Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning strandskydd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning strandskydd"— Presentationens avskrift:

1 Vägledning strandskydd
19 november 2009 Denna bild används som förstabild vid presentationer. Namnet på presentationen skrivs i textrurtan i bildläge.

2 Brittmarie Jansson Tel. 035-13 22 22

3 Nya strandskyddsregler
1 juli 2009!

4 Vad ska vi ta upp? Lite bakgrund
Innebörden av de nya strandskyddsbestämmelserna. Handläggningen av dispenser Särskilda skäl Beslut ”Hallandsmodellen” Tillsyn

5 Strandskyddet historiskt
Byggnadslagen (1947:385) Möjlighet att förbjuda bebyggelse inom vissa naturområden Provisorisk strandlag (1950:639) 1952 års strandlag Naturvårdslagen (1964:822) Länsstyrelsen kunde peka ut områden för bad och friluftsliv där det gällde tillståndsplikt

6 Strandskyddet historiskt
Ändring av Naturvårdslagen 1975 Generellt förbud - möjlighet att söka dispens Ändring av Naturvårdslagen 1994 Syftet gäller även ett skydd för växt- och djurliv Miljöbalken(1998:808) Ingår i kap. 7 Nya strandskyddsregler 1 juli 2009

7 Syftet med strandskyddet är att långsiktigt;
trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdena bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

8 Vad gäller nu? Liksom tidigare förbud att uppföra nya byggnader eller att vidta andra åtgärder inom 100 m från stranden. Det ska bli lättare att bygga m.m. vid stränder som utpekas som landsbygdsutvecklingsområden Skyddet stärks i områden med starkt exploateringstryck, t.ex. Hallandskusten

9 Vad gäller nu? Om strandskyddet har upphävts i en detaljplan återinträder detta om planen ersätts eller upphävs Beslut ska fattas närmare berörda; kommunen dispens- och tillsynsmyndighet. Friluftsorganisationerna får rätt att överklaga – även vid upphävande i en detaljplan

10 Ett differentierat strandskydd
Kommunerna får med de nya reglerna möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i översiktsplanen Redovisningen ska vara vägledande vid prövning av upphävande i detaljplaner och vid dispensprövning I de utpekade områdena införs lättnader för åtgärder som främjar utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder

11 (Orange- och grönmarkerade områden)
Reglerna om landsbygdsutveckling gäller i hela landet men med vissa undantag (Orange- och grönmarkerade områden) Dvs. det kommer inte att vara möjligt att peka ut områden för landsbygdsutveckling utmed Hallandskusten ! Carolina

12 Kommunernas ansvar Huvudansvaret för att pröva dispenser samt fatta beslut om upphävande av strandskyddet i detaljplan Tillsyn Strandskyddet i ÖP – peka ut områden för landsbygdsutveckling

13 Länsstyrelsens ansvar
Granskar kommunernas beslut om dispenser och upphävanden i detaljplaner. Vägledning Bevakar strandskyddsfrågan i översiktsplaneringen Prövar dispenser och upphävanden inom statligt skyddade områden (Natura 2000, natur-, kulturreservat, biotop- och vattenskyddsområde) försvarsanläggningar samt vid byggande av allmän väg eller järnväg

14 Lagstiftningen (delvis) nytt
7:14 § 1st Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta om att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 m från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften 7:15 § p.2 Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar … 7:15 § p. 4 ….åtgärder vidtas som förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 7:16 § p. 3 och 4 Förbuden i 15 § gäller inte byggande av allmän väg och järnväg enligt fastställd arbetsplan/järnvägsplan

15 Lagstiftningen (delvis) nytt
7:17 § Regeringen … får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 1. inom 15 m från huvudbyggnaden, men inte närmare strandlinjen än 25 m 2. inom en tomtplats som angetts i ett beslut om dispens 7:14 § och 7:17 § gäller enligt tidigare beslut fram till och med den 31 dec Därefter måste beslut ha tagits med stöd av den nya lagstiftningen.

16 Lagstiftningen (delvis) nytt
7:18 § c-d Särskilda skäl finns med i lagtexten 7:18 f § Fri passage ska säkerställas mellan dispens-område och strandlinjen. I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt…

17 Lagstiftningen (delvis) nytt
7:18 g § Om strandskyddet har upphävts för ett område i en detaljplan gäller strandskyddet igen om området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan

18 Handläggning av dispensärenden
Omfattas åtgärden/anläggningen av strandskydds-bestämmelserna Vilka andra intressen finns i området? Kommunen eller länsstyrelsen dispensmyndighet? Krävs det flera tillstånd eller beslut, t.ex. anmälningspliktig vattenverksamhet? Platsbesök Ev. kommunicering av beslut (vid avslag) Expediering och överklagande

19 När kan dispens ges? Två förutsättningar ska vara uppfyllda –
Det ska finnas särskilda skäl Strandskyddets syfte ska inte påverkas, växt- och djurliv och allmänhetens tillgång till strandområdet

20 Särskilda skäl MB 7:18 c § Område som redan tagits i anspråk
Område som avskiljs från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse etc. Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet Mycket angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området Annat mycket angeläget intresse

21 Särskilda skäl MB 7:18 d § Inom område för landsbygdsutveckling (ÖP)
Detaljplan där strandskyddet upphävs Enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintligt bostadshus Gäller fr.o.m. 1 febr. 2010

22 Innehållet i ett beslut
Ärendet Vad gäller ansökan; beskrivning av åtgärd; byggnad, anläggning Avstånd till strand, vattendrag Beskrivning av området, ev. detaljplan Intressen Riksintressen, naturvårdsintressen Särskilda skäl Bedömning av påverkan på allmänna intressen och strandskyddets syften

23 Innehållet i ett beslut
Namn och fastighetsbeteckning Vad beslutet avser/omfattar Ev. villkor Fri passage Kartor Översiktskarta + karta över fastighet, byggnad etc. Tomtplatsavgränsning Upplysningar Länsstyrelsens möjlighet till prövning

24 Överklagan Friluftsföreningar får rätt att överklaga ett beslut om strandskyddsdispens eller upphävande av strandskyddet i en detaljplan Ska ha funnits i Sverige under minst 3 år och ha mer än 2000 medlemmar

25 ”Hallandsmodellen” Strandskyddsutredning maj 2009 Region Halland
& Boende/Strandskydd

26 Attraktivt boende i Halland – utan intrång på stränderna
Klargöra var strandskyddet gäller i Halland Peka ut mindre, anlagda vattendrag/diken där frågan om upphävande av strandskyddet kan prövas Peka ut mindre, naturliga vattendrag där frågan om differentierat strandskydd kan prövas Möjliga förändringar i strandskyddet

27 Vattenmiljödefinitioner inom projektet
Vattenobjekt Definition Jordbruksmark Skogsmark Sjö > 1 hektar Strandskydd Småvatten < 1 hektar Ej strandskydd Vidare utredning, ev. modifierat strandskydd Vattendrag > 1 m medelbredd Mindre vattendrag < 1m bredd Modifierat strandskydd, efter särskilt beslut Diken anlagda för markavvattning

28 Tillsyn När blir det ett tillsynsärende?
(Anmälan från allmänhet, andra myndigheter eller organisationer) Besök på plats – bedömning; strider åtgärden mot strandskyddsbestämmelserna i MB 7:15 §? Begär förklaring Förelägg om återställande/upplys om skyldigheten att söka strandskyddsdispens, om det skulle kunna vara OK Underrättelse till åklagarmyndigheten Handlägg dispensansökan

29 Sanktioner 29 kap. 2 § p.2 För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet ….. 2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar någon annan åtgärd som är förbjuden enligt 7 kap. 15 § 2a § För förseelse mot områdesskydd döms till böter den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap. har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av …. ett strandskyddsområde

30 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4
Länsstyrelsens hemsida ”Naturvård”, ”miljö” och ”samhällsplanering” ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” prop. 2008/09:119


Ladda ner ppt "Vägledning strandskydd"

Liknande presentationer


Google-annonser