Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Den nya lärarutbildningen NUAK 2010-09-28 Anders Olsson Utbildningschef, Lärarutbildningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Den nya lärarutbildningen NUAK 2010-09-28 Anders Olsson Utbildningschef, Lärarutbildningen."— Presentationens avskrift:

1 1 Den nya lärarutbildningen NUAK 2010-09-28 Anders Olsson Utbildningschef, Lärarutbildningen

2 2 Utgångspunkter för ny lärarutbildning enligt propositionen ”Bäst i klassen” •Större social, kulturell och språklig mångfald ställer nya krav •Utmaningar kopplade till miljö- och hållbarhetsfrågor •Ökade krav på både ämnesbredd, ämnesdjup och utveckling av undervisningen och läraryrket •Satsningar för att höja utbildningens status och göra den mer attraktiv •Möjligheter till komplettering och fördjupning

3 3 Vad innebär regeringens förslag? •En sammanhållen akademisk professionsutbildning •Fyra profilerade examina •Tydligare yrkesidentitet •Utökning av ämnesstudier •Mindre valfrihet för studenten •Examenstillstånd krävs •Yrkesexamen leder inte till generell examen

4 4 Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp • mål för UV regleras i examensbeskrivningen • lärosätena avgör själv hur UV utformas • studenternas inriktning mot årskurs och ämne ska beaktas, “vilket också innebär en viss ämnesmässig fördjupning” • områden som t ex jämställdhet, hållbar utveckling, sex- och samlevnad bör kunna rymmas inom UV • innebär att UV ges större relevans än dagens AU

5 5 Verksamhetsförlagd utbildning, 30hp •genomförs i de ämnen (ett eller flera) och i den åldersinriktning/skolform som examen omfattar •en viss del (15hp) ingår i ämnesstudierna •administreras av högskolorna i samråd med skolhuvudmän

6 6 Självständigt arbete (examensarbete) •ett eller flera självständiga arbeten om 15 eller 30hp •ska spegla examensmålen •ska huvudsakligen ske inom ämnesstudierna •kunskaper inom ramen för VFU och UVK ska också tas i bruk

7 7 Förskollärarexamen Förskola och förskoleklass 3,5år – 210hp ”Förskolepedagogiskt arbete” 120hp: - Barns utveckling och lärande (läs, skriv och matematik, estetiska läroprocesser, mm) - Barns behov av omsorg - Förskolans pedagogik och arbetssätt - Examensarbete, 15hp

8 Grundlärarexamen med tre inriktningar - inriktning mot arbete i … grundskolan årskurs 4 - 6 4 år / 240hp Sv 30hp Ma 30hp En 30hp Val mellan NO 0/30hp SO 0/30hp Pr, est 0/2x15/30hp Exarb 15x2/30hp Erbjuda extra kurser förskoleklass och grundskolan 1- 3 4 år / 240hp Sv 30hp Ma 30hp En 15hp NO 15hp SO 15hp + 15hp i något av dessa ämnen Exarb 15x2/30hp Pr, est moment Erbjuda extra kurser fritidshem 3 år / 180hp Fped 45hp Exarb 15hp Pr, est 2x15/30hp

9 Ämneslärarexamen med två inriktningar - inriktning mot arbete i … grund- skolans åk 7-9 4,5år / 270hp Ämne A - 90hp (inkl 2x15/30hp exarb) Ämne B – 45(60?)hp Ämne C – 45hp gymnasie- skolan 5 – 5,5år / 300-330hp Ämne A - 120hp (inkl 2x15/30hp exarb) Ämne B - 90hp • Ämnesstudierna ska ha en tydlig ämnesdidaktisk prägel • Begränsat antal ämneskombinationer • Alla ämnen kan vara såväl första- som andraämnen • Mu,Sv och Sh 90/120hp även som andraämne • Praktiska och estetiska ämnen samt modersmål särskiljs inte

10 Yrkeslärarexamen 1,5 år / 90hp •UV med yrkesdidaktiskt perspektiv, 60hp •VFU, 30hp – ev prövning för tillgodoräknande •Inget krav på examensarbete •Flexibel i tid och rum Behörighetskrav •Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förvärvade genom högskoleutbildning, annan eftergymnasial utbildning, yrkeserfarenhet •Nationella behörighetskriterier för resp undervisningsämne ska tas fram i samverkan med berörda myndigheter och branscher

