Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Till Lunds universitet och Medicinska fakulteten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Till Lunds universitet och Medicinska fakulteten"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Till Lunds universitet och Medicinska fakulteten
Utbildning och forskning inom området vård och medicin Använder inte Medicinska fakulteten okänt begrepp för blivande studenter för dem är vi Lunds universitet

2 För livet Arbetar för och med människor för att förbättra mäniskors liv och hälsa Möjliggöra för alla människor att leva ett så friskt och aktivt liv som möjligt Problemlösning centralt för alla vår utbildningar och yrkena de leder framtill Utbildning vid Medicinska fakulteten leder fram till yrken i vilka man på olika sätt arbetar för att förbättra människor liv och hälsa världen över Målet för utbildningarna och kommande arbetsliv är att möjliggöra för alla människor att leva ett så friskt och aktivt liv som möjligt

3 Program grundnivå Arbetsterapeut (180hp, 3 år) Audionom (180hp, 3 år)
Möjliggöra ett aktivt vardagsliv Hitta vägar och hjälpmedel tillsammans med individen Hjälp till så bra hörande som möjligt Att människor inte ska få nedsatt hörsel Fysioterapeut (180hp, 3 år) Logoped (240 hp, 4 år) Träning för att återfå rörlighet, styrka, balans och koordination Motivation Arbetsterapeuten arbetar för och med personer för att de ska kunna utföra vardagssysslor och aktivt delta i vardagslivet, arbetar för hälsa och välbefinnande genom att finna vägar för individen som möjliggör ett aktivt liv. Att undanröja hinder fysiska, hitta alternativ eller hjälpmedel som kan kompensera för nedsatt funktion, eller hitta vägar eller hjälp medel om man tex har problem med tidsuppfattning eller lägga upp sin vardag så att man hinner med det man ska. Fysioterapeut arbetar med individer som behöver träna upp rörlighet, styrka, balans koordination och kondition pga av varaktig eller tillfällig nedsättning, motivation och förebyggande för att individer inte ska få problem med fysiken/kroppen. Audionom: arbetar med att personer med nedsatt hörsel till så bra hörande som möjligt och att arbeta med att förebygga att hörselnedsättningar så att individer inte drabbas av problem tex hitta vägar/hjälpmedel för att minska buller på tex skolor och arbetsplatser. Logoped: arbetar med att hjälpa människor som har kommunikationsproblem som rör röst, tal och språk för att till en så god kommunikationsförmåga som möjligt. Hjälp till så god kommunikation som möjligt Röst, tal och språk

4 Program grundnivå (fortsätt.)
Biomedicin (180hp, 3 år) Röntgensjuksköterska (180hp, 3 år) Kunskap om människan på cellnivå Forskning för att hitta orsak till och effekter av sjukdom Genomföra säkra röntgenunder-sökningar i möte med patienten Tydliga bilder, bildbehandling Läkare (hp 550, 5,5år) Sjuksköterska (180, 3 år) Diagnostisera sjukdom och skador Ordinera rätt medicin och behandling Ansvar för patientens omvårdnad Arbetsledning ingår en del i omvårdnads- ansvaret Biomedicin: djup och komplex kunskap om hur människokroppen fungerar på cellulär och molekylärnivå för att genom tex forskning hitta orsaker bakom sjukdom, hur man kan förhindra uppkomst av sjukdom osv. Denna kunskap behövs för att kunna förhindra sjukdom och forska fram hur man fastställer sjukdom, hitta botemedel och lindring för sjukdomar och deras effekter. Läkare: arbetar bl.a med att fastställa sjukdom och sätta in behandling för att individen ska bli frisk Röntgensjuksköterska: säkra röntgenundersökningar och behandlingar på ett sätt som känns och är tryggt för patienten. Röntgenbilder är nödvändiga för att kunna fastställa frakturer, sjukdomar och behandlingars effekt Sjuksköterska: ansvarar för patientens omvårdnad dvs bedöma och se till att varje patient får provtagningar och behandlingar som behövs, att de får mat/näring, kan förflytta sig, ta hand om sin hygien osv. För att patienten ska få en god omvårdnad krävs att arbetsledning av och samordna med andra yrkeskategorier dvs så att patienten får den hjälp, träning osv som den behöver.

