Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre Kristina Lundgren, familjeläkare, Maria Meidell, geriatriker, hc Ankaret, Örnsköldsvik, Ingela.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre Kristina Lundgren, familjeläkare, Maria Meidell, geriatriker, hc Ankaret, Örnsköldsvik, Ingela."— Presentationens avskrift:

1 Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre Kristina Lundgren, familjeläkare, Maria Meidell, geriatriker, hc Ankaret, Örnsköldsvik, Ingela Danielsson, FOU-handledare, Landstinget Västernorrland

2 Bakgrund Hemsjukvården förutom läkarna ska gå över till kommunerna februari 2014. Nödvändigt att förbättra strukturen för omhändertagandet av de mest sjuka äldre på hälsocentralens läkarmottagning. Pengar söktes från ”De mest sjuka äldre i Örnsköldsvik”, projekt som fått ekonomiskt stöd från SKL.

3 Frågeställningar för projektet Del 1 Identifiera de mest sjuka äldre som har behov av riktade insatser från hälsocentralens läkarmottagning Hur hittar man dessa individer? Del 2 Förbättra läkarmottagningens struktur för omhändertagandet av primärvårdens mest sjuka äldre..

4 Metod: Tre journalstudier Studie A Mest sjuka äldre i ordinärt boende (enl. SKL:s kriterier) Studie B Personer, under någon del av 2012 boende på SÄBO Studie C Patienter, som distriktssköterskorna har hemsjukvårdsuppdrag för + bedömer har stora vårdbehov + behov av läkarkontakt regelbundet

5 Studie A Utgångspunkt från SKL:s kriterier av mest sjuka äldre i ordinärt boende 2009. 75 år och äldre + vårdad tre eller fler tillfällen på sjukhus under en 12 månaders period samt har haft tre diagnoser eller fler från olika sjukdomsgrupper under samma tid. + listad för hc Ankaret vid något tillfälle 2012 och ordinärt boende mer än 50% av tiden 2012.

6 Resultat studie A Antal patienter 78 Antal kvinnor40 Medelålder 83 år Antal diagnoser 7,0 Antal med demens 2 patienter Antal stående läkemedel 7,8 Antal v.b. läkemedel2,9 Läkemedelsgenomgång0 Antal läkarbesök 2,6 Antal läkaranteckningar 12 Hemtjänst mer än 25 t5 patienter Antal avlidna 11 patienter

7 Studie B Studie av personer, 75 år och äldre, som under någon del av 2012 varit permanent boende på SÄBO (särskilt boende). I gruppen ingår personer listade på hc Ankaret och studien innefattar även avlidna.

8 Resultat studie B Personer vårdade på SÄBO Antal patienter230 Antal kvinnor166 Medelålder87 år Antal diagnoser4,4 Antal med demens169 Läkemedel, stående7,8 Läkemedel, vid behov2,9 Läkemedelsgenomgång131 patienter Antal läkarkontakter/besök1,4 Ingen läkarkontakt33 patienter Antal läkaranteckningar15,9 Antal avlidna65

9 Studie C Patienter, 75 år och äldre, som distriktssköterskorna har hemsjukvårdsuppdrag för och bedömer har stora vårdbehov samt behov av regelbunden läkarkontakt i primärvården

10 Resultat studie C Utvalda av distriktssköterskor Antal99 Antal kvinnor74 Medelålder 85 år Antal diagnoser 4,9 Antal dementa 33 Läkemedel, stående 7,6 vid behov2,2 Läkemedelsgenomgång0 Antal läkarbesök1,8 Inget läkarbesök34 patienter Antal läkaranteckningar 11,3 Hemtjänst >25t/mån 60 patienter Vårdplanerad 2012 23 patienter

11 9 patienter tillhör både grupp A och C A 69 9 C 90

12 Sammanfattning, resultat Det viktigaste fyndet är att patientgrupp B och C liknar varandra mycket, här finns primärvårdens mest sjuka äldre. Patientgrupp A har mer behov av fortsatt kontakt med sjukhusvården men även här finns en mindre grupp som borde följas upp bättre i primärvården.

13 Vilka patienter kan bli aktuella för hemsjukvårdsenheten på Ankaret? Hemsjukvårdspatienter enligt nu gällande definitioner. Patienter med behov av omfattande omsorg, mer än 25 timmar hemtjänst /månad Remitterade som behöver mycket läkarkontakt i primärvården Korttidsvårdade på SÄBO de senaste 12 månaderna Dementa Patienter med behov av rehabilitering i hemmet

14 Idéer inför framtiden Hemsjukvårdsenhet med in- och utskrivning En ansvarig allmänläkare Samordningssköterska på hälsocentralen Remiss till enheten Alla åldrar med omfattande vårdbehov och behov av regelbunden kontakt med läkare i primärvården Vårdplanerade Sittronder med distriktssköterskan från kommunen en gång i veckan Väntelista till enheten

15 TACK

16 Med omfattande omsorg menas: 1. mer än 25 timmar hemtjänst per månad 2. stöd enligt LSS 3. omfattande anhörigvård — Personer med dessa behov är de som i första hand ska erbjudas ingå i den nya hemsjukvårdsenheten på Ankaret. Primärvårdens mest sjuka äldre: personer i eget boende i behov av omfattande omsorg.

17 Kan man identifiera dessa patienter i datorsystemen? Vi kunde inte hitta dessa patienter i landstingets datorsystem. Vi bedömer att de flesta borde gå att identifiera i kommunens datorsystem. Gott samarbete behövs! Patienter på SÄBO, korttidsvårdade Patienter som har mer än 25 timmar hemtjänst per månad

18 2012 var det vanligast att Ankarets patienter avled på SÄBO. 172 avlidna 2012 80 avled på SÄBO 56 avled på sjukhus.19 av dessa hade tidigare vårdats på permanent plats på SÄBO. 20 var ASIH patienter 16 avled på annan plats 13 var yngre än 65 år

19 Tabell A Intressant att notera är: Ålder 83 år Diagnoser 7,0 Demens 2 Läkemedel 7,8 + 2,9 LMG 0 HT mer än 25t/mån 5 Vårdplanerade 29 Läkarkontakt 2,6 Läkaranteckning 12 Avlidna 11

20 Tabell B Intressant att notera är Ålder 87 år Diagnoser 4,4 Demens 169 Läkarkontakt 1,4 Ingen läkarkontakt33 Läkaranteckningar15,9 Avlidna 69

21 Tabell C Intressant att notera är: Ålder 85 Diagnoser 4,9 Demens 33 Läkemedel 7,6 + 2,2 LMG 0 HT mer än 25t/mån 60 Vpl 2012 23 Läkarkontakter 1,8 Ej läkarkontakt 34 Läkaranteckning 11,3

22 SJUKVÅRDSUTVECKLING


Ladda ner ppt "Förbättrad hemsjukvård för Primärvårdens mest sjuka äldre Kristina Lundgren, familjeläkare, Maria Meidell, geriatriker, hc Ankaret, Örnsköldsvik, Ingela."

Liknande presentationer


Google-annonser