Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anslagstavlan Ett axplock!. "TRYGGT OCH JÄMNT" Länsstyrelsens Plan- och bostadsenhet arrangerar ett seminarium om trygghet och jämställdhet i fysisk planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anslagstavlan Ett axplock!. "TRYGGT OCH JÄMNT" Länsstyrelsens Plan- och bostadsenhet arrangerar ett seminarium om trygghet och jämställdhet i fysisk planering."— Presentationens avskrift:

1 Anslagstavlan Ett axplock!

2 "TRYGGT OCH JÄMNT" Länsstyrelsens Plan- och bostadsenhet arrangerar ett seminarium om trygghet och jämställdhet i fysisk planering 14-15 december. Gemensam middag den 14 december. Programmet innehåller föreläsningar och workshops. Birgitta Andersson/Jämpkomp, Mikael Almén/Genusverket samt prof. Tora Friberg, CKS (Centrum för Kommunstrategiska Studier) på Linköpings Universitet, samt Boverket deltar. Projektpresentationer av Luleå kommun, Kiruna kommun och Lulebo AB. Charlotte Lindmark underhåller. Seminariet är kostnadsfritt.

3 Statliga stöd Stöd till radonåtgärder finns fortfarande. Stöd till investering i solvärme (solfångare) - på väg att fasas ut. Inga nya medel tillförs enligt regeringens budgetproposition. Tekniken bedöms ha blivit så pass mycket billigare för konsumenterna. Konverteringsstöd från direktverkande elvärme i bostadshus. Förordningen gällde åtgärder fram till 2010-12-31. Länsstyrelsen i Norrbotten har hanterat flest antal ärenden i landet 4812 inkomna ansökningar, att jfr med Västerbottens län som fått in näst flest ansökningar i landet: 2569 ansökningar.. BOSTADSFÖRSÖRJNING Vi kan se ett ökat intresse från regeringen i bostadsförsörjningsfrågor.

4 Statliga stöd Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller; Förlängning av stödet till 31 december 2012, samt en sänkning av stödnivån till 45 % och följaktligen ett maximalt stödbelopp per anläggning på 1,5 miljoner kronor, samt en sänkning av det maximala stödbeloppet till 40 000 kr/kW (dock ej för solel/solvärmehybrider där nivån 90 000 kr/kW behålls). Förändringarna träder i kraft från och med 1 november 2011.

5 Statliga stöd Investeringsstödet till äldrebostäder förlängs Regeringen vill förlänga investeringsstödet till äldrebostäder med tre år. Förordningen om statligt stöd går ut vid årsskiftet, men regeringen vill att det ska förlängas till den 31 december 2014 och vänder sig därför till EU-kommissionen. - Det behövs både fler särskilda boenden och ett ökat utbud av bostäder som är lämpliga och attraktiva för äldre som vill välja att förändra sitt boende. Trygghetsboenden överbryggar glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med heldygnsomsorg, säger barn- och äldreminister Maria Larsson. Investeringsstöd för äldrebostäder har sedan år 2007 kunnat lämnats för byggande av särskilt boenden för äldre, och sedan år 2010 även för byggandet av trygghetsbostäder för äldre personer över 70 år. Förordningen om statligt stöd har godkänts av EU-kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och sträcker sig till och med den 31 december 2011. Regeringen skickar nu en ansökan till EU-kommissionen om att förordningen om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. ska förlängas till den 31 december 2014.

6 Revidering av Riksintresse för vindbruk 2011 Energimyndigheten reviderar riksintresse vindbruk under 2011-2012. Revideringen genomförs i två delprojekt, med huvudsaklig avgränsning: Havsbaserad vindkraftutbyggnad remiss juni - sept, förlängt till 31 okt. Landbaserad vindkraftutbyggnad samråd kommer hållas med kommunerna. Inget fastställt datum. Avgränsningen mellan projektytorna är baslinjen plus en nautisk mil, alltså den gräns som föreslagits som avgränsning för kommande Havsplan i SOU 2010:91.

7 Esbo samråd Just nu pågår/skall starta Esbosamråd avseende: Västra Lapplands landskapsplan Hannukainen delgeneralplan gruva Kolari kommun strandplan Röyttä delgeneralplan vindkraft Kitkiäsvaara delgeneralplan vindkraft - hur ser det ut hos gränskommunerna med gränsöverskridande samråd?

8 Fler Länsstyrelsens aktiviteter Upphävande av 12:4-förordnanden avseende militära områden Översyn av §19-områden Översyn av utökat strandskydd Tillsynsforum Planberedningar/ tvärsektoriell Planeringsunderlag/ homogen hantering nationellt Platina/ utveckling uppföljning Forum för Hållbar samhällsplanering ….

9

10 Kulturmiljö Flottledsinventering, ny rapport beräknad till årsskiftet Riksintresseprecisering Malmberget Tillgänglighetsåtgärder broar vid Aavajoki, ett exempel Översyn KML 2 kap, bl.a. skärpta krav på anmäla brott, skärpta straffsatser Utredning om behov av översyn av riksintresse kulturmiljö, grundlig översyn eller justering?

11 Miljöforum Norr -11 Miljökonferensen "Miljöforum Norr - 11" arrangeras i Luleå 22-23 november 2011. I år har vi fokus på bland annat ekosystemtjänster och resiliens.

12 Workshop om dricksvattenförsörjning Säker dricksvattenförsörjning en kommunal överlevnadsfråga! Nationellt nätverk för dricksvatten välkomnar dig till en workshop på Hotell Aurum i Skellefteå onsdagen den 30 november. Anmälan; Sara Frödin Nyman,tel 0920 – 961 80. Vattenmyndigheten Bottenviken, sara.frodinnyman@lansstyrelsen.se

13 Ny PBL Webseminarier Kraven på tillgänglighet, den 14 november 2011Kraven på tillgänglighet, den 14 november 2011 Genomförande tidigt i planprocessen, den 24 oktober 2011Genomförande tidigt i planprocessen, den 24 oktober 2011 Enkla ärenden och det nya sanktionssystemet, 12 oktober 2011Enkla ärenden och det nya sanktionssystemet, 12 oktober 2011 Kontrollplan, den 12 september 2011 Förändringar inom byggområdet, 14 april 2011Förändringar inom byggområdet, 14 april 2011 www.nypbl.se

14 Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Trafikverket arbetar med ett projekt för att öka de deltagande myndigheternas samsyn på bullerfrågan. Myndigheterna ska gemensamt kommunicera och stärka samarbetet för att begränsa bullret i samhället. Tre områden är särskilt viktiga: Lägga grunden till gemensam vägledning från centrala myndigheter. Identifiera möjligheter och hinder för en tätare samverkan samt genomföra aktiviteter för att undanröja hindren. Börja bygga en plattform för gemensamt synsätt kring bullrets effekter, vad samhället kan acceptera och kostnad respektive nytta för olika åtgärder. Projektet avslutas 2012 med en presentation av hur respektive myndighet kommer att fortsätta att arbeta med bullerfrågan. Projekt; ”Buller är ett samhällsproblem”

15 Boverkets workshop Från tanke till (plan)handling! 16 december 2011, Vår Gård i Saltsjöbaden. workshop för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv, där konkreta exempel varvas med inspirerande samtal. Workshopen är en del i Boverkets och länsstyrelsernas satsning på att stärka tryggheten i stads- och tät-ortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Workshopen vänder sig till tjänstemän och politiker som arbetar med fysisk samhällsplanering. Tyngdpunkten kommer att läggas på fördjupning av översiktsplan men vi gör också kopplingar till detaljplanering och kommun- övergripande planering. Under dagen kommer representanter för olika kommuner och projekt att berätta om sina erfarenheter. Föredragen varvas med praktiska övningar. Upplysningar kring workshopen kan lämnas av: Anna Persson, tel 0455-35 31 25, e- post anna.persson@boverket.se eller Kerstin Andersson, tel 0455-35 31 99, e-post kerstin.andersson@boverket.se.Välkommen!kerstin.andersson@boverket.se.Välkommen

16 BOVERKETS FORUM 1 december OM BYGGREGLER – en ny mötesplats om regler och byggkvalitet Syftet med Boverkets Forum 2011 är att tillsammans med bygg- och fastighetssektorn hitta konkreta åtgärder som gör det lättare för alla aktörer att följa Boverkets byggregler och andra åtgärder som bidrar till färre fel och nöjdare kunder.

17 PBL Kunskapsbanken!!! Boverkets Vägledning för plan- och bygglagen. http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL- kunskapsbanken /

18 Övrigt…. ----------


Ladda ner ppt "Anslagstavlan Ett axplock!. "TRYGGT OCH JÄMNT" Länsstyrelsens Plan- och bostadsenhet arrangerar ett seminarium om trygghet och jämställdhet i fysisk planering."

Liknande presentationer


Google-annonser