Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 LC-verksamheten 2009 - lägesrapport och planer för 2010 Tove Forslund LC-möte 28.10.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 LC-verksamheten 2009 - lägesrapport och planer för 2010 Tove Forslund LC-möte 28.10.2009."— Presentationens avskrift:

1 1 LC-verksamheten 2009 - lägesrapport och planer för 2010 Tove Forslund LC-möte 28.10.2009

2 2 Förändringar och utvecklingsprojekt inom Lärcentret år 2009 (ur resultatförhandlingarna 2008)  Planering av verksamheten i nya utrymmen i ASA inkl. planering av själva utrymmena  Utarbetande av fungerande samarbetsformer för den s.k. nätverksorganisation som LC är –jfr verksamhetshandboken där LC definieras som en nätverksorganisation som förmedlar det stöd för utveckling av undervisning och för utvecklingen av studerandes allmänna färdigheter som produceras vid DC, FC, AVC och ÅAB  AV-centralens integrering med LC  Satsning på utveckling av undervisning överlag, inte enbart nätstödd undervisning (bl.a. stöd för utvecklandet av lärandemål i kurser); ökat samarbete med kvalitetsenheten  Utarbetande av strukturer för samarbetet vad gäller lärcenterverksamhet dels med konsortiet för TY och TSE, dels med YH Novia och utökat samarbete speciellt med YH Novia  Allt större samarbete med ämnena/enheterna vad gäller personalutbildning, stöd för kursutveckling och kurser i allmänna färdigheter för studerandena  Avveckling av Blackboard med en uppenbarligen försnabbad tidtabell  Driva på att ÅA håller sig up-to-date med olika tekniker och programvara för undervisning  Planering av system för elektronisk tentamen (ev. i samarbete med konsortiet för TY och TSE)

3 3 Studierådgivning - planer för utvecklingsarbete 2009  E-guider för MinPlan –har inte skapats nya 2009  Utveckla studerandenas allmänfärdigheter –Mer teknik Infon för åk 1 som nätföreläsningar (finns för Öpu, Arbetsforum, saknas för de flesta) E-guide för intro i ÅA:s IT-miljö har ej gjorts fler nätföreläsningar i Presenter för ASF har inte gjorts ny teknik genom introföreläsningar i ACP i ASF Kand- och graduklubben: elomake nytt tema, inte om sociala medier –Integrering med fakulteterna Kand-gradustöd mer integrerat med fakulteterna: med HF:s kurs ”Vetenskap: teori och praktik”, TkF? Ej gjorts uppsökande verksamhet om integrering av IT-kurser i ämnenas kurser Egenlärarna har uppmuntrats marknadsföra kurserna Gemensam planering/utvärdering av helheter med alla fakulteter har inte hållits Kartläggning av ämneas behov av kurser i infosök har ej gjorts För TkF:s åk 1 ska ordnas infosökning! –ASF: särskild handledning för MNF&TkF –Arbetsgrupp: förstudie om allmänfärdigheter i forskarutbildningen

4 4 Utveckling av undervisningen - planer för utvecklingsarbete 2009  Ansökan till Stiftelsen om medel för nätkursproduktion för 2010 gjordes  Medel för produktion av lärobjekt fördelades sep. 2009  Referensgruppsseminarium tills. med vasa i maj 2009 för att engagera ämnena i att sprida utvecklingen av nätundervisning  Alcuin har startat och torde beviljas fortsatt finansiering 2010

5 5 Stöd för programvara och utrustning - planer för utvecklingsarbete 2009  Blackboard avvecklat!  Moodle: användarguider, introkurs, infoblad, materialavtalsblanketterna fixats (> har ej ännu informeras om dem!)  Användarguiden för Adobe Presenter ver. 7 uppdaterad, videobandning möjlig  Handledning i ACP via ACP har hållits  Bloggprojektet har ej framskridit  Podcastprojekt har ej initierats  E-tentprojektet framskrider bra i samarbete med TY & TuKKK  Urkund testades våren 2009 (> omfattande rapport), styrelsen beslöt om obligatorisk plagiatkontroll av alla examensarbeten fr.o.m. 2010 och fortsatt anskaffning av Urkund  Elomake har tagits i bruk, PU-satsning, användarguide (vanlig och e-)  Smartboard: en kurs, testas för att producera nätkursmaterial  Utlåningsbara AV-utrustningen: finns på webben men ej ännu i resurbokningen  Studio i Asa har planerats  Auditorieinfon i resursbokningen: finns foton för en del, ej ännu insatta

6 6 Personalutbildning - planer för utvecklingsarbete 2009  Teman –Handledarutbildning –Intro för nya lärare Tvådelad Guide för undervisande personal – utskickad till all undervisande personal –Infokompetens PU för ÅAB: seminarium + nätkurs ”Nästan 23 saker” Nationellt seminarium under planering  Nätföreläsningar –Mer videobandningar –E-guider för vissa funktioner (men svårt få till stånd!)  Administrativt –Rätt mycket beställningar av kurser till enheterna –Ej gjorts samplanering med referensgrupperna –Samplanering med Lärocenter (planeras till nov.) –Kursutvärdering: E-lomake i bruk Kursutvärderingen också på eng. –Anmälningsdatabasen också på eng.

7 7 Administration - planer för utvecklingsarbete 2009  Upphovsrättsavtalet ej gjorts på engelska  Underlaget för rapportering av indiv.handledning har setts över  För utvärderingar: elomake i bruk  Info om LC-verksamheten: –LC-webben på engelska –Poster om tjänsterna för personal, ej gjorts –Sammanställning om vad som görs för utveckling av undervisningen vid ÅA har gjorts  Kvalitetssystem: Verksamhetshandboken uppdaterades

8 8 Särskilda satsningar 2010 (utöver ”ordinarie” verksamhet)

9 9  Ibruktagning av nya utrymmen i ASA år 2010 –Uppdatering av webben pga flyttningen –Hur göra verksamheten mer känd tack vare flyttningen? Öppna dörrars dag Meddelanden för ÅA, teman bl.a. –Mimers Brunn med amanuensen som stöd –Studentrummen ”flyers” PU-kurser –PU-kurser via videokonferens i samarbete med lärocenter i Vasa –IT-kurser för personalen i nya datorklassen –Kurser i användningen av videokonferenserna –Rutiner för stödet åt studenterna i datorrummen  Administrativa frågor år 2010 –Anpassa verksamheten till nya organisationsstrukturen Vem är kontaktpersoner för vilka enheter, vilken nivå? (referensgrupperna) Uppdatering av infon på webben –Arbetsfördelningen mellan amanuens och systemadministrator på DC gås igenom

10 10  Studierådgivning och kurser i allmänfärdigheter år 2010 –MinPlan-handledningen inkl. e-guider –Studieorienteringskurs á 5 sp för PK-utbildningen –Se över behovet av kand- och graduklubbens kurser i framtiden –Samplanering av kurser i allmänfärdigheter med fakulteterna –Kurser i allmänfärdigheter för forskarstuderande –Mer material som nätföreläsningar –Stödmaterial för studerande: se över skrivguider

11 11  Stöd för studierådgivningen år 2010 –Utbildningsprogram för studierådgivarna –Egenlärarstöd även i Vasa

12 12  Utveckling av undervisningen år 2010 –Alcuin-projektet Tryckt version av guide för kursplanering vid ÅA Lärandemål finns för x % av alla kurser i MinPlan hösten 2010 Utveckling av undervisnings- och examinationsformerna System för kursutvärdering –Finansiering för nätkursprojekt

13 13  Stöd för programvara och utrustning år 2010 –Se till att blir effektiv användning av Mimers Brunn –Urkund: Info för att få studenter och personal medvetna om att alla examensarbeten skall granskas Process för hur plagiatkontroll med Urkund görs för uppsatser/examensarbeten PU + e-guide Riktlinjer för vad är plagiat vid ÅA:s olika ämen –E-tent i bruk: Användarinstruktioner + avtal Info + PU Pilotprojekt + i bruk från hösten 2010 –E-lomake: särskilt stöd om kursutvärdering i större bruk –Uppdatering av Moodle till ver. 1.9 > uppdatering av guider –Smartboard: demon, kurser för produktion av nätföreläsningar –Videokonferenserna i ASA: användarguider + PU –AV-utrustningen i resursbokningen –Auditorieutrustningen: infon i resursbokningen kompletterad med foton

14 14  Personalutbildningen år 2010 –planeringsmöte 9.11


Ladda ner ppt "1 LC-verksamheten 2009 - lägesrapport och planer för 2010 Tove Forslund LC-möte 28.10.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser