Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åldersstruktur 2006 (jmf m 1994 o 2000)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åldersstruktur 2006 (jmf m 1994 o 2000)"— Presentationens avskrift:

1 Åldersstruktur 2006 (jmf m 1994 o 2000)
Attraktivt för personer över 55 år Stora åldersgrupper som lämnar skolan (flyttar?) Tappat mycket i åldrarna år

2 Det ska vara roligt att gå i skolan.
Utgångspunkt Barn och elevers behov av en välfungerande verksamhet är den grundläggande utgångspunkten för denna utredning. Utformning av skolans lokaler måste ge förutsättningar för ett arbetssätt där vi har elevens optimala lust till lärande, trivsel och trygghet för ögonen och där varje individ bemöts med respekt. Lokalerna måste utformas så att skolan ges möjlighet att vara den goda arbetsplats där både vuxna och unga trivs och lockas till nya utmaningar i lärandet. Det ska vara roligt att gå i skolan. Utgångspunkt Barn och elevers behov av en välfungerande verksamhet är den grundläggande utgångspunkten för denna utredning. Utformning av skolans lokaler måste ge förutsättningar för ett arbetssätt där vi har elevens optimala lust till lärande, trivsel och trygghet för ögonen och där varje individ bemöts med respekt. Lokalerna måste utformas så att skolan ges möjlighet att vara den goda arbetsplats där både vuxna och unga trivs och lockas till nya utmaningar i lärandet. Det ska vara roligt att gå i skolan.

3 Elevutveckling förskoleklass och grundskola 2006 - 2013

4 Elevutveckling vid Österlengymnasiet 2006 - 2013

5 Elevutveckling på enhet SYD och NORD F – 6 resp
Elevutveckling på enhet SYD och NORD F – 6 resp. F – 7 samt i Simrishamn

6 Strategiska övervägande
Skollokalutredningen kan ses ur många olika perspektiv och nedan redovisas ärför ärendets strategiska hantering. Skolan och barnomsorgen i kommunen måste planeras utifrån hur den bäst tillgodoser barn och elevers behov och föräldrars förväntan av en pedagogiskt välutvecklad verksamhet. Verksamheternas placering i kommunen bör vara spridd så att den understödjer alla kommundelars utveckling och uppmuntrar unga familjer att flytta till Simrishamns kommun. Andra verksamheter som t ex biblioteks- och fritidsverksamhet bör samordnas med skolverksamheterna. Överblivna lokaler/ytor överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen /nämnden, som i och med detta ansvarar för att dessa hyrs ut till annan verksamhet eller avyttras.

7 Byskolornas utveckling
Oavsett om byskolorna har verksamhet till år 6 eller år 7 innebär det att justeringen av lokalbeståndet måste ske i centrala Simrishamn. Det går därför att behandla byskolornas utveckling och centrala Simrishamns skolor fritt från varandra. Skolutveckling i centrala Simrishamn Det är naturligt att samordna barnomsorg och grundskola i en skolenhet vid sidan om skolenhet Syd och skolenhet Nord. Kanske kan den heta skolenhet Centrum eller Centrala skolenheten.

8 Skillinge Borrby Hammenhög Gärsnäs St Olof Piratenskolan
Förvaltningens sammanfattning Detaljerade förslag för de två alternativen med kostnadseffekter och investeringsbehov biläggs. Besparingseffekten i lokalyta är ca är m2, vilket kan jämföras med det beräknade överskottet 2013 på m2. Skillinge Skolan behålls som F-5/6/7 skola med förskola och integrerad skolbarnomsorg. Folkbibliotek finns integrerat i skolan. Brantevikselever rekommenderas att gå i Skillinge dit de får skolskjuts. Borrby Skolan behålls som F-6/7 skola med förskola och integrerad skolbarnomsorg. Folkbibliotek finns integrerad i skolan. Aulan är en allmän plats för olika samlingar i Borrby. Sporthallen vidareutvecklas. Skolan renoveras och lokaler som inte behövs för skolverksamheten överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Hammenhög Skolan behålls som F-6/7 skola med förskola och integrerad skolbarnomsorg. Nuvarande fristående förskolefastighet sägs upp och lämnas tillbaka till samhällsbyggnadsförvaltningen. Folkbiblioteket i Hammenhög flyttas till skolan. Skolan renoveras och verksamhetsanpassas. Gärsnäs Skolan behålls som F-6/7 skola med förskola och integrerad skolbarnomsorg. Folkbibliotek finns integrerat i skolan. Skolan renoveras och verksamhetsanpassas. St Olof Skolan behålls som F-5/6/7 skola med förskola och integrerad skolbarnomsorg. Folkbibliotek finns integrerat i skolan. Nuvarande förskola i villan intill skolan flyttas till skolan. Skolan verksamhetsanpassas. Utarbetat förslag finns. Piratenskolan Skolan behålls som F-6/7 skola med förskola och integrerad skolbarnomsorg. Förskolelokalerna lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen, då förskoleverksamheten förs in i skolan. Skolan renoveras och verksamhetsanpassas. Folkbiblioteket flyttas till skolan.

9 Korsavadsskolan Simrislundsskolan Österlengymnasiet Jonebergsskolan
Skolan utvecklas till en 4/5/6-9 skola för hela centrala Simrishamn på sikt. Skolan är i ett dåligt skick och har dåligt verksamhetsanpassade lokaler varför omfattande renoveringar och ombyggnationer måste göras. Alla lokaler kommer att behöva tas i anspråk för skolverksamheten. Ungdomsverksamheten (Benka-di´) kan planeras i samband med Korsavadsskolans projektering eller inrymmas i gymnasieskolan. Simrislundsskolan Simrislundsskolan behålls som en F-3/4/5 skola med integrerad skolbarnsomsorg. Förskoleverksamheten behålls i nuvarande lokaler. Backstugans och Solrosens förskolor ingår i den centrala skolenheten i Simrishamns tätort. Verksamheterna samordnas med Korsavadskolan. Österlengymnasiet Gymnasieverksamheten bibehålls. Renovering och verksamhetsanpassning pågår. Jonebergsskolan Skollokalerna lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen ht 2009. Lokaler till särvux kan inrymmas i det lokalöverskott vi även i fortsättningen kommer att ha.

10 Tänkbar logistik för att möjliggöra förändringarna i centrum (Korsavad (5-9).
Projekteringen av den nya skolan bör börja snarast (ht 2007) för att möjliggöra byggstart sommaren Projekteringsgruppen leds av en samhällsbyggnads- förvaltningen tillsammans med en rektor. I projekteringsgruppen ingår personalrepresentanter från både Joneberg och Korsavad. Under våren 2008 skapas en ny gemensam administrativ enhet för barnomsorg och grundskoleverksamhet. Skolverksamheten kommer lå 2008/09 att utsättas för vissa påfrestningar i form av tillfälliga lokaler. Huvudbyggnaden måste under byggtiden till största delen vara tom. För att lösa detta måste omdisponeringar göras i skolan, NO-lokaler tillfälligt lånas i gymnasieskolan och elever i år 1 och förskoleklassen föras till Simrislund. Under våren 2009 skapas en gemensam personalenhet för den nya skolan, som skall omfatta år 5-9.

11 Investeringsplan - skolor och förskolor
Investeringsplan - skolor och förskolor Investeringarna är beräknade i miljontals kronor utifrån 2006 års kostnadsläge.   2007 Österlengymnasiet 2,5 St Olof projektering, byggstart 3 Korsavad projektering 2, ,5 2008 Korsavad ombyggnad 17 Simrislund underhåll, lokalanpassning 4 St Olof ombyggnad 27 27 2009 Korsavad ombyggnad 20 Hammenhög projektering 0,5 20,5 20,5 2010 Hammenhög ombyggnad ,8 Borrby projektering, ombyggnad 5 14,8 14,8 2011 Borrby ombyggnad Kivik projektering, ombyggnad 11 11

12 Fortsättning investeringsplan - skolor och förskolor
Fortsättning investeringsplan - skolor och förskolor Investeringarna är beräknade i miljontals kronor utifrån 2006 års kostnadsläge.   2012 Kivik ombyggnad ,8 Gärsnäs projektering, ombyggnad 15,8 15,8 2013 Förskolor Simrishamn underhåll ,5 5,5 5,5 - 2,5 101,1 98,8 investering i skolor förskolor enligt alt. 7 – 9 Kulturpedagogiska enheten, lokalanpassningar 5

13

14


Ladda ner ppt "Åldersstruktur 2006 (jmf m 1994 o 2000)"

Liknande presentationer


Google-annonser