Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örebro 4 mars 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örebro 4 mars 2010."— Presentationens avskrift:

1 Örebro 4 mars 2010

2 Agenda Uppdragen Omvärldsanalys ISA, Invest in Sweden Agency Stockholm
Trender och drivkrafter Effekter ISA, Invest in Sweden Agency Stockholm SBA Stockholm Business Alliance SVB, Stockholm Visitors Board Göteborg BRG, Business Region Göteborg Göteborg & Co Region Skåne Sammanfattning och reflektioner

3 Uppdragen ge svar på hur Business Region Göteborg (BRG) och Stockholm Business Alliance (SBA) valt att regionalisera sina företagsfrämjande insatser. ge svar på hur marknadsföring och besöksnäringens utvecklingsarbete hanterats i följande regioner. Göteborg, Stockholm och Skåne.

4 Trender Globalisering Regioners betydelse

5 Globalisering Antal och andelen anställda i utlandsägda företag Antalet utlandsägda företag i Sverige 1990 och 2005

6 Globalisering - effekter
Ökad konkurrens Investerings- och etableringsbeslut tas oftare utanför landets gränser Mer resande Internationell tillgänglighet nödvändig

7 Regioners betydelse Storleken har betydelse
Problemet är inte främst små kommuner utan för små och för många lokala arbetsmarknader Mycket tyder på att det främst är storstadsregionerna som på sikt kan tillförsäkra en uthållig välfärd, växande sysselsättning och låg arbetslöshet För besöksnäringen - Destinationer

8 Regioners betydelse - effekter
Större ekonomisk mångfald – diversifiering Högre befolkningstillväxt Högre sysselsättningstillväxt – bredare arbetsmarknader Högre ekonomisk tillväxt Högre utbildningsintensitet Högre löner Högre etableringsgrad av företag Lägre arbetslöshet Lägre beroende av socialförsäkringar

9 Besöksnäringen

10 En näring i tillväxt

11 Hög sysselsättingsgrad

12 Effekter av investeringar
Samhällsperspektiv Profilering av varumärket Samverkan - nödvändighet och positiv effekt Ökat skatteunderlag Näringslivsperspektiv Katalysator för övrigt näringsliv Nyetableringar Stimulans under lågsäsonger Individperspektiv Möjliggör försörjning Livskvalitet

13 ISA, Invest in Sweden Agency
ISA´s uppdrag är att attrahera utländska investeringar till Sverige. Syftet med detta är att stärka svenskt näringsliv och konkurrenskraft på den globala marknaden

14 Tjänsteområden Information och marknadsföring Affärsutveckling
Matchmaking Etableringsrådgivning

15 Regionala samarbeten

16 Framgångsfaktorer enligt ISA
Man har gjort ett tydligt och strategiskt val att satsa på investeringsfrämjande åtgärder i regionen. Alla kommunerna i regionen är med på tåget och engagerade/”comittade”. Helikopterperspektiv – vad behövs i regionen, vad saknas? Konkurrensfördelarna, vad har vi som ingen annan har? Inventering och paketering. Samverkan och samsyn – offentliga och privata aktörer. Region, kommun, näringsliv, turismorganisationer. Gemensam strategi! Viljan att skapa lönsamma växande företag. Man är bra på att fånga upp eldsjälar, lokala idéer och krafter. Hög servicenivå i samband med investerings- och etableringsförfrågningar i form av personliga möten, informationsmaterial, statistik och uppföljning/återkoppling av förfrågningar.

17 Krav från ISA på samarbetspartners
En professionell serviceavdelning med resurser och rätt kompetens i investerings- och etableringsrelaterade frågor. Mandat att företräda alla kommuner i regionen.

18 Stockholm Partnerskap/Samarbeten - Småföretagardelegationen
- Företagsgrupperna i Stockholm - SBA Stockholm Business Alliance

19 Stockholm Business Alliance
partnerskap mellan kommuner i Stockholmsregionen som har bildats för att fördjupa och utveckla det lokala såväl som det regionala, näringspolitiska arbetet i regionen. Internationellt marknadsför sig partnerskapet under det gemensamma budskapet  ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.

20 Partnerkommuner

21 Verksamhetsområden Analys & Benchmarking Näringslivsservice
Främjande av utländska etableringar och investeringar Branschsamarbeten

22 Styrning Stockholm Business Alliance styrs av kommunstyrelseordförandena i partnerkommunerna, som träffas ett par gånger om året för att följa upp och fatta beslut om verksamheten inom partnerskapet. Mellan kommunstyrelseordförandemötena drivs Stockholm Business Alliance av en styrgrupp (tidigare Advisory Board) bestående av kommundirektörer och näringslivschefer från partnerkommunerna. Styrgruppens uppgift är att samordna verksamheten inom partnerskapet och att förankra vad som sker i partnerskapet i resten av regionen.

23 Finansiering Varje partnerkommun betalar minst 4 kronor per invånare och år till den gemensamma finansieringen av Stockholm Business Alliance. Den samlade finansieringen sätter ramen för partnerskapets kostnader. Denna budget används framför allt till investeringsfrämjande, internationell marknadsföring samt samordning och koordinering av partnerskapet.

24 Fördelar och nackdelar
Del i ett större sammanhang Kostsamt - inte bara 4 kr utan dedicerade resurser och personal Organisation som aktivt marknadsför och arbetar för att attrahera investeringar och etableringar till regionen Svårt att se mervärden och direkta resultat Tillgång till stort nätverk - näringslivschefer, kommunchefer, investerare Kommunernas förutsättningar och förväntningar varierar kraftigt Stöd till de enskilda kommunerna i utveckling av sin etablerings- och investeringsfrämjande verksamhet Skillnader i kompetens och kvalitet Tillhörighet

25 Stockholm Visitors Board
Stockholms officiella marknadsföringsbolag. Dess uppgift är att samordna resurser inom näringsliv och kommun samt koordinera marknadsföringen av Stockholm under det gemensamma varumärket "Stockholm - the Capital of Scandinavia". 

26 Verksamhetsområden Affärsområden Serviceavdelningar
Privatresor Möten & Kongresser Evenemang Serviceavdelningar Turistservice (inkl Stockholm Tourist Centre - Stockholms turistbyrå) Presservice Gemensamt med SBR, SBA Kommunikationsavdelning Administration

27 Finansiering & Styrning
Finansieringen av SVB sker via: Försäljning av marknadsföringstjänster dels till Stockholm stad (budgeterat till 41,6 miljoner), dels till såväl näringslivet som kommunala aktörer inom hela Stockholmsregionen och deras deltagande i marknadsföringsprojekt/aktiviteter. Logiförmedling, försäljning av Stockholmskort och evenemangsbiljetter. Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board har en koncerngemensam styrelse som består av enbart politiker. För att stärka kopplingen till näringslivet i Stockholm finns ett Advisory Board kopplat till Stockholm Visitors Board. Medlemmarna utses av styrelsen för Stockholm Business Region.

28 Göteborg

29 Business Region Göteborg
Business Region Göteborg AB är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. BRG arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen.

30 Göteborgsregionen

31 Verksamhetsområden Företagsutveckling
Kluster- och branscutvecklande projekt Marknadsföring av regionen nationellt och internationellt Internationella nätverk Service och råd till etablerare och investerare

32 Styrning & Finansiering
Business Region Göteborg är ett neutralt och icke-vinstdrivande bolag med egen VD som svarar mot en styrelse sammansatt av regionala politiker

33 Göteborg & Co Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen, Göteborgregionen och näringslivet. Ägare (andel %): Göteborgs stad inkl. (50%) Göteborgregionens Kommunalförbund (15%) Västsvenska Industri- och Handelskammaren (5%) Stena Line (5%) Stiftelsen Svenska Mässan (5%) Storhotellgruppen i Göteborg (5%) Föreningen Göteborgshotellen (5%) Cityföreningen (5%) Göteborgs Restaurangförening (5%)

34 Verksamhetsområden

35 ca 70 % av finansieringen sker från externa parter
Intäkter 2008 2007 Uppdragsersättning från Göteborgs stad 58 084 Intäkter från tjänsteförsäljning 76 896 99 039 Marknadsföringsersättning, projektmedel och övriga intäkter från ägare och intressenter 78 956 67 185 Totalt ca 70 % av finansieringen sker från externa parter

