Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-06-13 Birgitta Roos Haraldsson Stf prefekt med ansvar för extern uppdragsverksamhet och samverkan Ny organisation för uppdragsverksamhet - Utbildningsdag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-06-13 Birgitta Roos Haraldsson Stf prefekt med ansvar för extern uppdragsverksamhet och samverkan Ny organisation för uppdragsverksamhet - Utbildningsdag."— Presentationens avskrift:

1 2008-06-13 Birgitta Roos Haraldsson Stf prefekt med ansvar för extern uppdragsverksamhet och samverkan Ny organisation för uppdragsverksamhet - Utbildningsdag 2

2 Innehåll  Välkommen och aktuell information.  Kort avstämning av utb. dag 1, 14 maj.  Uppdrags- och anbudsförfrågan.  Offert, avtal/överenskommelser, avtalsmallar.  Diarieföring.  Utbildningsadministration.  Praktiska övningar handläggnings- ärenden.  Principer/riktlinjer för arbetsfördelning.  Fotografering av kontaktpersoner – kontaktinformation hemsida.  Övrigt.  Planering inför Uppdragsgruppen -15 augusti kl 09.00 – 12.00.

3 Innehåll utbildning  Inledning – prefekt, stf prefekter  Uppdrag och samverkan på IPD  Bakgrund till nya uppdragsorganisationen  Principer/riktlinjer för arbetsfördelning  Skiss över organisationen  Styrdokument & riktlinjer för uppdragsverksamhet  Handläggningsprocessen  Anbud, offert, avtal/överenskommelser, mallar  Kostnadsberäkning, mallar  Utbildningsadministration  Diarieföring  Marknadsföring, webbsidor – intranät, internet  Praktiska övningar handläggningsärenden  Kontaktpersoner  Övrigt

4 Aktuell information  Organisationen för uppdrag

5 Uppdragsgivare Nya organisationen för uppdragsverksamhet på IPD IPD-central person (en eller flera) ansvarig för: - mottagande och samordning av uppdragsförfrågningar - avtal/överenskommelser, kostnadsberäkningar och ekonomi -marknadsföring, information och webb Stf prefekt - ansvarig för samverkan och uppdragsverksamhet Uppdragsgrupp – ca 15 personer Enhetshandläggare - ansvarig för icke poänggivande uppdrag inom enheten Studierektorshandläggar e - ansvarig för poänggivande uppdrag inom studierektorsområdet

6 Uppdragsgivare Nya organisationen för uppdragsverksamhet på IPD IPD-central person (en eller flera) ansvarig för: - mottagande och samordning av uppdragsförfrågningar - avtal/överenskommelser, kostnadsberäkningar och ekonomi -marknadsföring, information och webb Stf prefekt - ansvarig för samverkan och uppdragsverksamhet Kursledare, lärare, medverkande - Ansvarig för innehåll och genomförande Uppdragsgrupp – ca 15 personer Enhetschef - personalansvarig Enhetshandläggare - ansvarig för icke poänggivande uppdrag inom enheten Studierektorshandläggar e - ansvarig för poänggivande uppdrag inom studierektorsområdet

7 IPD-central person (en eller flera) ansvarig för: - mottagande och samordning av uppdragsförfrågningar - avtal/överenskommelser, kostnadsberäkningar och ekonomi -marknadsföring, information och webb Uppdragsgivare Nya organisationen för uppdragsverksamhet på IPD Stf prefekt - ansvarig för samverkan och uppdragsverksamhet Kursledare, lärare, medverkande - Ansvarig för innehåll och genomförande Grundutbildnings -kommittén Enhets- administratör Uppdragsgrupp – ca 15 personer Personer ansvariga för diarium Enhetschef - personalansvarig Enhetshandläggare - ansvarig för icke poänggivande uppdrag inom enheten Studierektorshandläggar e - ansvarig för poänggivande uppdrag inom studierektorsområdet Studerande- service Institutionsstyrelsen, prefekt, stf prefekter Ekonomer

8 IPD-centrala personer ht 08  Stf prefekt med ansvar för externa uppdrag och samverkan:  Birgitta Roos Haraldsson  IPD-central kontaktperson ansvarig för: -mottagande och samordning av uppdragsförfrågningar -avtal/överenskommelser, kostnadsberäkningar och ekonomi (?) -inåtriktad webb  Maria Eriksson  IPD-central kontaktperson ansvarig för: -marknadsföring och information -utåtriktad webb  Marianne Folkesson Lang  IPD-central ekonom (?)

9 Handläggare ht08 Enheter  Inger BjörnelooLärande i vuxenliv  Mai ForeuxIndivid, kultur och samhälle  Jan-Åke Klasson Specialpedagogik  Peter KorpHälso- och idrottsvetenskap  Eva MalmströmBarn- och ungdomsvetenskap  Cecilia NihlénSpråk och litteratur  Anette StrandbergÄmnesdidaktik  Kristina Kullin Helleteg (vik)Lärande och undervisning Studierektorsområden  Eva AnderssonPedagogik och allmändidaktik  Jan GustafssonBarn- och ungdomsvetenskap  Mats HagmanÄmnesdidaktik  Pija Ekström & Ulla AlexanderssonSpecialpedagogik  Peter KorpIdrottsvetenskap  Lisbeth LindbergPedagogiskt arbete

10 Avstämning kick-off 3 april  Inledning – prefekt, stf prefekter  Bakgrund till nya uppdrags- organisationen  Principer/riktlinjer för arbets- fördelning  Skiss över organisationen  Handläggare  Kalender vt 2008  Innehåll utbildningsdagar  Uppdrag och samverkan på IPD  Övrigt, förtäring…

11 Avstämning utb.dag 1, 14 maj  Välkommen och aktuell information.  Kort avstämning av kick-off 3 april.  IPD:s intranät för uppdrag & samverkan.  Styrdokument och riktlinjer kring uppdragsverksamheten.  Handläggningsprocessen.  Kostnadsberäkning och mallar.  Övrigt.  Planering inför utbildningsdag 2 den 13 juni kl 09.00 – 16.00.

12 Uppdrags- och anbudsförfrågan En uppdragsförfrågan kan initieras via:  Telefonsamtal  E-postmeddelande  Personliga kontakter  Kontakter på IPD eller GU  Anbuds-/ intresseförfrågan  Utbildningspolitiska satsningar etc.

13 Uppdrags- och anbudsförfrågan Mottagare av uppdragsförfrågan kan vara:  Stf prefekt  IPD-central kontaktperson  Studierektor  Enhetshandläggare  Annan medarbetare på IPD etc.  Viktigt att uppdragsförfrågan handlägges av rätt handläggarkompetens.  En kontaktperson mellan uppdragsgivare och IPD.

14 Handläggnings- processen  Operativt ansvar ligger hos prefekt och stf prefekt med ansvar för externa uppdrag och samverkan.  Handläggning i samverkan mellan stf prefekt/ studierektors- handläggare/enhetshandläggare.  Stora, övergripande, komplexa uppdrag, anbud etc. samordnas av stf prefekt.

15 Handläggnings- processen  Förfrågan, anbud, initiering av uppdrag.  Sammanställning av bakgrundsdata, fakta/önskemål, förutsättningar etc. kring uppdraget.  Handläggning – ramar, upplägg och innehåll.  Handläggningsprocessen dokumenteras. (Underlag + ev. lärplattform)  Utveckling av kursplan och kursupplägg / upplägg för uppdraget.

16 Handläggnings- processen  Kostnadsberäkning utifrån gemensamma mallar enligt principen ”full kostnadstäckning”.  Offert/Uppdragskoncept presenteras för uppdragsgivaren.  Avtal/Överenskommelse skrivs och undertecknas av IPD och uppdragsgivaren. ”Inget uppdrag ska påbörjas innan avtal är undertecknat”.  Fakturering via kundreskontran i ekonomisystemet. Samma dag som vara/tjänst levererats eller enligt avtal.  Underskrivet avtal diarieförs. IPD och EKO. Kopior till berörda personer. Intranät Handläggningsunderlag – se beräkningsmall flik 1

17 Kostnadsberäkning  Full kostnadstäckning.  Använd IPD:s beräkningsmall för att räkna fram uppdrag.  GU:s kalkylmall kan användas för att räkna på bidrag.  Kalkylerna är att anse som internt arbetsmaterial och skall inte bifogas ansökningar/offerter.  Riktlinjer finns även i bl a GU:s ekonomihandbok + på GU:s uppdragsstöd. Se intranät. IPD:s beräkningsmall.

18 Offert, avtal/ överenskommelse  Skriftliga avtal skall tecknas mellan högskolan och uppdragsgivaren för all uppdragsutbildning. HSVFS 2003:3,1 §HSVFS 2003:3,1 §, HSV:s rapportserie 2003:35 R, sid 19  Avtal ska alltid finnas för uppdrag, oavsett omfattning!  Om avtalet föregås av offert ska offerten i princip innehålla samma uppgifter som avtalet. Avtalsvillkoren ligger därför med som bilaga.  Offerten undertecknas av prefekt samt ev. av ansvarig projektledare/kursledare/handläggare.  Avtalet undertecknas av prefekt och uppdragsgivaren.

19 Offert, avtal/ överenskommelse  Tänk på att noga reglera i avtalet t ex max antal deltagare, hur många omtentamenstillfällen som ingår, vad som ingår/ inte ingår i kostnaden etc.  Sänd med bilagor med upplägg, innehåll, kursplan, schema, anbudsförfrågan etc.  Ett avtal skall innehålla den information som behövs för att kunna upprepa uppdraget med samma innehåll och upplägg. Alt. kunna gå tillbaka till avtalet om det blir tvister etc.

20 Offert, avtal/ överenskommelse  Mall avtal  Mall offert  Förenklad kursanmälan/avtalsblankett  Mall kursanmälan/registrering  Alla avtal lämnas till IPD-central person som samordnar för underskrift, diarieföring, dokumentation av handläggningsärendet etc. Intranät - mallarna

21 Diarieföring  Alla offerter, avtal, överenskommelser skall ha ett IPD-diarienummer innan de sänds ut för underskrift.  IPD-central person samordnar IPD- diarienummer samt diarieföring av avtalen – på IPD och i EKO.  Till diariet bifogas även handläggningsunderlaget ”Uppdragsförfrågan”, flik 1 i beräkningsmallen. Intranät - diarieföring

22 Diarieföring  Övrigt Intranät - diarieföring

23 Utbildningsadministration Rutiner för poänggivande uppdragsutbildning  Se kursledarguiden + specifika uppdragsdelar.kursledarguiden  Handläggare/IPD-gemensam kontaktperson lämnar kopia av undertecknat avtal samt kursplan till kursansvarig samt till kursadministratör.  Kursadministratör skickar registreringsblankett till kursansvarig. (Om inte förenklad anmälnings- /reg.blankett redan använts)  Kursansvarig lämnar registreringsblanketten till deltagarna. (se ovan)  Deltagarna fyller i registreringsblanketten och skickar blankett + ALLA handlingar direkt till kursadministratör. (se ovan)  Kursadministratör kontrollerar handlingarna och ser till att deltagare som saknas i LADOK blir etablerade av GU, lokal antagning.  Kursadministratör registrerar de deltagarna som finns etablerade i LADOK på aktuell kurs.

24 Utbildningsadministration Rutiner för poänggivande uppdragsutbildning  Kursansvarig lämnar betygslista över godkända deltagare till kursadministratör.  Kursadministratör utfärdar kursintyg till den som fullföljt kursen men ej examinerats. Utdrag ur LADOK ges till de deltagare som genomför kursen med godkänt resultat.  Kursadministratör sänder in kursdokumentation till arkiv/diarium, enligt gängse rutiner. Behörighet och dispens  Generell dispens ges till deltagare på uppdragsutbildning från krav på grundläggande behörighet. Kursplan  Studierektor sänder in aktuell ny/uppdaterad kursplan till Grundutbildningskommittén för fastställande.

25 Praktiska övningar handläggnings- ärenden  Uppdragsförfrågan kring föreläsning.  Uppdragsförfrågan kring poängutbildning.  Anbudsförfrågan. Salar: B1 132 B1 133 B1 134 B1 135 B1 115 Datasal

26 Handläggare inkl. ekonomer & studerandeservice Enheter  Inger BjörnelooLärande i vuxenliv  Mai ForeuxIndivid, kultur och samhälle  Jan-Åke Klasson Specialpedagogik  Peter KorpHälso- och idrottsvetenskap  Eva MalmströmBarn- och ungdomsvetenskap  Cecilia NihlénSpråk och litteratur  Anette StrandbergÄmnesdidaktik  Kristina Kullin Helleteg (vik)Lärande och undervisning Studierektorsområden  Eva AnderssonPedagogik och allmändidaktik  Jan GustafssonBarn- och ungdomsvetenskap  Mats HagmanÄmnesdidaktik  Pija Ekström & Ulla AlexanderssonSpecialpedagogik  Peter KorpIdrottsvetenskap  Lisbeth LindbergPedagogiskt arbete

27 Principer/riktlinjer för arbetsfördelning  Förslag som framkommit…

28 Övrigt  ?

29 Planering Uppdragsgruppen  Datum: 15 augusti kl 09.00 – 12.00, lokal B1 132  Välkommen och aktuell information.  Kort avstämning av utb. dag 2 den 13 juni.  Ev. uppföljning kring avtalsmallar och beräkningsmall etc.  Avstämning aktuella uppdrag  Principer/riktlinjer för arbetsfördelning.  Gemensam lärplattform för uppdrags- handläggning – processdokumentation.  Kontaktinformation hemsida.  Övrigt.  Mötesplanering inför Uppdragsgruppen ht 08

30 Hemsidor  Samverkan IPD - http://www.ipd.gu.se/samverkan/ http://www.ipd.gu.se/samverkan/  Uppdragsutbildning och kompetensutveckling IPD - http://www.ipd.gu.se/samverkan/uppdragsv erksamhet/ http://www.ipd.gu.se/samverkan/uppdragsv erksamhet/  Intranät IPD Uppdrag och samverkan – http://www.ipd.gu.se/ipd/intranet/samverka n/ http://www.ipd.gu.se/ipd/intranet/samverka n/  Kompetensutveckling vid GU - http://www.gu.se/samverkan/kompetensutv eckling/ http://www.gu.se/samverkan/kompetensutv eckling/

31 ”Tillsammans kan vi utveckla universitetets tredje uppgift - samverkan & uppdrag och den externa uppdragsverksamheten vid IPD”.


Ladda ner ppt "2008-06-13 Birgitta Roos Haraldsson Stf prefekt med ansvar för extern uppdragsverksamhet och samverkan Ny organisation för uppdragsverksamhet - Utbildningsdag."

Liknande presentationer


Google-annonser