Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Åtgärdsvalsstudier – en metodik för planering i tidiga skeden Per Lindroth, Trafikverket Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Cecilia Mårtensson, Sveriges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Åtgärdsvalsstudier – en metodik för planering i tidiga skeden Per Lindroth, Trafikverket Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Cecilia Mårtensson, Sveriges."— Presentationens avskrift:

1 1 Åtgärdsvalsstudier – en metodik för planering i tidiga skeden Per Lindroth, Trafikverket Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting Magnus Jacobsson, Boverket

2 2 •Behov av effektivare planering för utveckling av transportsystemet. •Åtgärdsvalsstudier är ett samlat begrepp, ersätter bristanalyser, idéstudier, stråkstudier •”Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen” nämnt i flera propositioner mm –Åtgärdsvalet bör ske utifrån samhällsekonomiska överväganden baserat på en förberedande studie som ej är knuten till den fysiska planeringen/planläggningen Åtgärdsvalsstudier – ny metodik

3 3 •En systematisk metodik för att tydligt analysera och beskriva problem •Eventuell fysisk planläggning ska föregås av en åtgärdsvalsstudie och beslut om fortsatt hantering, och inplacering i långtidsplan/åtgärdsplan •Brett införande i Trafikverkets planering från 2012 –Ca 50 större och ca 200 förenklade klara –Ca 400 planerade eller påbörjade Åtgärdsvalsstudier – ny metodik forts…

4 4 •Åtgärdsvalsstudier ska ge snabbare och kostnadseffektivare lösningar •Åtgärdsval tas fram med hjälp av fyrstegsprincipen och ger andra åtgärder än byggnadsåtgärder ett tydligare sammanhang •Alla trafikslag och färdmedel liksom alla typer av åtgärder ska beaktas •Arbetssättet bidrar till hushållning av resurser och till en hållbar samhällsutveckling Nyttan med åtgärdsvalsstudier

5 5 •Tydligare beskrivning och motivering av vad som förväntas ligga till grund för de förslag till åtgärder som läggs fram •Mycket stora upplevda behov •Utöver nationella planens 180 mdr till nyinvesteringar ytterligare ca 850 mdr önskade av remissinstanserna Nyttan med åtgärdsvalsstudier forts…

6 6 Åtgärdsval enligt 4-stegsprincipen • Genomförande 1-2 åtgärder • Byggande 3-4 åtgärder • Planläggning av steg 1-2 åtgärder • Fysisk planläggning steg (2) 3-4 åtgärder ank Åtgärds- bank Åtgärdsvals- studie Åtgärds- planering PlanläggningGenom- förande En del i ett effektivt planeringssystem

7 7 Systemanalyser Strukturbilder ÅVS-portal Nationella visioner, mål och strategier Nationell plan för transportinfrastruktur miljöbedömning Länstransportplan miljöbedömning Kollektivtrafik- försörjningsplan miljöbedömning RUS miljö- bedömning Vägplan/ järnvägsplan miljökonsekvens- bedömning Åtgärdsvalsstudier Strategisk och ekonomisk planering Fysisk planläggning Detaljplan miljöbedömning Översiktsplan miljöbedömning Fördjupning Regionplan Planering och genomförande av andra åtgärder än byggnadsåtgärder ”Tänk om” ”Optimera” Åtgärdsvalsstudier

8 8 Optimera Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon Exempel enligt fyrstegsprincipen Tänk om Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Bygg om Begränsade ombyggnads- åtgärder Bygg nytt Nyinvesteringar och större ombyggnads- åtgärder 1 2 3 4

9 9 •Avgifter •Skatter •P-avgifter •Subventioner •Samverkan •Marknadsföring •Information •Lokaliseringar •Markanvändning •Resfria möten •Hastighetsgräns •Samordnad distribution •Resplaner och program (MM) •Omfördelning av ytor •Busskörfält •Signalprioritering •ITS-lösningar •Särskild drift •Samordnad tågplan •Ökad turtäthet •Komb. person och godståg •Logistiklösningar •Reseplanerare •Säkra fordon •Pendlarparkering •Förstärkningar •Trimningsåtgärder •Bärighetsåtgärder •Breddning •Plattforms- förlängning •Förbigångsspår •Stigningsfält •Muddring i farleder •ITS-lösningar •Planskilda korsningar •Uppgraderingar •Uppställningsspår •Nya järnvägar •Dubbelspår •Ny motorväg •Förbifarter •Farledsinvestering •Central kombiterm •Cirkulationsplats •Nya stationslägen •BRT-lösningar •Elmotorvägar •Förbindelser till flygplatser •Trafikplatser •Busskörfält •Nya mötesspår Möjliga åtgärder - idélista Tänk om 1 Optimera 2 Bygg om 3 Bygg nytt 4

