Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen – med fokus på våra egna verksamheter och det miljöpolitiska programmet 2011–2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen – med fokus på våra egna verksamheter och det miljöpolitiska programmet 2011–2013."— Presentationens avskrift:

1 Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen – med fokus på våra egna verksamheter och det miljöpolitiska programmet 2011–2013

2 2 Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv Människa Miljö Ekonomi Vision ”Det goda livet”

3 3 Två stora ansvarsområden 90% Hälso- och Sjukvård 17 sjukhus 140 vårdcentraler 170 folktandvårdskliniker 10% Regional Utveckling Näringslivsutveckling Kultur Miljö Kollektivtrafik

4 4 Varför satsa på miljöarbete? – Miljö och hälsa hänger starkt samman! Miljöpolicy Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. Strategisk inriktning i budget 2012 Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare i arbetet med att minska egna verksamheters negativa miljöpåverkan.

5 5 Styrdokument för miljöarbetet Det goda livet Miljöpolicy Klimatstrategi Kemikaliestrategi Strategi – Läkemedels miljöpåverkan Resepolicy Prioriterade miljömål i budget Hållbar utveckling

6 6 Miljöpolitiskt program – antaget av regionfullmäktige september 2011 Ladda ner PDF på: intra.vgregion.se/miljoprogram Beställ broschyr på: www.vgregion.se/bestall

7 7 Alla berörs och har ansvar Det miljöpolitiska programmet omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt verksamheter.

8 8 Miljöorganisation Regionnivå – Miljösekretariatet. Förvaltningsnivå – med miljöchef, -strateg, -controller eller -samordnare. Enhetsnivå – med miljöombud eller -informatör och kemikalieombud.

9 9 Miljönämnden och miljösekretariatet Stödjer – egna verksamheterna med kompetens och samordning av det interna miljöarbetet för att vinna koncernnytta. Säkerställer – uppföljning och utvärdering av miljöpolitiska programmet på koncernnivå. Initierar – nya åtgärder där det behövs så att målen nås. Kommunicerar – resultat. Föreslår – korrigerande åtgärder.

10 10 Styrning Miljöledningssystem Varje förvaltnings- och bolagsledning ska senast vid utgången av 2012 ha ett miljöledningssystem som tar hänsyn till miljöpolitiska programmets mål. Mål Det är upp till varje förvaltning att bryta ned målen som är relevant för att gälla den egna verksamheten i samband med detaljbudget.

11 11 Uppföljning Uppföljning i samband med års- och miljöredovisning enligt anvisningar till budgetens prioriterade miljömål, uppdrag och miljöpolitiska programmets mål. För varje miljömål finns beslutade nyckeltal som följs upp i samband med års- och miljöredovisningen.

12 12 En dag på jobbet Energi980 000 kWh Handskar130 000 st A4-papper330 000 st Servetter69 000 st Plastmuggar39 000 st Tjänsteresor6 600 mil Kaffe79 000 koppar Avfall30 ton Toalettpapper18 mil Sprutor23 000 st EKG-elektroder11 000 st Lustgas80 kg

13 13 Miljökrav Höga miljökrav på upphandlade möbler. Inköp som verktyg till en mer hållbar utveckling Inköpsvolym cirka 15 Mdr per år. Cirka 13 000 leverantörer. Genom produktkrav förbättra vår egna miljöprestanda och främja marknaden för mer hållbara produkter. exempel

14 14

15 15 Stora satsningar på förnybart i kollektivtrafiken Bussarna kör till 30% på förnybart drivmedel år 2011. När nya avtal tecknas med bussbolagen ställs krav på att de ska köra på förnybart drivmedel. Målområde – Transporter År 2020 Västra Götalandsregionens person- och varutransporter ska vara oberoende av fossil energi. exempel

16 16 Miljöfordon 9 av 10 av våra tjänstebilar är miljöfordon år 2011. Mål 100%. Våra egna fordon för tjänsteresor och lätta godstransporter körs till 40% på förnybart bränsle år 2011. Biogas ska prioriteras. År 2013 Västra Götalandsregionens egna fordon ska till 60% drivas med förnybara bränslen. Målområde – Transporter exempel

17 17 Tehuset – halverad energianvändning All el som köps in kommer från förnyelsebara källor Målområde – Energi År 2020 Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle. År 2013 Energianvändningen i egna fastigheter ska inte överskrida 180 kWh/m 2 per år. exempel

18 18 Ökad avfallsmängd Västra Götalandsregionens totala avfallsmängder har ökat under flera år. Kartläggning görs för att få bättre kunskap om hur resursanvändning kan bli mer effektiv. Målområde – Produkter och avfall År 2020 Resursanvändningen ska stödja en hållbar utveckling. År 2013 Det källsorterade avfallet ska vara minst 50%. fakta

19 19 Målområde – Livsmedel Ansvar från jord till bord År 2011 var 25% ekologiska livsmedel. exempel År 2020 Andelen ekologiska livsmedel ska vara 50% av den totala livsmedelsbudgeten. År 2013 Andelen ekologiska livsmedel ska vara 35%.

20 20 Målområde – Kemikalier År 2020 Västra Götalandsregionen ska leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö. År 2012 Användningen av utfasningsämnen ska ha minskat med 25% (jämfört med 2007). Utfasning av farliga kemikalier ger miljö- och hälsovinster Genom miljökrav i upphandling har miljö- och hälsofarliga mjukgörare och PVC fasats ut i en rad artiklar som används i stora mängder. exempel

21 21 Strategin för läkemedel och miljö Västra Götalandsregionen är föregångare i att ställa miljökrav på tillverkningen av läkemedel vid upphandling. Målområde – Läkemedel Långsiktigt mål Minimera miljöbelastningen av läke- medel utan att påverka patientnyttan År 2013 Förskrivningen av identifierade miljö- belastande preparat ska minska exempel

22 22 Satsning på minskade lustgasutsläpp Västra Götalandsregionen har avsatt 20 miljoner kronor till investering i anläggningar för att destruera lustgas vid förlossningsavdelningar. Målområde – Lustgas År 2020 Vårdens utsläpp av lustgas ska ha minskat med 75%. År 2013 Vårdens utsläpp av lustgas ska ha minskat med 25% (jämfört med 2009). åtgärd

23 23 Goda exempel och idéer efterlyses! Har ni exempel på hur er verksamhet har bidragit till minskad miljöpåverkan och som ni vill sprida? Har ni förslag på idéer som ni tycker borde genomföras? Stort som smått. Alla inlägg kommer att tas hand om. Skicka till info.miljo@vgregion.se


Ladda ner ppt "Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen – med fokus på våra egna verksamheter och det miljöpolitiska programmet 2011–2013."

Liknande presentationer


Google-annonser