Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Budget – varför då?. Budgetarbetet Genomförande Revidering Avslut Pre- budget Förberedelse r.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Budget – varför då?. Budgetarbetet Genomförande Revidering Avslut Pre- budget Förberedelse r."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Budget – varför då?

2 Budgetarbetet Genomförande Revidering Avslut Pre- budget Förberedelse r

3 Pre-budget • Hur ser vi på budgeten? • Vad tänker vi om budgeten? • Varför gör vi budget? För vem? Pre-budget

4 Hur ser vi på budgeten?

5 Några tankar om budgetproblem: • Det blir alltid tidsbrist, sena förutsättningar • Det råder bristande respekt och intresse för budgeten på institutionen • Det finns motstånd från olika forskare, de vill behålla ”flexibilitet” • Vi måste göra avsiktlig felbudgetering • Det är omöjligt att budgetera alla projekt för sig • Det är väldigt olika kompetens och fokus hos inblandade • Dålig kommunikation • Uppföljning används inte

6 VARFÖR BUDGET?

7

8 Budgettaktik • Önsketänkande • Avsiktlig överdimensionering • Avsiktlig underdimensionering

9 Förberedelser • Mål, visioner och direktiv • VP och budget • Ekonomisk nulägesanalys • Budgetforum Förberedelse r

10 Mål och visioner

11 Verksamhetsplanering vs Budget?

12 Ekonomisk SWOT-analys StyrkorSvagheterMöjligheterHot Internt Externt

13

14

15 Budgetarbetet • Budgetnivå • Budgetposter • Budgetverktyg Budgetarbetet

16 Budgetnivå Som man budgeterar får man följa upp

17 Budgetposter - Intäkter • Anslag – Utbildning – Forskning • Bidrag • Avgifter – Uppdragsutbildning – Uppdragsforskning – Försäljningsintäkter • Finansiella intäkter

18 Budgetering av intäkter - Anslag

19 18 september 2013

20 Budgetering av intäkter - Anslag 13 december 2013 ? Regleringsbrev

21 Budgetering av intäkter - Anslag

22 Budgetering av intäkter – Anslag till utbildningen • Behöver tilldelat anslag justeras? Finns det anledning att tro att man inte klarar av att nå utbildningsuppdraget?

23

24 Budgetering av intäkter – Anslag till forskningen • Hur stor del av forskningsanslaget ska användas till medfinansiering (samfinansiering)?

25 Budgetering av intäkter - Bidrag • Pågående projekt • Kända projekt som planeras starta under budgetåret • Ännu ej kända projekt

26 Ur ÅR 2012, UMU

27 Budgetering av intäkter – Bidrag Intäktsbegreppet Exempel Bidrag på 3 mkr kommer att erhållas från Vetenskapsrådet. Kalkyl för 2014 Personalkostnad600 Lokaler100 Drift200 Avskrivningar50 Gemensamma kostnader500 • Total kostnad1450 Intäkten blir i exemplet 1450 för 2014.

28 Att budgetera osäkra externa intäkter • Varför? • Hur?

29

30 Budgetering av intäkter - Avgifter • Uppdragsutbildning • Uppdragsforskning • Försäljningsintäkter

31 Budgetering av intäkter – Avgifter Uppdragsverksamhet • Uppdragsutbildning • Uppdragsforskning

32 Budgetering av intäkter – Avgifter Försäljningsintäkter • §4 avgifter (t ex publikationer, böcker, informationsmaterial, konferenser, kurser) • Uthyrning av lokaler • Avgiftsfinansierade utomeuropeiska studenter • Internfakturering till andra institutioner

33 Budgetposter - Kostnader • Personal • Lokaler • Drift • Avskrivningar • Finansiella kostnader • Gemensamma kostnader

34 Kärnverksamhet vs. Stödverksamhet Projekt Funktioner Ledning Utbildning och forskning Ekonomi och personal Infrastruktur Bibliotek Övrigt

35

36 Budgetering av kostnader– Personal • Löner, arvoden och övriga personalkostnader • Personalstyrka • Löneökningar • LKP

37 Budgetering av kostnader– Lokaler Att budgetera lokalkostnad- en fördelningsfråga • Interna lokaler • Externa lokaler

38 Budgetering av kostnader– Drift • Varor • Tjänster • Förbrukningsinventarier • Resor • Representation • mm • Insamling av uppgifter • Substantiv vs. Matematik • Historik

39 Budgetering av kostnader– Avskrivningar • Befintliga anläggningstillgångar • Nya anläggningstillgångar

40 Budgetering av kostnader– Gemensamma kostnader Kostnader som är: • Universitetsgemensamma (UGEM) • Fakultetsgemensamma • Områdesgemensamma (FGEM) • Biblioteksgemensamma

41

42

43 UGEM FGEM IGEM

44

45

46 ”OH-procenten” (Påläggsprocentsatsen för indirekta kostnader) STÖD KÄRN Enligt budget

47 Budgetverktyg

48 Genomförande • Budgeten som en kompass • Hur presentera uppföljning? • Uppföljning av bidragsfinansierade projekt? Genomförande

49 Budgeten som en kompass • Allmänt om uppföljning • Uppföljning av intäkter – Att tänka på vid uppföljning av:  anslag  bidrag  avgifter • Uppföljning av kostnader – Avvikelser: vad och varför!

50 Hur presentera budgetuppföljningen? • Metod • Språk • Urval

51 Uppföljning av forskningsprojekt • Kontrakt: 1 mkr År 1År 2År 3 Inbetalningar Kostnader 290Kostnader 330 Kostnader 340 Utrustning PersonalAvskrivningarDriftOH

52 Uppföljning

53 Revidering • Prognos för resten av året Revidering

54

55 Avslut • Analys - utvärdering Dra lärdom av erfarenheter. Avslut

56 Analys av intäktsutfall Exempel A

57

58 Exempel B

59

60 Exempel C

61 v

62

63

64

65

66 Uppföljning av procentsatser Enligt budget:(tkr) Stödkostnader forskningen = 41% Fördelningsbas Utfall: Stödkostnader forskningen Fördelningsbas Uttag blir då 41 % på =

67 Analys av avvikelse Jämfört med verklig stödkostnad har för lite kostnader fördelats ut till kärnverksamheten: = 548 för lite Avvikelsen på 548 kan delas upp i två typer: kalkyldifferensverkligt uttag minus budget – = budgetdifferensutfall minus budget – = 913 tillsammans =548

68 Uppgift! Enligt budget:(tkr) Stödkostnader forskningen 2 000= 40% Fördelningsbas5 000 Utfall: Stödkostnader forskningen Fördelningsbas7 000 Hur stort blir uttaget? Vilken blir avvikelsen i stödverksamheten? Hur stor del är kalkyldifferens resp budgetavvikelse?

69 Budgetarbetet Genomförande Revidering Avslut Pre- budget Förberedelse r

70 Lycka till!


Ladda ner ppt "Välkomna! Budget – varför då?. Budgetarbetet Genomförande Revidering Avslut Pre- budget Förberedelse r."

Liknande presentationer


Google-annonser