10 10 •Tätortsproblematik (trängsel, barriäreffekter, trafiksäkerhet, buller, luftkvalitetsbrister m.m.) •Stadsutvecklingsprojekt •Kapacitetsproblematik •Effektivisering av transporter (gods) •Tillgänglighetsproblematik (persontrafik) •Uppgradering av funktion på ett stråk •Nyetableringar av till exempel hamnar och multimodala terminaler •Nedläggning av infrastruktur När?

11 11 Tack för mig!

12 12 Region Gävleborg och länsplanen

13 13 Åtgärdsvalsstudier – metodiken

14 14 •Identifiera och samla berörda aktörer •God potential, stort intresse, ”tajming” •Samordna med nationell, regional eller kommunal planering •Överenskommelse, enighet om problembild •Bred kompetens för genomförande och dialoger •Mandat hos de som ”styr” åtgärdsvalsstudien Åtgärdsvalsstudier – metodiken

15 15 Åtgärdsvalsstudier – Förstå situationen •Problembeskrivning (behov, brister, anspråk, krav…) •Eventuellt revidering av problembilden •Funktion, kvalitet •Nuläge och utveckling i staden, regionen, stråket •Avgränsning av studien, geografiskt, innehåll… •Målsättning, ambitionsnivå utöver att uppfylla funktionskrav

16 16 Åtgärdsvalsstudier – Tänkbara lösningar •Kreativt arbetssätt med dialoger •Alternativa åtgärdskoncept enligt fyrstegsprincipen/4 trafikslag/alla färdsätt •Utgallring av en handfull alternativa åtgärdskoncept för närmare analys och bedömning av kostnader, effekter samt konsekvenser Och med lämplig ambitionsnivå… •Jämförelse med referensalternativ; uppfyllelse av åtgärdsmål och bidrag till övergripande mål, kostnadseffektivitet samt balans kostnad/nytta •Jämförande utvärdering redovisas, diskuteras och dokumenteras

17 17 Åtgärdsvalsstudier – Inriktning & åtgärder •En eller flera rekommenderade åtgärdskoncept/-mixar skapas •Kvalitetsgranskning •Dokumentation av såväl arbets- som dialogprocessen •Redovisning av resultat med rekommendation till beslut om fortsatt hantering •Eventuell remiss

18 18 • Fortsättning? • Till ÅVS-portalen, åtgärdsplan och plan- respektive genomförandeprogram Beslut

19 19 ÅVS-portalen Ingång -samlar alla åtgärdsvalsstudier -leder vidare till åtgärder Åtgärdsvalsstudier Gemensam arbetsyta för alla som deltar i en studie. Åtgärdsbank Samlar alla åtgärder för alla aktörer från genomförda studier ÅVS-portalen

20 20 Metodiken för ÅVS innebär att det skapas en arena för dialog i tidigt skede – redan i initierafasen. Principer 1.Varje ÅVS är unik med unika förutsättningar. 2.ÅVS är en studie. Var försiktig med att skapa förväntningar som sedan inte kan hanteras – viktig avvägning. 3.Utöver dialogen, är webben primär kanal för ÅVS. 4.Aktörer och beslutsfattare är viktiga målgrupper/intressenter initialt. 5.Behovet av att kommunicera med den breda allmänheten under resten av arbetet avgörs från fall till fall. 6.Formulera ett syfte med kommunikationen. Vad ska kommunikationen bidra till, för vem och varför? Kommunikation i åtgärdsvalsstudier

21 21 Handledning – Åtgärdsvalsstudier Publ 2012:206 http://www.trafikverket.se/Foretag/Planer a-och-utreda/Planerings--och- analysmetoder/Atgardsval/

22 22 Tack för mig!


Ladda ner ppt "1 Åtgärdsvalsstudier – en metodik för planering i tidiga skeden Per Lindroth, Trafikverket Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Cecilia Mårtensson, Sveriges."

Liknande presentationer


Google-annonser