Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning-NSK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning-NSK."— Presentationens avskrift:

1 Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning-NSK

2 Kunskaps- underlag Lättillgängliga underlag Beslutsstöd Sakkunnig- strukturer HTA Nationella programråd Mätsystem Utdata i realtid Fråga efter resultat Ersättnings- system Nationella mätsystem, ex satsning på kvalitetsregister Stöd till förbättring Kompetensstöd i förbättringsarbete Tid och forum Utvecklingsenheter Koncept och metoder Utbildning av utbildare/chefer Kunskapsstyrning för landsting/region MIKRO (Vårdteam/klinik) MAKRO (Nationell nivå) MESO (Landsting/region)

3 Målen för en utvecklad kunskapsstyrning Kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård Snabbare och samma tillgång till nya effektiva läkemedel och metoder Effektivt resursutnyttjande Bättre samarbete och samordning nationellt, regionalt och lokalt

4 NSK bildades år 2008 som ett forum för… Representanter för statliga myndigheter och huvudmän inom hälso- och sjukvården (via representanter från sjukvårdsregioner)

5 Medlemmar Sjukvårdsregionerna SKL Socialstyrelsen SBU TLV Läkemedelsverket Folkhälsomyndigheten (inkl smittskyddsinstitutet) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening

6 Uppdrag om samverkan  Formell struktur  Val av områden för nationella kunskapsunderlag  I arbetet med nationella kunskapsunderlag  I arbetet med indikatorer för god vård/nationella register  För större nytta av nationella kunskapsunderlag

7 …med syfte att bidra till en nationell samordning av kunskapsstyrning Överenskommelse mellan myndighetschefer och nätverket för landstingsdirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer För kommunikation och förankring Beslut är inte formellt eller juridiskt bindande men bygger på förankring med förväntan om införande

8 Ledningsgrupp för nationella programråd och andra nationella uppdrag och kompetensgrupper Säkerställer de generella arbetsmodellerna för programområd och anger inriktning, bemanning och omfattningen av rådens arbete Bedömer behov av nya programråd Eventuellt ansvar för och deltagande i särskilda arbetsgrupper Bemanning av expertgrupper vid behov av medverkan från myndigheter NSK regiongrupp-samverkan mellan sjukvårdsregioner

9 Nationella programråd - För en mer jämlik och kunskapsbaserad vård

10 Programråd Patientföreträdare Sjukvårdsregionala experter Vetenskap/akademi Kvalitetsregister Processledare Stödfunktion Expert- grupper Metodstöd Processledare Administration Kommunikation Redaktion Hälsoekonomi Etik Statistik Kontaktpersoner Tjänstemän Beslutsfattare Multi- professionella Organisationskiss Nationella programråd Ledningsgrupp NSK regiongrupp Landsting och regioner

11 Etableringen av nationella programområden syftar ytterst till att fler patienter får tillgång till bästa möjliga vård oavsett var i landet man bor (God vård – jämlik vård) Genom att samarbeta kring framtagande av gemensamma kunskapsunderlag, följa kvalitetsutvecklingen och ta initiativ till att förbättra vården kan även landstingens resurser nyttjas mer effektivt (God vård – kunskapsbaserad och säker vård, kostnadseffektivitet) Syfte och mål

12 Principer för urval och prioriteringar Etablering av programområden utgår från följande urvalskriterier; 1.Folksjukdom (stora volymer) 2. Stora samhällskostnader 3.Stora praxisskillnader, behov och möjligheter till kvalitetsutveckling 4.Juridiska och etiska aspekter

13 Uppdrag Bättre dialog och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå Fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen Identifiera oönskade variationer, behov av nya/reviderade kunskapsunderlag samt behov av klinisk forskning Kartlägga goda exempel och befintliga kunskapsunderlag Utarbeta gemensamma nationella vårdprogram, beslutsunderlag och indikatorer som bygger på bästa tillgängliga kunskap Bidra till konsensusutlåtande där vetenskapligt stöd saknas Specifika uppdrag inom sitt område och dialogpartner

14 Nationella programrådet för Astma och KOL 2014 Björn Ställberg (Uppsala/Örebro)Ordförande Luisa Escuder MiquelLedamot, Stockholm Mats ArneLedamot, Uppsala/Örebro Peter OdebäckLedamot, Västra Göran OldaeusLedamot, Sydöstra Lennart HanssonLedamot, Södra Caroline StridsmanLedamot, Norra Birgitta GöthmanProcessledare Ann Ekberg-JanssonLedamot, Kvalitetsregister Eva-Maria Dufva, Peter EdfeltPatientorganisationer Siw HanssonMAS

15 Astma och KOL-kontaktpersoner 2014 Lena GrundbergNorra (Västerbotten) Dirk Albrecht, Inger LindbergNorra (Norrbotten) Monika Johansson Karin Öhlén Norra (Västernorrland) Mia Ajax Carsten Dencker Nikolai Stenfors Jämtland Susanne AlmersJönköping Leni LagerqvistKalmar Henning ElvtegenÖstergötland Inger DahlbomStockholm Christina Lindberg Inger Nicolas Uppsala/Örebro

16 Nationella programrådet Astma och KOL-insatsområden för Astma diagnostik och differentialdiagnostik av astma ökad användning av frågeformuläret för bedömning av astmakontroll, symtom samt uppföljning av astma en mall och en ökad användning av en behandlingsplan som kan användas som en del i patientutbildning ökat stöd för interprofessionell samverkan.

17 Nationella programrådet Astma och KOL-insatsområden för KOL Diagnostik, differentialdiagnostik och bedömning av samsjuklighet med fördjupning i utförande och tolkning av spirometri samt screening med FEV1/FEV6-mätare interprofessionell samverkan användning av frågeformulär för symtombedömning vid uppföljning av KOL behandlingsplan och patientutbildning

18 Nationell stödfunktion på SKL bereda inför beslut om nya programråd, nomineringsförfaranden och expertprofiler samordna arbetet med programråd utforma och uppdatera processbeskrivningar för arbetet inom programråden stödja processledarna och överföra kunskap mellan programråd bistå med administrations- och kommunikationsstöd bevaka programrådens roll i, och samverka med, andra utvecklingsarbeten inom aktuella områden exempelvis inom läkemedels- och cancerområdet sammanställa material som tas fram inom programråden ansvara för att hålla NSK informerat och rapportera utvecklingen initiera och samordna programrådsgemensamma aktiviteter, utvärderingar och rapporter. Ersättning för övriga kompetenser/resurser till exempel hälsoekonomi, etiker, statistiker och patientföreträdare hanteras också centralt.


Ladda ner ppt "Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning-NSK."

Liknande presentationer


Google-annonser