Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Konferens om Forskning och utvecklingsarbeten inom funktionshinderområdet i Öresundsregionen 5 april 2011 Rafael Lindqvist Från sociala rättigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Konferens om Forskning och utvecklingsarbeten inom funktionshinderområdet i Öresundsregionen 5 april 2011 Rafael Lindqvist Från sociala rättigheter."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Konferens om Forskning och utvecklingsarbeten inom funktionshinderområdet i Öresundsregionen 5 april 2011 Rafael Lindqvist Från sociala rättigheter till mänskliga rättigheter - utvecklingstendenser inom funktionshinderområdet

2 www.gu.se Den svenska (eller skandinaviska) välfärdsmodellen Karaktärsdrag: Universella och generösa bidrag Sociala rättigheter Social service av hög kvalitet Offentlig sektor huvudsaklig leverantör Förebyggande inriktning

3 www.gu.se Sänkta ersättningsnivåer Strängare prövning av rätt till ersättning/stöd Betoning på eget ansvar, aktivering Privata aktörer Modellen och verkligheten

4 www.gu.se Funktionshinderpolitikens förändring 1960-talet Relativ definition. Samspelet mellan individ- omgivning. Integrering. Normalisering. Central styrning. Byråkratisering. Expertinflytande. Vård, omsorg, service i öppna former. Eget boende. Servicemottagare. ”Vård- och omsorgsobjekt”. 2000-talet Strukturellt. Brister i samhällets organisation m.a.p. tillgänglighet, bemötande, diskriminering etc. Full delaktighet i samhällslivet. Jämlikhet i levnadsvillkor. Lokal samverkan. Brukarinflytande. Valfrihet. Insatser för ökad tillgänglighet. Undanröja diskriminerande attityder. Medborgare. Marknadsaktör. Definition av funktionshinder Socialpolitisk ideologi Legitimitetsgrund Interventionsform Social status

5 www.gu.se Kursändring i den hittills förda välfärdspolitiken Orsaker: Brister i den hittills förda politiken Influenser från andra länder Brist på brukarinflytande

6 www.gu.se Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) 1212 Syfte Definitioner 17 18 Skydd för personlig integritet Rätt till fri rörlighet och medborgarskap 3-4Allmänna principer och åtaganden19Rätt att leva självständigt och delta i samhällslivet 567567 Jämlikhet, icke-diskriminering Kvinnor m funktionsnedsättning Barn m funktionsnedsättning 20 21 22 Personlig rölighet Yttrandefrihet, åsiktsfrihet Respekt för privatlivet 8989 Medvetandegörande Tillgänglighet 23 24 25 Respekt för hem och familj Utbildning Hälsa 10 11 Rätten till liv Risksituationer, humanitära nödlägen 26 27 Habilitering, rehabilitering Arbete, sysselsättning 12 13 Likhet inför lagen Tillgång till rättssystemet 28 29 Levnadsstandard, social trygghet Deltagande i politik, offentligt liv 14 15 Frihet, personlig säkerhet Tortyr, grym behandling 30 31 Deltagande i kulturliv, rekreation, idrott Insamling av statistik, information 16Utnyttjande, våld, övergrepp32 33-ff Internationellt samarbete Genomförande, rapportering, m.m.

7 www.gu.se Artikel 19:Rätt att leva självständigt och delta i samhällslivet. Välja var man vill bo Vem/vilka man ska bo med Tillgång till samhällsservice och personligt stöd i boendet Samhällsservice och institutioner, anläggningar ska vara tillgängliga på samma villkor som för andra... Verkligheten? Konventionen och verkligheten

8 www.gu.se Gamla risker Sjukdom, arbetsskador, arbetslöshet, ålderdom Nya sociala risker – nya sociala behov -Kalibrera/justera välfärdstjänsterna -Nya familjemönster -Förändrad arbetsmarknad -Fler privata aktörer Välfärdspolitiken vart hän?

9 www.gu.se Expertsystem Institutionaliserad individualism identitetspolitik Välfärdspolitik som....

10 www.gu.se Exempel på nya sociala stödformer Personlig assistans. Ledsagarservice. Kontaktperson. Bostad med särskild service Daglig verksamhet. Ökade möjligheter till självständigt liv. Underlätta kontakter med andra. Delta i kulturlivet. Bryta isolering Underlätta ett självständigt liv i samhället genom icke- professionellt stöd. Boende och service i individuellt anpassade former. Ge stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap.


Ladda ner ppt "Www.gu.se Konferens om Forskning och utvecklingsarbeten inom funktionshinderområdet i Öresundsregionen 5 april 2011 Rafael Lindqvist Från sociala rättigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser