Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbarhetsprojekt i Nacka - bakgrund, nuläge och framtid 2011-04-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbarhetsprojekt i Nacka - bakgrund, nuläge och framtid 2011-04-06."— Presentationens avskrift:

1 Hållbarhetsprojekt i Nacka - bakgrund, nuläge och framtid 2011-04-06

2 Grönt resande – Resepolicy Finns alternativ till resa? Kan man cykla eller åka kollektivt? Försök använda miljöbil Samåk Undvik flyg Klimatkompensera resorna Ta miljötaxi Bo på miljöanpassade hotell

3 Grönt resande – Bakåtblick Utfasning av fossilbilar – Från 9 % 2006 till 75 % 2011 Centrala avtal – Bilar leasas Tydliga regler för bilar – Miljöbilar om möjligt och rimligt – Ej tillåtet att använda egen bil i tjänsten Bilpool vid stadshuset – Öppet för hela kommunen – Tillgänglig för allmänhet kvällar och helger – Ny leverantör februari 2011 Cykelgarage och cykelpool

4 Grönt resande fortsättning Parkeringsavgifter vid stadshuset – Gratis för miljöbilar – Generös tolkning av miljöbil – Progressiv taxa för fossilbilar – dyrare ju fler dagar man parkerar Max 350 kr/ månad Subventionerade SL-kort – Parkeringsintäkterna går till SL-kort – Endast för anställda stadshuset (tjänstemän och politiker) – Företagsupphandling ger bättre pris på årskort

5

6 Grönt resande Möjligheter att öka andelen kollektivresor i tjänsten har provats – Utmanande med skattelagstiftning och SL – system Nya avtal med resebyrå om tjänsteresor – Underlag för statistik för uppföljning av resepolicy – Fler åker tåg – Färre flyger (Nacka flyger mycket relativt andra kommuner) Klimatkompensation – Från och med i år klimatkompenseras flygresor enligt CDM Gold via resebyrån och Tricorona

7 Samordnade transporter Syfte – Effektivisera varuleveranserna till de egna verksamheterna, så att miljöpåverkan minskas genom färre antal transporter Mål Minskad klimatpåverkan och bättre miljö – Andel fordon med förnyelsebara drivmedel 100 % – Minskade koldioxidutsläpp – Minskat trafikbuller Ökad trafiksäkerhet – Minskad trängsel vid kommunens verksamheter – Minskat transportarbete – Öka säkerheten vid transporter till skolor och förskolor Lägre kostnader

8 Utgångsläget samordnade transporter Många leverantörer – Ca 1 800 leverantörer varav 200 med ramavtal Stort antal leveranser och många transportörer – Uppskattningsvis 33 000 transporter per år Många beställare inom kommunen – 137 olika mottagande adresser och 167 beställande enheter Inget utvecklat stöd för inköp – Beställningar sker via brev, telefon eller fax – Varu- och tjänstevärden 1,2 miljarder kr, varav ca 25% på ramavtal Många fakturor är under 1000 kr – 70 000 fakturor (varav 30 000 < 1 kkr exkl tele, el)

9 Nackas lösning för en hållbar utveckling av transporterna inom kommunen Mottagare Leverantör Västberga logistikcenter Driftsstart maj 2009

10 Omfattning i upphandlingen Logistikcenter – Uppbyggnad och utveckling av varuförsörjningen från befintliga och nya leverantörer – Logistiksamordning – Drift av logistikcenter inklusive kundtjänst – Distribution, transporter mellan logistikcenter och slutkund/leveransmottagare – Returhantering – Befintliga terminaler eller lokaler kan användas Samordning med privata aktörer – Kommunen ser positivt på att samordning och utveckling sker av det egna varuflödet tillsammans med privata aktörers varuflöden.

11

12 Vad tycker beställarna? Ledtiden kan bli lång om man inte följer överenskommelsen med Bring om beställningsdatum Att inte längre få leverans dagen efter att en beställning lagts, vilket varit fallet tidigare upplevs inte som något problem. Generellt positiva till att det vidtas åtgärder för att förbättra miljö och trafiksäkerhet. De uttrycker överlag att de både kan och bör planera sina leveranser med lite längre framförhållning. Större krav på inköpsplanering. …

13 Vad tycker leverantörerna? Optimering av de egna transporterna ger lägre kostnader för leverantörerna – Vill ta ansvaret själva för transporterna. – Alla säljer stapelvaror. – Logistiken är en mycket viktig konkurrensfaktor. – Levererar ändå till många kunder i Nackaområdet Anser att det blir extra hanteringstid och kostnader. Priset på varorna sänks mellan 1,5% och 3% med Nackas system Komplext att komma igång med en ny logistiklösning. Problem med olika EDI-lösningar.

14 Vad tycker Bring? Ser gärna att fler leverantörer ansluter sig. Tjänsten är lönsam. De har byggt tjänsten med ambition att det ska bli en ordinarie standardtjänst. Systemet bygger på samordnade beställningar. Vissa slutmottagare tycker att leverans en gång per vecka är för sällan. Hanteringsproblem på grund av att varuleverantörerna har olika system för leveranser till Bring. Mycket manuell hantering. Positivt med att livsmedel nu ska igång Ett problem att de inte får tranportinstruktionerna elektroniskt från alla leverantörer.

15 Resultat 1 fastlagd beställningsdag i veckan 3 fastlagda leveransdagar i veckan Samordning av beställningar per resultatenhet Gemensamma beställningar = färre fakturor Minskade kostnader på sikt Minskade utsläpp Färre körda kilometer Minskad trängsel i trafiken Ökad trafiksäkerhet Effektivare inköpsrutiner Mångfald och konkurrens mellan leverantörer

16 Strategi för energieffektivt byggande Satsa på energieffektivt byggande när kommunen äger och förvaltar byggnaderna Satsa på energieffektivt byggande när kommunen äger marken Forum för energismart byggande i planprocessen – Målgrupp är byggherrar/markägare – Serie möten med ett tydligt syfte – att formulera energikrav som byggherrarna åtar sig att följa – Tydliga mål, tidsplaner och krav på uppföljning – Incitament för att bygga enligt energikraven ”Energikontor” som kompetensstöd internt

17 Energikrav i stadsbyggnadsprocessen – tre viktiga delar Krav ställs i start-pm Kraven inarbetas i planavtal och exploateringsavtal Kraven följs upp och bevakas i plangruppen Uppföljning av kraven i projektering och efter två år Kompetenshöjning hos tjänstemännen Forum för energismart byggande Samarbete Kompetens Processen

18 Fastighetskontoret Arbetar kontinuerligt med energieffektivisering – Effektivisering på 3 % 2008 och 2009; 6,3 % 2010 Negativ trend på koldioxidutsläpp – Utfasning av olja pågår (30 anläggningar kvar!) – Ökande fastighetsbestånd med många temporära lösningar. Inköp av nytt mediauppföljningssystem: Momentum – Bevakning och prioriteringsstöd vid fortsatt arbete med injustering av våra värmesystem! Termografering/värmefotografering genomförd Belysning – LED belysning monterat i klassrum för utvärdering Ventilation – Fortsatt uppgradering av ventilationssystem, utbyte/modernisering – Tilläggsisolering av vind och kanalsystem Nytt driftavtal med både krav och morot

19 Fastighetskontoret Arbete med att utveckla kravspec för nyproduktion pågår – Hedvigslunds förskola byggs med ambition att uppnå Green Building BBR -25% : 108 kWh/m² – Källängsvägens förskola byggs som ett lågenergihus med ambitionen att uppnå Passivhus nivå: ≤ 50 kWh/m². – Henriksdalshöjdens förskola projekteras med ambitionen att uppnå Minienergihus : ≤ 70 kWh/m² Därutöver byggs förskolan med ny patentsökt teknik för att ytterligare minimera värmeförlusterna! – Tollare Bollhall upphandlad med Miljöstyrningsrådets rekommenderade krav : BBR-30%, och projekterad till 76,5 kWh/m². Stadshuset byggs om med målet Green building Gold för de nya delarna

20 Resande och trafik i Nacka (Mobility management) Smarta infartsparkeringar Utredning cykelvägnätet Utredning trygga och säkra skolvägar – Pilotprojekt i Ektorps skola för att öka trygghet och minska miljöbelastning – Verktygslåda tas fram – Fysiska åtgärder 2011 Etc.

