Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program 08.40- 09.00 Samling och KAFFE 09.00-09.10Inledning och praktisk information (Lst) 09.10-10.00Föroreningar & spridning (SGI) 10.00-10.45Provtagningsplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program 08.40- 09.00 Samling och KAFFE 09.00-09.10Inledning och praktisk information (Lst) 09.10-10.00Föroreningar & spridning (SGI) 10.00-10.45Provtagningsplaner."— Presentationens avskrift:

1 Program Samling och KAFFE Inledning och praktisk information (Lst) Föroreningar & spridning (SGI) Provtagningsplaner (SGI) Hur granskas detta (Lst) FRUKT Provtagning och analyser (SGI) Hur granskas detta (Lst) LUNCH Riskbedömning (SGI) Hur granskas detta (Lst) Representativ halt (SGI) Hur granskas detta (Lst) Riktvärden (SGI) KAFFE forts Riktvärden (SGI) Hur granskas detta (Lst) Redovisning i rapport (SGI) Hur granskas detta (Lst) Vad gör vi sen då? (Lst)

2 Granskning av provtagningsplan  Vilket är syftet med undersökningen?  Vilka föroreningar kan väntas från verksamhet och bisysslor samt allmänt i branschen?  Kommer provtagningarna att kunna ge svar på frågeställningarna? Platsbesök -> konceptuell modell - Naturens förutsättningar? - Verksamhet förr och nu? - Alla medier & installationer/anläggningar? - Alla skyddsobjekt nu & framtiden?

3 Att fundera över…  Leta förorening eller friklassa? rent->övergångszon->förorenat  Stegvis provtagning eller hela området på en gång?  Riktad eller slumpmässig provtagning?  Samlingsprov eller enskilt prov?  Halt kontra lakning

4 Granskning av provtagning  Labanalyser eller fältanalyser  Screening eller analyspaket  Ovanliga parametrar

5 Att tänka på…  Avgivning vid uttag av prov, p g a värme eller exponering  Uttag av uppenbart förorenat material eller bredvid?  Finns det en ren nivå/djup?  Klorerade kolväten - på djupet av grundvattnet  Olja - i ytan på grundvattnet  Partikelbundet eller inte - filtrering?  Förändringar i temperatur & lufttryck påverkar klorerade kolväten

6 Granskning av analysresultat  Det är inte tillräckligt att läsa sammanställningar av analysresultat. Vanlig felkälla - mycket spännande kan gömmas i protokollen!  Kolla både analysprotokoll och fältanteckningar! Påvisas något som inte var väntat? Stämmer de överens?  Tolkar vi resultaten på samma sätt som VU? Skulle ett resultat kunna ha flera olika orsaker?  Vad betyder < 0,1 mg/kg? Detektionsgräns för analys jfr jämförelsevärde

7 Granskning riskbedömning - idag & framtiden Föroreningssituationen  Är alla tänkbara föroreningar beskrivna?  Är föreslagna jämförvärden relevanta?  Överskrids jämförvärdena? Spridning av föroreningar  Vad påverkar spridningen?  Går spridningsberäkningarna att följa och förstå? Föroreningarnas effekter  Är alla skyddsobjekt med? Utvärdering och analys  Av negativa miljö- och hälsoeffekter  En sammanfattning av riskbedömningens resultat  Kunskapsluckorna  Osäkerheter

8 Vanliga missar Spridningsförutsättningar  Ledningsgravar  Cisterner  Borrhål  Hisschakt  Mekanisk ventilation  Tätare skikt och lutningar  Fyllnadsmassor  Ändrade vattennivåer, vattendelare och sänktrattar Skyddsvärde/objekt  Grundvattnet anges ofta som icke-skyddsvärt  Vilken ytvattenrecipient har beaktats?

9 Granskning representativ halt  Kan man få fram en representativ halt?  Långtidsrisker eller akuta risker mest relevant?  Hur säker vill/måste man vara?  Enkel eller avancerad metod?  Är osäkerheterna beskrivna?  Är bakgrundshalten representativ?

10 Granskning generella riktvärden  Bara en del av riskbedömningen!  Granska om de generella förhållandena stämmer  Kan generella riktvärden krävas om verksamhetsutövaren vill beräkna platsspecifika riktvärden?  Modellen har begränsningar!  Generella riktvärden från andra länder

11 Granskning platsspecifika riktvärden Granska förutsättningarna igen!  Finns ”uttagsrapport” från beräkningsmodellen?  Testa vad de förändrade förutsättningarna innebär!  Är alla exponeringsvägar och skyddsobjekt med (spec röda)?  Utgår man från KM eller MKM?  Utsätts människor även för annan exponering?  Är beräknade riktvärden rimliga?  Går det att tydligt och enkelt följa eventuella beräkningar?  Föreslås riktvärden för olika djup eller markklasser?  Modellen kan användas för att få en uppskattning/beräkning i olika medier. Är allt väl MOTIVERAT?

12 Jaha, då har vi äntligen fått den där rapporten – vad gör vi nu då?  Avvikelser från provtagningsplan och andra överenskommelser?  Har förutsättningarna ändrats?  Uppfyller undersökningen förväntningarna eller hittades något annat?  Varför hittades inte det vi trodde att vi skulle hitta?  Vilka nya osäkerheter och felkällor har uppstått under undersökningen? Har de förväntade redovisats och hanterats?  Finns några samverkanseffekter mellan olika föroreningskällor som vi inte får glömma?

13 Slutligen  Förslag till kompletterande provtagning?  Bedömning av åtgärdsbehov?  Förslag på riskklass?  Egen bedömning av objektets fortsatta prioritering (riskklass)  Behöver jag informera någon om resultatet och den nya prioriteringen?  Behöver ansvarsutredningen ändras med anledning av det jag vet nu? Tack till SGI och till alla deltagare!


Ladda ner ppt "Program 08.40- 09.00 Samling och KAFFE 09.00-09.10Inledning och praktisk information (Lst) 09.10-10.00Föroreningar & spridning (SGI) 10.00-10.45Provtagningsplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser