Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lex Maria Bakgrund: 1936 avled ett antal patienter på Maria sjukhus i Stockholm till följd av felbehandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lex Maria Bakgrund: 1936 avled ett antal patienter på Maria sjukhus i Stockholm till följd av felbehandling."— Presentationens avskrift:

1 Lex Maria Bakgrund: 1936 avled ett antal patienter på Maria sjukhus i Stockholm till följd av felbehandling.

2 Lex Maria Lagstiftning 2 kap7 § lag om yrkesverksamhet:
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

3 Lex Maria Lagstiftning (’Lex Maria’)
6 kap 4 § lagen om yrkesverksamhet Om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom skall vårdgivaren snarast göra anmälan till Socialstyrelsen. (gäller även lab mm enl 2 §)

4 Lex Maria Syfte: Att höja patientsäkerheten i vården
Att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet

5 Lex Maria Vem omfattar bestämmelserna?
Bestämmelserna omfattar all hälso- och sjukvård. Från att tidigare endast ha omfattat den landstingskommunala sjukvården omfattas såväl allmän som enskild sjukvård.

6 Lex Maria Vad är allvarlig skada eller sjukdom?
Med begreppet allvarlig avses främst att det inträffade medfört eller kunde ha medfört att patienten avlidit eller åsamkats livs-hotande tillstånd, svår kroppsskada, svår sjukdom eller väsentlig funktionsned-sättning. ’ändrad livsföring’ - obehag

7 Lex Maria Vad är allvarlig skada eller sjukdom?
Det som ligger inom ramen för vad som kunnat förutses eller utgör en normal risk (enligt vetenskap och beprövad erfarenhet) i samband med vård, behandling eller undersökning, behöver inte anmälas.

8 Lex Maria Vem skall anmäla? - vem är vårdgivaren?
Staten: Myndigheten representerar vårdgivaren Landsting och kommuner: De nämnder som är angivna i HSL §22 representerar vårdgivaren (ofta fullgörs anmälningsplikten av chefsläkaren) Enskild vård: Den enskilde läkaren

9 Lex Maria Vad skall anmälas? I
Förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar och felexpedieringar Fördröjd eller felaktigt utförd undersökning eller behandling Otillräcklig eller felaktig information till patient eller anhöriga

10 Lex Maria Vad skall anmälas? II
Felaktig funktion/konstruktion, felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter mm Brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation och i samarbetet mellan olika enheter

11 Lex Maria Vad skall anmälas? III
Vissa infektioner som uppstått inom sjukvården Otillräckliga resurser (avseende kompetens, bemanning, lokaler eller utrustning).

12 Lex Maria Patientens ställning
Patienten är inte part, men skall informeras om inträffad avvikelse (även risk) sina möjligheter att anmäla till HSAN om anmälan gjorts till Socialstyrelsen

13 Lex Maria När skall anmälan ske?
(6 kap 4§ YVL ….vårdgivaren snarast göra anmälan till Socialstyrelsen.) En Lex Maria-anmälan skall lämnas till någon av Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter senast två månader efter det att avvikelsen har inträffat.


Ladda ner ppt "Lex Maria Bakgrund: 1936 avled ett antal patienter på Maria sjukhus i Stockholm till följd av felbehandling."

Liknande presentationer


Google-annonser