Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Cannabis och tonårshjärnan - för en behandlare Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Cannabis och tonårshjärnan - för en behandlare Linköping."— Presentationens avskrift:

1

2 Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Cannabis och tonårshjärnan - för en behandlare Linköping 2010-12-09

3 Dagens upplägg Intro Hjärnan- ett nätverk Tonårshjärnans känslighet för cannabis Cannabis inverkan på de tankefunktioner vi använder i vardagen. Övergripande diskussion

4 Översättningsforskning Kliniska observationer Transformering från tonårshjärna till vuxenhjärna Drogens effekt, akut och långsiktig påverkan Vetenskapliga fynd från; Brain Imaging studier, kliniska observationer, Neuropsykologiska studier, Biokemiska studier Teoretiska modeller om tonårsmognad; Piaget DebutåldrarAlkohol 14 år Cannabis 15 år Amfetamin bensodiazepiner 17 år Heroin, Kokain 19år

5 Översättningsforskning Kliniska observationerTransformering från tonårshjärna till vuxenhjärnaDrogens effekt, akut och långsiktig påverkan Vetenskapliga fynd från; Brain Imaging studier, kliniska observationer, Neuropsykologiska studier, Biokemiska studier Teoretiska modeller om tonårsmognad; Piaget DebutåldrarAlkohol 14 år Cannabis 15 år Amfetamin bensodiazepiner 17 år Heroin, Kokain 19år

6 Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga) Logisk-analytisk förmåga (att dra korrekta slutsatser) Psykomotilitet (flexibilitet i tanken) Minnesprocessen Korttids/arbetsminne Långtidsminne- semantiskt, episodiskt Analytisk-syntesisk förmåga (att sätta samman delar till en helhet) Psykospatial förmåga (att orientera sig i rummet) Gestaltminne (helhetsminne) VälfungerandeExperimentellt Cannabisberoe nde Kronisk påverkan Välfungerande Kvalitativ försämring

7 Missbruk i fyra stadier Testning 1 – 4 ggr Rekreationellt missbruk > 5 ggr totalt Själv-reglerande missbruk > 4 ggr/månad 6 1 6 – 10% Vid dagligt missbruk 33 – 50% 3 år 20% 92% har slutat 62.5% m 37.5% kv 3 2 1 4 35% (165 ind) 16% (470 ind)152 ind 13-23 ind 28 – 47 ind 118 ind 47 ind 2,5 ?

8 Genusskillnad Gunnarson, M rapporterar 2008: att tjejer som testar droger har h ö gre v ä rden p å negativ affektivitet (k ä nna sig besv ä rad, sp ä nd) och impulsivitet ä n pojkar Medan pojkar hade h ö gre v ä rden p å alexithymia (sv å righet att uttrycka, vara medveten om och s ä rskilja k ä nslor) och antagonism (fiendeskap). Inga skillnader p å hedonic capacity (f ö rm å ga att njuta)

9 Vem är de som fortsätter efter 22 års åldern? De som inte har fått hjälp med sin social och/eller psykologiska brist (33-50%). De som har hittat sin identitet i missbrukets avskärmning av känslor och tankeverksamhet. De som har hittat sin identitet i missbrukets sociala sammanhang. 1,6% av de som testar

10 Ungdomar i riskzonen De som bär på en psykologisk eller social brist. De som har inlärnings- och beteendehandikapp och som ej erhåller adekvat förståelse och stöd i sin uppväxtmiljö De som i tidig ålder visar ängslighetsreaktioner samt psykosomatisk symptomatologi, eller i tonåren varit deprimerad och där uppväxtmiljön ej har varit stödjande. Janols 1984

11 10 Psykologiska riskfaktorer Forskning har visat på en rad olika riskfaktorer, något olika beroende på grupp som studeras (typ av drog, samsjuklighet, socioekonomiska förhållanden m.m.) ogynnsamma uppväxtvillkor så som förekomst av våld, psykisk ohälsa och missbruk i uppväxtfamiljen svårighet med ”social anpassning”, dvs utanförskap låg självkänsla, dålig impulskontroll instabila relationer med otydlig gräns till själv/andra bristande tillit till sig själv och andra frekventa upplevelser av ensamhet, tomhet och leda psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning © Claudia Fahlke

12 Dagens upplägg Intro Hjärnan- ett nätverk Tonårshjärnans känslighet för cannabis Cannabis inverkan på de tankefunktioner vi använder i vardagen. Övergripande diskussion

13 ”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to say, it gives you power of imagination and takes away the ability to profit by it” (Baudelaire 1860).

14 rörelsecentra Samordning sinnesintryck syn muskelkoordination minne belöning bedömning beslutande centrum

15 Det neuropsykologiska nätverket fragmenteras. Anterior Cingule Input Output förmågan att hantera komplex information, oförmåga att planera, att ha ett tidsperspektiv, att vara benägen att tolka andras motiv och åsikter, självkritik och känslomässighet koncentrationen, uppmärksamheten, förmågan att lagra och att bearbeta ny information. Amygdala

16 Cannabinoiderna, de psykoaktiva beståndsdelarna i cannabis, har en fragmenterande effekt på det neuropsykologiska nätverket, vilket innebär att kommunikationen mellan viktiga områden i det neuropsykologiska nätverket inte fungerar optimalt. Aktiviteten i det systemet som färgar våra upplevelser ökar, samtidigt som aktiviteten i det området som är ansvarigt för exekutiv funktion minskar. Skillnaden i symtombild mellan individer är beroende av den generella begåvningskapaciteten.

17 Dagens upplägg Intro Hjärnan- ett nätverk Tonårshjärnans känslighet för cannabis Cannabis inverkan på de tankefunktioner vi använder i vardagen. Övergripande diskussion

18 Mognadsutveckling sker i prefrontala kortex ( en myelinisering av för utveckling av bl a impulskontroll, målformulering, motivation, interpersonell interaktion, resonemangsförmåga samt utvärdering av belöning och bestraffning vid värdering av beteende. Adolescensen innebär en viktig period i hjärnans utveckling (betydelsefulla förändringar av de synaptiska receptorernas densitet) limbiska systemet som inkluderar hippocampus, amygdala, nucleus accumbens, orbitala frontala kortex, fri och obunden kontakt mellan den inre och yttre världen hypothalamus (Den sköter kontrollmekanismer för bland annat blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn). (Crews et al., 2006).

19 Drogdebuten äger rum i en period av förändring Biologisk – puberteten Kognitiv – konkret operativt -> formal operativt tänkande Social – nya kompisar Piagets teori om kognitiv utveckling Sensomotorisk fas (0-2 år) Preoperationell fas (2-7 år) Konkret operativ fas (7-11 år) Formal operativ fas (11- ->)

20 Exekutiva funktioner Sortering, strukturering, impulskontroll, mental flexibilitet och övervakning. Intern kontroll viljestyrd = Social omgivning, regler och principer, anhöriga eller goda vänner = Extern kontroll Emotioner skapade av inre och yttre stress

21 ÖVERVAKNINGS KAMERA ÖVERVAKNINGS KAMERA

22 Regelbundet cannabismissbruk hos tonåringar innebär att bruket leder till en förhöjd risk för fortsatta och kanske även förhöjda livssvårigheter när de når vuxendomen. att låg psykologisk och social kompetens åtföljt av tungt cannabisbruk leder till lägre psykologisk och social kompetens. att bevarandet av bristerna i kompetens sannolikt vidmakthåller drogbruket. en tendens att inte bry sig. att vara mindre framgångsrik och mindre integrerad i skolan. att bruket befäster tidigare utvecklingsbrister i olika kompetensaspekter. Pandina, R.J. & Johnson, V. (1995). Marijuana and alcohol use, negative affect and negative outcomes in adulthood. 1995 Symposium on Cannabis and the Cannabinoids, International Cannabis Research Society, Phoenix, Arizona, USA.

23 Cannabis och inlärning  Inlärning som kopplas till associationer, försvåras.  Ju svårare associationer ju mer markant är försämringen.  Material som har lärts in i ett drogfritt tillstånd och sedan ska kommas ihåg i påverkat tillstånd påverkas inte i samma grad.  Material som inläres i ett cannabis-påverkat tillstånd blir sämre ihågkommet oavsett i vilket tillstånd man ska minnas.  Cannabis tycks accelerera den interna klockan i förhållande till den verkliga klocktiden.  Förmågan att återberätta en kort historia försämras och uppblandas med nytt material  Den verbala sociala interaktion försämras under cannabis ruset.

24 Cannabisrökning kan i det akuta ruset splittra arbetsminnet och det episodiska minnet. Arbetsminnesfunktionen blir oprecist och långsamt. Ökad tendens till att felaktigt identifiera tidigare distraherande faktorer, när det gäller det episodiska minnet. (Ilan AB, Smith ME, Gevins A. 2004) En fMRI studie demonstrerar att cingulate cortex och amygdala är hypoaktiverade, indikerande att kroniska cannabismissbrukare processar emotionell information på ett annat sätt än icke-rökare. (Gruber et al., Drug and alcohol dependence, 2009)

25 Det kan antas att missbrukarna rekryterar alternativa neurala nätverk, som en kompensatorisk mekanism. Eldreth DA, Matochik JA, Cadet JL, Bolla KI. (2004) Cannabisanvändare rekryterar regioner som inte är typiska för spatialt arbetsminne, dvs de kompenserar genom att arbeta hårdare. Detta oberoende av fp ålder, IQ, år i missbruk eller mängd metboliter i urin. Kanayama, Rogowska, Pope, Gruber, Yurgelun-Todd. (2004) THC reducerar signifikant amygdala aktivitet vid sociala hot signaler, men påverkar inte aktiviteten i primära visuella och motoriska cortex. Chan et al (2008).

26 Efter 7 dagars kontrollerad abstinens har den högra delen av frontalloben, vänster och höger temporallob och cerebellum (lillhjärnan) en avvikande funktionsnivå Efter 28 dagars kontrollerad abstinens har enbart temporala regioner och cerebellum en avvikande funktionsnivå. (Schneider et al, 2008) Eftereffekten är långvarig Cannabis har vid långvarigt missbruk en negativ effekt på hippocampus och amygdala. (Yücel et al 2008) Tonåringar, 16-18 år, visar efter 28 dagars abstinens att de vid uppgifter som berör spatialt arbetsminne måste använda alternativa neurala vägar. Padula et al (2007).

27 Effekten på individen Cannabis är framförallt attraktivt som berusningsmedel eftersom den ger en kvalitativ förstärkning av normala upplevelser. Cannabinoiderna förstärker aktiviteten i det limbiska systemet, d v s det system som ger våra upplevelser en känslomässig valör. Cannabis limmar ihop affekterna och gör att upplevelserna i vardagen blir lite mer färgrika.

28 There is growing evidence that adolescence is a key period for neuronal maturation. Despite the high prevalence of marijuana use among adolescents and young adults in the United States and internationally, very little is known about its impact on the developing brain. Based on neuroimaging literature on normal brain developmental during adolescence, we hypothesized that individuals with heavy cannabis use (HCU) would have brain structure abnormalities in similar brain regions that undergo development during late adolescence, particularly the fronto-temporal connection. 1 Regelbundna cannabisbrukare uppvisar en avvikande funktionsnivå i regioner som mognar under sen adolescens, speciellt i fronto-temporala bindningar. Dvs.områden som är ansvariga för minne, exekutiv och affektiv funktion påverkas negativt. Manzar Ashtari et. al (2008)

29 Tidig debut försämrar uppmärksamhetsprocesserna (Ehrenreich et al., 1999), visuell avsökning och korttidsminne (Huestegge et al., 2002; 2004), samt resulterar i en reducerad P300 amplitud under ett uppmärksamhetstest (Kempel et al., 2003).

30 Dagens upplägg Intro Hjärnan- ett nätverk Tonårshjärnans känslighet för cannabis Cannabis inverkan på de tankefunktioner vi använder i vardagen. Övergripande diskussion

31 ADHD kan vara en orsak till ett narkotikamissbruk

32

33 Det finns tre typer: Cannabis - indica - ruderalis - sativa De tre beredningarna är: Marijuana - Skunk Hasch Hascholja

34 Cannabisplantan innehåller över 412 kända ämnen som tillhör 18 olika klasser. 61 är cannabinoider, psykoaktiva substanser, som är fettlösliga. Δ-9-THC- Δ-8-THC- CBN- cannabinol CBD- cannabidiol (ej psykoaktiv) CBC- cannabichrome CBG- cannabigerol Delta-9-tetrahydrocannabinol-THC   11-hydroxy THC (100 ggr mer aktiv än THC   THCCOOH (inaktiv)  ?? THC-V

35 Akut påverkan har två faser Högdos = utåtriktad och aktiv Låg dos = inåtriktad och aktiv Cannabisrusen Kronisk påverkan utvecklas i förhållande till frekvens och tid i missbruk Låg dos = inaktiv

36

37 Det karakteriseras av: att den passiva perioden tenderar att bli längre och längre, att när detta passiva och "sega" tillstånd blir för utmärkande så ger det akuta ruset cannabisrökaren en känsla av att bli "normal". är ett tillstånd som växer fram efter ett antal års regelbundet användande av cannabis. När detta stadium har uppnåtts kan man säga att cannabisrökaren har blivit en kronisk cannabismissbrukare. I detta tillstånd försämras individens förmåga att på ett naturligt sätt utnyttja sina tankeprocesser. Fas 3

38 ++ + + - - - Utveckling av kronisk påverkan N

39 Cannabisberoende Diagnosen cannabisberoende innebär att en individ trots upplevande av en mängd beteendemässiga, kognitiva, perceptuella och emotionella symptom sammanhängande med missbruk av cannabis fortsätter att använda cannabis. Förekommer hos ca. 10 % av användarna

40 Den kognitiva och psykologiska aspekten

41 ”Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra, för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

42 Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.” Kierkegaard (1964)

43 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? ett enklare sätt att uttrycka sig, vilket i regel utmynnar i en argumentationskamp. tendenser att prata i allmänna och svepande formuleringar och inte ta till sig ett välunderbyggt argument. Tendenser att utanförlägga sin misstag, det beror inte på mig det beror på..... Tydliga tecken på att tonåringen inte drar korrekta slutsatser av de misstag eller underlåtanden som han gör sig skyldig till. Tonåringen bryr sig inte om närstående rättar honom, mognadsutvecklingen bromsas, och ett åldersmässigt barnsligare beteende framträder. Förmågan att koncentrera sig och att upprätthålla uppmärksamheten, t ex en hel lektionstimme försämras. Skolarbetet påverkas negativt, vilket också i regel uppmärksammas av läraren.

44 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Intresset att läsa böcker minskar, så också förmågan att återge innehållet i en bok som man har läst, eller film man har sett. Avtalade möten glöms bort. Värderingar ändras till något som föräldern inte tycker känns naturligt. Tonåringen ger ett intryck av att hänge sig åt förenklingar, ytliga bortförklaringar, samt att inte bry sig om vad omgivningen tycker En tidigare ordningsam tonåring blir slarvig, en som redan är slarvig blir om möjligt ännu slarvigare. Man planerar inte sin dag, och närmar sig alltmer en bohemisk tillvaro. Tonåring lämnar sitt gamla kompisgäng och får nya med samma intressen eller brist på. I vissa fall kan det gå så långt att man går vilse både psykiskt och fysiskt.

45 Förmågan att dra korrekta slutsatser. Försämring har noterats inom följande funktionsområden: Den språkliga förmågan. Flexibilitet i tanken. Man får svårare att hitta ord till det man vill beskriva och utvecklar ett konkretare tankesätt. Man noterar att misstagen upprepas men har förlorat förmågan att se vad det beror på. Man får svårt att rikta uppmärksamheten på ett adekvat sätt och inlärningsförmågan försämras. Man talar till och inte med andra. Den kroniska cannabiseffekten på tankefunktionerna

46 Förmågan att sätta samman en helhet av delar. Minnessystemet 2. Episodiska långtidsminnet (personligt färgade händelser). En svårighet att sortera information och att sortera bort ovidkommande stimuli. Cannabisrökaren upplever sin personliga historia som höljd i dimmoln. Man tappar tråden i ett samtal, glömmer avtal, tider, möten, svårt att uppskatta tiden och att föreställa sig längre tidsintervaller. 1. Korttidsminnet/arbetsminnet

47 Det episodiska minnet är nödvändigt för att du ska komma ihåg din historia se din nutid utifrån ditt eget sammanhang och kunna se in i framtiden.

48 Förmågan att kunna orientera sig i rummet. Att omgivningen bleknar bort och man bryr sig inte om relationer mellan människor. Man planerar inte sin dag. Gestaltminnet, att återskapa mönster. Att det blir svårare att återskapa mönster samt att man låter sig styras av de nu rådande omständigheterna.

49 1. In this study the verbal, logical ‑ analytic, and psychomotility abilities are those functions that get the highest frequency of answers and are probably therefore subject to more attention from the patient. Conclusion: Do they recover? (Lundqvist 1995) 2. The analytic-synthesic and psychospatial abilities get less attention. 3. Memory and Gestalt memory are those functions that receive fewer answers. 4. There is also indications for a decreased ability to deductive reasoning. 5. After discontinuation and treatment, the cognitive functions obviously improve.

50 Långtidsmissbruk (kroniskt) innebär: inte benägen att tolka andras åsikter och avsikter nedsatt förmåga till självkritik emotionell ytlighet (apatisk, likgiltig)

51 Ungdomar rapporterar att cannabis ger dem: insikt medvetenhet sexuella känslor självförtroende känsla av att vara vuxen kraftfull kreativ en känsla av att kunna tänka fina känslor en hjälp att fly undan en obehaglig situation en hjälp att lösa personliga problem en hjälp att somna

52 att cannabis förhindrar depression skakningar spänningar fysiska smärtor tristess stress

53 Den som inte kan leva med sig själv under tonåren får det svårare att rätta till ojämnheterna på egen hand om man använder droger

54 Vid rekreationellt bruk anses cannabisrökning medföra avslappning. förbättrad social sensitivitet. förstärkt sexuell upplevelse. en känsla av bättre hantering av svåra relationer eller situationer. större själv-medvetenhet. en ökad förståelse av sig själv och andra. en ökad insikt och tolerans till det som hände runt dem.

55 Emellertid är det alltid individens subjektiva positiva upplevelse av ruset som gör att missbruket utvecklas

56 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Cannabis och tonårshjärnan - för en behandlare Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser