Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program 08.40- 09.00 Samling och KAFFE 09.00-09.10Inledning och praktisk information (Lst) 09.10-10.00Föroreningar & spridning (SGI) 10.00-10.45Provtagningsplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program 08.40- 09.00 Samling och KAFFE 09.00-09.10Inledning och praktisk information (Lst) 09.10-10.00Föroreningar & spridning (SGI) 10.00-10.45Provtagningsplaner."— Presentationens avskrift:

1 Program 08.40- 09.00 Samling och KAFFE 09.00-09.10Inledning och praktisk information (Lst) 09.10-10.00Föroreningar & spridning (SGI) 10.00-10.45Provtagningsplaner (SGI) Hur granskas detta (Lst) FRUKT 11.00-12.00Provtagning och analyser (SGI) Hur granskas detta (Lst) LUNCH 13.00-13.45Riskbedömning (SGI) Hur granskas detta (Lst) 13.45-14.00Representativ halt (SGI) Hur granskas detta (Lst) 14.00-14.45Riktvärden (SGI) KAFFE 15.15-15.45forts Riktvärden (SGI) Hur granskas detta (Lst) 15.45-16.15Redovisning i rapport (SGI) Hur granskas detta (Lst) 16.15-16.30Vad gör vi sen då? (Lst)

2 Granskning av provtagningsplan  Vilket är syftet med undersökningen?  Vilka föroreningar kan väntas från verksamhet och bisysslor samt allmänt i branschen?  Kommer provtagningarna att kunna ge svar på frågeställningarna? Platsbesök -> konceptuell modell - Naturens förutsättningar? - Verksamhet förr och nu? - Alla medier & installationer/anläggningar? - Alla skyddsobjekt nu & framtiden?

3 Att fundera över…  Leta förorening eller friklassa? rent->övergångszon->förorenat  Stegvis provtagning eller hela området på en gång?  Riktad eller slumpmässig provtagning?  Samlingsprov eller enskilt prov?  Halt kontra lakning

4 Granskning av provtagning  Labanalyser eller fältanalyser  Screening eller analyspaket  Ovanliga parametrar

5 Att tänka på…  Avgivning vid uttag av prov, p g a värme eller exponering  Uttag av uppenbart förorenat material eller bredvid?  Finns det en ren nivå/djup?  Klorerade kolväten - på djupet av grundvattnet  Olja - i ytan på grundvattnet  Partikelbundet eller inte - filtrering?  Förändringar i temperatur & lufttryck påverkar klorerade kolväten

6 Granskning av analysresultat  Det är inte tillräckligt att läsa sammanställningar av analysresultat. Vanlig felkälla - mycket spännande kan gömmas i protokollen!  Kolla både analysprotokoll och fältanteckningar! Påvisas något som inte var väntat? Stämmer de överens?  Tolkar vi resultaten på samma sätt som VU? Skulle ett resultat kunna ha flera olika orsaker?  Vad betyder < 0,1 mg/kg? Detektionsgräns för analys jfr jämförelsevärde

7 Granskning riskbedömning - idag & framtiden Föroreningssituationen  Är alla tänkbara föroreningar beskrivna?  Är föreslagna jämförvärden relevanta?  Överskrids jämförvärdena? Spridning av föroreningar  Vad påverkar spridningen?  Går spridningsberäkningarna att följa och förstå? Föroreningarnas effekter  Är alla skyddsobjekt med? Utvärdering och analys  Av negativa miljö- och hälsoeffekter  En sammanfattning av riskbedömningens resultat  Kunskapsluckorna  Osäkerheter

8 Vanliga missar Spridningsförutsättningar  Ledningsgravar  Cisterner  Borrhål  Hisschakt  Mekanisk ventilation  Tätare skikt och lutningar  Fyllnadsmassor  Ändrade vattennivåer, vattendelare och sänktrattar Skyddsvärde/objekt  Grundvattnet anges ofta som icke-skyddsvärt  Vilken ytvattenrecipient har beaktats?

9 Granskning representativ halt  Kan man få fram en representativ halt?  Långtidsrisker eller akuta risker mest relevant?  Hur säker vill/måste man vara?  Enkel eller avancerad metod?  Är osäkerheterna beskrivna?  Är bakgrundshalten representativ?

10 Granskning generella riktvärden  Bara en del av riskbedömningen!  Granska om de generella förhållandena stämmer  Kan generella riktvärden krävas om verksamhetsutövaren vill beräkna platsspecifika riktvärden?  Modellen har begränsningar!  Generella riktvärden från andra länder

11 Granskning platsspecifika riktvärden Granska förutsättningarna igen!  Finns ”uttagsrapport” från beräkningsmodellen?  Testa vad de förändrade förutsättningarna innebär!  Är alla exponeringsvägar och skyddsobjekt med (spec röda)?  Utgår man från KM eller MKM?  Utsätts människor även för annan exponering?  Är beräknade riktvärden rimliga?  Går det att tydligt och enkelt följa eventuella beräkningar?  Föreslås riktvärden för olika djup eller markklasser?  Modellen kan användas för att få en uppskattning/beräkning i olika medier. Är allt väl MOTIVERAT?

12 Jaha, då har vi äntligen fått den där rapporten – vad gör vi nu då?  Avvikelser från provtagningsplan och andra överenskommelser?  Har förutsättningarna ändrats?  Uppfyller undersökningen förväntningarna eller hittades något annat?  Varför hittades inte det vi trodde att vi skulle hitta?  Vilka nya osäkerheter och felkällor har uppstått under undersökningen? Har de förväntade redovisats och hanterats?  Finns några samverkanseffekter mellan olika föroreningskällor som vi inte får glömma?

13 Slutligen  Förslag till kompletterande provtagning?  Bedömning av åtgärdsbehov?  Förslag på riskklass?  Egen bedömning av objektets fortsatta prioritering (riskklass)  Behöver jag informera någon om resultatet och den nya prioriteringen?  Behöver ansvarsutredningen ändras med anledning av det jag vet nu? Tack till SGI och till alla deltagare!


Ladda ner ppt "Program 08.40- 09.00 Samling och KAFFE 09.00-09.10Inledning och praktisk information (Lst) 09.10-10.00Föroreningar & spridning (SGI) 10.00-10.45Provtagningsplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser