ de man vill gra ̈ va, syfte och avgra ̈ nsningar bera ̈ ttar var och hur djupt Exempel:

7 © Rikard Harr7 Syfte (exempel)

8 © Rikard Harr8 Syfte Anger alltsa ̊ vad man vill a ̊ stadkomma och vad na ̊ gon skall kunna anva ̈ nda resultaten till En formulering som hela tiden utvecklas under arbetets ga ̊ ng Kunskaper utvecklas, intresse fo ̈ ra ̈ ndras osv Vanliga kategorier av (ordval i) syften: Beskriva Fo ̈ rklara Besluta Utva ̈ rdera Fo ̈ rstå

9 © Rikard Harr9 Syfte - beskriva Vill beskriva exempelvis tillsta ̊ nd, ha ̈ ndelser, fo ̈ rlopp, handlingar Avbildar, registrerar och dokumenterar Go ̈ rs inte fo ̈ rutsa ̈ ttningslo ̈ st; har alltid utga ̊ ngspunkt i perspektiv, teori, modell av na ̊ got slag Viktigt att ange vad beskrivningen skall anva ̈ ndas till Vem har nytta av den? Na ̈ r? Vilken kunskap vill man ha fram? Ex: att beskriva hur svenska tona ̊ ringars (a ̊ lder 13-19) mediekonsumtion ser ut

10 © Rikard Harr10 Syfte - fo ̈ rklara Analysera orsaker och samband Go ̈ rs utifra ̊ n utga ̊ ngspunkter Viktigt att ange och precisera dessa Na ̈ stan aldrig en modell som a ̈ r giltigt, finns oftast fler med olika fo ̈ r- och nackdelar Ex: Förklara varfo ̈ r svenska tona ̊ rstjejer (13- 19) fo ̈ redrar FB i sta ̈ llet fo ̈ r Twitter

11 © Rikard Harr11 Syfte - besluta Beslutsunderlag i politiska processer eller kommersiella beslut Ex: fo ̈ resla ̊ r hur framtidens skoldaghem skall utformas Syfte - utva ̈ rdera Studerar konsekvenserna av na ̊ got Ny organisation, ny teknik, olika alternativa funktioner i programvara, gra ̈ nssnittsdesigns pa ̊ verkan pa ̊ arbetstakt osv. Sker alltid mot givna kriterier och ma ̊ l Ex: efter ett a ̊ r ta ̈ nker vi utva ̈ rdera svenska tona ̊ rstjejers (13- 19) upplevelser av fo ̈ ra ̈ ndringen i FB's gra ̈ nssnitt

12 © Rikard Harr12 Syfte - fo ̈ rstå Tillsta ̊ nd, ha ̈ ndelser, handlingar, fo ̈ rlopp, osv. Olika definitioner pa ̊ fo ̈ rsta ̊ beroende pa ̊ vilken vetenskapstradition man tittar pa ̊ Bygger på bra och anva ̈ ndbara modeller o ̈ ver saker (positivistisk anda) Med utga ̊ ngspunkt i fo ̈ rfo ̈ rsta ̊ else ge sig in i samspelet mellan delfo ̈ rsta ̊ else och helhetsfo ̈ rsta ̊ else (hermeneutisk anda) Ex. Vad föranledde Cubakrisen?

13 © Rikard Harr13 Problem (frågeställningar) Vilka fra ̊ gor ens underso ̈ kning skall handla om Problem: Den upplevda skillnaden mellan ett existerande tillsta ̊ nd och ett o ̈ nskat tillsta ̊ nd (missno ̈ je med nuvarade tillsta ̊ nd) Problem inte negativt laddat; betyder i detta sammanhang snarare mo ̈ jligheter! Skall ej kunna besvaras med ja eller nej Skall besvaras eller tas bort

14 © Rikard Harr14 Problem fo ̈ r vem? Problem existerar inte i sig sja ̈ lv; fra ̊ gor ma ̊ ste sta ̈ llas fo ̈ r att de skall uppsta ̊ ! Na ̊ gon ma ̊ ste intuitivt och/eller systematiskt ta ̈ nka fram ba ̊ de den besva ̈ rliga situation man befinner sig i (och vad som go ̈ r den besva ̈ rlig) och den positiva situation man vill ta sig till Ibland leder lo ̈ sandet av ett problem/besvarandet av en fra ̊ ga till uppkomsten av en a ̈ nnu viktigare fra ̊ ga; viktigt att inte ha fokus pa ̊ att lo ̈ sa allt direkt...

15 © Rikard Harr15 Problematisering Att man utifra ̊ n ett visst perspektiv sta ̈ ller en fra ̊ ga om na ̊ got man funderar o ̈ ver Har inget att go ̈ ra med negativa vardagsfo ̈ resta ̈ llningen Sta ̈ ller sig helt enkelt fra ̊ gande info ̈ r na ̊ got Fra ̊ gans form styr vilket svar som kommer ges Problematisering sker i tre steg: Tema: beskriver a ̈ mnet fo ̈ r underso ̈ kningen o Sva ̊ rt veta vad som a ̈ r viktigt pa ̊ fo ̈ rhand o Faststa ̈ ller grundfakta, begrepp, definitioner; pilotstudie, fo ̈ rstudie Fra ̊ gor: de faktiska fo ̈ rha ̊ llanden som man siktar pa ̊ att besvara Hypoteser: pa ̊ sta ̊ enden om faktiska fo ̈ rha ̊ llanden som man vill se om de a ̈ r oriktiga eller om man inte kan utesluta att de a ̈ r riktiga o Har ett fo ̈ rmodat svar pa ̊ sin fra ̊ ga; ta ̈ nkt lo ̈ sning o Pro ̈ var hypotesen i sin underso ̈ kning; sta ̈ ller ofta upp hypoteser man inte tror pa ̊...

16 © Rikard Harr16 Problem/Fra ̊ gor Kriterier fo ̈ r att va ̈ lja problem/fra ̊ ga: Har jag ett angreppssa ̈ tt och kan jag skaffa data? o Rimligt jobb att inha ̈ mta data och rimlig chans att besvara fra ̊ gan Hinner jag inom tidsramen o Hur la ̊ ngt a ̈ r realistiskt att ta sig? Vilken kunskap har jag om och vilket intresse av fra ̊ gorna? o Alltid fo ̈ rdel av att vara personligt intresserad av sitt a ̈ mne A ̈ r det utvecklande och nyttigt? o A ̈ ven fo ̈ r personlig del!

17 © Rikard Harr17 Fra ̊ geformuleringsprocessen Problemomra ̊ de Delproblem o Valt delproblem (fo ̈ rskjutning o ̈ ver tid) Bo ̈ rjar i det stora temat, identifierar vilka delproblem som finns Va ̈ ljer ett delproblem att fokusera pa ̊, detta fo ̈ rskjuts na ̈ stan alltid i na ̊ gon riktning efter arbetets ga ̊ ng.

18 © Rikard Harr18 Frågor (exempel)

19 © Rikard Harr19 Teori Begreppet är väldigt svårt att definiera Har olika betydelser i olika sammanhang Ett sätt att närma sig begreppet är att tänka på det som: “[...] form a language that we use to understand the world and communicate with others” (Kuhn, 1996) Alternativa betydelser: Kan vara en produkt av forskning Kan vara det man testar i sin forskning Kan vara en lins genom vilken vi försöker förstå fenomen

20 © Rikard Harr20 Teori i uppsatsarbetet Vanligtvis teoretiska begrepp, inte hela teorier För att se saker hos ett valt fenomen Ex. Tillgänglighetshantering i en grupp av samarbetande individer För att testa om begreppet håller Ex. Hur väl passar sig det teoretiska begreppet tillgänglighetshantering i en fysisk/medierad kontext? Användningen av teori avgör möjligheten till bidrag

21 © Rikard Harr21 Avslutning Frågor, kommentarer och adjö


Ladda ner ppt "Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori Rikard Harr Januari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser