Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg

2 Agenda Vad h ä nder i v å r omv ä rld och hur h ä nger det ihop Aktiviteter planerade och verksamheter 2012 Resultat 2011 Vad b ö r vi f å att h ä nda - agera

3 Allt hänger ihop? Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sammanhållningspolitiken- EU 2020 – Strukturfonderna – Erasmus för alla. Reformer inom grundskola, GY 2011, VUX 2012 Regional utvecklingsstrategi – Kunskapslyft för barn o unga – Kunskapslyft i arbetslivet Uppdrag - Kompetensplattformar Lokala styrdokument - verksamhetsplaner

4 Komplext system Flera politikomr å den; arbetsmarknad, utbildning och n ä ring och tillv ä xt Flera olika Myndigheter Arbetsgivare Utbildningsanordnare M å nga akt ö rer och yrkesroller som st ö ttar i systemet Omfattande regelverk och reformer Lokalt, regionalt, nationellt och EU Utbildning och kompetensf ö rs ö rjning ä r idag en marknad

5 Gymnasium Högskola/universitet (innovationsråd) Yrkeshögskoleutbildningar (styrgrupp) Vuxenutbildning Folkhögskolor Arbetsmarknadsutbildningar Privata utbildningar Grundskola Arbetslivets kompetensbehov Förskola Innovation och entreprenörskap Studie- och yrkesvägledare, utbildningsmäklare, arbetsförmedlingen/bemannings- och rekryteringsföretag, personalchefer/arbetsgivare Vård- och omsorgscollege Teknikcollege Fungerande samverkan för bästa matchning mellan utbud och efterfrågan lokala programråd Individer – elever – studenter – anställda - medborgare – Det livslånga lärandet

6 Vad kan göra skillnad? Utbildningsplanering – B ä ttre kunskapsunderlag och behovsanalyser -B ä ttre samverkan Lokala programr å d, Styrgrupper YH, Innovationsr å d – B ä ttre samverkan Effektivare och h ö gre kvalitet inom alla utbildningsniv å er – Utbildningssystemets resultat – flaggskeppsinitiativ ” unga p å v ä g ” EU 2020 Strategisk kompetensf ö rs ö rjning – arbetsgivare och individer – livsl å ngtl ä rande- kompetensutveckling-matchning-r ö rlighet – flaggskeppsinitativ ” en agenda f ö r ny kompetens och nya arbetstillf ä llen ” EU2020 Attraktiva arbetsplatser – Employer branding – Talent management F ö rb ä ttrad studie- och yrkesv ä gledning F ö rb ä ttrad integration och en j ä mst ä lld arbetsmarknad Sociala innovationer

7 Verksamheter och projekt Regional Kompetensarena (kompetensplattforms uppdraget) - L ä rcentra, Kommun och Landsting, Handelskammaren M ä lardalen, Arbetsf ö rmedlingen Business Region Ö rebro, BRO - kompetensf ö rs ö rjning Teknikcollege V å rd- och omsorgscollege YHM- Yrkesh ö gskolan M ä lardalen Studie- och yrkesv ä gledning - Arbetsmarknadsdagar - Kompetensutveckling-Socialfondsprojekt 2010-2012 2012 – Gymnasieforum

8 Ledord inom Regionala kompetensarenan Information & kommunikation Omvärld & behovsanalys Mötesplatser

9 Örebro läns kompetenskarta Sysselsättningsutveckling, kompetensnivå yrke och utbildning och rörligheten på arbetsmarknaden Kunskapsbas Regional analys Branschstruktur, integration, jämställdhet, pendling Varför? 4 lokala prognoser + Dialog Demografi, pendling, yrke, utbildning lokal arbetsmarknad. Intervjuer med företag och organisationer Prognos från 3 år och framåt Prognoser 2012 Norr mars Syd april Väst maj Öst aug Förankring kommunledning 7/2 2012 30/11 2011

10 Processen framåt Steg 1 Inspel om prognosernas inneh å ll Vilka omr å den ä r intressanta att f ö rdjupa? Intervjuer med f ö retag och organisationer i kommunerna Steg 2 Lokal prognos klar Steg 3 F ö rankring med kommunledning Steg 4 M ö tesplats – dialog mellan utbildningsanordnare och arbetsliv.

11 Några slutsatser - regional analys Utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Maskinindustri – exempel p å framtidsbransch i l ä net Utbildningsniv å l å g bland sysselsatta m ä n inom industrin. Stora pensionsavg å ngar inom sjukv å rden/omsorgen Nya branscher – 30 % ö kning av syssels ä ttningen inom upplevelsesektorn. Utanf ö r arbetsmarknaden – en outnyttjad resurs. L å gutbildade cirka 36 %, medelutbildade ca 44 %, h ö gskoleutbildade ca 13 %. Invandring en viktig faktor f ö r kompetensf ö rs ö rjningen. Den k ö nssegregerade arbetsmarknaden - ett hinder f ö r kompetensf ö rs ö rjningen.

12 Regionala Kompetensdagen – 30 nov Inspiration – Employer Branding – strategisk kompetensf ö rs ö rjning – attraktiva arbetsplatser Arbetskraftsbrist beror p å : Befolkningsutveckling, en allt mer specialiserad arbetsmarknad R ö rligheten mellan olika yrkesgrupper Samspelet mellan utbildning – arbetsmarknaden lokalt – geografin Lokalisering av utbildning Tillg ä nglighet (regionf ö rstoring) n ä rhet till stora kommuner St ö rre arbetsmarknad desto b ä ttre f ö ruts ä ttningar

13 Figur 6 Åldersfördelning inom olika branschsektorer i Örebro län, år 2008 Källa: SCB/BeDa

14

15

16 Några utmaningar från den regionala analysen… 1. Kan fler ungdomar attraheras till högre utbildning med inriktning mot framtida bristyrken? (En särskild utmaning är att få pojkar och unga män att höja motivations- och prestationsnivån inom hela utbildningssystemet.) 2.Hur kan vi få tillstånd en vidare syn på studier och yrkesval hos såväl kvinnor som män + en ökad rekrytering som är fri från stereotypa föreställningar om ”manliga och kvinnliga jobb”? 3.Hur får vi till stånd en bättre integration av invandrare på arbetsmarknaden?

17 Resultat 2011 Framtagandet av en kompetenskarta f ö r Ö rebro l ä n, som presenterar f ö r ä ndringar inom arbetsmarknaden, utbildningsniv å n, yrken och r ö rlighet mellan kommuner fr å n 1997-2009 Framtagandet av en regional analys, som presenterar och f ö rklarar kompetenskartans betydelse f ö r den regionala tillv ä xten F ö rankrad projektplan f ö r det fortsatta arbetet med att ta fram lokala prognoser och genomf ö ra dialoger med kommuner, utbildningsanordnare och arbetsgivare inom och tillsammans med akt ö rerna i kompetenskansliet www.regionorebro.se/kompetenswww.regionorebro.se/kompetens har utvecklats och f å tt ett b ä ttre inneh å ll Kartl ä ggning av l ä nets utbildningsanordnare och branschn ä tverk M å nga m ö tesplatser har under å ret diskuterat utmaningarna inom kompetensf ö rs ö rjningen Collegebildningarna har g å tt fr å n projektform till befintligverksamhet. Finansieringen ä r s ä krad via avtal mellan ber ö rda parter, som l ö per per å r V å rd- och omsorgscollege har f å tt m ö jlighet att rekrytera en ungdomsinformat ö r

18 Business Region Ö rebro har startat och p å b ö rjat arbetet med att utveckla det proaktiva arbetet med f ö retag inom kompetensf ö rs ö rjning Cityakademin( BRO) beviljades 2011 tv å viktiga socialfondsprojekt, kompetensutveckling underleverant ö rer, kompetensutveckling bes ö ksn ä ringen och ytterligare en f ö r kompetensutveckling logistik ä r inl ä mnad f ö r beslut i dec 2011 REKO har tagit fram ett nytt avtal f ö r samverkan inom vuxenutbildning REKO har strukturerat om ansvar inom n ä tverket f ö r att p å ett b ä ttre s ä tt b å de kunna arbeta med den lagstyrda kommunala vuxenutbildningen samt uppdraget motor, m ä klare och m ö tesplats Arbetsmarknadscheferna i kommunerna har etablerat ett n ä tverk N å gra av l ä nets kommuner har ocks å sett ö ver hur de fram ö ver ska arbete med sitt l ä rcentra och vilken roll de ska ha samt vilken kopplingen ska vara mot n ä ringslivsarbetet (alla kommuner ä r inte klara) L ä nets studie- och yrkesv ä gledare har f å tt ö kad kunskap om vilka kompetenser som efterfr å gas inom v å rd- och omsorg samt bes ö ksn ä ringen Fler ans ö kningar till YH myndigheten om att starta yrkesh ö gskoleutbildningar fr å n l ä net har skickats in Resultat fortsättning

19 Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare Tel 019-602 63 75 073-040 63 75 maria.svensson@regionorebro.se Besök: NetCity, Forskarvägen 1 702 18 Örebro E-post: www.regionorebro.se/kompetens Kontaktuppgifter Här hittar ni alla rapporter!


Ladda ner ppt "Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg."

Liknande presentationer


Google-annonser