Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det regionala planeringen och växande arbetsmarknadsregioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det regionala planeringen och växande arbetsmarknadsregioner"— Presentationens avskrift:

1 Det regionala planeringen och växande arbetsmarknadsregioner
Bengt Westman

2 Regional planering Regional utvecklings-planering Regionplanering
enligt Plan- och bygglagen (PBL) Översiktsplanering (Kommunen)

3

4 Företagsklimat – Vad är det?
Regionens attraktivitet Marknad och konjunktur Tillgång till arbetskraft/ Kompetensförsörjning Finansiering/ Skatter - Lagar och regler Utbildning Myndighets-kontakter Kommunikationer/ infrastruktur Näringslivsfrämjande

5 Lokala utmaningar Vinnarna i den ökande konkurrensen mellan städer och regioner är platser som uppfattas som attraktiva och som förmår dra till sig ekonomiska aktiviteter och människor. Förlorarna däremot utgörs av platser som lever kvar i det gamla industrisamhällets mentalitet och struktur. (Florida, 2006) Richard florida

6 Regeringens förslag nya PBL:
Översiktsplanens strategiska funktion stärks genom att det av planen ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

7 Trender och tendenser God och attraktiv livs-/boendemiljö spelar stor roll för strukturella frågor I tjänstesamhället är nyttigheterna rörliga. Individens val kommer i fokus Större funktionella regioner ( LA-marknader från 180 till 86 på 30 år ) Vi flyttar inte så mycket som vi tror – och inte längre på grund av jobb Antalet äldre över 85 år fördubblas till år 2030

8 Regionala utvecklingsstrategier
Tillväxt/befolkningsmål Livsmiljö/boende Infrastruktur/regionförstoring Näringsliv/sysselsättning Image/profilfråga

9 Regionala utvecklingsstrategier
Utvecklas i partnerskap samverkan mellan regioner, kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhället SWOT-analyser Utveckling av strategier för Näringsliv Attraktion Boende Service Infrastruktur Regionförstoring

10 De flesta är idag överens om att det finns ett starkt samband mellan storleken på en regions arbetsmarknad, befolkningsstorlek och ekonomisk tillväxt. Det finns få exempel på samhällsekonomiska samband som är så stadiga. Det är detta som ligger till grund för att regionförstoring anses som eftersträvansvärt och viktigt. Bo Wictorin, analytiker, Eskilstuna kommun

11 Varför regionförstoring?
Sambanden mellan funktionella regioners befolkningsstorlek och ekonomiska utveckling är mycket starka, men också… Starkare sysselsättningsökning Högre utbildningsnivå och lönenivå Fler branscher och yrken Mindre beroende av statens budget Regionförstoring skapar bättre matchning på arbetsmarknaden och kompenserar för gles regional struktur. Internationell konkurrenskraft

12 Antal LA (enl SCB)

13 Antal LA för kvinnor och män 1970 - 2005

14 Samband mellan funktionella regioners befolkningsstorlek och…
Befolkningsutveckling Lönesumma per sysselsatt 2005

15 LA-regioner 2030 samt län 2006

16

17

18 Fyra förklaringsfaktorer till pendling
Geografiska och demografiska förutsättningar Infrastruktur och kommunikationer Boendepriser, lönenivåer samt efterfrågan och utbud på arbetskraft i närliggande kommuner Normer och värderingar

19 Fyra olika pendlarkategorier
Boendependlare – Förvärvsarbetande som bytt boendekommun, men inte arbetsställekommun Arbetspendlare – Tidigare arbetslös som fått arbete i annan kommun än boendekommunen Karriärpendlare – Förvärvsarbetande som bytt arbetsställekommun, men inte boendekommun Pendlare som är nya i arbetskraften - ofta ungdomar och invandrade

20 Fyra viktiga konsekvenser av ökad pendling
Efterfrågan och utbud av arbetskraft kan lättare mötas Sårbarheten minskar vid strukturomvandling på lokal nivå Utbytet av idéer, kunskap och erfarenheter mellan aktörer på arbetsmarknaden ökar Människor får fler alternativ i sina val av boende och arbete

21 Kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för regionförstoring och därmed för regional tillväxt.

22 TACK!


Ladda ner ppt "Det regionala planeringen och växande arbetsmarknadsregioner"

Liknande presentationer


Google-annonser