5 Mötet med olika yrkeskategorier
Olycka Transport sjukhus Inte livshotande Röntgensjuksköterska Läkare diagnostiserar, ordinerar medicin och remitterar Biomedicinaren forskar (medicin) Sjuksköterskan omvårdnadsansvar Ett mycket exempel ett mycket förkortat förlopp (verkligheten innehåller betydligt fler moment) Olle 20 år, student, cyklar och blir påkörd av en bil. Han blir körd till sjukhusets akutmottagning. Det konstateras att han inte har akut livshotande skador men han behöver röntgas för att kunna fastställa ev skador. En röntgensjuksköterska genomför röntgenundersökningen på ett sätt som är så smärtfritt och så säkert som möjligt för Olle samtidigt som röntgensjuksköterskan försäkrar sig om att bilderna blir tagna på ett sådant sätt så att man kan konstatera alla ev skador. Läkarna konstaterar brutna revben, ryggskada och hjärnskada, Olle har också susningar i öronen och talar också lite sluddrigt. Läkarna har bla ordinerat smärtlindrande. Den smärtlindrande medicinen är ett resultat av biomedicinsk forskning. Vad händer när man har ont och hur kan man förhindra smärtupplevesen. Läkaren anser också att Olle behöver en fysioterapeut så att han kommer upp och går trots smärta från revben. Hon remitterar även Olle till en arbetsterapeut för att Olle ska kunna ha ett aktivt liv trots hjärnskada, han blir även remitterad till en audionom för sina susningar i öronen och till en logoped eftersom han sluddrar lite. När han är på avdelningen så ser sjuksköterskan till att Olle får sin medicin, att han får träning med fysioterapeuten, att han får mat och kan ta sig till toalett och dusch mm. Sjukgymnasten kommer och ser till att Olle kommer upp trots smärtor. Han visar hur ha tar sig upp på ett sätt som gör minst ont, vad han ska tänka på när han går och sätter sig ned. Han arbetar också mycket med att motivera Olle till att röra sig trots smärta. Olle blir så pass bra att han kan åka hem efter ett par dagar. Han får en tid hos en arbetsterapeut efter någon vecka. De talar om vad som efter olyckan är problematiskt för Olle, vad är det som är svårt för honom att göra pga ryggskadan. De kommer bla fram till att det är svårt att sitta på föreläsningarna i de stolar som finns där då de inte har stöd för nacken och Olle får mycket ont och kan inte delta. De kommer överens om att de ska kontakta universitetet så att Olle får en stol med tillräckligt stöd för nacken för att han ska kunna vara med på föreläsningarna. Olle pratar också lite otydligt och det susar i öronen. Olle får en remiss dels till en audionom dels till en logoped. De både genomför undersökningar och bedömningar men de både yrkeskategorierna samarbetar också för att komma fram till orsak till nedsättningar i tal och hörsel samt åtgärder. Det visar sig att Olle har fått tinitus (konstant ljud i öronen). Detta leder också till att han inte riktigt hör vad han själv säger längre och därför sluddrar. Audionomen och logopeden förser Olle med råd, tips och träning för hur han kan minimera susningar och hur de påverkar honom och logopeden hur han ska få så bra tal som möjligt. Utreder kommunikations-problem som rör bl.a. talet Fysioterapeut, rörelse och motivation Arbetsterapeuten, lösningarna som möjliggör aktivitet Audionom, utreder orsak till hörselproblem Logoped

6 Yrkesutbildningar Yrkesexamen och yrkeslegitimation (ger även akademiskexamen): arbetsterapeut-, audionom, logoped-, läkar-, röntgensjuksköterske-, fysioterapeut-, och sjuksköterskeprogram I yrkeslivet Patienter Utreder/diagnostiserar, behandlingar/åtgärder, uppföljning, förebyggande Utbildar Självständigt/i team Träning under utbildning Auskultationer Verksamhetsförlagdutbildning Interprofessionell utbildning Yrkesexamen : efter avslutad examen leder program som det finns legitimation för till en yrkesexamen och kandidat och/eller magister/masterexamen   Yrkeslegitimation det finns i lag beskrivet vilka krav som ska vara uppfyllda för att man ska kunna få en legitimation. Man ansöker hos socialstyrelsen om legitimation. För läkarlegitimation krävs förutom en yrkesexamen 18 månaders betald Allmäntjänstgörning (AT-tjänst) som underläkare. Yrkesprogram Empatiskt kunna bemöta människor med olika bakgrund Möter människor i livets olika skeden Utreder och fastställer eller diagnostiserar sjukdom eller skada och dess omfattning Utbildar patient, anhöriga och skola/arbetsgivare Förebyggande för att människor inte ska bli sjuka eller skadade Arbetet involverar ofta både självständig yrkesutövning men är i team med sin egen och andra yrkeskategorier Träning under utbildning, tidig patientkontakt och kontakt med arbetslivet Askultationer: gå bredvid en erfaren yrkesutövare för att på så sätt lära sig Verksamhetsförlagd utbildning: praktik att prova på yrket och träna praktiska färdigheter ute i verksamheten Interprofessionell träning: träna på att arbeta i team med andra studentkategorier för att utveckla förståelse för varandras kompetensområden och arbeta för att undvika destruktiva hierarkier i vården/yrkeslivet vilket bland annat ökar patientsäkerheten tex mindre fel orsakade av kommunikationsproblem Problemlösning gemensamt för alla vår utbildningar och arbetslivet de leder framtill

7 Biomedicinprogrammet
Ger en akademiskexamen Träning och utbildning Forskningsinriktad Hur människan fungerar på cell- och molekylär nivå I gränslandet medicin och naturvetenskap Analytiskttänkande Professionellutveckling med laborativtarbete Yrkesliv: majoritet läser vidare för att bli forskare Läkemedelsutveckling Patentfrågor Kliniskprövning Inom högskola/universitet, läkemedelsindustri mm Man behöver vara nyfiken och kreativ. För att arbeta med tex patentfrågor och kliniskprövning kan man behöva komplettera med ex någon form av masterutbildning. Problemlösning gemensamt för alla vår utbildningar och arbetslivet som de leder framtill

8 Hur studerar vi? Verklighetsbaserat Lärarna Forskningsanknytning Case
PBL (problembaserat lärande) Lärarna Uppdaterade med senaste forskningen Forskningsanknytning Litteratur Examensarbete Gemensamma centra för utbildning och forskning Case och PBL utgår från problem som är eller skulle kunna vara hämtade från yrkeslivet. Fundera, undersöka och leta svar på problem som du skulle kunna ställas inför i arbetslivet Ger träning i samarbete, kommunikation och ledarskap Lärarna forskar och/eller arbetar inom området de undervisar Litteraturen relaterar till forskningen och ofta används aktuella forskningsartiklar och likanande Examensarbetet genomförs på ett vetenskapligt sätt

9 Arbetsmarknad Gynnsam arbetsmarknad Låg arbetslöshet
Höjda krav på kompetens Arbetsmarknaden är god för de flesta av våra utbildningar. Den förväntas även fortsätta vara god i framtiden. Om du är intresserad av olika prognoser kan du hitta dem bla på våra hemsidor och en bra länk till en sökmotor på arbetsförmedlingens hemsida finns i vår katalog. I genomförda alumnundersökningar och barometrar har våra studenter i mycket hög utsträckning haft arbete (lite olika % mellan olika grupper men runt 90%- Kompetens kraven ökar i samhället vilket ökar behov av högskoleutbildad personal

10 Olika vägar till utbildning
Gymnasiebetyg Komplettering via Komvux Naturvetenskapligt basår Högskoleprovet Folkhögskola Bygg ihop kurser till ett eget program

11 Ansökan Ansök på: www.antagning.se
Högskoleprovet: 15 februari inför vårens prov september inför höstens Senast 15 april inför hösten: alla våra utbildningar på grundnivå Senast 15 oktober inför våren: arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, sjuksköterska

12 Välkommen att höra av dig om Du har frågor!

13 Plugga i Lund – så mycket mer än studier
Lund är en studentstad. Ett bra sätt att snabbt lära känna nya människor är att engagera sig i någon av den uppsjö av olika verksamheter och aktiviteter som kårer, nationer och AF anordnar. Du kan som student ägna dig åt allt från studentpolitik, spex, student-TV till restaurang- och pubverksamhet och mycket mera. Tack för ditt intresse!

14


Ladda ner ppt "Välkommen! Till Lunds universitet och Medicinska fakulteten"

Liknande presentationer


Google-annonser