21 Energieffektiviseringsstödet - en lägesrapport

22 Arbetet med att ta fram strategin lämnas till Energimyndigheten den 31 mars Innehåller mål för transporter och fastigheter samt 12 prioriterade åtgärder Miljö- och stadsbygnadsnämnden, Fritidsnämnden och Tekniska nämnden har tillstyrkt – KS fattar beslut den 2 maj

23 Mål för minskad energianvändning Mål för kommunens fastighetsbestånd: – Till 2014: -10 % jmf med 2009 (60 000 MWh/år) – Till 2020: - 20 % jmf med 2009 (54 000 MWh/år) Tufft mål när beståndet ökar! Mål för pendlingsresor till och från arbetsplatsen: – Till 2014: -10 % jmf med 2009 (9 900 MWh/år) – Till 2020: - 20 % jmf med 2009 (8 800 MWh/år)

24 12 åtgärder - här är några exempel Byte av kvicksilverlampor i gatubelysningen Utvärdering av LTA (lättrycksavlopp) Minskad energianvändning i Nackas ishallar och simhallar Rekrytering av miljöansvarig på upphandlingsenheten Miljöpolicy för hållbart byggande i stadsbyggnadsprocessen

25 Vad händer nu? Åtgärderna genomförs fram till 2014 – avrapportering till Energimyndigheten och KS årligen Information om strategin läggs på hemsidan Under 2011 kommer en studie tas fram för att jämföra åtgärdernas lönsamhet och värdera åtgärderna miljöeffekter

26 Grönt resande 2.0 Ny upphandling för tjänsteresor undersöks – Beslutsstöd från idé till resa – Sammanhållet system med cykelpool, bilpool, hyrbilar, taxi etc. Enkelt att ansluta elfordon till systemet Tillgängligt för fler enheter Nya parkeringsregler vid stadshuset Möjlighet att subventionera SL – kort för alla anställda undersöks

27 Elbilsvänlig kommun Information om var man kan ladda och hur man gör som fastighetsägare – Dialog med fastighetsägare kring laddstolpar Möjlighet till laddstolpar på allmän mark ska undersökas Uppförande av laddstolpar på kommunens mark Introduktion av elbilar i kommunens verksamhet

28 Vindkraft – basproduktion 60 Mkr avsatt för investeringar i vindkraft 2011 - 2013 Syftet är att säkra hållbar elproduktion och minska ekonomisk risk samt bidra till utvecklingen Nacka går in i befintligt vindkraftsprojekt Ägar- och driftsformer utreds Lägesrapport i Hållbarhetsberedningen i slutet av maj

29 Förnybar och lokal elproduktion Lokal vindkraft – Möjligheterna till lokal småskalig vindproduktion ses över – Möjlighet att prova ny teknik ska undersökas – Stora möjlighet att kombinera med utbildning Solceller eller annan elproduktion – Prova möjligheterna att investera i lokal elproduktion Solceller kommer att monteras i nya stadshuset under sommaren. Tema för beredningen under hösten

30 Miljömålsarbetet Miljömål baserat på nationella och regionala mål ska tas fram Samverkan med länsstyrelse och andra kommuner På regional nivå kommer några miljömål att prioriteras – Begränsad klimatpåverkan – Ingen övergödning – Ett rikt växt- och djurliv Initialt arbetar länsstyrelsen intensivt med klimatmål, Nacka följer arbetet.


Ladda ner ppt "Hållbarhetsprojekt i Nacka - bakgrund, nuläge och framtid 2011-04-06."

Liknande presentationer


Google-annonser