Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inriktning Sektorsverksamhet och Åtgärdsområden Roland Palmqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inriktning Sektorsverksamhet och Åtgärdsområden Roland Palmqvist."— Presentationens avskrift:

1 Inriktning Sektorsverksamhet och Åtgärdsområden Roland Palmqvist

2 Väg mnkr Jvg mnkr Tot mnkr Sektorsåtgärder6 3502 2508 600 Miljöinvesteringar för att begränsa miljöpåverkan 3 6001 5005 100 Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat 905014 300 23 350 SUMMA37 050

3 Planeringsuppdragets formuleringar med avseende sektorsuppgifter ” Den del av den nationella planen för utveckling av transportsystemet som avser Vägverkets och Banverkets sektorsuppgifter ska på en översiktlig nivå beskriva den inriktning på sektorsarbetet som är lämpligast för att uppfylla de transportpolitiska målen samt hur arbetet avses följas upp ”

4 Sektorsverksamhetens inriktning (I) Samverkan för hållbar samhällsutveckling med fokus på tidiga skeden (1900 mnkr) Samverkan med aktörer för effektivare personresor (3500 mnkr) Samverkan med aktörer för effektivare godstransporter (2150 mnkr ) Ligger i linje med det inriktningsunderlag för perioden 2010-2019 som Vägverket och Banverket tog fram 2007.

5 Sektorsverksamhetens inriktning (II) Trafikverken ska… Ta fram och förvalta kunskap samt att upprätthålla nätverken i sektorn. Ta fram sakunderlag i form av strategier och förslag på styrmedel till riksdag och regering. Samla, stödja och driva på aktörerna för att de i sin egen verksamhet fatta beslut som bidrar till målen.

6 Sektorsverksamhetens inriktning (III)

7 Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets miljöpåverkan: 5 100 mnkr

8 Buller: 1 400 mnkr Fönsterbyten Bullerplank/bullervallar Spårnära bullerskärmar Skärmar vid bostäders uteplatser samt vid lokaler för vård, skolor och omsorg

9 Landskap: 1 300 mnkr I första hand vägåtgärder: Bevarande av alléer Konfliktpunkter för djur –Hjort –Utter –Fisk –Groddjur Kulturvägar Milstenar/Övriga kulturobjekt

10 Vägåtgärder: Skyddszoner med tätskikt Avledning av tillrinning av dagvatten Sedimentations- och fördröjningsdammar Anläggning av våtmark Vatten: 1 000 mnkr

11 Förorenad mark: 600 mnkr Banåtgärder: Riktade åtgärder: Inventering, undersökning och efterbehandling av bangårdsområden som innebär risk för att människor eller miljö skadas Händelsestyrda åtgärder: Inventering, undersökning och efterbehandling vid schaktning, fastighetsöverlåtelser och nedläggning av spår

12 Vägåtgärder: Arbete med natur och kultur utifrån en orts karaktär för att få en helhet i gestaltning och funktion. Tätortsmiljöer: 800 mnkr

13 Trimning/effektivisering av transportsystemet för tillväxt och klimat: 23 350 mnkr

14 Ökad andel cykelresor: 950 miljoner kr Cykelväg Bättre och säkrare parkeringsmöjligheter Gång- och cykelportar Sammanhängande leder för cykelturism Informationssatsningar för ökad andel cykelresor

15 Ökat kollektivresande: 2970 miljoner kr Underlättande av etablering av snabbussystem utanför Göteborg Kollektivtrafikkörfält Anpassning av stationsmiljöer (plattformar, plattformsförbindelser, väderskydd, informationssystem) Anpassning av bytespunkter för personer med funktionsnedsättning Pendlingsparkeringar Medfinansiering av mindre åtgärder för regional kollektivtrafik

16 Ett transportsystem som är säkert att färdas och vistas i: 4 980 miljoner kr Vägåtgärder: Mötesseparering Förbättrade sidoområden Räcken Rastplatser Viltstängsel Utveckling mot mobilt system av ATK-kameror samt ATK i klimatsyfte Banåtgärder: Planskilda korsningar Kameraövervakning Stängsel Automatisk tågkontroll (ATC) på bangårdar som saknar sådan Säkerhetshöjande system på låg- trafikerade banor med manuell tåganmälan

17 Förstärkt kraftförsörjning: 5600 miljoner kr Åtgärder i omformarstationer: nya omriktare/omformare Effektivare överföringssystem/AT-system Förstärkning av befintlig kontaktledning Nya inmatningspunkter Större transformatorer

18 Ökad samordning av näringslivets godstransporter mellan olika transportslag: 1 000 miljoner kr Effektiviserad godshantering vid terminaler och hamnar: Anslutningsspår för järnvägstrafiken Rundgångsspår Uppställningsspår Elektrifiering av spår

19 Ökad kapacitet och kvalitet: 7 850 miljoner Vägåtgärder: Trafikplatser Ramper Ytterligare körfält Stigningsfält Breddning Korsningsåtgärder Cirkulationsplatser ITS-lösningar Trimningsåtgärder för vägnäten i Stockholm och Göteborg Banåtgärder: Bangårdsåtgärder Signaler Hastighetshöjningar Växlar Mötesspår Lokala bärighetsförstärkningar Eliminering av hinder för utvidgad last Förbättring av system för drift- ledning och övervakning Investering i telesystem


Ladda ner ppt "Inriktning Sektorsverksamhet och Åtgärdsområden Roland Palmqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser