Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skolutveckling.se Kvalitetsutveckling inom gymnasieskolans individuella program.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skolutveckling.se Kvalitetsutveckling inom gymnasieskolans individuella program."— Presentationens avskrift:

1 www.skolutveckling.se Kvalitetsutveckling inom gymnasieskolans individuella program

2 www.skolutveckling.se Kvalitetsutveckling inom gymnasieskolans individuella program Lagändring för ökad likvärdighet Elever på IV skall ges utbildning på heltid fr.o.m. 1 juli 2006 Syftet är att: stärka gymnasieskolans förutsättningar att möta och fånga upp de elever som saknar behörighet att söka ett nationellt program direkt från grundskolan stärka elevens förutsättningar att fullfölja en gymnasieutbildning genom att öka övergången från individuella till nationella program

3 www.skolutveckling.se Uppdraget till Myndigheten för skolutveckling innebär: Att stödja och stimulera kommuners och skolors arbete för att öka kvaliteten på utbildningen inom IV Att stödja kommunernas planering av arbetet så att en god beredskap inför utbildning på heltid finns

4 www.skolutveckling.se Uppdraget till Myndigheten för skolutveckling innebär vidare: Att uppmärksamma hur kommunerna avser att lägga upp utbildningarna samt dom kostnader de har Att bilda och sprida kunskap och erfarenheter om hur skolan bäst kan stödja elever på IV-program

5 www.skolutveckling.se Att beakta Utbildningen ska utformas utifrån elevernas behov och förutsättningar Kommunerna ska så långt som möjligt erbjuda elever utan behörighet programinriktat individuellt program

6 www.skolutveckling.se Fakta om IV 2004/05 11 % av alla elever från grundskolan saknar behörighet 7 % av alla elever i gymnasieskolan går på IV (ca 25 800 elever) 12 % går IVIK 20 % går PRIV

7 www.skolutveckling.se Fakta om IV 2004/05 38 % av eleverna på IV har utländsk bakgrund 43 % är kvinnor 20 % av eleverna på IV fullföljer ett nationellt program inom 4 år Av dessa var 11,5 % män och 8,5 % kvinnor Av dessa hade 15 % svensk bakgrund 5 % utländsk

8 www.skolutveckling.se Heterogen elevgrupp på IV På IV går ungdomar: som är väl motiverade med små förkunskapsbrister med stora studiesvårigheter och kunskapsluckor med motivationsproblem, ”skoltrötthet” eller med andra mål med problem att välja eller ”väntare” med utländsk bakgrund och sent anlända

9 www.skolutveckling.se Hur IV/PRIV organiseras A – Integrering på ett nationellt program För de elever som är nästan klara med sin behörighet och som ofta har hög meritpoäng B – ”Preparandår” 1-2-åriga För de elever som behöver mer tid och stöd. Mot ett specifikt program eller mot ett bredare innehåll. C – ”PRIV- utbildningar” 3-4- åriga För elever i behov av mycket tid och stöd. Målet är att erbjuda en längre yrkesutbildning för att komma in på arbetsmarknaden

10 www.skolutveckling.se Orsaker Individrelaterade medicinska, psykiska eller sociala svårigheter, sent anlända eller inlärningsproblem Systemrelaterade t.ex. betygssystemet och behörighetsregler Processrelaterade sådana som personalen själva kan påverka

11 www.skolutveckling.se Generella framgångsfaktorer för måluppfyllelse Professionellt ledarskap Gemensamma visioner och mål i lärargruppen Målinriktad undervisning med hög kvalitet – flexibilitet, höga förväntningar Lärarkompetens Regelbunden uppföljning och utvärdering Förtroendefulla relationer mellan skolan, eleven och föräldrarna

12 www.skolutveckling.se Kriterier för kvalitet på IV Systemrelaterade Utbildning på heltid Organisation – integrerade former av IV, PRIV, IVIK Antagningsförfarande - sökbara eller överblivna platser APL som ger gymnasiepoäng – handledarutbildning Samverkan mellan olika skolformer, program och andra sektorer

13 www.skolutveckling.se Kriterier för kvalitet på IV Processrelaterade – möjliga för skolan att påverka Individualisering genom t.ex. introduktionssamtal – individuell studieplan - föräldrasamverkan Fokusera skolans ansvar och vad eleven kan Adekvat kompetens hos lärare Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet Samverkan mellan olika skolformer, program och andrasektorer

14 www.skolutveckling.se Utmaningar och dilemman Särskiljande/Inkluderande former Helhetssyn - samverkan mellan olika skolformer och program Förhindra avhopp från gymnasieskolan Individualisering – utgå ifrån förutsättningar o behov Olika skolkulturer, elev - och kunskapssyn Måluppfyllelse på IV – flera vägar ut Fristående skolor får anordna IV- program

15 www.skolutveckling.se Myndighetens strategier och aktiviteter Fem nationella informationskonferenser Regionala samordnare och mötesplatser Kartläggning Regionala mötesplatser för kommuner/skolor Ta fram och sprida goda exempel Riktade insatser utifrån behov Samverkan med andra nationella och regional aktörer


Ladda ner ppt "Www.skolutveckling.se Kvalitetsutveckling inom gymnasieskolans individuella program."

Liknande presentationer


Google-annonser