Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgrupp Senior alert

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgrupp Senior alert"— Presentationens avskrift:

1 Referensgrupp Senior alert 2013-11-11
Dagordning  Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte Preliminärt resultat mätperioden 2013 Förhandstips om överenskommelsen och prestationskrav 2014 Fortsatt stöd från Regionförbundet och Aktivitetsplan 2014  Planering av inspirationsdag kring teamarbete, våren 2014  Information om riktlinje för förbättringsarbete Återkoppling från konferens 2 oktober – posterutställare  Bokning av mötestider 2014  Övriga frågor Folktandvården prioriterar Grundutbildningarna i vår och inte så många säbo enheter. Karlskoga lasarett 13 maj och 4-5 september, anmälningslistor/närvarolistor till Margit, meddela antal deltagar till SKL. Lindesbergs lasarett 20 maj och 18 sept USÖ?

2 Preventivt arbetssätt - Senior alert
Prestationsersättning 2013 50 miljoner kr fördelas till de kommuner, som för minst 90 % av dem som bor i särskilda boenden och korttidsboenden för äldre genomfört riskbedömningar och planerade åtgärder med registrering i Senior alert. Mätning sker som andelen boende som fått en riskbedömning det senaste året av det totala antalet boende. 50 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare registrerat riskbedömningar, planerade åtgärder och genomförda uppföljningar. * 20 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare utfört riskbedömning av munhälsa enligt ROAG med registrering i Senior Alert.* * Medlen fördelas med 70% till kommunerna och 30 % till landstingen genom att 50 mil kronor fördelas på totala antalet kvalificerade registreringar och ett värde/ registrering räknas fram, 35 milj fördelas till kommunerna och 15 milj till landstinget. Motsvarande 20 milj fördelas så att ett värde/registrering räknas fram, 14 milj till kommunerna och 6 milj till landstingen

3 Mål att 90% av alla som bor på ett SÄBO/korttidsboende ska bli riskbedömda och få planerade åtgärder utförda minst en gång/år. Mätperiod till Nio av tolv kommuner har klarat målet! Två kommuner väldigt nära (87% ) och i Hallsberg har de flesta på SÄBO fått riskbedömning, men antal platser kopplat till biståndsbeslut gör att målet för prestationsersättning ej har nåtts

4

5 Resultat vårdpreventionsrapport - preventiva arbetsprocessen
Vald enhet Risk- varav risk ...åtgärd planerats ...åtgärd utförts ** bedömningar * N % Askersunds kommun 306 279 268 96.1 259 92.8 Degerfors kommun 258 233 218 93.6 215 92.3 Hallsbergs kommun 366 328 303 92.4 172 52.4 Hällefors kommun 176 152 104 68.4 72 47.4 Karlskoga kommun 950 876 710 81.1 588 67.1 Kumla kommun 445 394 321 81.5 255 64.7 Laxå kommun 175 158 139 88.0 129 81.6 Lekebergs kommun 167 157 146 93.0 119 75.8 Lindesbergs kommun 739 636 573 90.1 486 76.4 Ljusnarsbergs kommun 183 154 94.8 83 53.9 Nora kommun 313 238 97.9 197 82.8 Örebro kommun 2040 1856 1570 84.6 1139 61.4 Karlskoga lasarett 3265 2275 2215 97.4 2191 96.3 Lindesbergs lasarett 2314 1710 1691 98.9 1686 98.6 USÖ 4061 3308 3138 94.9 3090 93.4 Kolumn % ...åtgärd planerats 0 - 25 ...åtgärd utförts

6 Förhandstips om överenskommelsen och prestationskrav 2014
Fortsätta med samma inriktning som tidigare! Täckningsgrad 90% på SÄBO kommer att vara kvar även 2014! Att hela processen - det förebyggande arbetssättet är synligt i Senior alert- riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljning ingår inom alla områden? Fall, trycksår, undernäring och munhälsa. PPM trycksår och fall kan vara ett grundläggande krav för att få del av prestationsersättning Senior alert på SÄBO? Blåsfunktionen (Inkontinens) kommer som en egen modul från och kan användas av alla. Inget prestationskrav kopplat till den modulen.

7 PPM trycksår och fall i kommunerna V 11 och V 37 2014
PPM trycksår och fall i kommunerna V 11 och V ? Bedömer förekomsten av antal trycksår och antal fall Kommer att räcka att vara med vid ett tillfälle V11 eller V37 på någon enhet? 2014 PPM-modul i Senior alert Alla personer som vistas på äldreboendet vecka 11 och 37 bedöms, underlag Protokoll PPM trycksår och fall PPM består av hudobservation, riskbedömning, pågående åtgärder och journalgranskning på ett strukturerat sätt Resultatet förs in på individnivå i Senior alert Lathund – Bildspel med instruktioner registrering PPM-modul i Senior alert 60 stycken kommuner engagerade sig och vid nästa mätning, vecka 40, ska vi förstås bli fler som visar att förebyggande arbete gör skillnad!

8 Fortsatt stöd från Regionförbundet och Aktivitetsplan 2014
Projekten ViSam och Pallert avslutas vid årsskiftet Nytt projekt Sammanhållen vård och omsorg under 2014 Projektledare från Pallert (Annika, Inger, Margit) och ViSam (Annika, Fredrik, Anna-Karin) kommer att ha ett gemensamt uppdrag kring sammanhållen vård och omsorg tom Sedan kommer gruppen att minska och upphöra helt efter årsskiftet 2014. Implementering av ViSam-modellen och förbättringsarbete utifrån kvalitetsregisterarbete kommer att vara fokus under 2014 I ViSam-modellen löper också kvalitetsregisterarbetet som en röd tråd och ger förutsättningar för en mer sammanhållen vård och omsorg.

9 Aktivitetsplan utifrån Handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”
Förtydligar ansvaret för aktiviteter i länsdelsgrupperna och på Regionförbundet Aktivitetsplanen är gjord utifrån handlingsplanens 5 områden + Övergripande uppdrag för projektledare, utvecklingsledare äldre och plattformsledare på Regionförbundet Här har ansvaret för aktiviteterna tydliggjorts och vilket stöd som RF kan tillhandahålla.

10 Planering av inspirationsdag kring teamarbete, våren 2014
Datum? Förslag V15 april 2014 Bilda arbetsgrupp, Anna Segerås, Maria Gunnarsson, Eleonora Hjalmarsson, Erica Gunnarsson, Cecilia Lundberg, Margit GF, Karlskoga las? Förslag på upplägg

11 Expertgruppernas förslag till Gränssnittgruppen
På Gränssnittsmötet beslutades att lägga ihop riktlinjerna till ett gemensamt dokument Uppdraget gick till Margit att göra ett dokument Utkast till en övergripande riktlinje med fokus på vårdprevention där alla delar ingår presenterades på Gränssnitt den 4 september Gränssnittsgruppen beslutade att riktlinjen ska ersätter de tre tidigare samt att en remissomgång med Gränssnittsgruppen som remissmottagare skulle genomföras fram till nästa Gränssnitsmöte den 30 oktober På mötet den 30 oktober beslutades att anta riktlinjen och att den kan kompletteras med rutiner i den egna verksamheten

12 Riktlinje för förebyggande arbetssätt för länets kommuner och Örebro läns landsting inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen Riktlinjen publiceras på OVK och ersätter förslag till riktlinjer inom fall, trycksår och undernäring Fallprevention som finns på OVK tas bort. Tryckskada prevention och behandling, ändras till Rutin för utprovning av behandlande madrasser, fickfolder ingår. Strategidokument undernäring spridas i kommunala nätverk genom Regionförbundet och TUF-gruppen i Landstinget?

13 Konferens 2 oktober och posterutställning
Konferensen lockade 325 deltagare från kommunerna, landstinget, intresseorganisationer och politiska företrädare. Förutom att modellen för vårdplanering och informationsöverföring presenterades deltog också regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm. Övriga föreläsare under dagen var Margareta Palmberg och Peter Wallén som på olika sätt berörde samverkan och implementering i komplexa system. Ett samtal med äldre och anhöriga var ett uppskattat inslag. Posterutställningen lockade 17 utställare varav två utanför länet. Kan vi använda postrarna som berör förebyggande arbetssätt även vid Inspirationsdagen 2014?

14 Mötestider 2014 11 februari 14-16 6 maj kl 10-12 2 septermber 14-16 25 november 14-16


Ladda ner ppt "Referensgrupp Senior alert"

Liknande presentationer


Google-annonser