Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker vård och omsorg – en prioriterad fråga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker vård och omsorg – en prioriterad fråga"— Presentationens avskrift:

1 Säker vård och omsorg – en prioriterad fråga
Eva Estling

2 Internationellt Nordiska Ministerrådet EU WHO

3

4 Nationellt Nationella patientsäkerhetskonferenser
Socialstyrelsens vårdskademätning SKL:s satsning för ökad patientsäkerhet Patientsäkerhetsutredningens betänkande Öppna jämförerelser God Vård – indikatorset, Socialstyrelsen

5 Patientsäkerhet – att förebygga vårdskador
Med vårdskada menas ”lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död, som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd” SOSFS 2005:12

6 Vårdskadornas omfattning
Socialstyrelsens vårdskademätning 2008 visar att 8,6 % av de patienter vars journaler granskats drabbats av en vårdskada 9 % ledde till bestående men eller funktionsnedsättning och 3 % till patientens död vårdskador extra vårddygn/år 70 % hade troligen kunnat förhindras vilket innebär en stor förbättringspotential

7 Vårdskadorna handlar om konsekvenserna av
Missade eller för sent ställda diagnoser Felaktiga ingrepp eller behandlingar Felaktig läkemedelshantering Bristande hygien som medfört svåra infektioner

8 Hälso- och sjukvården ett komplext och dynamiskt system
Riskbilden förändras kontinuerligt vilket ställer krav på förståelse för att resurser, ansvar och engagemang på alla nivåer är väsentligt i ett förebyggande säkerhetsarbete

9 Säker läkemedels-användning för en bättre livskvalitet hos äldre

10 Team 17 kommuner och åtta landsting/regioner har deltagit
Samverkansteam – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och i vissa team även apotekare

11 En säker läkemedelsprocess för SÄLMA
1. Identifiering av behov 2. Val mellan läkemedel och annan behandling 9. Omprövning Ska behandlingen fortsätta eller inte? Rätt person får/tar Rätt läkemedel i Rätt dos vid Rätt tillfälle Rätt sätt 3. Val av läkemedel 8. Uppföljning av effekter biverkningar och följsamhet 4. Val av administrerings- sätt, beredningsform, Dosering och tidpunkt för intag 7. Rätt person får/tar rätt läkemedel, i rätt dos, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt 5. Dokumentation av indikation, behandlingsmål, ordination samt tidpunkt för uppföljning 6. Korrekt överföring till en läkemedelslista

12 VRISS VårdRelaterade Infektioner Ska Stoppas 42 team deltog i VRISS I och VRISS II

13 Följsamhet till basala hygienrutiner i patientnära vårdarbete
Spritas händerna? Används handskar enligt rutinbeskrivning? Används platsförkläde/skyddsrock enligt rutinbeskrivning?

14 Klädsel i patientnära vårdarbete
Kortärmat Varken ring, klocka eller armband Kort eller uppsatt hår

15

16

17 Säker vård och omsorg Arbetsgrupp Syfte: Att gemensamt ta fram strategier och handlingsplan
MAS MAR Enhetschef Kommunchef Socialchef Äldreomsorgschef Verksamhetschef HSL

18 Kundval hemtjänst Studien bedrivs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att undersöka hur kommuner med kundvalssystem i äldreomsorgen: informerar brukarna om kundvalet arbetar för att följa upp kvaliteten i utförarnas verksamheter

19 Vården blir inte säkrare av sig självt – det krävs aktiva handlingar
ÖJ är en guldgruva att ösa ur! ÖJ – analys - förbättringsarbete Vi måste på alla nivåer börja att GÖRA på ett annat och bättre sätt! TACK för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Säker vård och omsorg – en prioriterad fråga"

Liknande presentationer


Google-annonser