Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Investeringsplan år 2009 - 2010 Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige. 2009 2010 Förvärv Bostadsrätter: 1937tkr 533 tkr Reinvesteringar:87014tkr48948tkr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Investeringsplan år 2009 - 2010 Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige. 2009 2010 Förvärv Bostadsrätter: 1937tkr 533 tkr Reinvesteringar:87014tkr48948tkr."— Presentationens avskrift:

1 Investeringsplan år 2009 - 2010 Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige. 2009 2010 Förvärv Bostadsrätter: 1937tkr 533 tkr Reinvesteringar:87014tkr48948tkr Lokalanpassning ej spec:18783tkr12371tkr Handikappinvesteringar: 5859 tkr 5299 tkr Fastighetsinvesteringar:16414tkr 7927 tkr EPC–Projekt (170 Mkr, 3år): 20000tkr65000 tkr SHBK/Fastighet upprättar planer och kalkylunderlag för alla fastighetsinvesteringar.

2 Komponentvisa avskrivningar

3 Fastighetsförvaltaren & ekonomi Ansvarsområden: Förvaltaren ansvarar inför ägarna (kommunen) för fastigheternas totalekonomi, lokalplanering samt bereder ärenden till KS AU. Befogenheter: Äger rätt att inom angivet förvaltningsområde utföra erforderliga uppgifter avseende ovanstående inom ramen för anvisad budget och efter särskild vidaredelegation inom SHBK/ Fastighet. Enligt vidaredelegation: Rätt att teckna interna och externa hyresavtal. Förfoga över anvisade medel för utredningar, investeringar, lokalunderhåll, och avveckling inom förvaltningsområdet.

4 Fastighetsförvaltaren & ekonomi forts. Investerings- & underhållsramar Hyreskalkylering Hyreskontrakt Fastighetsbudgetering Månadsuppföljning Driftnetto/Betalnetto Ekonomi i balans –Självkostnad –Hyresjusteringar

5 Upplåtelse av lokaler Interna upplåtelser tecknas med respektive nämnd till budgeterad självkostnad. Externa upplåtelser till marknadshyra. Andrahandsupplåtelse endast genom Fastighet. Föreningsbyrån korttidsuthyrningar till föreningslivet. Uppsägning –Uppsägning i samverkan med Fastighet. –Sex månaders uppsägning efter ett år. –Anpassade lokaler kan sägas upp efter tio år. –Externt förhyrda enligt externt kontrakt plus någon månad. –Uppsägning kan alltid göras om annan hyresgäst kan ta över lokalerna.

6 Budget Ekonomisk handlingsplan Fördelning av medel Ledningens styrinstrument Test av verksamhetsidén

7 Varför ska vi budgetera? Planera verksamheten –Fördelning av medel Styrinstrument –Mål, budgetdirektiv Samordningsinstrument –Arbetsplan Delegering och ansvarstagande Kontroll – och analysverktyg

8 Olika sätt att budgetera? Noggranna beräkningar Historiska data Balansgång mellan olika budgetmetoder Ren gissning - känsla

9 Budget typer Resultatbudget Intäkter – kostnader Likviditetsbudget Inbetalningar - utbetalningar Balansbudget Tillgångar – eget kapital - skulder

10 Uppföljning Stämma av mot budgeterade anslag Stämma av mot budgeterade verksamhetsmål (måluppfyllelse) Tyda signaler om avvikelser Ta hänsyn till ändrade förutsättningar Vidta åtgärder Sprida information till berörda

11 Jämförelser och avvikelser Värden Senaste månaden Ackumulerat från årets början Årsvärde Prognos (justerat årsvärde) Prognos (justerade månadsvärden) Avvikelser Absoluta tal Procentuella


Ladda ner ppt "Investeringsplan år 2009 - 2010 Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige. 2009 2010 Förvärv Bostadsrätter: 1937tkr 533 tkr Reinvesteringar:87014tkr48948tkr."

Liknande presentationer


Google-annonser