Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre
Örebro 26 november 2014 Maj Rom

2 Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag
Vi ska inte glömma bort att vård och omsorg om äldre i Sverige presterar bra och ständigt blir bättre. Några exempel: Ledplastiker, starroperationer, hjärtoperationer och modern cancerbehandling har medfört att människor kan leva länge med god livskvalitet trots sjukdomar och funktionshinder.

3 Vad är viktigt för sjuka äldre?
Trygghet Kunna klara sig själv Vi vet vad sjuka äldre önskar. Jag vill känna mig trygg och kunna klara mig själv.

4 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg
Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen vård och omsorg Värdig vård i livets slut Inom 4 områden finns kunskap som kan spridas i stor skala. När det gäller sammanhållen vård och omsorg är det sämre beställt. Men vi vet mer nu.

5 Bättre liv för sjuka äldre Ett storskaligt förbättringsarbete
290 kommuner och 21 landsting/regioner enheter medarbetare i vård och omsorg Sjuksköterskor, läkare, omvårdnadspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, dietister, logopeder, farmaceuter m fl mest sjuka äldre och deras närstående Med en budget på 3,5 miljarder kronor under fem år valde vi att satsa stort och brett. Alla ska med.

6 Det finns ett annat sätt Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014
Infrastruktur för samarbete och förbättringar Nya arbetssätt Den äldres fokus Det har blivit skillnad för sjuka äldre Det finns mycket kvar att göra

7 Infrastruktur för samarbete och förbättringar
Struktur för gemensam ledning och styrning i alla län. Årlig gemensam handlingsplan Kvalitetsledningssystem Systematisk uppföljning mot uppsatta mål Ledningskraft Utvecklingsledare i stödstruktur för evidensbaserad praktik Ordning och reda. Mötesplatser för dialog. Gemensamma mål

8 Den äldres fokus Vad skapar mervärde för sjuka äldre? Individens behov
Från diagnos till situation Jag vill känna mig trygg och kunna klara mig själv Ta vara på kraften – Passion för livet, Uppdrag Kunskap

9 Det har blivit skillnad för sjuka äldre – några exempel
20 000 äldre personer behandlas inte längre med olämpliga läkemedel. Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre i både kommuner och landsting. Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – riskbedömningar görs varje månad. Personer med demenssjukdom får rätt omsorg – ångest och aggressivitet minskar. Vård i livets slut förbättras

10 Det har blivit skillnad för personalen
Undersköterskans arbete har blivit synligare och mer professionellt Hot och våld minskar Tusentals medarbetare har fått ett kompetenslyft

11 Mor Märta Eriksson

12

13 Måndag midsommar

14 Fredag midsommar

15

16 Olämpliga läkemedel, Örebro län

17 – För att vi bryr oss 17

18 Vårdprevention – fyra processer
Registrering Förbättringsarbete Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål ! Mått ! Idéer ! Test ! Agera Planera Göra Studera PGSA-cirkeln IT-support Handledning Manualer Behörigheter/ koordinatorer Systematiskt arbetssätt i vardagen Reflektera resultat Relevanta förebyggande åtgärder? Tolka data och lära sig av resultat Åtgärder? Resultat? Risker?

19 Täckningsgrad, Senior alert, SÄBO

20 Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting, Sverige

21 Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte alls arbetar med ROAG - Sverige Arbete med munhälsa bidrar till minskad undernäring

22 Minskning av andel trycksår i Sverige - enligt SKL:s patientsäkerhetsatsning trycksår

23 Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat
Trycksår har blivit både färre och lindrigare

24 God vård vid demenssjukdom
Tidig upptäckt, utredning och diagnos ger möjlighet till bra behandling Modern omvårdnad minskar behovet av psykofarmaka och tvångsåtgärder

25 BPSD Registrets uppbyggnad
Kartläggning av symtom (NPI-skala) Tänkbara orsaker – checklista Åtgärder – enligt de Nationella Riktlinjerna Utvärdering (NPI-skala)

26 Exempel, Silverängen, Trelleborg
Frukost på sängen Massage Utevistelse Delta vid musikstund Varm riskudde/Panodil vid värk Haldol sänkt

27 Undvikbar slutenvård, Örebro

28 Återinskrivningar, Örebro

29 Utskrivningsklara, Örebro

30 Utskrivningsklara, Kronoberg

31 Jag… www.palliativ.se ...är smärtlindrad
...och mina närstående är informerade om min situation ...är smärtlindrad ...är lindrad från övriga symtom ...är ordinerad läkemedel vid behov ...vårdas där jag vill dö ...behöver inte dö ensam ...vet att mina närstående får stöd Målbild för palliativ vård

32 Vård i livets slut, Örebro

33 Fråga den äldre Webbkollen återinskrivna, ring upp och
Webbkollen är ett verktyg som tillhandahålls kostnadsfritt för att följa upp den äldres bild av resultat i vård och omsorg. Enkelt sätt att ha koll på läget i sitt eget system och möjlighet att intervenera för individen om det behövs. Samtalen är mycket uppskattade. Fråga den äldre Webbkollen återinskrivna, ring upp och hälsocentral/vårdcentral, kommunal vård och omsorg

34 Totalt har Webbkollen nått 24 000 personer i sjukvård, vård och omsorg
Användare av Webbkollen sjukhus - ring upp 1 oktober 2014

35 Känner du dig trygg i dina vård och omsorgskontakter? Sjukhus ring upp
Bra resultat att 83% av personer som nyligen utskrivits från sjukhus känner sig trygga. Samtidigt viktigt att ta reda på orsaker till otrygghet.

36 Vad behöver du för att känna dig trygg? Webbkollen Ring upp
7980 personer. 576 (7%) känner sig otrygga Jag behöver kontinuitet och en fast läkarkontakt (87) Jag behöver veta vart jag ska vända mig (47) Jag behöver ett bättre bemötande, känna mig lyssnad på och tagen på allvar (45) Jag behöver bättre och mer information (36) Jag behöver bättre tillgänglighet till vårdcentralen (36) Jag behöver ett annat boende (18) Jag känner mig ensam (7)

37 Det finns mycket kvar att göra
Fortsätta det påbörjade arbetet. Kulturförändring. Från några till alla. Öppen vård istället för vård på sjukhus. Integrerat arbetssätt i hemsjukvård Bidra till maximal förmåga och självständighet – rehabilitering, fortsatt arbete med patientsäkerhet, förebyggande arbete, hjälpmedel och optimal behandling vid kronisk sjukdom. Alla ska erbjudas en plan

38 You can´t turn back the clock But you can wind it up again


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser