Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verifiering av ansökan för gratis tilldelning av utsläppsrätter Date 2011-04-16 Göran Brohammer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verifiering av ansökan för gratis tilldelning av utsläppsrätter Date 2011-04-16 Göran Brohammer."— Presentationens avskrift:

1 Verifiering av ansökan för gratis tilldelning av utsläppsrätter Date 2011-04-16 Göran Brohammer

2 Utveckling av lagar o Förordningar Kyotoavtalet EU-handelsdirektiv m.m. Nationella förordningar Naturvårdsverkets föreskrifter

3 3 Bureau Veritas Presentation _ Date Kyotoavtalet ► “The Kyoto protocol”, är ett initiativ inom UNFCCC (United Nations Framwork Convention on climate change). Tecknades den 11 december 1997 I Kyoto I Japan. Under 2010 hade 191 stater ratifierat protokollet (stort sett enbart USA ej med) ► Av de som ratifierat har enbart ett fåtal förbundit sig att konkret reducera mängden växthusgas. Senaste uppdateringen skedde under mötet i Cancun, Mexico hösten 2010. ► I spåret av Kyoto dyker många olika initiativ upp för att praktiskt tillämpa det som bestämnts i avtalet och de efterföljande mötena. Sedan start har klimatfrågan i sig stärkts, men är avseende konkreta åtgärder fortfarande en komplicerad fråga.

4 4 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Syftet med handelsdirektivet var att skapa en drivkraft åt minskade utsläpp av växthusgaser ( se bild ovan)  Handlande sektor är de som omfattas av direktivet, övriga skall också minska utsläppen men detta regleras på annat vis.

5 5 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Det ursprungliga direktivet 2003/87/EG började gälla 2005, då också den första handelsperioden startade (2005 – 2007), denna var tänkt som en slags försöksperiod.  Nästa period var redan bestämd och skulle omfatta 2008-2012. Den pågår alltså fortfarande och vår verifiering kommer att följa dessa föreskrifter 2 ggr till (Q1 2012 samt Q1 2013) om inget annat bestäms.  En tredje period skall starta 2013 och skall omfatta åren 2013 – 2020. Det är denna period som denna kurs gäller eftersom handelsdirektivet inför denna period är reviderat vilket medfört stora skillnader mot tidigare.

6 6 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Det reviderade handelsdirektivet har alltså beteckningen 2009/29/EC och träder I kraft våren 2011. Detta direktiv är alltså ett ändringsdirektiv av det tidigare direktivet 2003/87/EG.  Revideringen av direktivet innebär:

7 7 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Nya sektorer I det reviderade direktivet:

8 8 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Sverige specifikt p.g.a. viss valfrihet:

9 9 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Nya gaser I det reviderade direktivet

10 10 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Tilldelningsprinciper I det reviderade direktivet

11 11 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Begreppet riktmärke införs I det nya direktivet

12 12 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Mer om Riktmärkesbegreppet: Produktriktmärke Aktivitetsnivåmått (AL) :

13 13 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Utbytesregel mellan electricitet och bränsle

14 14 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Restgaser inom PRM  Restgaser utan PRM

15 15 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Exempel: restgaser

16 16 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Mer om Riktmärkesbegreppet: Värmeriktmärke (fall- back princip) Aktivitetsnivåmått (AL):

17 17 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Mer om begreppet värme: Mätbar värme som är berättigad till gratis tilldelning

18 18 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Mer om begreppet värme: Special regel för privata hushåll Principskiss Fjärrvärmenät

19 19 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Mer om Riktmärkesbegreppet: Bränsleriktmärke (fall- back princip) Aktivitetsnivåmått (AL) :

20 20 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Mer om Riktmärkesbegreppet: Processutsläppriktmärke(fall-back princip) Aktivitetsnivåmått (AL) :

21 21 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Mer om Riktmärkesbegreppet: Tillämpningspricip av riktmärken

22 22 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Begreppet: Koldioxidläckage

23 23 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Begreppet: Delanläggning  N+6 = PRM + 2st VRM+2st BRM+2stPRM

24 24 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Begreppet: CIMs & NIMs

25 25 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Följande typ av anläggning anses vara en befintlig deltagare (övriga är alltså nya deltagare I handelsystemet):

26 26 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Hur man bestämmer generell tilldelning (exempel):

27 27 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Om anläggning varit I drift < 2 år:  Historisk aktivitet (HAL)

28 28 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Exempel på situationer där (HAL) skall bestämmas:

