Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Dialogkonferens På väg mot en ny lärarutbildning 2008-10-15 Anders Olsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Dialogkonferens På väg mot en ny lärarutbildning 2008-10-15 Anders Olsson."— Presentationens avskrift:

1 1 Dialogkonferens På väg mot en ny lärarutbildning 2008-10-15 Anders Olsson

2 2 Lärarutbildningen vid Malmö högskola vilar på två fundament Akademiska professionsämnen Partnersamverkan

3 3 Lärarutbildningens professionsämnen nya akademiska, dvs forskningsbaserade, ämnen som är att betrakta som sammanhållna, konsistenta, yrkesämnen består av både verksamhetsförlagda och högskoleförlagda delar integrerar innehåll som rör traditionella ämnen och ämnesområden med innehåll som rör lärande och undervisning möjlighet till påbyggnad genom master-, forskarutbildning i utbildningsvetenskap

4 4 Partnersamverkan Ömsesidighet Gemensamt ansvar och gemensam nytta Från yta till djup Reflekterande praktiker

5 5 Motiv för ny utredning baseras på utvärderingar av nuvarande lärarutbildningarna har däremot inte sin grund i samhälls- förändringar, att socialiseringen av barn och ungdomar ser annorlunda ut (Bilderna som beskriver de förslag som väntas komma i betänkandet om en ny lärarutbildning baseras på föreläsning på Norra Latin i Stockholm av utredaren Sigbritt Franke 080930, Kommittédirektiv ”En till ny lärarutbildning” Dir. 2007:103 samt Betänkande av Lärarutredningen ”Legitimation och skärpta behörighetsregler” SOU 2008:52)

6 6 Hur ser kritiken ut? Stora valmöjligheter Svåröverskådliga strukturer Svag forskningsbas Låga krav Problem inom allmänt utbildningsområde Examinationsformer där individuella prestationer inte prövas Internationalisering behöver stärkas

7 7 Enkät till 8000 studenter De känner sig inte väl förberedda vad gäller: Läs- och skriv Betyg och bedömning Utvecklingssamtal Pedagogiskt ledarskap Ta tillvara och reflektera över forskningsresultat

8 8 Målsättning med en ny lärarutbildning En hållbar lärarutbildning som står sig över tid oberoende av vad som händer i samhället. Högkvalitativ och effektiv Ökad professionalisering Leder till statushöjning

9 9 Fyra övergripande perspektiv Vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt Historiskt perspektiv Internationellt perspektiv Informations- och kommunikationsteknologi

10 10 Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Utbildningshistoria och värdegrund Läroplansteori och allmändidaktik Vetenskapsteori och forskningsmetodik Utveckling och lärande Specialpedagogik Sociala relationer och ledarskap Bedömning och betygssättning Utvärdering och utvecklingsarbete

11 11 Grundlärarexamen med fyra inriktningar 4- 6 lärare 4 år / 240hp? Breda kunskapsfält Fördjupning 60hp Förskol- lärare 3 år / 180hp? Ej förskoleklass F- 3 lärare 4 år / 240hp? Breda kunskaps- fält Fördjupning 30hp Fritids- pedagog 4 år / 240hp?

12 12 Ämneslärare med fyra inriktningar Yrkeslärare 1,5 år / 90hp? Relevant yrkesutbildning Omfattande yrkeserfarenhet Kortare lärarutbildning Lärare 7-9 4-5 år / 240-300hp? Ämne A - 90hp Ämne B - 60hp (90hp) (Ämne C - 60hp) Gymnasie- lärare 5 år / 300hp? Ämne A - 120hp Ämne B - 90hp Praktisk- estetiska lärare F-9/gy 4 år / 240hp?

13 13 Hur kommer den verksamhets- förlagda utbildningen att se ut? I de ämnen och i de skolform som examen omfattar I samma omfattning som idag Under hela utbildningen

14 14 En sammanhållen utbildning Den gemensamma utbildningsvetenskapliga kärnan, VFU och inriktningarna ska bilda en helhet Huvudområde för lärarutbildningen blir utbildningsvetenskap med inriktning mot olika åldrar och ämnen – dessa ska också fungera som forskarutbildningsämnen Forskning inom ämnesdidaktik behöver utvecklas – här är vi svaga internationellt

15 15 Examensrätter Lärosätena kommer med stor sannolikhet att behöva söka examensrätter Antalet lärosäten som bedriver lärarutbildning kommer att minska Lunds universitet avser att söka examensrätt för ämneslärarutbildning tillsammans med Högskolan i Kristianstad Malmö högskola avser att ansöka om examensrätt för samtliga inriktningar – dock inte för alla ämnen

16 16 Förmodad tidplan 3/12 2008 Betänkande från utredaren Tidig vår 2009 Remissförfarande Sen vår 2009 Proposition om ny lärarutbildning Hösten 2009 Riksdagsbeslut Ansökan om examensrätt Våren 2010 Ny förordning för lärarexamen Hösten 2010 Antagning till ny lärarutbildning?

17 17 Rekommendationer till Malmö högskola Öka andelen disputerade i hela lärarutbildningen Bearbeta och skärp kraven i den gemensamma delen av allmänt utbildningsområde Säkerställ att redovisningen av poängfördelningen mellan det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialisering blir synlig Säkerställ att sidoämnen har ämnesdidaktiska moment Formalisera poängutrymmet för verksamhetsförlagd utbildning för tvåämneslärare

18 18 Vi vill i samverkan med våra partnerskolor… … fortsätta utvecklingen av akademiska professionsämnen för lärare - Vilka delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan kan/bör integreras? - Hur arbetar vi med de fyra perspektiven? - Hur utforma självständiga arbeten så att reflektionen kring yrket fördjupas? - Didaktiserade sidoämnen med vft för alla?

19 19 Vi vill i samverkan med våra partnerskolor… … ytterligare utveckla den verksamhetsförlagda tiden och övrigt partnerskap - Olika skolor med bibehållet djup och nytta? - Generalist eller specialister? - Hur kvalitetssäkra handledning? - Hur fortsätter vi samarbetet kring ny lärarutbildning?


Ladda ner ppt "1 Dialogkonferens På väg mot en ny lärarutbildning 2008-10-15 Anders Olsson."

Liknande presentationer


Google-annonser