Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skolutveckling.se Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Information och idéutbyte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skolutveckling.se Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Information och idéutbyte."— Presentationens avskrift:

1 www.skolutveckling.se Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Information och idéutbyte

2 Program Ca. tider 10.00Inledning 10.20Om försöksverksamheten 11.30Kort bensträckare 11.45Lärlingsliknande gymnasial utbildning – modellskola för lärlingsutbildning 12.30LUNCH 13.30Idéutbyte och diskussion i mindre grupper inför försöksverksamheten 14.40Fika 15.10Avslutande frågestund/panel

3 www.skolutveckling.se Myndigheten för skolutvecklings uppdrag: Informera om försöksverksamheten Hantera ansökningsprocessen Skolverket uppdrag: Utforma särskilda kursplaner för försöket

4 www.skolutveckling.se Förordningen är färdig Information på webbarna sedan jul Ansökningsprocessen (omgång 1) är igång Förslag till kursplaner framtagna Nu börjar försöket! Tydlig information, konkret stöd, inspiration och goda idéer kan hjälpa till på vägen. Var står vi nu?

5 www.skolutveckling.se Innan vi går till förordningen tittar vi därför in i verktygslådan Var hittar du den? Jo, på www.skolutveckling.se/larling

6 Förordning om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (2007:1349) Syfte Att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att under handledning (på en arbetsplats) få fördjupade kunskaper inom yrkesområdet Allmänt Förordningen gäller för utbildning som påbörjas inom tiden 1 juli 2008 - 30 juni 2010 och skapar möjligheter att: Förena en anställning som syftar till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i skolan I hög grad arbetsplatsförlägga utbildningen utan ett anställningsförhållande

7 Vägen in… Gymnasiebehörighet krävs för att en elev kan ansöka om att delta i försöket Försöksverksamheten gäller elever som har antagits till ett nationellt eller specialutformat program och ansökt om att övergå till lärlingsutbildningen Skolhuvudmannen beslutar om principer för övergång till försöksverksamheten

8 Deltagande Varje kommun, landsting eller fristående skolhuvudman som hösten 2008 erbjuder gymnasial yrkesförberedande utbildning kan ansöka om delta i försöksverksamheten Skolhuvudmannen ska upprätthålla en god kvalitet under elevens hela utbildning. Ansökan om deltagande i försöksverksamheten sker till Myndigheten för skolutveckling

9 Tillämpning (likheter med nuvarande regelverk) Försöksverksamhetens lärlingsutbildning likställs med regelverket för nationella eller specialutformade program när det gäller: -Interkommunal ersättning (Skollagen 5 kap. 22-24§) -Skolhuvudmannens åtagande att svara för kostnaderna för utbildning efter övergång till försöksverksamheten -Skolpeng (Skollagen 9 kap. 8 och 8a§§)

10 Tillämpning (avsteg från nuvarande regelverk) Försöksverksamhetens lärlingsutbildning gör undantag från regelverket för nationella eller specialutformade program på följande punkter: -Skolhuvudmannen får besluta att utbildningen ska bedrivas på andra tider än gymnasieförordningen anger -Kravet på minst 15 veckors APU utgår och ersätts av krav på att halva tiden ska vara arbetsplatsförlagt -Anställning av eleven blir tillåten under utbildningstiden.

11 Gymnasieförordningens (1992:394) föreskrifter för nationellt och specialutformade program gäller även för försöksverksamhetens lärlingsutbildning om inte annat framgår av förordningen.

12 Lärlingsrådet För varje program där försöksverksamheten inleds, ska det finnas ett lärlingsråd för samråd mellan skolan & arbetsmarknadens parter (kan även inrättas gemensamt för flera program) MEDLEMMAR: - Företrädare för berörda arbetsgivare och arbetstagare - Företrädare för skolans lärare och elever - Övriga intressenter från skola och arbetsmarknad Lärlingsrådet utser självt sin ordförande och bestämmer sina arbetsformer

13 Lärlingsrådets uppgifter Styrelsen ska efter lärlingsrådets förslag utse arbetsplatser för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen Medverka till att utveckla samverkan mellan skola – arbetsliv och till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet Bistå skolhuvudman & rektor med: - ordna praktikplatser - utforma förslag till avtal - säkerställa att arbetsplatser med god handledarkompetens

14 Lärlingrådets uppgifter Bedöma om de arbetsplatsförlagda utbildningen motsvarar nationella mål &kursplaner samt uppfyller övriga styrdokuments krav Bedöma vilka karaktärsämnen som bör studeras i skolan Medverka vid uppföljning & utvärdering Nyckelord: KVALITETSSÄKRING

15 Avtal och utbildningskontrakt Skolhuvudmannen ska genom avtal mellan sig och berörda arbetsplatser reglera sina och arbetsplatsernas åtaganden för den arbetsplatsförlagda utbildningen Rektor ansvarar för att ett s k utbildningskontrakt upprättas och underteckas av skolhuvudman, elev (eller vårdnadshavare) samt företrädare för arbetsplatsen. I utbildningskontraktet ska det framgå vilka delar av utbildningen som ska skol- respektive arbetsplatsförläggas. Det ska också framgå vilka lärare och handledare som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildning

16 Elever Det ska antecknas i elevens individuella studieplan att hon eller han genomgår gymnasial lärlingsutbildning Betyg ska sättas av lärare i samråd med handledare I slutbetyget ska det framgå att eleven deltagit i försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

17 Uppföljning och utvärdering Skolhuvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning & utvärdering av försöksverksamheten

18 Statsbidrag och beslut Skolhuvudmän som genom Myndigheten för skolutveckling beviljas delta i försöksverksamheten erhåller ett statsbidrag på 25 000 kr per år och elev i lärlingsutbildningen. Skolverket ansvarar för utbetalning av statsbidraget.

19 Ansökan – omgång 1 Läs noggrant informationen om ansökan på webben. Ansökan ska vara myndigheten för skolutveckling tillhanda senast den 14 mars 2008. Beslut meddelas senast den 1 april. ANSÖKAN FINNER DU PÅ WWW.SKOLUTVECKLING.SE/LARLING

20 www.skolutveckling.se www.skolutveckling.se/larling www.skolutveckling.se/larling Här finner du stöd, inspiration och uppdaterad information inför försöksverksamheten!

21 www.skolutveckling.se Nu över till Skolverket


Ladda ner ppt "Www.skolutveckling.se Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Information och idéutbyte."

Liknande presentationer


Google-annonser