Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Rundabordssamtal – 11 januari 2011 Aktuellt på EU-nivå EU2020 – EU:s nya tillväxtstrategi (presenterades under våren 2010, huvudinitiativen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Rundabordssamtal – 11 januari 2011 Aktuellt på EU-nivå EU2020 – EU:s nya tillväxtstrategi (presenterades under våren 2010, huvudinitiativen."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Rundabordssamtal – 11 januari 2011 Aktuellt på EU-nivå EU2020 – EU:s nya tillväxtstrategi (presenterades under våren 2010, huvudinitiativen presenteras löpande under sommaren och hösten 2010) EU:s långtidsbudget – översyn – 1 juli kommer EU-kommissionens förslag på ny långtidsbudget för EU (presenterades 19 oktober, då ett år försenad) 5e sammanhållningsrapporten – öppen konsultation om den framtida sammanhållningspolitiken – 31 januari (presenterades 10 november, dock läckt i början av oktober) EU:s framtida gemensamma jordbrukspolitik - kommissionen kom den 18 november ut med sina första tankar kring utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 (öppen konsultation t o m 25 januari)

2 Landstingsdirektörens stab Innehåll Hur EU:s budget ser ut idag (inkomst och utgifter inkl. sammanhållningspolitiken) Hur ser förslaget ut på EU:s långtidsbudget efter 2013 Sammanhållningspolitiken – hur ser förslaget ”slutsatser i den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: sammanhållningspolitikens framtid ” ut

3 Landstingsdirektörens stab EU:s budget - Vart går pengarna och vad får man för dem? Europeiska unionens budget som görs upp årligen finansieras med EU:s så kallade egna medel som är av fyra slag: importavgifter för jordbruksprodukter och tullar som tas ut vid annan import (tullavgift) en mervärdesskattebaserad avgift (moms) en avgift som baseras på medlemsländernas bruttonationalinkomst, som beräknas enligt finansieringsbehovet i budgeten övriga inkomster

4 Landstingsdirektörens stab EU:s budget 2007-2013 – vad går pengarna till?

5 Landstingsdirektörens stab EU-budget har ökat i absoluta tal

6 Landstingsdirektörens stab Sammanhållningspolitiken 2007-2013

7 Landstingsdirektörens stab EU-kommissionens budgetöversyn Vad har nuvarande budgetperiod lärt oss? Principer för kommande budget: verktyg för EU2020, budget skall ge EU- mervärde, resultatdriven, solidaritet, en reformerad finansiering En budget för framtiden: smart tillväxt hållbar tillväxt inkluderande tillväxt

8 Landstingsdirektörens stab EU-kommissionens budgetöversyn En resultatorienterad budget: leverera investeringar, EU-projekt obligationer, storskaliga projekt, stimulera användandet av resurser, en struktur för att återspegla prioriteringar, 10-års budget (5+5), beredskap för förändringar, förenkla och minimera onödiga administrativa bördor, garantera sund och ekonomisk förvaltning Samspel med nationella budgetar EU-budget som ett verktyg för ekonomisk styrning Ta hänsyn till utvidgningen Fokusera på områden med europeiskt mervärde ex gränsöverskridande infrastruktur, forskning, energi- och klimatåtgärder, territoriell sammanhållning

9 Landstingsdirektörens stab EU-kommissionens budgetöversyn Inte bara se över utgiftssidan, även inkomstsidan Reformering av EU:s finansiering: förenkla medlemsstaternas bidrag till EU introducera egna medel till EU:s budget EU-skatt? Dvs. införa instrument för egna resurser (ex finansskatter/avgifter på finansiella transaktioner, avgift på utsläppsrättigheter, EU-moms, energiskatt, kollektiv/gemensam inkomstskatt)

10 Landstingsdirektörens stab EU:s regionalpolitik - tillbakablick I Romfördraget från 1957 hittar man det första spåren av en framtida Europeisk regionalpolitik. På 1960-talet publicerar Kommissionen de första rapporterna som erkänner behovet av koordinerade insatser till regionala problem och åtgärder för att minska regional obalans. 1972 skapades den första fonden för regional utveckling som ett resultat av den första utvidgningen av den Europeiska Gemenskapen. 1986 Genom Europeiska enhetsakten skapas en verklig sammanhållningspolitik som kan motverka de negativa effekter som den inre marknaden har för de sydligaste medlemsstaterna och andra mindre gynnade regioner. 1992 Maastricht fördraget - nytt finansiellt instrument: sammanhållningsfonden (och en ny permanent EU- institution Regionkommittén) 1994-1999 enligt beslut på Europeiska rådets möte i Edinburgh (december 1992) anslås nästan 200 miljarder ecu (1999 års priser) till sammanhållningspolitiken, vilket motsvarar en tredjedel av EU-budgeten. 2000-2006 Genom beslut på Europeiska rådets möte i Berlin (mars 1999) reformeras strukturfonderna ännu en gång och får ett anslag på 213 miljarder euro under sju år. 2005 Europeiska rådet enas om en kompromiss om budgeten för 2007–2013. För sammanhållningspolitiken anslås 347,41 miljarder euro (löpande priser).

11 Landstingsdirektörens stab Varför behövs regionalpolitiken?  Utjämnande av ekonomiska och sociala skillnader I en av fyra regioner är BNP (bruttonationalprodukten) per invånare lägre än 75 % av de 27 EU-ländernas genomsnitt  Solidaritet och konkurrenskraft  Svar på 2000-talets utmaningar  Ett sammanhållet EU  Tillväxt i alla EU:s regioner  Uppnå Europa 2020-målen

12 Landstingsdirektörens stab Sammanhållningspolitiken Hur politiken kan göras effektivare och få ett större europeiska mervärde Stärkt strategisk programplanering – Modellen – består av: Gemensam strategiskt ram Partnerskapsavtal för utveckling och investeringar Operativa program Årsrapporterna Politisk debatt

13 Landstingsdirektörens stab Sammanhållningspolitiken Ökad temakoncentration (koncentrerar EU-medel och nationella medel) Ökade prestanda med villkor och incitament (ekonomisk styrning kompletteras med nya villkorsbestämmelser för att ge incitament till reformer, principer men med utrymme för anpassning nationellt och regionalt, additionalitetsprincipen, medfinansiering, prestandareserv, experiment och nätverk) Bättre utvärderingar, prestanda och resultat (mätbara mål och resultatindikatorer, indikatorer, förhandsbedömningar, konsekvensbedömningar, löpanden utvärderingar) Stöd till användning av nya finansieringsinstrument (tydlig och mer differentiering mellan reglerna, allmänt ekonomiskt stöd till företag, finansieringsinstrument med ökad räckvidd och storlek)

14 Landstingsdirektörens stab Sammanhållningspolitiken Hur politikens styrning kan förbättras Den tredje dimensionen: territoriell sammanhållning Agenda för städer Större flexibilitet, geografiska och demografiska förhållanden Makroregionala strategier Stärkt partnerskap (lokala utvecklingsinitiativ)

15 Landstingsdirektörens stab Sammanhållningspolitiken Hur systemet för politikens tillämpning i praktiken kan förenklas Ekonomisk förvaltning Minskad administrativ börda Ekonomisk disciplin Ekonomistyrning …..förenkling, förenkling…..

16 Landstingsdirektörens stab Sammanhållningspolitiken Sammanhållningspolitikens utformning: Alla regioner och medlemsstater kan komma i åtnjutande av sammanhållningspolitiken Specialanpassa sin strategi på ett integrerat sätt efter sina starka och svaga sidor Stödet ska differentieras efter region beroende på ekonomisk utveckling (mätt i BNP) Nuvarande system (konvergens, regional konkurrenskraft och sysselsättning och europeiskt territoriellt samarbete) med infasning och utfasning med ett enklare system med en mellankategori Fortsatt stöd till territoriella samarbeten (gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt)

17 Landstingsdirektörens stab Forum att agera i och via Europaforum Norra Sverige Northern Sparsely Populated Regions Nationellt forum och andra möten/konferenser/forum (ex. Hearing) Sveriges kommuner och landsting Assembly of European Regions Conference of Maritima and Peripheral Regions Committe of Regions – COTER commission

18 Landstingsdirektörens stab Några aktiviteter och datum framöver 15 november 2010Rundabordssamtal ReK COTER utskottet om den framtida sammanhållningspolitiken 26 november 2010EU-kommissionären J.Hahn dialogmöte med representanter från Brysselkontoren om den framtida sammanhållningspolitiken 29 november 2010EFNS rapportörsmöte 7 december 2010 AER seminarium om sammanhållningspolitiken (J.Hahn deltar) 15 december 2010SKL:s internationella dag (EU-ministern deltar) 11 januari 2011 Rundabordssamtal TVB 18 och 19 januari 2011NSPA forum i Tromsö 21 januariHearing Näringsdepartementet 26 januari 2011Nationellt dialogforum om den framtida sammanhållningspolitiken 31 januari 2011Offentlig konsultation om den framtida sammanhållningspolitiken slutdatum 31 januari 2011 (1 feb) EU-kommissionens forum om den framtida sammanhållningspolitiken 2 februari 2011NSPA möte med Dirk Ahner 31 mars och 1 april 2011Europaforum Norra Sverige stormöte 1 juli 2011EU-kommissionen presenterar förslaget på EU:s nästa långtidsbudget November 2011Översyn av organisationer och program för strukturfonderna

19 Landstingsdirektörens stab Positionsdokument Europaforum Norra Sverige positionsdokument Northern Sparsely Populated Areas positionsdokument


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Rundabordssamtal – 11 januari 2011 Aktuellt på EU-nivå EU2020 – EU:s nya tillväxtstrategi (presenterades under våren 2010, huvudinitiativen."

Liknande presentationer


Google-annonser