Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre HSU 30 maj, ann-christine.baar@vgregion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre HSU 30 maj, ann-christine.baar@vgregion.se."— Presentationens avskrift:

1 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan med fokus på Mest sjuka äldre HSU 30 maj, tel

2

3 Varför en handlingsplan?
över 65 år i VG (18%) 80 åringar ökar med 8% 65-79 ökar med 19% fram till 2020 65% över 75 år har mer än en kronisk sjukdom är mest sjuka äldre enl definition Individer med olika behov Brister i dagens vård och omsorg: samordning, kontinuitet och kvalitet Kostnadsdrivande

4 Prognostiserad förändring av folkmängden (antal och procent) i Västra Götaland mellan år 2011 och 2020, fördelat på sex åldersklasser. Källa Västra Götalandsregionen, Statistikdatabasen, Regionutvecklingssekretariatet.

5 Äldre är individer med olika behov vid olika tidpunkter
Behovs- och situationsanpassad vård och omsorg Standardiserad kontroll Riskbedömningar och riktade åtgärder Livsstils- och hälsoorientering Förebygga ohälsa/sjukdom

6 Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre, som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande , skada eller sjukdom I Sverige finns , i VGR personer som stämmer med definitionen

7 Brister 2010 – mest sjuka äldre SoS
9 % vårdades på sjukhus för sjukdoms-tillstånd som en väl fungerande PV och äldreomsorg skulle kunnat förebygga 16 % behandlades med minst ett läkemedel som kan vara olämpligt för äldre 9,4 % hade 3 psykofarmaka samtidigt Hälften av landstingen har inte beskrivit mest sjuka äldres behov i uppdraget till PV Mest sjuka äldre missgynnas av vårdvalet, om de inte har en stark företrädare Många saknar en individuell vårdplan och fast vårdkontakt

8 Kostnadsdrivande verksamhet
Vårdkvalitativa studier 75 år och äldre, SKL 298 personer (Uddevalla och Orust deltog) Under en 18 månadersperiod : 4 PV-besök, 4 slutenvårdsinläggningar En slutenvårdsinläggning motsvarar i kostnader: 56 läkarbesök i primärvården eller 105 hembesök av distiktssköterska

9 Brister i Kommunikationen med patienterna

10 Vad tycker de, som vi är till för?
Information, sammanhållen och tillgänglig Hälsofrämjande och förebyggande på vårdcentral Mjuka värden lika viktiga som god vård Kommunikation och info i vårdepisoden kan bli bättre Fast vårdkontakt Bättre logistik och samverkan Läkare och sjuksköterskor vara i vården och inte administrera Anhörigvårdare behöver stöd Teknik för delaktighet och möjlighet att vårdas hemma Äldre för äldre, delta i planering och utförande

11 Så här har vi arbetat s

12 Styrkor i Närvårdsamverkan i VG
Fyrbodal Vårdsamverkan Skaraborg Vårdsamverkan S Älvsborg Vårdsamverkan LGS Vårdsamverkan SIMBA Härryda Götaälvdalen Norra S-borg Alingsås Ale Mölndal Uddevalla/ Orust Södra S-borg Herrljunga Partille Kungälv Lerum Öckerö Östra S-borg Dalsland Stenungsund Centrum Vårgårda Västra S-borg Munkedal, L- kil, Sotenäs H-bo, F-lunda, Askim Bollebygd Tjörn Gunnared, L-dalen Strömstad Tanum Borås Kortedala, B-sjön Äldre Mark Lundby Svenljunga Majorna, Linné Psykiatrigrupp N Hisingen Tranemo Styrsö, Ä-borg, T-red Ulricehamn V Hisingen Örgyte, Härlanda

13

14 Målet är att den äldre skall uppleva
Trygghet och säkerhet Kontinuitet och samordning Värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan/ ålderspyramiden hon eller han befinner sig. Ur den enskildes perspektiv: ”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård”

15

16 Hälsa Service Inflytande Vårdkvalitet Proaktivitet
Framtidens sjukvård Hälsa Service Inflytande Vårdkvalitet Proaktivitet

17 Tillgänglig och samordnad information
Insatser Process FÖRE Tillgänglig och samordnad information Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet på vårdcentral Riskidentifiering, proaktiv vårdplanering och proaktiv hälsostyrning i samverkan, fast vårdkontakt

18 Funktion på Vårdcentral för arbetet med ”Före-Under-Efter” Från reaktivitet till proaktivitet
Tidig identifiering och riskförebyggande aktiviteter Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Fast och namngiven vårdkontakt Samordning av den enskildes vård Arena för samarbete/samordning internt och externt Den äldre och deras anhöriga involveras Anpassade individuella lösningar

19 Insatser Process UNDER 1, Den Nära vården
Övergripande och samordnad vårdplan Sammanhållen vård, rehabilitering och omsorg, Teamvård 24 timmar om dygnet, Mer hembesök från primärvården God och säker läkemedelsbehandling God vård vid demenssjukdom God nutrition förebygger sjukdom och skada God mun- och tandhälsa God och samordnad rehabilitering Specialistsjukvård i hemmet God vård i livets slutskede

20 Insats Process UNDER 2, den tillfälliga sjukhusvården
Direktinläggning på sjukhus Triagering äldre på akutintag Riskidentifiering och snabb insats på akutintagen Säker sjukhusvistelse, SVPL, utskrivning och uppföljning Läkar-läkarkontakt Uppföljning efter utskrivning Anhörigstöd och medverkan Fast vårdkontakt - kontakt

21 Insatser Process EFTER, uppföljning
Uppföljning och återkoppling på individnivå efter vårdepisod/vårdtillfälle Uppföljning och analys organisationsnivå Dialog och samverkan med målgruppen Ständiga förbättringar

22 Insatser Samverkan och kompetens
Gemensam styrning och ledning på alla nivåer Kompetens och gemensam fortbildning

23 Hur nå framgång? Sammanfattning
FÖRE: Proaktiva insatser Info, riskidentifiering, förebyggande, fast vårdkontakt UNDER: Sammanhållen vård och omsorg vårdplanen binder ihop, PV samordningsansvar, fast vårdkontakt EFTER: Uppföljning, registrering, analys, återföring av resultat, ständiga förbättringar Ledning och styrning i samverkan på alla nivåer Målgruppens medverkan Medarbetarna – kompetens Ersättningssystem som stödjer

24 Implementering Närvårdssamverkansgrupperna – informeras och anpassar planen utifrån respektive delregions specifika förutsättningar Respektive linje tar sitt ansvar Resurser: Ledningsteamen, Utvecklingsledarna och de egna utvecklingsenheterna och regionala FoU-verksamheterna

25

26 Aktiviteter hösten 2012 Samsyn med kommunerna- remissomgång ????
Fortsatt arbete inom ramen för den statliga satsningen Info och planering för införande av planen i sin helhet Pilotprojekt Funktion på VC, konceptutveckling Vårdsamverkansgrupperna och respektive linje tar sitt ansvar Resurser: Ledningsteamen, utvecklingsledarna och de egna utvecklingsenheterna och regionala FoU-verksamheterna

27 Nationella målområden
Sammanhållen vård och omsorg - undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar Preventivt arbetssätt - Senior Alert God läkemedelsbehandling olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer, Läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre God vård vid demenssjukdom SweDem, BPSD (psykiska symtom vid demens) God vård i livets slutskede – Svenska palliativregistret


Ladda ner ppt "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre HSU 30 maj, ann-christine.baar@vgregion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser