Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015."— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015

2 Landstingens ekonomi

3 Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag Källa: Statistiska centralbyrån.

4 Landstingens ekonomi 2013 16 av 21 landsting visade överskott exklusive AFA och Rips AFA 528 mnkr RIPS mnkr Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomirapporten. April 2014

5 Västra Götalands Regionens ekonomi

6 Västra Götaland i siffror 2013
49 kommuner Folkmängd: 1,6 miljoner VGR Omsättning: 53 mdkr Investeringar: 2,7 mdkr Anställda: ~50 000

7 Finansiering: Hur stor är Landstingsskatten per 100 kr . . . ?
Vad finns det för andra finansieringsformer . . .?? Skatteutjämning, statsbidrag Biljettintäkter Såld vård Patientavgifter

8 Regionens intäkter totalt 53 mdkr
Biljettintäkter mm Såld vård Patientintäkter Skatteintäkter Skatteutjämning, statsbidrag

9 Regionens intäkter totalt 53 mdkr
Såld vård 2% Biljettintäkter mm 7% Patientintäkter 8% Skatteutjämningstatsbidrag 19% Skatteintäkter 64%

10 Regionens kostnader totalt 53 mdkr
Personalkostnader inkl bemanningsföretag Övriga kostnader Läkemedelskostnader

11 Regionens kostnader totalt 53 mdkr
Personalkostnader inkl bemanningsföretag 50% Övriga kostnader 42% Läkemedelskostnader 8%

12 Hälso- och sjukvårdsnämndernas fördelning av kostnader 2013

13 Regionfullmäktiges mål för 2014

14 Skillnad skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling
%

15 Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna

16 Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till mnkr Västra Götalandsregionen ska ha en god betalnings-beredskap genom snabb tillgång till likvida medel.

17 Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande rating

18 Resultaträkning

19 Balansräkning

20 Balansräkning

21 Ekonomiavdelningsroll

22 December Budgetbeslut Januari
November Delårsbokslut augusti beslutas i RF Februari Bokslutskommunikén Oktober Delårsbokslut augusti beslutas i RS Mars September April Årsredovisning beslutas i RS/RF Maj Delårsrapport mars beslutas i RS Augusti Årets budget 2015 – start budgetunderlag 2013 Juli Juni Delårsrapport mars beslutas i RF

23 Vem är vi ? Ekonomiavdelningen
Ekonomidirektör Joakim Björck Utveckling & Utredning Hans Ekman Berit Zackrisson Bodil Nielsen Eva Lena Enerbäck Sara Magnusson Budget & Investering Mattias Berntsson Eva Ohlsson Emil Gisslow Kristina Tornberg Controlling & Uppföljning Peter Tellberg Agneta Andersson Lennart Ryler Martin Block Mattias Olsson Ruppel Sara Armander Sofia Angel Redovisning Anita Wessman Anna Karlsson Kristina Gustafsson Kristofer Weiler Stefan Funkerud Finansiering Lars Hillerström Anna-Maria Bergström Annelie Mogensen Lena Persros Pernilla Thorvald Administrativ Assistent Tuula Ranta Vem är vi ? Ekonomiavdelningen

24 Enheten för budget & investering
4 personer med hemort Lillhagsparken Budgetarbete Investeringsarbete Budget underlag Planerings direktiv & anvisningar Investeringsplan Beredning investerings-ärenden Budget Detaljbudget Investerings-modell och process Hyresmodell fastigheter Ansvarar för VGRs budget- och investeringsarbete: Beredning av regionala budget- och investeringsplaner Underlag med analys för den politiska beslutsprocessen Anvisningar till förvaltningar om fördelning av regionbidrag och investeringsmedel Beredning av individuella investeringsprojekt Vidareutveckling av processer, modeller och verktyg för ekonomistyrning och analys

25 VGR:s huvudtyper av investeringar
Altavant AB VGR:s huvudtyper av investeringar FASTIGHETER UTRUSTNING Reala investeringar (fysiska tillgångar) TRAFIK ÖVRIGT Fastighet, byggnader infrastruktur, maskiner, fordon utrustning, IT, energi

26 VGR:s investeringar historiskt (2001-2012)
FAS 1: Inledande försiktig 5-års period med låg stabil aktivitet om ca 1 mdkr/år FAS 2: Skifte från 2005 med mer aktivitet (medelvärde 2 mdkr/år) Signifikant årlig ökningstakt ~ 14% (CAGR) (mnkr) FAS 2 Västtrafik helägt bolag 2012 FAS 1

27 VGR:s totala framtida investeringsbehov
(tkr) Västtrafik tåginvesteringar Medel=4 mdkr/år

28 Redovisningen Koncernbanken – koncernkonto och betalflöden, kontroll, avstämning och redovisning av placeringar Moderförvaltningen  -  redovisning av skatteintäkter, statsbidrag, pensioner, sociala avgifter. Fördelar regionbidrag utifrån beslut Koncernredovisning. Sammanställer regionens totala redovisning innefattande samtliga förvaltningar och hel- och delägda bolag Regelverk för redovisning, kodplaner Statistik Momsfrågor

29 Controlling och uppföljning
Områden Controlling Controllar samtliga Västra Götalandsregionens verksamheter Tar med goda exempel från controllingrundorna och sprider till övriga verksamheter Uppföljning Tar emot samtliga verksamheters rapportering Följer upp att regionfullmäktiges mål och uppdrag genomförs Rapportering Upprättar månadsbokslut, snabbfakta och rapporteringspaket Analys Analyserar verksamheter, funktioner och samband

30 Controllingbok Verksamheter bedöms efter en skala
– förstärkt controlling, särskild uppmärksamhet (8-10 ggr/år) – fördjupad controlling, uppmärksamhet (4-6 ggr/år) – normal controlling (2-3 ggr/år) Detta styr frekvens av möten och rapportering behov Omfattande verksamheter kan ej få normal controlling typ SU. Nyckeltal Dialogmöten avslutas med samman- fattande bedömning i skalan samt vilka frågor som ska följas upp vid nästa möte Total ca. 54 verksamheter

31 Samlad bedömning Flagga Ekonomi Personal Verksamhet Mål och uppdrag
Röd FÖRSTÄRKT CONTROLLING Väsentliga budgetavvikelser Extremt hög sjukskrivning/ Bemannings-företags-användande etc. Väsentlig avvikelse på tillgänglighet och verksamhet Bedöms inte komma att uppfylla många av RF mål och uppdrag Gul Mindre budgetavvikelse Höga sjukskrivningar/ bemannings-företag etc. Viss avvikelse på tillgänglighet och verksamhet Bedöms inte komma att uppfylla vissa av RF mål och uppdrag Grön NORMAL CONTROLLING Håller budget Följer plan Följer i allt väsentligt sin planerade verksamhet Bedöms i allt väsentligt komma att uppfylla RFs mål och uppdrag

32 Flaggningsregler sjukhus
Flagga Röd Gul Grön Ekonomi >0,5% 0-0,5% +0% Acc budgetavvikelse i relation till acc intäkterna Beläggning >93% 90-93% <90% Uppföljning av somatik o psykiatri separat, sämsta värdet redovisas Tillgänglighet inom 60 dagar <70% 70-80% >80% Andel väntande som uppfyller gräns för ersättning, uppföljning av både besök och behandling, sämsta värdet redovisas Vårdgaranti 90 dagar >100% 100% Andelen som fått besök inom 10 arbetsdagar, vuxna patienter Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom 90-95% >95% Gäller redovisning av väntetid för vuxna. Kvalitet enligt kvartalen 0-19 20-39 40-60 Sammanvägd siffra avseende måluppfyllnad inom 30 parametrar, huvudsakligen hämtade ur kvalitetsregister, som redovisas i uppföljningsinstrumentet "Kvartalen". HSA:s analysavdelning tar fram kriterier. Baseras på att för varje parameter ger grönt värde 2 poäng,gult värde 1 poäng och rött 0 poäng Sjukfrånvaro >7% 5-7% <5% Övertid >4% 2,5-4% <2,5% Övertid i relation till utförd arbetstid

33 Sammanfattning av controllingboken
Delår mars 2014; Regionkansliet

34 Sammanfattning av controllingboken

35 Finansenheten / Koncernbanken
Uppdrag från regionfullmäktige Säkerställa regionens likviditet ”Regionen ska ha tillgång till tillräckligt med likviditet för att kunna fullgöra betalningsskyldighet till anställda, leverantörer, banker mm med rätt belopp på rätt dag.” Ansvara för regionens betalningssystem koncernkontot alla förvaltningar/helägda bolag har konto hos koncernbanken som använder Swedbank som kontohållare Placera överskottslikviditet Låna Riskhantering

36 Förvaltat kapital Tre portföljer Likviditetsportföljen 5 931 Mnkr
Pensionsportföljen Mnkr Kassa Mnkr Totalt Mnkr Övervärden (mv) ~389 Mkr Stiftelseportföljen 480 Mkr

37 Utrednings- och utvecklingsenheten
Arbetar med projekt, utredningar och ärenden. Exempel på aktuella frågor: Regionens målstyrning Förbättrade betalningsmöjligheter för patienter Ny styrmodell Regionservice Ägarfrågor Vårdval Rehab

38 Känslighetsanalys En procentenhets förändring påverkar (prisläge 2014) Personalkostnader +/- 270 Mnkr Övrig förbrukning +/- 150 Mnkr – varav läkemedel +/- 45 Mnkr Sammanvägt kostnadsindex +/- 420 Mnkr Skatteunderlagsutveckling +/- 340 Mnkr Förändring av regionskatten med 10 öre +/- 311 Mnkr

39 Reglemente för regionstyrelsen
Regionstyrelsens uppsikt över och övergripande samordning av regionens samlade verksamhet § 5 I regionstyrelsens övergripande ägar- och styrfunktion ligger att ha uppsikt över verksamhet och ekonomi i regionens nämnder, styrelser, kommittéer, bolag och stiftelser svara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att regionens löpande förvaltning handhas rationellt och effektivt följa upp resultat-, kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i regionens verksamheter svara för arbetet med och samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av regionens verksamheter besluta i regiongemensamma fastighets-, försörjnings-, service- och IT-frågor när beslut inte ska tas av någon annan nämnd utfärda de anvisningar till övriga nämnder och styrelser som följer av regionstyrelsens roll att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten löpande följa upp och analysera regionens styrmodell samt föreslå korrigeringar löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap §§ kommunallagen (1991:900, KL) är uppfyllda beträffande de aktiebolag som regionen innehar aktier i i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis äger enligt 3 kap §§ KL under föregående kalenderår varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder

40 Reglemente för regionstyrelsen
Ekonomisk förvaltning § 18 Regionstyrelsen upprättar regionens samlade detaljbudget med underlag från nämnder och styrelser och har därvid att iaktta god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen bevakar att regionens resurser hanteras på mest ändamålsenliga sätt och tar ställning till ekonomiska resultatkrav. Regionstyrelsen ska ha hand om regionens medelsförvaltning inom av regionfullmäktige fastställda riktlinjer. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. Regionstyrelsen beslutar om investeringar enligt fastställd investeringsmodell och tillser att beredningen av investeringsärenden sker i samråd med berörda styrelser och nämnder.

41 TACK !


Ladda ner ppt "Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser