Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård Eva Bergdahl Distriktssköterska, Umeå Mötet i hemmet 2007-11-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård Eva Bergdahl Distriktssköterska, Umeå Mötet i hemmet 2007-11-15."— Presentationens avskrift:

1 1 Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård Eva Bergdahl Distriktssköterska, Umeå Mötet i hemmet 2007-11-15

2 2 Innehåll Bakgrund Definition och begrepp Problembild Metod Exempel på kvalitetsindikatorer inom 6 prioriterade områden Nuet och Framtiden

3 3 Nationella Kvalitetsindikatorer i Primärvården, 2006 Tvärprofessionella arbetsgrupper (4 st): Arbetsterapeuter Barnmorskor Distriktsläkare Distriktssköterskor Kuratorer Psykologer Sjukgymnaster

4 4 Tvärprofessionellt

5 5 Arbetsgrupp Eva Bergdahl, projektledare Fammi/Umeå Margareta Eurenius, distriktssköterskaHärnösand Lena Oldfors Engström, sjukgymnastLinköping Ia Hemmingsson, distriktssköterska Stockholm Lennart Holmquist, distriktsläkare Nykvarn Kjell Lindström, distriktsläkare Jönköping Christina Lundqvist, arbetsterapeut Fammi/Täby Karin Reneland, kurator Fammi/Gävle Sonja Modin, distriktsläkare, adjungerad Fammi/Stockholm

6 6 Vad är hemsjukvård? Termbanken, Socialstyrelsen Definition Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet.

7 7 Hur många hemsjukvårdspatienter? Bristfälliga uppgifter Ingen rikstäckande statistik Grov uppskattning: drygt 90 000 personer De flesta > 80 år

8 8 Borta bra men hemma bäst? En nationell granskning av hemsjukvården i Sverige 2005 Socialstyrelsen BRISTER Tillgång till läkare och sjuksköterska dygnet runt Vårdkedjan i gränsområdet mellan vårdgivarna och mellan olika nivåer i vården. Gränsdragningsproblem mellan huvudmännen samt att allt högre medicinska krav ställs på hemsjukvården Informationsöverföring mellan vårdgivare Systematiska läkemedelsgenomgångar / Dokumentationen av läkemedelsbehandling

9 9 Borta bra men hemma bäst? En nationell granskning av hemsjukvården i Sverige 2005 Socialstyrelsen BRISTER Konvertering av särskilda boenden till ordinärt boende Formell struktur hur vården kring hemsjukvårdspatienterna ska planeras och genomföras saknas i många verksamheter Kompetens och bemanning Systematisk uppföljning av hemsjukvård saknas

10 10 Urvalsprocessen Indikatorerna skall spegla vanligt förekommande problem och områden med förbättringspotential Registrering ska också stimulera till förbättringar. Att beskriva hemsjukvård ur alla dess aspekter är ett omfattande arbete  bantat hårt och gallrat bland möjliga indikatorer..

11 11 Målgrupp Tänkt ”hemsjukvårdspatient” 1mellan 18 -100 år 2eget boende (ej särskilt boende, SÄBO) 3 behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostaden minst 1 gång/varannan vecka av distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, kurator eller psykolog Medvetet val att undvika diagnosperspektivet och definierade funktionstillstånd, för att få så hög generaliserbarhet som möjligt.

12 12 Prioriterade områden 1. Tillgänglighet 2. Kontinuitet 3. Delaktighet och Samordning 4. Livskvalitet och trygghet 5. Läkemedel 6. Aktivitets- och Funktionsträning, Fall, Trycksår, Undernäring

13 13 Mått och Metoder för insamling av data Process- och Resultatmått  Patientenkäter Patientjournal

14 14 Exempel INDIKATOR MÅTT METOD Upplevd livskvalitetResultatEQ-5D Andel patienter som a) är ensammaResultat Enkät b) mår dåligt av att vara ensamma Andelen patienter som fåttProcessJournal en systematiskt/strukturerad läkemedelsgenomgång/-uppföljning de senaste 12 månaderna.

15 15 1. Tillgänglighet Andel patienter … som anser att det är mycket lätt eller ganska lätt att  komma i kontakt med distriktssköterska/sjuksköterska  få hembesök av distriktssköterska/sjuksköterska vardagar kl. 8-17; kl. 17-08 samt under helger … som  fått hembesök av / varit på besök hos läkare under de senaste 3 månaderna/12 månaderna

16 16 2. Kontinuitet Andel patienter … som uppger att de har en fast namngiven distriktssköterska/ sjuksköterska på vårdcentralen/i hemsjukvården som de kan vända sig till … som uppger att de har en fast namngiven läkare på vårdcentralen/husläkarmottagningen som de kan vända sig till

17 17 3. Delaktighet och samordning Andel patienter... som har tillgång till en skriftlig vårdplan som utformats under det senaste året... som har en vård- och omsorgsplan som uppdaterats de senaste 6 månaderna

18 18 4. Livskvalitet och trygghet Andel patienter … som lider av ensamhet … som vill bo kvar hemma/flytta till SÄBO

19 19 5. Läkemedel Andel patienter … som har tillgång till en aktuell läkemedelslista … som fått en systematisk/strukturerad läkemedels- genomgång/-uppföljning de senaste 12 månaderna

20 20 6. Aktivitets-/ Funktionsträning, Fall, Trycksår, Undernäring Andel patienter... som ordinerats aktivitets- och/eller funktionsträning... med viktförlust > 5% och/eller BMI 71 år.

21 21 Regleringsbrev 2007 Socialstyrelsen Socialstyrelsen skall i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting kartlägga hemsjukvårdens omfattning, bl.a. målgrupper avgränsning mot annan sjukvård läkartillgänglighet hemsjukvård dygnet runt samverkan med specialistsjukvård antal sjukhusbesök för enskilda individer samt jämförelser skall göras mellan landsting där landstingen ansvarar för hemsjukvården och med landsting där kommunerna ansvarar för hemsjukvården Socialstyrelsen skall under 2007 prioritera arbetet med att utveckla indikatorer inom hemsjukvård för att öppet kunna redovisa, värdera och jämföra verksamheternas processer och resultat. Uppdragen skall redovisas senast den 30 juni 2008.

22 22 TACK för visat intresse! eva.bergdahl@vll.com

23 23 Metod-/Arbets-/Referensmaterial Borta bra men hemma bäst, Socialstyrelsen, 2005 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Programarbete, SLL Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Programarbete Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer InfoVU Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer Socialstyrelsens matris för formulering av indikatorer, se bil. 3. Indikatorer för Ont i ryggen, Stroke, Schizofreni, Samspråk/InfoVu PUNK-handboken, www.distriktsskoterska.com,www.distriktsskoterska.com SFAMs Mål och Mått i allmänmedicin BraVå, Bra vård för äldre, www.bravard.nuwww.bravard.nu Kvalitetsindikatorer för omvårdnad nr 9/2001, SSF RAI-instrumentet (Resident Assessment Instrument) Generalisten i hemsjukvården, Fammi Utkast till Mål och Mått i hemsjukvård Home Care Quality Indicators (HCQIs) Based on the MDS-HC


Ladda ner ppt "1 Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård Eva Bergdahl Distriktssköterska, Umeå Mötet i hemmet 2007-11-15."

Liknande presentationer


Google-annonser