Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Prefektmöte 2009-10-14 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Prefektmöte 2009-10-14 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Prefektmöte 2009-10-14 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL

2 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Agenda Inledning Presentation av projektet –Bakgrund –Syfte och målsättning –Omfattning och arbetsgång –Projektplan –Pågående aktiviteter Fika Diskussion Summering och avslutning

3 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Uppdraget

4 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Grundläggande definitioner BegreppFörklaring IT-stödDe samlade resurser, funktionella och personella, som stödjer verksamheten genom IT. Omfattar stöd i alla processteg från idé via utveckling till drift och support. IT-infrastrukturDen samlade mängden utrustning och program som behövs för att leverera IT-tjänster. Innefattar t.ex. nätverk, servrar, klienter, operativsystem, arbetsstationer, skrivare, programvaror, databaser, serverrum, etc. IT-tjänstFunktion som användare nyttjar och som är baserade på IT-infrastruktur och verksamhetsspecifika IT- system. T.ex. nätåtkomst, datalagring, arbetsdator, e- post, videokonferens, telefoni.

5 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 En snabbare förändringstakt på LU nu och framöver kräver en snabbare anpassning av IT-stödet till nya arbetssätt Ökad rörlighet bland studenterna inom LU Större samverkan mellan fakulteter och även mellan olika lärosäten Nuvarande IT-miljö är väldigt spretig – gäller även gemensamma system Högre krav på tillgänglighet på IT-tjänster - 24/7 Varför samordning och detta projekt? Säkerställa att LU har ett effektivt IT-stöd som uppfyller forskningens, utbildningens och ledningens behov.

6 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Många olika LMS system Mycket fragmenterad webbmiljö Många olika och ibland bristfälliga IT-miljöer för studenterna Identitetshanteringen ej tillräckligt flexibel och anpassad till behoven Administrativa systemen ej tillräckligt användarvänliga eller samordnade Bristfällig integration mellan olika system LU utnyttjar inte sin storlek i inköpen Exempel på förbättringsområden

7 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Projektets status och pågående aktiviteter 13 augRektor beslutar om genomförande enligt projektplanen juni-sepWorkshop med IT-medarbetare sepMöte med respektive områdesledning sepReferensbesök på Göteborgs och Linköpings universitet oktPrefektmöten för information och diskussion okt-decBehovskartläggning – besök vid varje institution nov-decMöten med studenter, forskare och andra anv. grupper okt-novInventering av IT-infrastruktur, IT-system och IT-tjänster

8 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 RRVs granskning av informationssäkerheten 2.Enligt gällande föreskrifter för IT-säkerhet (2003) har prefekten ansvaret för IT-säkerheten vid respektive institution. Bedömer du att du har kunskap om vad detta ansvar innebär och vad som förväntas av dig? 5.Enligt gällande föreskrifter för IT-säkerhet (2003) ska säkerhetsplaner upprättas för varje dator, datorsystem och funktion/utrustning i kommunikationsnät där det är av vikt att driften inte störs. I denna ska ett antal olika delar ingå, bl.a. riskanalys. Har sådana säkerhetsplaner upprättats? …….. 7.Finns policydokument för informationssäkerhet på institutionen? (Vi tar gärna kopia på) 11.Har institutionen en rutin för informationsklassning? Har det gjorts någon riskanalys och klassning av den information som du/institutionen äger? 12.Har institutionen beslutat/definierat vilka system som är verksamhetskritiska? 14.Har institutionen en rutin för incidenthantering? 20.Utvecklar institutionen (alt. LDC) egna system? Hur säkerställs att säkerhetsaspekten tas om hand vid utveckling? Finns rutiner som säkerställer test och godkännande av ändringar innan driftsättning? Urval av frågor (totalt 25) från RRV till institutionsledare vid LU

9 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Vanlig situation och önskad förändring Ny funktionalitet 8% Integration av nya applikationer till gamla system 25% Support och IT-drift (Infrastruktur & applikations- underhåll) 67% Ny funktionalitet 45% Integration 15% Support och IT-drift (Infrastruktur & applikations- underhåll) 40% Före Efter Hantera befintligt Nya projekt Hantera befintligt Procentsatserna är exempel från annan organisation

10 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Vad omfattar projektet? Allt IT-stöd Inkl. speciella miljöer Lokala system, gemensamma system, support, bas-IT-tjänster, etc. Samordnade bas-IT-tjänster Projektet undersöker Projektet har som uppgift att definiera denna gräns. Förslag till samordnade bas-IT-tjänster

11 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Projektorganisation

12 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Marianne Granfelt, ordf Ingemar Carlstedt Karl Ageberg PG Nilsson Mats Tjernberg Erik Bodin, LUS Mats Cederwall, PO Styrgrupp På bilden saknas Erik Bodin

13 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Anders Kullberg, Natur Colm Doyle, Medicin Jörgen Norén, Ekonomi Lars Olsson, Campus Hbg Magnus Svensson, Juridik Per Foreby, LTH Referensgrupp 1 - IT-ansvariga

14 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Kommer att bestå av: Prefekter / motsvarande ej utsedda ännu Referensgrupp 2 - Behov & beställning

15 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Förslag på fokusgrupper – behov av IT-stöd GruppSyfteDeltagare StudierektorerLärarnas och studie- administrationens behov av IT-stöd ForskareGemensamma behov av IT- stöd för olika forskargrupper StudenterKartlägga behov och förväntning av IT-stödet Utses av studentkårerna AdministratörerSom ovanRepresentanter för admin Bibliotek / BDSom ovanAlla bibliotek och BD Är detta rätt grupper? Vad har vi missat?

16 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Enhetliga och standardiserade kriterier för en fungerande IT- infrastruktur, vilket leder till förbättrad funktionalitet, kvalitetsförbättringar, ökad säkerhet, effektivisering och en potential till besparingar. Användarvänliga IT-tjänster som är väl anpassade till verksamhetens arbetssätt. En flexibel organisation som arbetar utifrån verksamhetens behov och som i nära samverkan med verksamheten kan delta i olika former av utvecklingsarbete. Verksamheten styr behovet av förändrade IT-tjänster och en samordnad IT-organisation kan snabbare realisera dessa behov. Tydlighet i hur IT-verksamheten leds, styrs och följs upp. Effektmål

17 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Fungerande former för samverkan och utveckling av LUs IT-stöd Fungerande organisation inkl IT-processer och styrning av IT Utbud av samordnade IT-tjänster Konsolideringsplan - vad ska konsolideras, när och till vilken kostnad Leveransmål

18 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 LUs vision, övergripande mål och strategier

19 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Intressenter Universitets ledning och Dekaner Kansli- och Sektions- chefer Prefekter och motsvar- ande Lärare & Forskare Administra- törer Studenter Ledning Samordnat IT-stöd vid LU IT- ansvariga LDC Externa kunder Fackliga organisa- tioner LUS & Kårerna IT- medarbet- are Användare Övriga IT

20 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Tidplan 1. Kartlägg nuläge och behov 2. Definiera tjänster & arbetssätt 3. Roller och organisationsformer 4. Förbered ny organisation 5. Etablera arbetssätt och org Start av nya arbetssätt Aug-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Beslut om vilka IT-tjänster LU:s verksamheter skall erbjudas Beslut om hur IT-verksamheten leds, styrs och följs upp Beslut om organisationsform

21 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Behovskartläggning Mål: att kartlägga LUs behov av och visioner för IT-stödet I första hand kartlägga behov som är gemensamma Webb kartläggs inom webbprojektet Kartläggningen pågår oktober – december Besök 1½ timme på varje institution inom LU Relaterade aktiviteter: Workshoparna Inventeringen Pågår i fas 1

22 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Inventering av IT-tjänster, system och IT-infrastruktur Mål: att skapa en överblick över nuläget med avseende på IT- tjänster och system samt IT-infrastruktur. En uppskattning av nuvarande IT-kostnader skall även genomföras. Inventeringen sker genom att ett frågeformulär fylls i av IT- ansvariga i olika delar av verksamheten. Relaterade aktiviteter: Behovskartläggningen Workshoparna Pågår i fas 1

23 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Workshop för IT-medarbetare Syftet med workshopparna är att informera om projektet och att få en dialog om projektets mål och genomförande. Genomfört 16 stycken workshops Totalt har 210 medarbetare deltagit Ca 60 grupper har arbetat med frågeställningarna Har fått in totalt 953 svar (förslag), vilka finns på www.lu.se/samordnat-it-stod www.lu.se/samordnat-it-stod Genomfört

24 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Framgångsfaktorer 1.Kommunikation / Dialog 2.Att ha LUs målsättningar i den strategiska planen som en bas 3.Projektet skall ha en öppen inställning och skapa delaktighet för alla IT-medarbetare 4.Ta till vara den samlade IT-kompetensen inom LU 5.Att våga se saker med nya ögon och inte fastna i gamla inställningar och förhållningssätt 6.Tillförsäkra verksamhetens och ledningens fulla stöd

25 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Skicka synpunkter, idéer och frågor till: Samordnat-IT-stod@lu.se... eller ring och prata med någon av oss i projektledningen Följ projektet via webbplatsen: www.lu.se/samordnat-it-stod

26 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Frågor för kafét 1.Vilka farhågor har du inför projektet? 2.Vilka positiva resultat kan projektet föra med sig? 3.Vad är viktigt för projektet att tänka på?


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Prefektmöte 2009-10-14 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL."

Liknande presentationer


Google-annonser