Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOVA Lokala Vattenvårdsprojekt Statligt bidrag till lokala åtgärder för att förbättra havsmiljön Sofie Palmquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOVA Lokala Vattenvårdsprojekt Statligt bidrag till lokala åtgärder för att förbättra havsmiljön Sofie Palmquist."— Presentationens avskrift:

1 LOVA Lokala Vattenvårdsprojekt Statligt bidrag till lokala åtgärder för att förbättra havsmiljön Sofie Palmquist

2 Syfte med LOVA Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt I första hand åtgärder för att minska mängderna fosfor- och kväveföreningar i Östersjön och Västerhavet för att minska övergödningen Satsa på konkreta åtgärder med potential att nå relativt snabba förbättringar Stimulera kreativa och kostnadseffektiva åtgärder på lokal nivå

3 Stöd får ges till vattenvårdsprojekt för åtgärder som avser Framtagande av planer för och genomförande av kostnads- effektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet. Installation i kustområdena av anläggningar för mottagande av toalettavfall från fritidsbåtar. Installation av anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder

4 Vem kan söka LOVA-bidrag? Kommuner Ideella sammanslutningar Kommuner och ideella sammanslutningar i samverkan utan vinstsyfte

5 LOVA-bidraget Bidrag får ges för högst 50 procent av kostnaden för projektets stödberättigade åtgärder Ca 100 miljoner kronor per år för åtgärder i hela Sverige 8,2 miljoner kronor till Östergötlands län Från och med 2010 och troligen tre, fyra år framåt Söks hos länsstyrelsen

6 Begränsningar för LOVA-bidrag Åtgärder som har påbörjats kan inte få bidrag Åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning kan inte få stöd Åtgärder som fått stöd enligt någon annan författning kan inte beviljas LOVA-bidrag

7 Ansökan om LOVA-bidrag Ansökan för 2011 års pengar ska lämnas senast den 31 december 2010 Ansökan ska ske på särskild blankett som finns på Naturvårdsverkets webbplats http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med- naturvard/Satsning-pa-havsmiljo/LOVA---bidrag-for- havsmiljon-i-Osterjon/ På Naturvårdsverkets webbplats finns också vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt

8 Bedömningsgrunder för LOVA-bidrag Kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning I andra hand hänsyn till - längre uppehållstid för vattnet i vattensystemen - minskade utsläpp av växthusgaser - förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald Installation av anläggningar för mottagande av toalettavfall från fritidsbåtar Installation av anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar Beslut om stöd får förenas med villkor

9 Beslut om LOVA-bidrag Länsstyrelsen fattar beslut om bidrag Länsstyrelsens beslut kan inte överklagas Högst 75 procent av bidraget kan betalas ut i förväg För flerårsprojekt kan bidraget fördelas över åren Sökande kan bli återbetalningsskyldig Skyldighet att återrapportera

10 Beviljade projekt 2009 Tre dammar för rening av dagvatten från Österbymo Ydre kommun Reningsverk för Koppartorps samfällighetsförening Koppartorp Reningsverk Samfällighetsförening Våtmarksanläggning Norrköpings kommun Affärsmodell för eko-effektivt vattenbruk, musselodlingar Energikontoret Östra Götaland Åtgärder kring Skenaån Mjölby Skänninge bevattningsföretag Förstudie för våtmarksanläggning Norrköpings kommun Pilotprojekt, minska N- och P-tillförsel till Östersjön, från intensiv jordbruksmark Ideell sammanslutning Tömningsanläggning för fritidsbåtar i Arkösund Norrköpings kommun Projektet Ekängens våtmarker Linköpings kommun Frökärret Linköpings kommun Effekten av att minska belastningen från enskilda avlopp Söderköpings kommun

11 Beviljade projekt 2010, bild 1 Dagvattenanläggning vid Herstadberg Norrköpings kommun Dagvattenhantering Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun Överföringsledning i Strålsnäs Boxholms kommun Utbyggnad av kommunalt VA-ledningsnät till Viby kyrkby Mjölby kommun Utbyggnad av kommunalt VA-ledningsnät till Veta kyrkby Mjölby kommun Rening av avlopp - Karlebo, Bankekind Karlebo Samfällighetsförening Aspöja vattenvård - installation av minireningsverk Aspöja Byalag

12 Beviljade projekt 2010, bild 2 VA-plan Boxholms kommun Boxholms kommun VA-plan Mjölby kommun Mjölby kommun Inventering av enskilda avlopp i Norrköpings kommun som påverkar havet mest Norrköpings kommun Byggnation av spolplatta Motala Båtklubb Tegelviken Provfiske Roxen Fiskevårdsområdesförening Strukturkalkning i Vindåns vattenrådsområde - Ett projekt för att minska övergödningen Vindån vattenråd Vattenprovtagning Ensjön Norrköpings kommun

13 Mer information Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland sök under ”Vatten”, se högerbox om LOVA Naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se Regeringens webbplats, www.regeringen.se


Ladda ner ppt "LOVA Lokala Vattenvårdsprojekt Statligt bidrag till lokala åtgärder för att förbättra havsmiljön Sofie Palmquist."

Liknande presentationer


Google-annonser