Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VFU-dag LP11 17 september 2013 Progression i studenternas professionsutveckling och bedömning av lärarprofessionen LUN:s ledning – Internationalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VFU-dag LP11 17 september 2013 Progression i studenternas professionsutveckling och bedömning av lärarprofessionen LUN:s ledning – Internationalisering."— Presentationens avskrift:

1

2 VFU-dag LP september Progression i studenternas professionsutveckling och bedömning av lärarprofessionen LUN:s ledning – Internationalisering och VFU – Kaffe – VFU-enkät – Bedömning av lärares yrkeskunnande (Viveca Lindberg, Stockholms universitet – lunch 13.00 Goda exempel och utvecklingsmöjligheter inom VFU-kurser Olika program inom lärarutbildningen, gruppdiskussioner med fika – Återsamling – Avslut 16.00

3 Information från Lärarutbildningsnämndens ledning Maria Jarl, ordförande Anna Brodin, utbildningschef

4 internationalisering inom lärarutbildningen Lotta Huldén, LUN

5 Syfte och mål med internationalisering
Lärarutbildningen ska spegla dagens globaliserade samhälle En globalt kompetent lärare ska, inom sitt område, kunna stötta barns och elevers progression inom lärandet från förskolan till gymnasieskolan.

6 Internationalisering inom lärarutbildningen – en förutsättning för att skapa den globalt kompetente läraren språkkompetens ämneskompetens personlig kompetens

7 Mobilitet – ett mervärde för ökad kvalitet
Fältstudier inom kurs VFU utomlands Samla empiri utomlands till projekt/examensarbete Utbytesstudier (Erasmus eller bilaterala avtal)

8 Andel examinerade som studerat utomlands, lärarexamen, respektive annan examen (nationellt)

9 Fastställd policy för VFU utomlands
LP11: Två veckor av VFU 3 Studenten ska ha klarat av tidigare VFU-kurser och läskurser Ansökan senast 15 april och 15 oktober Beslut om VFU-utomlands fattas av LUN i samråd med VFU-kursansvarig och VFU-ansvarig Handläggning och avtal med värdskolan sköts av LUN Värdskolan utomlands ersätts med 750 kr/student och vecka.

10 Att diskutera kursens syfte och mål i relation till målen med internationalisering hur ta tillvara på studentens erfarenheter kunskapsöverföring för ökad kvalitet

11 Förskollärarprogrammet, Grundlärare inriktning fritidshem
Norden – Norge, Danmark, Finland

12 Grundlärarprogrammet, F–3, 4–6
F-3 – Kenya – 16 platser 4-6 – Kenya – 16 platser

13 Övriga Norden Spanien USA England Canada Namibia

14

15 Enkät Lokala lärarutbildare 2013 Heléne Engberg, LUN

16 Enkät LLU 2013 Genomförd april–maj 2013 Distribuerad till:
ca 1700 lokala lärarutbildare verksamma inom både LP01 och LP11 Svarsfrekvens 850 svar (ca 50%)

17 Sammanhang Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
Identifiera faktorer som påverkar kvaliteten inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Arbetsgång Tydliggöra olika aktörers ansvar och roll inom VFU-organisationen. Kartläggning genom enkät Enkätens resultat sammanställs i en rapport. Mer analys av olika arbetsgrupper. Ta fram en åtgärds- och handlingsplan.

18 Enkät LLU 2013 Kvalitetsmål för enkät LLU
Delaktighet - ge alla involverade en möjlighet att avge synpunkter Synliggöra –lokala lärarutbildare Tydliggöra – ansvars- och rollfördelning inom VFU Identifiera faktorer som påverkar kvaliteten inom VFU. Skapa medvetenhet i organisationen Resultatet kan användas för ett kollektivt lärande (lärande organisation)

19 Samverkansprocess Undersökningen är ett projekt i samverkan med skolhuvudmännen i Götebors Stad och GR Enkätfrågorna har tagits fram i samråd mellan LUN och skolhuvudmännen. Enkätfrågorna är kopplade till styrdokument för VFU Särskilt fokus Standardöverenskommelsen för VFU (beslut ) Fördjupad samverkan och ömsesidighet (till nytta för båda parter)

20 SAMMANFATTNING - SKÄRNINGSPUNKT Hur kan LLU-uppdraget stärka skolutveckling samt utveckla lärarutbildningens kvalitet? Hitta former för ett utökat samarbete mellan universitetet och skolan Överbrygga klyftan - teori möter praktik/ öka förståelsen mellan skolans värld och universitetet/mer av erfarenhets- och verklighetsbaserat lärande/ Att LLU synliggörs som en resurs i lärarutbildningen Framhålla mötet mellan LLU och student som en tillgång/ studenter som bärare av ny kunskap som utvecklar läraren och skolan

21 Rapport Enkät Lokala lärarutbildare 2013
I avvaktan på sammanställd rapport lämnas inga svarsuppgifter från enkäten ut. Rapporten beräknas vara klar senast i november. Finns det frågor kontakta

22

23 Bedömning av lärares yrkeskunnande Viveca Lindberg, Stockholms universitet

24

25 Exempel på hur man arbetar med VFU-kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Lena Lundholm Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

26 Kort om Förskollärarprogrammet och dess VFU-kurser Solveig Sotevik Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande  

27 Koordinator, student, VFU-kurslärare och LLU i VFU-kurs 1 inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 Viktoria Bengtsdotter Katz Institutionen för didaktik och pedagogisk profession  

28 Progression i VFU-kurser inom Ämneslärarprogrammet Julieta Lodeiro Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Klas Andersson Statsvetenskapliga institutionen

29 Gruppdiskussioner – Hur går vi vidare?
• Hur kan vi stärka delaktigheten i lärarutbildningen för lokala lärarutbildare? • Praxisseminarier – Hur kan vi hitta samverkansformer mellan medarbetare inom universitetet och skolverksamheterna? • Studentens progression i professionsutvecklingen – Hur synliggör vi den? Varje grupp lämnar 1–3 förslag på ”åtgärder” för varje punkt. 15.30 Återsamling och inlämning av dokumentation Det går också bra att sända dokumentationen per till:

30


Ladda ner ppt "VFU-dag LP11 17 september 2013 Progression i studenternas professionsutveckling och bedömning av lärarprofessionen LUN:s ledning – Internationalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser