Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Wiss Vägverket Region Norr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Wiss Vägverket Region Norr"— Presentationens avskrift:

1 Håkan Wiss Vägverket Region Norr

2 Innehåll NVDB-konceptet Innehåll Användning av data
Aktuella aktiviteter

3

4 Kännetecken Grunddatabas Rikstäckande vägnät – cirka 530 000 km
Ájourhållning vid källan Känd kvalitet Bygger på standard Samverkan Omfattande användning Upphovsrättsliga principer Regeringsuppdrag Vilket problem skulle NVDB lösa? En databas för samhällsplanering, väginformatik och väghållning, gemensam digital infrastruktur mm Vilken var den politiska ansatsen? Staten står bakom satsningen för att undvika kommersiell styrning, alla vägar ska ingå inte bara de kommersiellt gångbara, samarbete mellan myndigheter, kommuner och näringsliv

5 Vägar som ingår i NVDB Sådana vägar, gator, torg och andra leder eller platser som allmänt används för trafik med motorfordon. Däremot inte: vägar inom inhägnade industriområden traktorvägar skoterleder isvägar gång- och cykelvägar, ridbanor Primära dataleverantörer: enligt ovan. Avtalsmodellen, Strategi för dataförsörjning / anskaffningsplanen ev. revidering för att påskynda insamling av vissa prioriterade företeelser. Har utvecklingen förändrat antalet / typer av dataleverantörer? Andra leverantörer kan komma ifråga för vissa dataslag, t.ex. LTF:er (länsstyrelserna). Skogen organiserar sig i tre SVDB – ekonomiska föreningar Har det förekommit ändringar med hänsyn till avtal eller organisation? Vet inte om vi behöver gå in på det...

6 Datakällor och dataleverantörer
VDB+GGD Uppbyggnaden av ett rikstäckande vägnät prioriteras. Vägnätet ska skapas genom att utnyttja Vägverkets databas VDB och Lantmäteriets databas GGD. I fjällregionen ska Blå kartans vägar användas i kombination med VDB, eftersom GGD inte finns i detta område förrän 2003. Enskilda vägar med statsbidrag Målsättningen för Vägverket är att kunna leverera uppgifter direkt från det nya EV2000-systemet till NVDB med början under Grundtanken är att initialt förse det nya EV2000-systemet med ett vägnät från NVDB, så att företeelser i dagens EVN-system kan börja knytas till detta. Fastighetsinformation Från fastighetsdatasystemet kan information om förvaltningsform, väghållarnamn (föreningsnamn) och organisationsnummer hämtas. Dessa uppgifter finns även i register hos bl.a. skogsnäringen och hos enskilda-väg-funktionerna på Vägverket, men det är FDS som ska ses som källan och informationen bör därför hämtas därifrån. För att knyta uppgifterna till NVDB:s vägnät bör den digitala registerkartans information om planer och bestämmelser utnyttjas. En arbetsgrupp föreslås tillsättas för att under våren 2000 närmare studera tekniska lösningar, organisatoriska aspekter och lämna förslag till hur dataleveranser från FDS till NVDB kan utformas. Kommuner I första hand kommer kommunala leverantörer att ajourhålla vägnät som levererats enligt ovanstående och lämna initiala leveranser av företeelser och lokala trafikföreskrifter samt ajourhålla dessa. Skogliga leverantörer Levererar skogsbilvägnätet via tre SVDB´n som i sin tur knyter upp enskilda vägföreningar, skogsbolag etc Kommun VDB VV NVDB Ensk. vägar med statsbidrag Finfo GGD LMV Skogs- näringen

7 NVDB - Grunddata till många tillämpningar
Räddning och övervakning Samhällsplanering Multimodala transporter Totalförsvaret Kollektiva persontransporter Med NVDB som grund kan Vidareförädlare knyta verksamhetsdata och skapa produkter som är till nytta för en mängd verksamheter. Väghållning Privata persontransporter Trafikhållning Godstransporter Turism Forskning och utbildning Kommersiell planering NVDB - Grunddata till många tillämpningar

8 Hur ska vi sprida NVDB? NVDB Vidareförädlare av data
C B NVDB NVDB kommer inte att själva utveckla produkter för marknaden. Några typer av användare t.ex. Vägverket, kommer att använda data ”som det är” (höger) men för de allra flesta är det nödvändigt att kombinera NVDB-data med annan datamängd, t.ex. olika typer av dynamiska data, adresser, hydrografi mm För detta ändamål kommer NVDB att sluta avtal med återförsäljare/vidareförädlare av data. Vi kommer att hänvisa till dessa återförsäljare i de flesta fall men det går alltid bra att vända sig till oss Vidareförädlare av data Direktanvändning av t.ex Vägverket Ruttplanering/ navigering Hastighetsanpassnings-utrustning Samhällsplanering

9 Aktiviteter- Tillhandahållande
Leveranser har skett till Länstrafikbolaget i Jönköping, Skog forsk, Umeå universitet, till dataförädlarna, Nav Tech testar NVDB data om de uppfyller deras krav. Klart okt. Deltager i mässor och infomöten tex Road and Traffic.

10 Dataförädlare Columna Metria Sweco Position Triona

11

12 Med NVDB som grund kan Vidareförädlare knyta verksamhetsdata och skapa produkter som är till nytta för en mängd verksamheter.

13 Vägverket, Lantmäteriet, Kommunförbundet, Skogen
NVDB-RÅDET Kund VV Kund 1 Kom. Data- försörjning Produktion Tillhanda- hållande Kom. LMV Kund 2 Kom. Kom. Kom. Kund Användare Dataleverantörer Kom. Kund 3 Skog. Vägverkets regioner Vägverket Skog. Lantmäteriet Kund 4 NVDB Teknisk lösning Kommun Produktions- central


Ladda ner ppt "Håkan Wiss Vägverket Region Norr"

Liknande presentationer


Google-annonser