11 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 1,5 år / 90hp •Alternativ väg till läraryrket (ämneslärarexamen) •Tillgodose behov av lärare i mindre och ovanliga ämnen som saknar reguljära utb. •UV med ämnesdidaktik, 60hp •VFU, 30hp – ev prövning för tillgodoräknande •Inget krav på examensarbete Behörighetskrav •Tillräckliga kunskaper i minst ett ämne (90 resp 120hp) – dvs öppnar upp för ettämneslärare

12 Kompletterande kurser •Ska erbjudas alla lärare och ska leda till ämnesfördjupning eller ytterligare ämnen inom den egna eller i annan skolform •Gäller även kurser som leder till magister- eller masterexamen •”Regler om vem som får användas i undervisning” kommer i samband med proposition om ny skollag •Flexibelt och överskådligt system eftersträvas

13 13 Annat som tas upp i propositionen •Forskning inom utbildningsvetenskap behöver stärkas – prioriterat område •Specialpedagogexamen ska utredas •Speciallärarexamen utökas med fler specialiseringar •Minskad reglering avseende krav på särskilt organ och regionalt utvecklingscentrum •Ge förutsättningar för ökad internationell rörlighet •Verka för jämnare könsfördelning •Vuxenutbildningen ska lyftas fram •ULV och VAL fortsätter (120hp)

14 14 Examenstillstånd •Ansökan till högskoleverket för examen, inriktning och ämne •Osannolikt att alla lärosäten får tillstånd för alla examina •Krav och bedömningskriterier ska vara kända före ansökningsförfarandet •Samverkan mellan lärosäten uppmuntras – gemensam lärarkompetens beaktas vid tillståndsprövning •Huvuddelen av lärarkompetensen ska finnas på det sökande lärosätet

15 Ny lärarutbildning - tidplan Feb 2010 Proposition om ny lärarutbildning Mars 2010 Riksdagsbeslut Maj 2010 Examensmål för lärarexamina Juni 2010 Ansökan om examensrätter Dec 2010 Besked om examensrätter Sept 2011 Start av ny lärarutbildning

16 16 Den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola NUAK 2010-09-28 Anders Olsson Utbildningschef, Lärarutbildningen

17 Malmö högskola • har funnits sedan 1 juli 1998 • består av Odontologiska fakulteten, Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärarutbildningen och Centrum för teknikstudier • erbjuder drygt 90 program och 500 kurser • har närmare 23 000 studenter (11 500 hst)

18 Lärarutbildningen vid Malmö högskola •har ca 3800 helårsstudenter och ca 300 anställda •antar ca 1000 lärarstudenter per år •utöver lärarprogrammet finns studie- och yrkesvägledareutbildning, speciallärar- och specialpedagogutbildning samt idrottsvetenskapligt program •masterutbildningar i utbildningsvetenskap, pedagogik, idrottsvetenskap och historiska studier •utbildning på forskarnivå inom områdena utbildningsvetenskap och idrottsvetenskap

19 Lärarutbildningen vid Malmö högskola utgår ifrån två kärnidéer •Akademiska professionsämnen •Partnersamverkan

20 Lärarutbildningens professionsämnen •akademiska ämnen som är att betrakta som sammanhållna, konsistenta, yrkesämnen •integrerar innehåll som rör traditionella ämnen och ämnesområden med innehåll som rör lärande och undervisning •består av både verksamhetsförlagd och högskoleförlagd tid

21 Partnersamverkan •Ömsesidig kunskapsbildning •Gemensamt ansvar och gemensam nytta •Från yta till djup •Reflekterande praktiker

22 22 Mah ansöker om samtliga examina och inriktningar • Förskollärarexamen • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete inom - fritidshem - förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - grundskolans årskurs 4-6 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete inom - grundskolans årskurs 7-9 - gymnasieskolan • Yrkeslärarexamen

23 23 …samt följande ämnen inom ämneslärarexamen: - Bild - Idrott och hälsa - Svenska - Svenska 2 (endast som andra-/ tredjeämne) - Engelska - Modersmål: arabiska (i samverkan med LU och GU) - Matematik - Naturkunskap (endast på gy) - Biologi (i samverkan med SLU Alnarp) - Fysik (i samverkan med LU och HKr) - Kemi - Teknik (endast som tredjeämne för 7-9) - Historia - Religionskunskap - Samhällskunskap - Geografi (endast som tredjeämne för 7-9)

24 24 Två lokala mål i Malmö högskolas nya lärarutbildningar • visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet • visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och barns och ungdomars kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv

25 Utbildningsvetenskaplig kärna • Fyra kurser om 9 hp: - Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap - Utveckling, lärande och specialpedagogik - Förskola / Skola, värdegrund och samhälle - Forskning, utveckling och utvärdering • Återstående 24hp integreras med ämnestudierna: - Läroplansteori och allmändidaktik - Bedömning och betygssättning

26 26 Verksamhetsförlagd utbildning, 30hp •genomförs i de ämnen och i den åldersinriktning/skolform som examen omfattar •genomförs på en partnerskola i fem fyraveckors- perioder genom hela utbildningen •samma vfu-lärare följer studenten genom hela utbildningen •har särskilda lärandemål, men integreras med högskoleförlagd utbildning •administreras av högskolan i samverkan med skolhuvudmän och regleras genom avtal mellan parterna

27 27 Fördjupningsämne •finns i samtliga examensinriktningar •omfattar utöver studier i ämne och ämnesdidaktik, även självständiga arbeten samt delar av utbildningsvetenskaplig kärna och vfu

28 28 Fördjupningsämnen – förskollärare och grundlärare •Förskolepedagogiskt arbete •Fritidspedagogiskt arbete •För grundlärare med inriktning F-3 och 4-6: - Matematik och barns lärande - Svenska och barns lärande - Engelska och barns lärande - Naturorientering, teknik och barns lärande - Samhällsorientering och barns lärande

29 Förskollärar- och grundlärarexamen ht 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termin Förskola 210hp Fritidshem 180hp 1 Vft FF HH HHHH U 4 44 FFUFFFF Veckor vfu F-3 4-6 240hp Veckor vfu F – fördjupnings ämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne - avancerad nivå H 4 FU H 4 FU 1 Vft FF H F 4 4 UF H 4 ÖU U 4 F U H 4 ÖÖ 1 ÖÖ HH HH Ö 4 ÖÖUÖÖ H 4 FU H 4 FU HH 4 FU HH 4 FF 10 juni 2010 FF

30 Ämnes- och yrkeslärarexamina ht 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termin 7-9 270hp 1 Vft FF HH HH U Ö 4 UÖFÖ F F Veckor vfu Yrk 90hp Veckor vfu F – förstaämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne, andra-/tredjeämne - avancerad nivå H 4 UÖ H 4 ÖÖ 4 Vft UU H 4 UU H 4 UU H F 4 F H 4 U F Gy 300hp 1 Vft FF HH HHH U Ö 4 UÖFÖÖ F F Veckor vfu H 4 UÖ H 4 ÖÖ H HH F 4 F FF H 4 U F Ö 10 juni 2010

31 Internationell kurs präglad av globala framtidsfrågor •Obligatorisk kurs om 9 hp inom ramen för andraämnet i ämneslärarutbildningen •Studenten väljer något av följande teman: - Interkulturell pedagogik, - Medborgerlig bildning eller - Hållbar utveckling och lärande.

32 Kurser inom yrkeslärarutbildningen •Termin 1 -Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap -Styrdokument, yrkesdidaktik och bedömning •Termin 2 - Utveckling, lärande och specialpedagogik - Skola, värdegrund och samhälle • Termin 3 - Utveckling utvärdering och yrkesdidaktiskt utvecklingsarbete


Ladda ner ppt "1 Den nya lärarutbildningen NUAK 2010-09-28 Anders Olsson Utbildningschef, Lärarutbildningen."

Liknande presentationer


Google-annonser