36 Styrning Styrgrupper Affärsområden Styrelse Göteborg & Co
Björn Sandmark. Kulturchef Göteborgs Stad Claes Berglund. Linjechef, Stena Line AB Majoritet från Näringslivet Sabine Söndergaard. Styrelsens sekreterare, vd Law & Solution Styrelse Göteborg & Co Göran Johansson (s). Styrelsens ordf. Göteborgs Stad Markus Oddestad. Ordf. Föreningen Göteborgshotellen, direktör Hotel Royal Gunnel Aho (m). Styrelsens vice ordf., partiombudsman Göteborgs Stad Richard Fredriksson. Ordf. Storhotellgruppen, direktör Quality Hotel 11 Lennart Olausson. Vd, Business Region Göteborg AB Bengt Linde. Ordf. Göteborgs Restaurangförening, Ägare Babar & Restaurang Leif Nilsson. Vd, Göteborg & Co Thomas Torkelsson. Vd, Got Event AB Siw Franzén. Personalrepresentant, Göteborg & Co Mats Wedin. Vd, Liseberg AB Göran Bengtsson (Adj.). Länsöverdirektör, Västra Götalands län Anders Larsson. Repr. Cityföreningen, Marknadsdirektör Nordstan Mats Nilsson (Adj). Ordf. Näringslivsgruppen, vice vd varumärke, AB Volvo Börje Rådesjö. Utbildningschef, Göteborgsregionens Kommunalförbund Lars Rehnman (Adj.). Vd, Universeum Lennart Mankert. Vd, Svenska Mässan Olle Sundin (Adj.). Managing Director Group Airports Division Joacim Carlsson, Reg.chef Göteborg samt vice vd, Västsvenska Industri- och Handelskammaren

37 Business Region Skåne Business Region Skåne är det moderbolag som tillsammans med fyra dotterbolag ska främja investeringar, turism, evenemang och film i Skåne. Business Region Skåne ägs till 85 procent av Region Skåne och till 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

38 Affärsområden Tourism in Skåne - öka antalet besökare till Skåne
Invest in Skåne - öka antalet inkommande investeringar Event in Skåne - öka antalet evenemang och kongresser i Skåne Film in Skåne - öka antalet filmproduktioner och arbeta med att utveckla filmproduktion i Skåne.

39 Finansiering Ägaranslag om ca 25 MSEK plus ytterligare ca 30% i uppväxling från besöksnäringen i Skåne via olika kampanjer mm.

40 Styrning Styrning Tourism in Skåne AB:s styrelse:
BRS styrelse består av politiker och dotterbolagens styrelser är inte politiskt sammansatta. Tourism in Skåne´s styrelse består av representanter från näringslivet och kommunala tjänstemän. Tourism in Skåne AB:s styrelse: Uno Levinsson, ordförande, Kiviks Musteri Lennart Björk, LFV, Norrköping Christian Kutzner, Hotell- och restaurangfacket Ann-Kristin Dahlin, Kulturen i Lund Lars Carmén, Malmö Turism Staffan Tellman, Simrishamns kommun Charlotte Fogde-Andréasson, Hässleholm Turism Emma Håkansson, Helsingborg - Näringsliv, Marknad & Turism Camilla Jönsson, Skånes Djurpark

41 Sammanfatting & Reflektioner
Trender & Drivkrafter Globalisering Regions Besöksnäringen är viktig!

42 SBA, BRG Olika sätt att organisera sig men med samma utgångspunkter i globalisering och regioners utveckling SBA - Stor region BRG - 13 kommuner

43 SVB, Göteborg & Co, Region Skåne
Gemensamt varumärke för regionen viktigt Alla har olika organisationssätt Uppdrag varierar regionalt Styrning varierar Göteborg används ofta som benchmark

44 Besöknäringen Besöksnäringen
Näring i tillväxt Hög sysselsättningsgrad Investeringar i besöksnäringen ger generellt mycket goda effekter för samhället och regionalt/lokalt näringsliv. Framgångsfaktorer för regionalt marknadsföringsarbete Hög grad av Private - Public samarbete en nyckel till framgång Gemensam strategi runt varumärkesplattform Tydliga ansvarsområden Samordning av resurser

45 Tack för mig Robert Norberg Tel: 0708-58 93 90
Epost:


Ladda ner ppt "Örebro 4 mars 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser