Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015."— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015

2 Landstingens ekonomi

3 Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag Källa: Statistiska centralbyrån.

4 Landstingens ekonomi 2013 16 av 21 landsting visade överskott exklusive AFA och Rips Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

5 Västra Götalands Regionens ekonomi

6 Västra Götaland i siffror 2013 49 kommuner Folkmängd:1,6 miljoner VGR Omsättning:53 mdkr Investeringar:2,7 mdkr Anställda: ~50 000

7 Finansiering: Hur stor är Landstingsskatten per 100 kr... ? 11,48 kr Vad finns det för andra finansieringsformer...?? Skatteutjämning, statsbidrag Biljettintäkter Såld vård Patientavgifter

8 Regionens intäkter totalt 53 mdkr Såld vårdBiljettintäkter mm Patientintäkter Skatteutjämning, statsbidrag Skatteintäkter

9 Regionens intäkter totalt 53 mdkr Såld vård 2% Biljettintäkter mm 7% Patientintäkter 8% Skatteutjämning statsbidrag 19% Skatteintäkter 64%

10 Regionens kostnader totalt 53 mdkr Personalkostnader inkl bemanningsföretag Läkemedelskostnader Övriga kostnader

11 Regionens kostnader totalt 53 mdkr Personalkostnader inkl bemanningsföretag 50% Läkemedelskostnader 8% Övriga kostnader 42%

12 Hälso- och sjukvårdsnämndernas fördelning av kostnader 2013

13 Regionfullmäktiges mål för 2014

14 Skillnad skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling %

15 Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna

16 Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till 3 000 mnkr Västra Götalandsregionen ska ha en god betalnings- beredskap genom snabb tillgång till likvida medel.

17 Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande rating

18 Resultaträkning

19 Balansräkning

20

21 Ekonomiavdelningsroll

22 Januari Februari Bokslutskommunikén Mars April Årsredovisning beslutas i RS/RF Maj Delårsrapport mars beslutas i RS Juni Delårsrapport mars beslutas i RF Juli Augusti September Oktober D elårsbokslut augusti beslutas i RS November D elårsbokslut augusti beslutas i RF December Budgetbeslut

23 Vem är vi ? Ekonomiavdelningen

24 Enheten för budget & investering 4 personer med hemort Lillhagsparken Budget- underlag Budget Planerings direktiv & anvisningar Detaljbudget Budgetarbete Investeringsarbete Investerings plan Investerings- modell och process Beredning investerings- ärenden Hyresmodell fastigheter Ansvarar för VGRs budget- och investeringsarbete: Beredning av regionala budget- och investeringsplaner Underlag med analys för den politiska beslutsprocessen Anvisningar till förvaltningar om fördelning av regionbidrag och investeringsmedel Beredning av individuella investeringsprojekt Vidareutveckling av processer, modeller och verktyg för ekonomistyrning och analys

25 VGR:s huvudtyper av investeringar FASTIGHETER UTRUSTNING ÖVRIGT TRAFIK Reala investeringar (fysiska tillgångar) Fastighet, byggnader infrastruktur, maskiner, fordon utrustning, IT, energi

26 VGR:s investeringar historiskt (2001-2012) Västtrafik helägt bolag 2012 FAS 1: Inledande försiktig 5-års period med låg stabil aktivitet om ca 1 mdkr/år FAS 2: Skifte från 2005 med mer aktivitet (medelvärde 2 mdkr/år) Signifikant årlig ökningstakt ~ 14% (CAGR) FAS 1 FAS 2 (mnkr)

27 VGR:s totala framtida investeringsbehov (tkr) Medel=4 mdkr/år Västtrafik tåginvesteringar

28 Redovisningen Koncernbanken – koncernkonto och betalflöden, kontroll, avstämning och redovisning av placeringar Moderförvaltningen - redovisning av skatteintäkter, statsbidrag, pensioner, sociala avgifter. Fördelar regionbidrag utifrån beslut Koncernredovisning. Sammanställer regionens totala redovisning innefattande samtliga förvaltningar och hel- och delägda bolag Regelverk för redovisning, kodplaner Statistik Momsfrågor

29 Controlling och uppföljning Områden Controlling Controllar samtliga Västra Götalandsregionens verksamheter Tar med goda exempel från controllingrundorna och sprider till övriga verksamheter Uppföljning Tar emot samtliga verksamheters rapportering Följer upp att regionfullmäktiges mål och uppdrag genomförs Rapportering Upprättar månadsbokslut, snabbfakta och rapporteringspaket AnalysAnalyserar verksamheter, funktioner och samband

30 Controllingbok Verksamheter bedöms efter en skala – förstärkt controlling, särskild uppmärksamhet (8-10 ggr/år) – fördjupad controlling, uppmärksamhet (4-6 ggr/år) – normal controlling (2-3 ggr/år) Detta styr frekvens av möten och rapportering behov Omfattande verksamheter kan ej få normal controlling typ SU. Nyckeltal Dialogmöten avslutas med samman- fattande bedömning i skalan samt vilka frågor som ska följas upp vid nästa möte Total ca. 54 verksamheter

31 Samlad bedömning FlaggaEkonomiPersonalVerksamhetMål och uppdrag Röd FÖRSTÄRKT CONTROLLING Väsentliga budgetavvikelser Extremt hög sjukskrivning/ Bemannings- företags- användande etc. Väsentlig avvikelse på tillgänglighet och verksamhet Bedöms inte komma att uppfylla många av RF mål och uppdrag Gul FÖRSTÄRKT CONTROLLING Mindre budgetavvikelse Höga sjukskrivningar/ bemannings- företag etc. Viss avvikelse på tillgänglighet och verksamhet Bedöms inte komma att uppfylla vissa av RF mål och uppdrag Grön NORMAL CONTROLLING Håller budgetFöljer planFöljer i allt väsentligt sin planerade verksamhet Bedöms i allt väsentligt komma att uppfylla RFs mål och uppdrag

32 32 FlaggaRödGulGrön Ekonomi>0,5%0-0,5%+0% Acc budgetavvikelse i relation till acc intäkterna Beläggning>93%90-93%<90% Uppföljning av somatik o psykiatri separat, sämsta värdet redovisas Tillgänglighet inom 60 dagar<70%70-80%>80% Andel väntande som uppfyller gräns för ersättning, uppföljning av både besök och behandling, sämsta värdet redovisas Vårdgaranti 90 dagar>100%100% Andelen som fått besök inom 10 arbetsdagar, vuxna patienter Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom <90%90-95%>95% Gäller redovisning av väntetid för vuxna. Kvalitet enligt kvartalen0-1920-3940-60 Sammanvägd siffra avseende måluppfyllnad inom 30 parametrar, huvudsakligen hämtade ur kvalitetsregister, som redovisas i uppföljningsinstrumentet "Kvartalen". HSA:s analysavdelning tar fram kriterier. Baseras på att för varje parameter ger grönt värde 2 poäng,gult värde 1 poäng och rött 0 poäng Sjukfrånvaro>7%5-7%<5% Övertid>4%2,5-4%<2,5% Övertid i relation till utförd arbetstid Flaggningsregler sjukhus

33 Sammanfattning av controllingboken

34

35 Finansenheten / Koncernbanken Uppdrag från regionfullmäktige Säkerställa regionens likviditet ”Regionen ska ha tillgång till tillräckligt med likviditet för att kunna fullgöra betalningsskyldighet till anställda, leverantörer, banker mm med rätt belopp på rätt dag.” Ansvara för regionens betalningssystem koncernkontot alla förvaltningar/helägda bolag har konto hos koncernbanken som använder Swedbank som kontohållare Placera överskottslikviditet Låna Riskhantering

36 Förvaltat kapital Tre portföljer Likviditetsportföljen5 931 Mnkr Pensionsportföljen2 206 Mnkr Kassa1 125 Mnkr Totalt9 262 Mnkr 2014-12-31 Övervärden (mv)~389 Mkr Stiftelseportföljen480 Mkr

37 Utrednings- och utvecklingsenheten Arbetar med projekt, utredningar och ärenden. Exempel på aktuella frågor: Regionens målstyrning Förbättrade betalningsmöjligheter för patienter Ny styrmodell Regionservice Ägarfrågor Vårdval Rehab

38 Känslighetsanalys En procentenhets förändring påverkar (prisläge 2014) Personalkostnader +/- 270 Mnkr Övrig förbrukning +/- 150 Mnkr – varav läkemedel +/- 45 Mnkr Sammanvägt kostnadsindex +/- 420 Mnkr Skatteunderlagsutveckling +/- 340 Mnkr Förändring av regionskatten med 10 öre +/- 311 Mnkr

39 Reglemente för regionstyrelsen Regionstyrelsens uppsikt över och övergripande samordning av regionens samlade verksamhet § 5 I regionstyrelsens övergripande ägar- och styrfunktion ligger att a)ha uppsikt över verksamhet och ekonomi i regionens nämnder, styrelser, kommittéer, bolag och stiftelser b)svara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att regionens löpande förvaltning handhas rationellt och effektivt c)följa upp resultat-, kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i regionens verksamheter d)svara för arbetet med och samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av regionens verksamheter e)besluta i regiongemensamma fastighets-, försörjnings-, service- och IT-frågor när beslut inte ska tas av någon annan nämnd f)utfärda de anvisningar till övriga nämnder och styrelser som följer av regionstyrelsens roll att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten g)löpande följa upp och analysera regionens styrmodell samt föreslå korrigeringar h)löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17-18 §§ kommunallagen (1991:900, KL) är uppfyllda beträffande de aktiebolag som regionen innehar aktier i i)i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis äger enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder

40 Reglemente för regionstyrelsen Ekonomisk förvaltning § 18 Regionstyrelsen upprättar regionens samlade detaljbudget med underlag från nämnder och styrelser och har därvid att iaktta god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen bevakar att regionens resurser hanteras på mest ändamålsenliga sätt och tar ställning till ekonomiska resultatkrav. Regionstyrelsen ska ha hand om regionens medelsförvaltning inom av regionfullmäktige fastställda riktlinjer. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. Regionstyrelsen beslutar om investeringar enligt fastställd investeringsmodell och tillser att beredningen av investeringsärenden sker i samråd med berörda styrelser och nämnder.

41 TACK !


Ladda ner ppt "Regionstyrelsens uppdrag och roll – leda och styra, ekonomi Joakim Björck, ekonomidirektör 27 januari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser