Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård
Eva Bergdahl Distriktssköterska, Umeå Mötet i hemmet

2 Innehåll Bakgrund Definition och begrepp Problembild Metod
Exempel på kvalitetsindikatorer inom 6 prioriterade områden Nuet och Framtiden

3 Nationella Kvalitetsindikatorer i Primärvården, 2006
Tvärprofessionella arbetsgrupper (4 st): Arbetsterapeuter Barnmorskor Distriktsläkare Distriktssköterskor Kuratorer Psykologer Sjukgymnaster

4 Tvärprofessionellt

5 Arbetsgrupp Eva Bergdahl, projektledare Fammi/Umeå Margareta Eurenius, distriktssköterska Härnösand Lena Oldfors Engström, sjukgymnast Linköping Ia Hemmingsson, distriktssköterska Stockholm Lennart Holmquist, distriktsläkare Nykvarn Kjell Lindström, distriktsläkare Jönköping Christina Lundqvist, arbetsterapeut Fammi/Täby Karin Reneland, kurator Fammi/Gävle Sonja Modin, distriktsläkare, adjungerad Fammi/Stockholm

6 Vad är hemsjukvård? Termbanken , Socialstyrelsen
Definition Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet.

7 Hur många hemsjukvårdspatienter?
Bristfälliga uppgifter Ingen rikstäckande statistik Grov uppskattning: drygt personer De flesta > 80 år

8 Borta bra men hemma bäst
Borta bra men hemma bäst? En nationell granskning av hemsjukvården i Sverige 2005 Socialstyrelsen BRISTER Tillgång till läkare och sjuksköterska dygnet runt Vårdkedjan i gränsområdet mellan vårdgivarna och mellan olika nivåer i vården. Gränsdragningsproblem mellan huvudmännen samt att allt högre medicinska krav ställs på hemsjukvården Informationsöverföring mellan vårdgivare Systematiska läkemedelsgenomgångar / Dokumentationen av läkemedelsbehandling

9 Borta bra men hemma bäst
Borta bra men hemma bäst? En nationell granskning av hemsjukvården i Sverige 2005 Socialstyrelsen BRISTER Konvertering av särskilda boenden till ordinärt boende Formell struktur hur vården kring hemsjukvårdspatienterna ska planeras och genomföras saknas i många verksamheter Kompetens och bemanning Systematisk uppföljning av hemsjukvård saknas

10 Urvalsprocessen Indikatorerna skall spegla vanligt förekommande problem och områden med förbättringspotential Registrering ska också stimulera till förbättringar. Att beskriva hemsjukvård ur alla dess aspekter är ett omfattande arbete  bantat hårt och gallrat bland möjliga indikatorer. .

11 Målgrupp Tänkt ”hemsjukvårdspatient” 1 mellan 18 -100 år
2 eget boende (ej särskilt boende, SÄBO) behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostaden minst 1 gång/varannan vecka av distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, kurator eller psykolog Medvetet val att undvika diagnosperspektivet och definierade funktionstillstånd, för att få så hög generaliserbarhet som möjligt.

12 Prioriterade områden Tillgänglighet Kontinuitet
Delaktighet och Samordning Livskvalitet och trygghet Läkemedel Aktivitets- och Funktionsträning, Fall, Trycksår, Undernäring

13 Mått och Metoder för insamling av data
Process- och Resultatmått Patientenkäter Patientjournal

14 Exempel INDIKATOR MÅTT METOD Upplevd livskvalitet Resultat EQ-5D
Andel patienter som a) är ensamma Resultat Enkät b) mår dåligt av att vara ensamma Andelen patienter som fått Process Journal en systematiskt/strukturerad läkemedelsgenomgång/-uppföljning de senaste 12 månaderna.

15 1. Tillgänglighet Andel patienter
…som anser att det är mycket lätt eller ganska lätt att  komma i kontakt med distriktssköterska/sjuksköterska  få hembesök av distriktssköterska/sjuksköterska vardagar kl. 8-17; kl samt under helger …som  fått hembesök av / varit på besök hos läkare under de senaste 3 månaderna/12 månaderna

16 2. Kontinuitet Andel patienter
… som uppger att de har en fast namngiven distriktssköterska/ sjuksköterska på vårdcentralen/i hemsjukvården som de kan vända sig till … som uppger att de har en fast namngiven läkare på vårdcentralen/husläkarmottagningen som de kan vända sig till

17 3. Delaktighet och samordning
Andel patienter ... som har tillgång till en skriftlig vårdplan som utformats under det senaste året ... som har en vård- och omsorgsplan som uppdaterats de senaste 6 månaderna

18 4. Livskvalitet och trygghet
Andel patienter … som lider av ensamhet … som vill bo kvar hemma/flytta till SÄBO

19 5. Läkemedel Andel patienter
… som har tillgång till en aktuell läkemedelslista … som fått en systematisk/strukturerad läkemedels- genomgång/-uppföljning de senaste 12 månaderna

20 6. Aktivitets-/ Funktionsträning, Fall, Trycksår, Undernäring
Andel patienter ... som ordinerats aktivitets- och/eller funktionsträning ... med viktförlust > 5% och/eller BMI < 20 för personer < 70 år/ BMI < 22 för personer > 71 år.

21 Regleringsbrev 2007 Socialstyrelsen
Socialstyrelsen skall i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting kartlägga hemsjukvårdens omfattning, bl.a. målgrupper avgränsning mot annan sjukvård läkartillgänglighet hemsjukvård dygnet runt samverkan med specialistsjukvård antal sjukhusbesök för enskilda individer samt jämförelser skall göras mellan landsting där landstingen ansvarar för hemsjukvården och med landsting där kommunerna ansvarar för hemsjukvården Socialstyrelsen skall under 2007 prioritera arbetet med att utveckla indikatorer inom hemsjukvård för att öppet kunna redovisa, värdera och jämföra verksamheternas processer och resultat. Uppdragen skall redovisas senast den 30 juni 2008.

22 TACK för visat intresse!

23 Metod-/Arbets-/Referensmaterial
Borta bra men hemma bäst, Socialstyrelsen, 2005 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Programarbete, SLL Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer InfoVU Socialstyrelsens matris för formulering av indikatorer, se bil. 3. Indikatorer för Ont i ryggen, Stroke, Schizofreni, Samspråk/InfoVu PUNK-handboken, SFAMs Mål och Mått i allmänmedicin BraVå, Bra vård för äldre, Kvalitetsindikatorer för omvårdnad nr 9/2001, SSF RAI-instrumentet (Resident Assessment Instrument) Generalisten i hemsjukvården, Fammi Utkast till Mål och Mått i hemsjukvård Home Care Quality Indicators (HCQIs) Based on the MDS-HC


Ladda ner ppt "Kvalitetsindikatorer för hemsjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser