Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg"— Presentationens avskrift:

1 Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg
Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg Mitt namn är Maria Svensson Hallberg Först tacka för att jag fick komma, men kanske berätta vad jag har för uppdrag samt hur det kommer sig att jag är här! Den regionala utvecklingsstrategin, som många i Örebro regionen var delaktiga i att ta fram, fastslogs ju under 2010, och sedan jan 2011, så finns det en organisiation som arbetar med genomförande. Det är regionförbundet som samordnar och leder detta arbete, inom något som vi kallar RUS-kansliet. Vi är 11 personer som har uppdrag som målområdesansvariga och 5 personer som har uppdrag som granskare för de genomsyrande perspektiven. Men det ska jag inte prata om utan det är området –Kunskapslyft i arbetslivet, som är mitt fokus! Inom detta område så finns det mål satta, som handlar om bättre matchning, mer satsning på kompetensutveckling och få fler studenter att stanna kvar!

2 Agenda Vad händer i vår omvärld och hur hänger det ihop
Aktiviteter planerade och verksamheter 2012 Resultat 2011 Vad bör vi få att hända - agera Men den här presentationen satta jag ihop för att jag blev inbjuden till den styrgruppen, för den regionala utvecklingsstrategin, där Jens finns med, men vid det förra tillfället så krockade det lite och då i alla fall så skrev jag till Jens, och här är jag nu… Men förhoppningsvis kan denna agenda ge er information, om vad vi håller på med på lokal och regional nivå.

3 Allt hänger ihop? Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sammanhållningspolitiken- EU 2020 – Strukturfonderna – Erasmus för alla. Reformer inom grundskola, GY 2011, VUX 2012 Regional utvecklingsstrategi – Kunskapslyft för barn o unga – Kunskapslyft i arbetslivet Uppdrag - Kompetensplattformar Lokala styrdokument - verksamhetsplaner EU:s nya strategi (EU 2020) syftar till att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomiska område med full sysselsättning och social sammanhållning. New skills for new jobs är en del av målen i EU:s 2020 strategi och en uppföljare till den tidigare Lissabonstrategin för tillväxt och arbete. Att bättre kunna matcha färdigheter och kompetenser innebär att det blir allt viktigare med samarbete mellan utbildning och arbetsmarknad. Omvärldsförändringar och andra krav på omställning gör att arbetslivet ständigt förnyas. En väl avvägd matchning mellan behov och utbud av kompetent arbetskraft stärker konkurrenskraften. Detta kräver en systematisk kompetensutveckling för alla individer genom hela livet. För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet. Kompetensförsörjning är en allt mer framträdande ingrediens i regional-politiken. Det är inte minst tydligt om man ser till den nationella strategin för regional konkurrens, entreprenörskap och sysselsättning. I dess strategiska inriktning lyfts just kompetensförsörjning fram som ett av viktigaste områdena för att stärka den regionala tillväxten. För att vi i regionen ska klara en allt hårdare internationell konkurrens krävs tillgång till adekvat kompetens. Det handlar om att erbjuda utbildning efter arbetslivets uttalade behov, att utveckla de anställdas kompetens men också om att på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens som idag står utanför arbetsmarknaden. För Örebroregionen handlar detta till stor del om människor med utrikes bakgrund och om ungdomar. Arbetslivets tillgång till adekvat kompetens är en av de viktigaste faktorerna för regionens utveckling och tillväxt. Det finns det flera skäl till att kunskap och kompetens samt innovationer och entreprenörskap är två viktiga utvecklingsområden i den regionala utvecklingsstrategin. Det är områden där vi idag inte har den nivå och utveckling som säkerställer en god framtid för människor i vår region. I detta sammanhang är strukturfonderna viktigt som instrument/verktyg för att finansiera strategiska mål. Och om man tittar på den lokala nivån så kan det till exempel finnas kompetensplaner/utvecklingsinsatser för att säkerställa kompetensen. Så här hänger det ihop, vi är en del av ett större sammanhang. varsel och finanskris – Varselsamordnare 2010 kom så Kompetensplattforms uppdraget Att etablera kompetensplatformar, ta fram kunskapsunderlag och behovs analyser, förbättra utbildningsplaneringen på kort- och långsikt och förbättra samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare, samt samverka över länsgränserna.

4 Komplext system Flera politikområden; arbetsmarknad, utbildning och näring och tillväxt Flera olika Myndigheter Arbetsgivare Utbildningsanordnare Många aktörer och yrkesroller som stöttar i systemet Omfattande regelverk och reformer Lokalt, regionalt, nationellt och EU Utbildning och kompetensförsörjning är idag en marknad Enda sedan vi fick kompetensplattformsuppdraget så har vi systematiskt försökt öka vår egen kunskap om detta komlexa system För att bli bättre på att försöka ta reda på vilka aktörer, beslutsfattare som kan förbättra processerna eller strukturerna. Det är väldigt många som arbetar med dessa frågor och de finns även aktörer med mycket resurser som kan påverka för att få sin röst hörd. Det pågår också mycket reform arbete på många olika nivåer. Dessa frågor är också idag en del av en marknad….det har gått relativt fort….

5 Arbetslivets kompetensbehov
Fungerande samverkan för bästa matchning mellan utbud och efterfrågan Innovation och entreprenörskap Arbetslivets kompetensbehov Studie- och yrkesvägledare, utbildningsmäklare, arbetsförmedlingen/bemannings- och rekryteringsföretag, personalchefer/arbetsgivare Vård- och omsorgscollege Teknikcollege Högskola/universitet (innovationsråd) Yrkeshögskoleutbildningar (styrgrupp) Vuxenutbildning Folkhögskolor Arbetsmarknadsutbildningar Privata utbildningar Gymnasium lokala programråd Grundskola Nu undrar ni nog var detta är…men det är förenklad bild som vi själva tagit fram för att försöka åskådligöra – utbildningssystemet och den struktur av samverkan som idag finns inom det formella utbildningssystemet. Vi har här indentifierat de Innovationsråd, som ni har för stöd till er från externa parter. Inom gymnasie skolornas yrkesprogram, så ska det finnas lokala programråd, och på nationell finns det nationella programråd. Inom Yrkeshögskoleutbildningar, så utgörs ju varje utbildning av en styrgrupp kopplat till arbetsgivare som har konkreta kompetensförsörjningsbehov via den utbildningen. Två viktiga plattformar för samverkan för såväl utbildningsplanering som strategisk kompetensförsörjning är Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege - I dessa plattformar har också Örebro universitet rep. Johan Kjellander i Teknikcollege, och Eva Brolund-Johanson för Vård- och omsorgscollege. Utbildning är till stor del en marknad idag och utbudet är stort och svårt att överblicka för så väl elever, individer, företag och organisiationer, men om man ska får en bra kompetensförsörjning, så är det ju så klart att vissa som jobbar med detta måste ju ha koll. De målgrupperna hittar ni på mitten av den här bilden har vi identifierat som viktiga…dock återstår en hel del med att ta reda på roller mm Totalt sett då är det ju regionens totala kompetensbehov som vi ser framför oss, de löser man ju inte med att bara utbilda en gång, utan ständig påfyllnad krävs kompetensutveckling, det är livslångt lärande på riktigt…. Men vi kan ju inte bara utbilda till det arbetsgivarna vill utan viktigt att även alla utbildningsanordnare nu implementerar den nationella strategin och lär ut ett entreprenöriellt förhållningssätt – självklart så ska även arbetsgivarna sedan ta vid och ta vara på de anställdas förmåga till entreprenörskap o innovation. Regionförbundet har också sedan i nu i dec, ett nytt uppdrag att tillsammans med länets kommunala skolhuvudmän etablera ett gymnasieforum, för strategiska diskussioner kring ngymnasieskolans dimensionering och innehåll, utifrån bla kompetensförsörjningsbehov. Förskola Individer – elever – studenter – anställda - medborgare – Det livslånga lärandet

6 Vad kan göra skillnad? Utbildningsplanering – Bättre kunskapsunderlag och behovsanalyser -Bättre samverkan Lokala programråd, Styrgrupper YH, Innovationsråd – Bättre samverkan Effektivare och högre kvalitet inom alla utbildningsnivåer – Utbildningssystemets resultat –flaggskeppsinitiativ ”unga på väg” EU 2020 Strategisk kompetensförsörjning – arbetsgivare och individer – livslångtlärande- kompetensutveckling-matchning-rörlighet –flaggskeppsinitativ ”en agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen” EU2020 Attraktiva arbetsplatser – Employer branding – Talent management Förbättrad studie- och yrkesvägledning Förbättrad integration och en jämställd arbetsmarknad Sociala innovationer Vad kan göra skillnad är så klart många saker, men här är några av det vi ser men också det andra lyfter…

7 Verksamheter och projekt
Regional Kompetensarena (kompetensplattforms uppdraget) - Lärcentra, Kommun och Landsting, Handelskammaren Mälardalen, Arbetsförmedlingen Business Region Örebro, BRO - kompetensförsörjning Teknikcollege Vård- och omsorgscollege YHM- Yrkeshögskolan Mälardalen Studie- och yrkesvägledning - Arbetsmarknadsdagar - Kompetensutveckling-Socialfondsprojekt 2012 – Gymnasieforum Här är en lista på några exempel på vad som händer just nu…

8 Ledord inom Regionala kompetensarenan
Omvärld & behovsanalys Information & kommunikation Mötesplatser Sammanfattningsvis var det dessa områden som alla aktörer lyfte som viktiga för samverkan. Det många aktörer har pekat på är att Örebroregionen saknar regelbundna, branschvisa och kvalitativa behovsanalyser. I dessa analyser räcker det inte med att titta på länet utan vi behöver göra fördjupade analyser. Aktörer anser även att det behövs mötesplatser för ny kunskap, inspiration och dialog där deltagare kan ta vara på möjligheten att påverka, diskutera och bidra med tankar om hur Örebroregionen ska utvecklas. Information och kommunikation är centralt för att synliggöra och få en översikt av alla aktörer som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor. När det gäller omvärld och behovsanalyser har regionförbundet tillsammans med kompetenskansliet kommit så här långt.

9 4 lokala prognoser + Dialog
Örebro läns kompetenskarta Sysselsättningsutveckling, kompetensnivå yrke och utbildning och rörligheten på arbetsmarknaden Kunskapsbas 30/11 2011 Regional analys Branschstruktur, integration, jämställdhet, pendling Varför? 7/2 2012 Prognoser 2012 Norr mars Syd april Väst maj Öst aug 4 lokala prognoser + Dialog Demografi, pendling, yrke, utbildning lokal arbetsmarknad. Intervjuer med företag och organisationer Prognos från 3 år och framåt Förankring kommunledning Detta är en förenklad bild över de analyser och prognoser som vi kommer att ta fram inom ramen för de tre prioriterade områdena. Vi började med att ta fram en kompetenskarta (samma karta tas fram i Sörmland och Västmanland) Vad? Kartan beskriver de sysselsattas utbildningsnivå, arbetsmarknadssektor, födelseland, kön och yrke. Kartläggningen visar också hur rörligheten på arbetsmarknaden ser ut för olika yrkesgrupper. Rapporten är en kartläggning och svarar inte på frågan varför det ser ut som det gör. Hur? I huvudsak statistik från SCB. Vem? Kartan ska ge politiker och beslutsfattare, arbetsgivare och ansvariga för utbildningsplanering ett underlag för en diskussion om vad olika tendenser i befolkningens kompetens kommer att betyda för den framtida sysselsättningsutvecklingen framöver i länet. Det framkommer i kartan att kompetensnivån och dess utveckling över tid varierar kraftigt mellan länets kommuner. Mot denna bakgrund finns det goda skäl att ytterligare fördjupa analyserna på kommunnivå utöver de resultat som redovisas i kartan. Vad? I den regionala analysen förtydligas, kompletteras och fördjupas bilden av kompetensförsörjningsbehovet utifrån ett regionalt perspektiv. Den kommer ingående svara på frågan om varför det ser ut som det gör, men även lyfta frågor att gå vidare med i de lokala prognoserna. Hur? Statistik BeDa Prognoserna ska ge kunskap om arbetslivets utveckling i den enskilda kommunen ur ett kompetensperspektiv. Prognoserna ska fördjupa områdena demografi, pendling, yrke, utbildning och lokal arbetsmarknad. Innehållet kommer styras av utifrån det lokala behovet och efterfrågan. 9

10 Steg 2 Lokal prognos klar Steg 3 Förankring med kommunledning
Processen framåt Steg 1 Inspel om prognosernas innehåll Vilka områden är intressanta att fördjupa? Intervjuer med företag och organisationer i kommunerna Steg 2 Lokal prognos klar Steg 3 Förankring med kommunledning Steg 4 Mötesplats – dialog mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. 10

11 Några slutsatser - regional analys Utmaningar för framtidens kompetensförsörjning
Maskinindustri – exempel på framtidsbransch i länet Utbildningsnivå låg bland sysselsatta män inom industrin. Stora pensionsavgångar inom sjukvården/omsorgen Nya branscher – 30 % ökning av sysselsättningen inom upplevelsesektorn. Utanför arbetsmarknaden – en outnyttjad resurs. Lågutbildade cirka 36 %, medelutbildade ca 44 %, högskoleutbildade ca 13 %. Invandring en viktig faktor för kompetensförsörjningen. Den könssegregerade arbetsmarknaden - ett hinder för kompetensförsörjningen. Maskinindustri Förmodade nystarten och tillväxten för gruvindustrin i Bergslagen detta kommer att få effekter på maskinindustrin. % av sysselsättningen jobbade inom maskinindustrin Vad? Avancerad produktionsteknik – utmaningar var tredje går i pension 2020, 78 pensionsavgångar 2009 ersattes av 7 unga i metall och maskinindustrin för Karlskoga och Degerfors. För att industrin fortfarande ska vara konkurrenskraftiga behöver vi tillgång till välutbildad arbetskraft. Sjukvården Dubbelt problem - pensionsavgångar men vi blir allt äldre vilket betyder att vårdbehovet kommer att öka. Nya branscher Det reella antalet är inte så stort men från att ha varit i stort sett obefintlig är ökningen 30 % Invandring Snabbare etablering på arbetsmarknaden Att få dem att stanna kvar. För att det låser in arbetskraften till vissa yrken, för företagare som söker personal att finna rätt person borde också öka om han eller hon kan välja ur hela arbetskraften, och inte vara begränsad till ett kön. 11

12 Regionala Kompetensdagen – 30 nov
Inspiration – Employer Branding – strategisk kompetensförsörjning – attraktiva arbetsplatser Arbetskraftsbrist beror på: Befolkningsutveckling, en allt mer specialiserad arbetsmarknad Rörligheten mellan olika yrkesgrupper Samspelet mellan utbildning – arbetsmarknaden lokalt – geografin Lokalisering av utbildning Tillgänglighet (regionförstoring) närhet till stora kommuner Större arbetsmarknad desto bättre förutsättningar

13 Figur 6 Åldersfördelning inom olika branschsektorer i Örebro län, år 2008
Stora pensionsavgångar inom branschsektorn inom en årsperiod. 2002 flaggade SCB för detta. Underskott på individer , skjuksö terskor med specialistutbildning och omvårdnadspersonal inom äldrevården. Tankeexperiment antalet sysselsatt inom vård och omsorg i länet vara på samma nivå 2021 som den var Antar vi att de femtioåringar som fanns inom vården och omsorgssektorn skulle arbeta fram till att de blev 65 år, då skulle 7935 personer behöva ersätta dem. I realiteten ännu mer eftersom fler personal kommer att behövas på grund av den alltmer åldrande befolkningen. Källa: SCB/BeDa 13

14

15

16 Några utmaningar från den regionala analysen…
1. Kan fler ungdomar attraheras till högre utbildning med inriktning mot framtida bristyrken? (En särskild utmaning är att få pojkar och unga män att höja motivations- och prestationsnivån inom hela utbildningssystemet.) 2. Hur kan vi få tillstånd en vidare syn på studier och yrkesval hos såväl kvinnor som män + en ökad rekrytering som är fri från stereotypa föreställningar om ”manliga och kvinnliga jobb”? 3. Hur får vi till stånd en bättre integration av invandrare på arbetsmarknaden? Mot bakgrunden av den alltmer specialiserade arbetsmarknaden gör detta generellt i näringslivet och de ökade kunskapskraven blir detta ett bekymmer för män som grupp men även för den framtida kompetensförsörjningen.

17 Resultat 2011 Framtagandet av en kompetenskarta för Örebro län, som presenterar förändringar inom arbetsmarknaden, utbildningsnivån, yrken och rörlighet mellan kommuner från Framtagandet av en regional analys, som presenterar och förklarar kompetenskartans betydelse för den regionala tillväxten Förankrad projektplan för det fortsatta arbetet med att ta fram lokala prognoser och genomföra dialoger med kommuner, utbildningsanordnare och arbetsgivare inom och tillsammans med aktörerna i kompetenskansliet har utvecklats och fått ett bättre innehåll Kartläggning av länets utbildningsanordnare och branschnätverk Många mötesplatser har under året diskuterat utmaningarna inom kompetensförsörjningen Collegebildningarna har gått från projektform till befintligverksamhet. Finansieringen är säkrad via avtal mellan berörda parter, som löper per år Vård- och omsorgscollege har fått möjlighet att rekrytera en ungdomsinformatör

18 Resultat fortsättning
Business Region Örebro har startat och påbörjat arbetet med att utveckla det proaktiva arbetet med företag inom kompetensförsörjning Cityakademin( BRO) beviljades 2011 två viktiga socialfondsprojekt, kompetensutveckling underleverantörer, kompetensutveckling besöksnäringen och ytterligare en för kompetensutveckling logistik är inlämnad för beslut i dec 2011 REKO har tagit fram ett nytt avtal för samverkan inom vuxenutbildning REKO har strukturerat om ansvar inom nätverket för att på ett bättre sätt både kunna arbeta med den lagstyrda kommunala vuxenutbildningen samt uppdraget motor, mäklare och mötesplats Arbetsmarknadscheferna i kommunerna har etablerat ett nätverk Några av länets kommuner har också sett över hur de framöver ska arbete med sitt lärcentra och vilken roll de ska ha samt vilken kopplingen ska vara mot näringslivsarbetet (alla kommuner är inte klara) Länets studie- och yrkesvägledare har fått ökad kunskap om vilka kompetenser som efterfrågas inom vård- och omsorg samt besöksnäringen Fler ansökningar till YH myndigheten om att starta yrkeshögskoleutbildningar från länet har skickats in

19 Här hittar ni alla rapporter!
Kontaktuppgifter Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare Tel Besök: NetCity, Forskarvägen Örebro E-post: Här hittar ni alla rapporter! Jag har gett er en övergripande bild om vad uppdraget är, vad vi har gjort inom ramen för uppdraget och vad vi kommer att göra. Vill ni veta mera så får ni gärna höra av er till oss. Några utmaningar i den regionala analysen.


Ladda ner ppt "Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Hallberg"

Liknande presentationer


Google-annonser