Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det regionala planeringen och växande arbetsmarknadsregioner Bengt Westman 2011-11-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det regionala planeringen och växande arbetsmarknadsregioner Bengt Westman 2011-11-15."— Presentationens avskrift:

1 Det regionala planeringen och växande arbetsmarknadsregioner Bengt Westman 2011-11-15

2 Regional planering Regional utvecklings- planering Regionplanering enligt Plan- och bygglagen (PBL) Översiktsplanering (Kommunen)

3

4 Företagsklimat – Vad är det? 4 Marknad och konjunktur Regionens attraktivitet Tillgång till arbetskraft/ Kompetensförsörj ning Kommunikationer / infrastruktur Myndighets- kontakter Lagar och regler Finansiering / Skatter Näringslivsfrämjande Utbildning -

5 5 Lokala utmaningar Vinnarna i den ökande konkurrensen mellan städer och regioner är platser som uppfattas som attraktiva och som förmår dra till sig ekonomiska aktiviteter och människor. Förlorarna däremot utgörs av platser som lever kvar i det gamla industrisamhällets mentalitet och struktur. (Florida, 2006)

6 6 Regeringens förslag nya PBL: Översiktsplanens strategiska funktion stärks genom att det av planen ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

7 7 Trender och tendenser - God och attraktiv livs-/boendemiljö spelar stor roll för strukturella frågor - I tjänstesamhället är nyttigheterna rörliga. Individens val kommer i fokus - Större funktionella regioner ( LA-marknader från 180 till 86 på 30 år ) - Vi flyttar inte så mycket som vi tror – och inte längre på grund av jobb - Antalet äldre över 85 år fördubblas till år 2030

8 8 Regionala utvecklingsstrategier - Tillväxt/befolkningsmål - Livsmiljö/boende - Infrastruktur/regionförstoring - Näringsliv/sysselsättning - Image/profilfråga

9 Regionala utvecklingsstrategier - Utvecklas i partnerskap samverkan mellan regioner, kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhället - SWOT-analyser - Utveckling av strategier för - Näringsliv - Attraktion - Boende - Service - Infrastruktur - Regionförstoring

10 10 De flesta är idag överens om att det finns ett starkt samband mellan storleken på en regions arbetsmarknad, befolkningsstorlek och ekonomisk tillväxt. Det finns få exempel på samhällsekonomiska samband som är så stadiga. Det är detta som ligger till grund för att regionförstoring anses som eftersträvansvärt och viktigt.

11 Varför regionförstoring? - Sambanden mellan funktionella regioners befolkningsstorlek och ekonomiska utveckling är mycket starka, men också… - Starkare sysselsättningsökning - Högre utbildningsnivå och lönenivå - Fler branscher och yrken - Mindre beroende av statens budget - Regionförstoring skapar bättre matchning på arbetsmarknaden och kompenserar för gles regional struktur. Internationell konkurrenskraft

12 Antal LA (enl SCB) 1970 - 2005

13 Antal LA för kvinnor och män 1970 - 2005

14 Samband mellan funktionella regioners befolkningsstorlek och… Befolkningsutveckling 1996-2006 Lönesumma per sysselsatt 2005

15 LA-regioner 2030 samt län 2006

16

17 17

18 18 Fyra förklaringsfaktorer till pendling - Geografiska och demografiska förutsättningar - Infrastruktur och kommunikationer - Boendepriser, lönenivåer samt efterfrågan och utbud på arbetskraft i närliggande kommuner - Normer och värderingar

19 19 Fyra olika pendlarkategorier - Boendependlare – Förvärvsarbetande som bytt boendekommun, men inte arbetsställekommun - Arbetspendlare – Tidigare arbetslös som fått arbete i annan kommun än boendekommunen - Karriärpendlare – Förvärvsarbetande som bytt arbetsställekommun, men inte boendekommun - Pendlare som är nya i arbetskraften - ofta ungdomar och invandrade

20 20 Fyra viktiga konsekvenser av ökad pendling - Efterfrågan och utbud av arbetskraft kan lättare mötas - Sårbarheten minskar vid strukturomvandling på lokal nivå - Utbytet av idéer, kunskap och erfarenheter mellan aktörer på arbetsmarknaden ökar - Människor får fler alternativ i sina val av boende och arbete

21 - Kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för regionförstoring och därmed för regional tillväxt.

22 TACK!


Ladda ner ppt "Det regionala planeringen och växande arbetsmarknadsregioner Bengt Westman 2011-11-15."

Liknande presentationer


Google-annonser