Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GYMNASIESÄRSKOLAN i skollagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GYMNASIESÄRSKOLAN i skollagen"— Presentationens avskrift:

1 GYMNASIESÄRSKOLAN i skollagen
Katrineholm September -14 Lars Werner

2 UPPLÄGG Nya skollagen: - Grundläggande principer
- Gemensamma bestämmelser Nya gymnasiesärskolan: - Uppbyggnad - Egna regler resp. samma som gy-skolan Nyheter och särskilda frågor: - Resursfördelningen och särskilt stöd - Internat och felmottagna

3 NYA SKOLLAGEN Samma regler oberoende av typ av huvudman (offentlig – fristående) Så likartade regler som möjligt för alla skolformer (lite grundskolemässigt) Ökad rättssäkerhet för eleverna (skarpare tillsyn och fler möjligheter att överklaga)

4 GEMENSAMT I SKOLLAGEN Grundläggande värden (1 kap.) Kraven på:
- Rektor och lärare (2 kap.) - Elevhälsa och SYV (2 kap.) - Lokaler och utrustning (2 kap.) - Stöd och särskilt stöd (3 kap.) - Kvalitetsarbete och inflytande (4 kap.) Arbetet mot kränkande behandling (6 kap.)

5 Den nya gymnasiesärskolan
Anpassning till nya gymnasieskolan Större möjlighet välja utbildningsvägar Nationell kvalitetssäkring Mer samarbete med arbetslivet Säkrare målgruppsbestämning

6 VEM FÅR ANORDNA? Kommun Landsting Kommunalförbund Fristående huvudman

7 MÅLGRUPP Gysär: Skolplikten har upphört och bedöms inte ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning Vissa ska jämställas Hemkommunen prövar Anmälningsskyldighet Skyldighet pröva om Rätta om fel

8 UTREDA MÅLGRUPP Utredningen ska omfatta dessa bedömningar: Pedagogisk
Psykologisk Medicinsk Social Beslutet om målgruppstillhörighet får överklagas till Överklagandenämnden

9 SOM GYMNASIESKOLAN Läsår och terminer Närvaroskyldighet
Info till v-havare vid skolk Avgiftsfrihet Utvecklingssamtal Individuell studieplan Heltidsstudier Interkommunal ersättning och friskolebidrag Stöd till inackordering

10 UTBILDNINGENS UPPBYGGNAD
Nationella program 9 st. Nationella inriktningar och särskilda varianter får finnas Gymnasiesärskolegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen Programfördjupning Individuellt val Gymnasiesärskolearbete Individuellt program 6 ämnesområden Kan blandas med ämnen

11 UTBILDNINGENS OMFATTNING
Fyra läsår 3 600 timmar 2 500 gymnasiesärskolepoäng på nationella program. Poängplan fördelar på ämnen m.m. Individuellt anpassat program Reducerat program APL på nationella program minst 22 veckor Gymnasial lärlingsutbildning på nationella program minst halva tiden

12 DOKUMENTATION Betyg: - Gymnasiesärskolekurser: A-E
- Gymnasiekurser: A-F - Gymnasiesärskolearbetet: E Ämnesområden: Inga betyg Pys-§ Gymnasiesärskolebevis: - Avslutat nationellt eller individuellt program

13 NYTT OM SÄRSKILT STÖD Risk inte nå målen: Anpassningar inom ramen för den vanliga undervisningen Om ej räcker: Anmäla till rektor Skyldighet utreda Beslut: - Inte upprätta åtgärdsprogram - Åtgärdsprogram: + analys av stödbehov + konkreta åtgärder + uppföljning och utvärdering Överklagande

14 NYTT OM RESURSFÖRDELNINGEN
Kommunerna ska fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov Rektorn ansvarar för att fördela resurser inom sin enhet efter elevernas olika förutsättningar och behov Betydelse vid tillsynen

15 NYTT OM LEGITIMATION Övergångstiden för redan anställda olegitimerade i särskolan förlängs till 1/7 -18 Vissa speciallärare och specialpedagoger som undervisar i träningsskolan eller på individuella program undantas helt Vidare behörighet för legitimerade ”gamla” lärare: undervisat i ämnet minst 8 av senaste 15 åren född före 1/7 -58: minst 4 av senaste 15 åren Ej längre krav på introduktionsperiod

16 OREGLERAT I LAGEN Internaten Ersättning till felmottagna


Ladda ner ppt "GYMNASIESÄRSKOLAN i skollagen"

Liknande presentationer


Google-annonser