29 29 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Lite förtydligande av vissa begrepp: ( ex. För PRM)  För ett produktriktmärke så finns det en viss aktivitetsnivå d.v.s. den mängd som producerats I ton produkt / år, detta är alltså AL.  När man däremot pratar kapacitet så är det inte en faktisk produktion som när vi använder begreppet aktivitet enligt ovan, utan den produktionsmängd man skulle kunna få ut av den aktuella delanläggningen. KAP & AL har samma sort dvs. Ton/år  Kapacitet måste alltså alltid åtföljas av något verkningsgradsbegrepp, vid 100% skulle aktivitetsnivån bli lika med full installerad effekt. Man använder här begreppet kapacitetsutnyttjande (%).  HAL är alltså bara historiska data för den period det gäller avseende hur mycket man producerat per år. Men då man inte har full referensperiod på 3 år så beräknas den istället via utnyttjande grad gånger den kapacitet som det skulle vara vid full effekt (totalt installerad effekt) när perioden startades, därmed kallad ursprunglig installerad kapacitet. När det gäller PRM så gäller I det enklaste fallet (data finns från minst 2 års drift) att HAL är snitt av de två hösta AL man uppmätt under referensperioden, därmed används ingen koppling till kapacitet.  I de fall < 2 års drift måste man alltså dels bestämma ursprunglig installerad kapacitet dels skatta en utnyttjandegrad eller här kallat ett kapacitetsutnyttjande.  Om kapacitet ändrats +/- 10 % under ref. period skall också ursprunglig installerad kapacitet o kapcitetsutnyttjande användas istället för de två högsta AL under perioden enl. Tidigare. Spec beräkning gäller I detta fall ( se senare)  (samma analogi gäller de övriga riktmärkena)

30 30 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Specifikt avseende begreppet Ursprunglig installerad kapacitet: OM < 2 år:

31 31 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Betydande kapacitetsökning resp. minskning:

32 32 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Att bestämma HAL efter förändring:

33 33 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Exempel på förändrad HAL: Före förändring Efter förändring HAL förändr = (6000 – 4000) x 0,71 = 1417 ton, där HCUF i detta exempel är 71% Ursprunglig kapacitet

34 34 Bureau Veritas Presentation _ Date EU-Handelsdirektiv (2009/29/EC)  Viktiga vägledningar – Läs in dessa (på engelska):  Guidance 1. general guidance ( generell inledande vägledning)  Guidance 2. Allocation methodologies ( se OH om HAL o Kapacitet)  Guidance 3. Data collection ( väsentlighetsbegreppet och högsta möjliga korrekthet I data)  Guidance 4. Verification ( vårt verifieringsarbete)  Guidance 5. Carbon leakage ( se OH om koldioxidläckage)  Guidance 6. Cross-Boundary heatflows ( se avseende mätbar värme, se specialt avseende privata hushåll))  Guidance 7. New entrance ( ny resp. befintlig deltagare I handelssystemet)  Guidance 8. waste gases and process emissions ( se OH om restgaser )  Guidance 9. Sector specific issues ( mer detaljerad beskrivning av PRM per produkt, utbytbarhet mellan el o bränsle – se OH)

35 35 Bureau Veritas Presentation _ Date Nationella förordningar ► I sverige startade det med lagen 2004:656 avseende handel med utsläppsrätter, som sedan ersattes av lag 2004:1199 med samma namn. ► I anslutning till denna finns också en förordning 2004:1205 om handel med utsläppsrätter. ► Förordningen 2004:1205 är under uppdatering nu under våren 2011 som ett resultat av det reviderade handelsdirektivet. ► De ovan noterade lagarna o föreskrifterna specificerar hur handel med utsläppsrätter skall hanteras i Sverige. Rent konkret har det sedan formaliserats i naturvårdsverkets föreskrifter som rent praktiskt blivit styrande dokument både för VU och för oss verifierare. ► Ytterligare ett EU direktiv är på gång som mer konkret styr hur arbetet skall läggas upp och då förvinner sannolikt de nationella föreskrifterna. Detta är dock inte klart i nuläget.

36 36 Bureau Veritas Presentation _ Date Naturvårdsverkets föreskrifter ► Initialt kom en föreskrift 2005, men den som mer praktiskt blev använd var NFS 2007:5, som sedan uppdaterades 2008. ► År 2009 tillkom flyget i systemet, och kom NFS 2007:5 ut i en konsoliderat utgåva med den del som omfattade flyget ( NFS 2009: 6) ► Dessa gäller alltså fortfarande för vanlig verifiering av utsläppsrapporter som vi gör Q1 varje år, och sannolikt kommer att göra även 2012 samt 2013. ► En speciell NFS har remissats under en tid och avser specifikt ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013-2020. Detta är den NFS som blir styrande under denna aktuella verifiering avseende gratis tilldelning våren 2011. ► Märkligt nog ingick ingen inblick i denna NFS i Naturvårdsverkets kurs för verifierare, men det kan bero på att föreskriften i stora drag är en spegling av det reviderare handelsdirektivet.

37 37 Bureau Veritas Presentation _ Date Naturvårdsverkets föreskrifter ► Kort om de delar som omfattas i den kommande NFS avseende ansökan om gratis tilldelning: Tilldelning av utsläppsrätter. Här anges att ansökan skall göras på speciellt formulär (excell fil) och ganska detaljerat vad som skall noteras i denna ansökan. Excellfilen kommer att likna den som ett tag funnits att tillgå från EU på engelska, men sannolikt något mer förenklad. Det finns också en mall avseende metodbeskrivning som VU skall fylla i mer beskrivande. Verifiering av tilldelningsansökan beskrivs i §10 – 16. Kunskapskravet är just att få den kunskap som denna kurs omfattar. Här framgår att verifieringen skall omfatta både metodrapport och ansökan enligt ovan, samt det underlag som behövs för att styrka dessa saker. Här beskrivs också begreppet ”hög grad av säkerhet” ibland nämnt som hög grad av korrekthet och ibland som hög grad av tillförlitlighet. Föreskriften anger hur verifieringen skall rapporteras vilket i princip följer samma spår som i de ordinarie verifieringar vi gör. Bilaga 1 anger PRM, Bilaga 2 PRM, värmeriktmärken o bränsleriktmärken, Bilaga 2 anger mer specifikt avseende raffinaderier (CWT), Bilaga 3 specificerar kapacitetsbegreppet, Bilaga 4 specificerar delanläggning, Bilaga 5 specificerar aktivitetsnivå (AL, HAL), Bilaga 6 specificerar vår verifiering.

38 Verifiering: Enligt NFS 2007:5 ECO2 & SUS Flyget Verifiering inför period 2013 - 2020

39 39 Bureau Veritas Presentation _ Date Verifiering enl. NFS 2007:5 ( så som vi gör Q1 årligen) Strategisk analys, riskanalys o verifieringsplan Rapportering, ECO2 samt SUS ► Ett visst förarbete skall göras initialt för att planera verifieringen och göra den mer fokuserad. ► Strategisk analys är kort att samla information man behöver för att göra riskanalys. Detta skall dokumenteras i arbetsboken. ► Riskanalysen innebär att prioritera och fokusera på de områden som kan ha väsentlig påverkan på resultatet (i detta läge det noterade utsläppets årsvärde). ► En verifieringsplan skall tas fram som beaktar ovanstående. Se arbetsboken. ► Om man noterat allt i arbetsboken är halva jobbet gjort, den utgör nämligen i sin helhet vår interna rapport ( ett krav i NFS) ► Den del som heter verifieringsrapport skall justeras och sedan klippa-klistras i ett word-fil som sänds till kund, och är då en extern verifieringsrapport (Krav i NFS) ► Den del som heter Utlåtande är numera borttagen eftersom den nu skrivs som en del av arbetet i ECO2. Om man gör detta manuellt skall denna dock också sändas till kund ( krav i NFS). ► VU lägger in information i databasen ECO2, och det slutliga verifieringsarbete sker därför där. Där skrivs alltså också utlåtandet. ► SUS som administreras av energimyndigheten är inte sammankopplat med ECO2 så här måste man som ett sista steg in och godkänna utsläppet Verifiering ► Verifiering görs av dokument, mätare o utrustning. ► Om företaget har ansökt om §34, d.v.s. Att slippa platsbesök så besöker vi normalt inte men se regler i vår rutin om detta. ► Viktigt spåra alla data, men också att se vilken kvalitetssäkrning de har avseende den information och utrustning som omfattas,

40 40 Bureau Veritas Presentation _ Date ECO2 & SUS ► ECO2, är en databas som administreras av Naturvårdsverket. Kunderna måste välja kontrollör ( verifierare) samt granskare ( den som granskar kontrollören, normalt är detta Göran B). De som skall arbeta i ECO2 behöver inloggningsuppgifter för att komma in. När grankningen av utsläppsrapporten är klar så fyller verifieraren i utlåtandet och skickar iväg det. Om allt är ok är då den delen avslutad. ► SUS, är det register där själva utsläppsrätten hanteras, och VU måste lägga in årsutsläppet även där. Denna databas är som sagt inte kopplad till ECO2 och administreras av Energimyndigheten. Här gäller det att VU åter skall ha angivit vem som skall kontrollera annars får man ej tillträde. Speciella inloggningsuppgifter krävs samt numera också hård e-leg ( Dosa + kort). När man godkänt detta värde ( vilket skall vara avslutat senast 30/3) så är arbetet slutfört.

41 41 Bureau Veritas Presentation _ Date Flyget  Flyget kom med i handelssystemet från 2010, och därmed började veriferingarna året därefter, 2011.  BV har beslutat att ej göra denna typ av verifieringar och har alltså ej ackreditering för detta.  Under 2011 omfattade verifieringen 2 st rapporter, dels en beräkning av Tonkm som dels CO2 rapport.  Ganska få aktörer i Sverige, och få certifieringsorgan är aktiva i detta.

42 42 Bureau Veritas Presentation _ Date Verifiering inför period 2013- 2020 ► Den verifiering vi nu har framför oss gäller alltså inte utsläppsrapport som vanligt utan ansökan avseende gratis tilldelning. Men det betyder också att efter 2013 så kommer sannolikt vår årliga verifiering av utsläppsrapporter att förändras och de rutiner vi har idag skrivas om. ► Denna kurs är en förutsättning för att kunskapskravet uppfylls och därför får ingen verifiera utan att ha medverkat. Egen inläsning kommer också att behövas. ► Vi har tagit fram en specifik rutin och en specifik arbetsbok för denna verifiering ► Verifiering kommer att följa den nya NFS som beskriver detta, och vi kommer att arbeta i arbetsboken som blir vår rapportering precis som tidigare. ► Ingen ECO2 eller SUS denna gång. VU kommer att arbeta med word och ecellfiler och det blir dessa vi verfierar. I detta fall måste också skriva utlåtande vilket finns som del av arbetsboken.

43 43 Bureau Veritas Presentation _ Date Quiz 1(4) ► Svara på följande frågor: 1. Vad är Kyotoavtalet: A. handelsavtal mellan Japan & EU B. Initiativ mellan ett antal länder att minska sina svavelutsläpp C. Initiativ mellan ett antal länder att minska sina växthusgaser 2. Det s.k. Handelsdirektivet omfattar perioden: A. 2005-07 & 2008-12 & 2013-20 B. 2008-12 & 2013 – 2020 C. 2013 – 2020 3. Vilka processer omfattas avseende N2O: A. Salpetersyra, adipinsyra, glyoxal och glyoxalsyra B. Saltsyra, svavelsyra, väteperoxid C. Bensin, metan & butan

44 44 Bureau Veritas Presentation _ Date Quiz 2(4) ► Svara på följande frågor: 1. Vilken av följande får ingen gratis tilldelning: A. Avfallsförbränning med värmeåterföring B. Raffinaderier C. Produktion av electricitet 2. Vilket aktivitetsbegrepp gäller för PRM: A. Ton/år B. TJ/år C. Ton CO2/år 3. Om PRM saknas, vilket skall därefter användas om möjligt? A. Bränsleriktmärke B. Värmeriktmärke C. Processutsläppriktmärke

45 45 Bureau Veritas Presentation _ Date Quiz 3(4) ► Svara på följande frågor: 1. Hur stor tilldelning får delanläggning med processutsläppriktmärke? A. 90% av historiskt utsläpp B. 83% av historiskt utsläpp C. 97% av historiskt utsläpp 2. Vad betyder begreppet koldioxidläckage: A. Att CO2 läcker ut i naturen B. Att CO2 binds i träd via fotosyntes C. Att vissa produkter kompenseras med viss % av PRM 3. Vad är delanläggning? A. En beskrivning av en del av en anläggning med specifik tilldelningsprincip B. Ett av ett företags anläggningar på en site C. Byggnadsdel t.ex. golv, tak eller avloppssystem

46 46 Bureau Veritas Presentation _ Date Quiz 4(4) ► Svara på följande frågor: 1. Vad är HAL? A. Huvudsaklig aktivitetslista B. Hög aktivitetsnivå C. Historisk aktivitetsnivå 2. Vilken vägledning omfattar verifiering: A. Guidance doc 2 B. Guidance doc 5 C. Guidance doc 4 3. Vilken beteckning har lagen om handel med utsläppsrätter i Sverige? A. 2004:1205 B. 2004:1199 C. NFS 2007:5

47


Ladda ner ppt "Verifiering av ansökan för gratis tilldelning av utsläppsrätter Date 2011-04-16 Göran Brohammer."

Liknande presentationer


Google-annonser