Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn- och utbildningsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Barn- och utbildningsförvaltningen
Anpassningar med hänsyn till elevförändringar Förslag till strukturella åtgärder

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Förslag till strukturella kvalitetsförbättrande åtgärder
Med fokus på att frigöra resurser för att fortsätta utveckla och kvalitetsförbättra kärnverksamheten Berör både ”hårda och mjuka” delar Osthyvelsprincipen är omöjlig Ambition att bibehålla pedagogisk personaltäthet samt öka antalet utbildade pedagoger i kärnverksamhet Anpassningar för att harmoniera ”kostym” efter elevvolym

3

4

5 Barn- och utbildningsförvaltningen Förslag till strukturella åtgärder
Sammanfattning Bemanning förskolekök Personalanpassningar Återhållsamhet förvaltningsövergripande kostnader Omstrukturering samt avveckling av skolenheter

6 Barn- och utbildningsförvaltningen Bemanning förskolekök
Vid överföringen av kök till Tekniska gjordes ingen översyn av förvaltningens egna förskolekök Uppskattad effekt ca 3-4 årsanställda Underlag för MBL tas fram Förhandlingar påbörjas under november Pensionslösningar kommer undersökas Beräknad genomförande 1 januari 2007

7 Barn- och utbildningsförvaltningen Personalanpassningar
Elevminskningen motsvarar ca 15 åa pedagoger/år (Totalt under perioden ca 45 åa) Pensionskullarna ökar from ~ rekryteringsbehov! Pensionslösningar kommer undersökas för att behålla yngre pedagoger Mål; Öka andelen utbildade pedagoger Förslag Målsättningen är att det ska vara pedagogisk utbildad personal på alla tjänster inom förskola och skola Översyn av dagbarnvårdarverksamhet i syfte att ”harmoniera nyckeltal mot jämförbara kommuner” Översyn av OB-barnomsorg med målsättningen att lösa inom ordinarie förskoleverksamhet

8 Barn- och utbildningsförvaltningen Återhållsamhet förvaltningsövergripande kostnader
Åtstramning i budget kan genomföras t.ex Förvaltningschefens driftskonto Internkontroll Övrig ”återhållsamhet”

9 Barn- och utbildningsförvaltningen Omstrukturering samt avveckling av skolenheter
Steg 1 - Avveckling av skolenheter Steg 2 - Omvandling av skolor år 7-9 till år 6-9

10 Barn- och utbildningsförvaltningen Behov av lokalförändringar
Generellt införande av 16 platsavdelningar kräver en utökning med minst 3 förskoleavdelningar. Fastställda nyckeltal avseende skollokaler ställer krav på en minskning med minst kvm. Jmf: Sandenskolan kvm, Harads kvm, Prästholmsskolan kvm, Svartlå 900 kvm, Vittjärv kvm, Svartbjörnsbyn kvm.

11 Barn- och utbildningsförvaltningen Nya enheter år 6-9
Förslag till omstruktureringar av dagens år 7-9 enheter med minimala investeringskostnader Förslag till framtida alternativ; Sandenskolan år 6-9 Korpenskolan år 6-9 Harads år F-9 (oförändrat) Gunnarsbyn år F-9 * (oförändrat) Sävastområdet år F-9 (oförändrat) * fortsatt samordning med Korpen

12 Barn- och utbildningsförvaltningen Nya enheter år F-5
Bredåker Fagernäs Parkskolan Prästholmen Unbyn Svartbjörnsbyn Heden Gärdes/Torpgärdan År F-5 enheter

13 Barn- och utbildningsförvaltningen Enheter för avveckling
Följande skolenheter beräknas tas ur drift; Svartlå skola Vittjärvs skola Centralskolan Skogså skola Tallboskolan asyl Svartbjörnsbyns skola from ht 2009 * * Ytterligare utredning behövs From ht 2007

14 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Centralskolan – avveckling hösten 2007
För nybörjare/inflyttande med tidigare tillhörighet Centralskolan gäller nya upptagningsområden from ht 2007 Boende väster Kyrkgatan börjar förskoleklass/skola vid Parkskolan Boende öster Kyrkgatan börjar förskoleklass/skola vid Prästholmsskolan Elever år 1-5 vid Centralskolan flyttar till Prästholmsskolan ht 2007 Elever år 6 vid Centralskolan flyttar till Sandenskolan ht 2007 Skolbyggnaden föreslås fortsättningsvis användas för annan kommunal verksamhet

15 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Skogså skola – avveckling hösten 2007
Elever år F-5 vid Skogså skola flyttar till Prästholmsskolan ht 2007 Elever år 6 vid Skogså skola flyttar till Sandenskolan ht 2007

16 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Vittjärvs skola – avveckling hösten 2007
Elever år F-5 vid Vittjärvs skola flyttar till Hedenskolan ht 2007 Elever år 6 vid Vittjärvs skola flyttar till Korpenskolan ht 2007

17 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Svartlå skola – avveckling hösten 2007
Elever år 5-6 vid Svartlå skola flyttar till Harads skola ht 2007 Elever år F-4 vid Svartlå skola flyttar till Bredåker skola ht 2007 Alternativt scenario Elever år F-6 vid Svartlå skola flyttar till Harads skola ht 2007 Alla barn med nuvarande förskoleplats Svartlå förskola flyttar till ny avdelning Bredåker annex ht 2007

18 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Tallboskolan - avveckling hösten 2007
Tallboskolans asylverksamhet lokal- och verksamhetsintegreras i Parkskolan. Fortsatt utredning om eventuell uppdelning avseende verksamhet för äldre elever vid Tallboskolan för integration i Korpenskolan.

19 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Parkskolan – förändringar hösten 2007
För nybörjare/inflyttande med tidigare tillhörighet Centralskolan gäller nytt upptagningsområde from ht – 07 Boende väster Kyrkgatan börjar förskoleklass/skola vid Parkskolan Elever år 1-5 fortsätter vid Parkskolan Elever år 6 vid Parkskolan flyttar till Korpenskolan ht 2007 Tallboskolans asylverksamhet lokal- och verksamhetsintegreras i Parkskolan. (Fortsatt utredning om eventuell uppdelning avseende äldre elever vid Tallboskolans verksamhet för integration i Korpenskolan.) Nuvarande lokal ”Vita huset” kan beroende på barn/elevutveckling användas till skola alternativt förskola

20 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Prästholmsskolan – förändringar ht 2007
För nybörjare/inflyttande med tidigare tillhörighet Centralskolan gäller nytt upptagningsområde from ht 2007 Boende öster Kyrkgatan börjar förskoleklass/skola vid Prästholmsskolan Elever år F-5 fortsätter vid Prästholmsskolan Elever år 1-5 vid Centralskolan flyttar till Prästholmsskolan ht 2007 Elever år F-5 vid Skogså skola flyttar till Prästholmsskolan ht 2007 Elever år 6 vid Prästholmsskolan flyttar till Sandenskolan ht 2007 Nuvarande särskola år F-5 alt 6 fortsätter vid Prästholmsskolan

21 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Torpgärdsskolan/Gärdesskolan förändringar hösten 2007 samt 2009 Elever år 6 vid Torpgärdsskolan flyttar till Sandenskolan ht 2009

22 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Fagernäs skolan – förändringar hösten 2008
Elever år 6 vid Fagernäs skola flyttar till Korpenskolan ht 2008

23 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Hedenskolan – förändringar hösten 2007
Elever år F-5 vid Vittjärvs skola flyttar till Hedenskolan ht 2007 Elever år 6 vid Hedenskolan flyttar till Korpenskolan ht 2007 Ny förskoleavdelning startar i Hedenskolan ht 2007 Ny förskoleavdelning, tillbyggnad Trångfors förskola projekteras Vid framtida minskat behov av förskola kan nuvarande lokaler Skattkistans förskola avvecklas

24 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Bredåkers skola – förändringar hösten 2007
Elever år F-4 fortsätter vid Bredåker skola Elever år F-4 från Svartlå skola flyttar till Bredåker skola ht 2007 Elever år 5-6 vid Bredåkers skola flyttar till Harads skola ht 2007 Alternativt scenario Elever år F-5 fortsätter vid Bredåkers skola Elever år 6 vid Bredåkers skola flyttar till Harads skola ht 2007 Alla barn med nuvarande förskoleplats Svartlå förskola flyttar till ny avdelning Bredåker annex ht 2007

25 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Harads skola – förändringar hösten 2007-2008
Elever år 5-6 vid Bredåkers skola flyttar till Harads skola ht 2007 Elever år 5-6 vid Svartlå skola flyttar till Harads skola ht 2007 Alternativt scenario Elever år 6 vid Bredåkers skola flyttar till Harads skola ht 2007 Elever år F-6 vid Svartlå skola flyttar till Harads skola ht 2007 Utredning och beslut inför ht 2008 om samverkan Sandenskolan för år 7-9 liknande nuvarande samverkan Gunnarsbyn – Korpenskolan Ytterligare avveckling av lokalytor bedöms möjliga inom en treårsperiod

26 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Unbyns skola – förändringar hösten 2007
Elever år 6 vid Unbyns skola flyttar till Korpenskolan ht 2007

27 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Gunnarsbyns skola – förändringar hösten 2007
Ny avdelning förskola inryms i skollokaler Gunnarsbyn Externhyrd förskola i Sörbyn avvecklas

28 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Sävastområdet – förändringar hösten 2007-2008
Utvärdering av lokaler genomförs inför ht 2007 av skolledning och verksamhetsstyrelse, enligt tidigare BUN beslut En förskoleavdelning inryms temporärt i Mårängsskolan alternativt annex Brönjaskolan ht 2007 i väntan på nyproduktion Projektering av nyproduktion 1-2 avd förskola Sävastön, kan tidigast tas i bruk ht 2008

29 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Korpenskolan – förändringar hösten 2007-2008
Elever år 6, från följande enheter flyttar till Korpenskolan ht 2007: Vittjärvs skola Parkskolan Hedenskolan Unbyns skola Elever år 6, från Fagernäs skola flyttar till Korpenskolan ht 2008 Tallboskolans asylverksamhet lokal- och verksamhetsintegreras i Parkskolan. Fortsatt utredning om eventuell uppdelning avseende verksamhet för äldre elever vid Tallboskolan för integration i Korpenskolan.

30 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Sandenskolan – förändringar hösten 2007-2009
Elever år 6, från följande enheter flyttar till Sandenskolan ht 2007: Centralskolan Skogså skola Prästholmsskolan Elever år 6, från följande enheter flyttar till Sandenskolan ht 2009: Torpgärdsskolan Svartbjörnsbyns skola Utredning och beslut inför ht 2008 om samverkan Sandenskolan för år 7-9 liknande nuvarande samverkan Gunnarsbyn – Korpenskolan Utredning om nuvarande särskola år 7-9 ska utökas med år 6

31 Barn- och utbildningsförvaltningen Scenario Förskola/barnomsorg
Efterfrågan på och tillgång till barnomsorg i kommunen skiljer sig mellan kommunens bostadsområden I en första etapp föreslås utökning av förskola i Heden, Trångfors och Sävastön

32 Barn- och utbildningsförvaltningen Övriga verksamhetsförändringar
Förskoleverksamhet under kvällar, nätter och helger föreslås starta vid Kyrkkläppen, centralt belägen förskola ht 2007

33 Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande utredningar och beslut
Innan beslut och/eller före verkställighet bör följande utredningar genomföras: Investeringsplan före beslut Riskbedömning och åtgärdsplan för: Arbetsmiljöeffekter före verkställighet Barnkonsekvensanalys före beslut Hälsokonsekvensbedömning före beslut Skolskjutsar och skolvägar före verkställighet Anpassning av timplan före verkställighet Anpassning av resursfördelningsmodell före verkställighet

34 Barn- och utbildningsförvaltningen Remissförfarande
Förslag till anpassning remissas via lokala verksamhetsstyrelser samt landsbygdsrådet och förhandlas enligt MBL med berörda förbund. Remisstid t om

35 Barn- och utbildningsförvaltningen Fördelar och nackdelar
Fler åldersgrupper Likvärdighet, gäller alla elever, vinnare/förlorare Ekonomi Minimala investeringsbehov En skola i centrum kan lättare läggas ner Minimala behörighetsproblem Nackdelar Minimala förändringar av spårtanken Fortfarande 2 stora enheter i centrum ca 450 elever Särskild hänsyn tas till; Trygghet för år 6 - lärarkontinuitet Trygga skolvägar - skolskjutsar Behov av förskola - mål 2008 Utveckling centrum - stor rörlighet

36 Barn- och utbildningsförvaltningen Tidsplan
13/11-24/11 Remiss Verksamhetsstyrelser/landsbygdsråd Rektor kallar verksamhetsstyrelsen till minst 2 sammanträden: 1. Rektor redovisar förslaget (13-15 nov) 2. Verksamhetsstyrelsen sammanställer ett gemensamt yttrande. Yttrandet ska mailas till senast den 24 november kl. 12,00 14/11 MBL §19 information 28/11 Presentation beredning inför BUN dec. 1/12 Presentation AU 5/12 MBL §11 förhandling 14/12 BUN beslut


Ladda ner ppt "Barn- och utbildningsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser