Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation"— Presentationens avskrift:

1 Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation
FoUUI Styrelsen

2 Universitetssjukhus Sjukvård och akademi i symbios
Sahlgrenska Universitets-sjukhuset Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet FoUUI Styrelsen

3 Sjukvården och akademin
Korsvis representation Samarbetsorgan HÄLSO-SAM Medis-SAM Odont-SAM Vård-SAM Samråd Delade tjänster FoUUI Styrelsen

4 Sjukvårdens roll Patienterna skall få rätt behandling
Patienterna skall ha tillgång till nya bra behandlingsmetoder Resurserna skall användas effektivt Vi skall inte göra saker som har litet eller inget värde för patienterna FoUUI Styrelsen

5 FoUUI Styrelsen

6 En kunskapsorganisation
Sjukvården – En kunskapsorganisation Introduktion av nya chefer FoUUI Styrelsen FoUUI Styrelsen

7 Ny behandling/Produkt
Innovation Forskning Utveckling Ny behandling/Produkt FoUUI Styrelsen

8 Stödjande strukturer Västra Götaland / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gothia Forum Kliniska prövningar HTA-centrum Gothia Forum Kliniska prövningar Program- och prioriteringsrådet Med Tech West samverkan med Chalmers Registercentrum FoUUI Styrelsen

9 HTA-centrum HTA-rapporter på nationell nivå (omfattande)
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering HTA-rapporter på nationell nivå (omfattande) HTA-centrum Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA-centrum är en regional stödorganisation för att möjliggöra verksamhetsbaserad HTA. HTA är ett vetenskapligt baserat beslutsunderlag i formen av ett frågeformulär med 25 frågor inkluderande en systematisk litteraturöversikt. Från och med skall nya teknologier (metoder, tekniker, indikationer, implantat, apparatur etc.) som kostar mer än 1 Mkr granskas genom en HTA-process.  FoUUI Styrelsen

10 FoUUI Styrelsen

11 Sammanfattning ”Det föreligger ett begränsat vetenskapligt underlag för att robotassisterad myomenukleation jämfört med öppen kirurgi ger kortare vårdtid och mindre blödningsmängd men längre operationstid. Likaså föreligger det ett begränsat vetenskapligt underlag för robotassisterad jämfört med laparoskopisk hysterektomi ger kortare vårdtid men längre operationstid. För samtliga övriga jämförelser mellan robotassisterad och öppen alternativt laparoskopisk kirurgi är det vetenskapliga underlaget otillräckligt. ” FoUUI Styrelsen

12 Resultat av HTA av en medicinsk metod
Medicinsk nytta Ordnat införande HTA Otillräcklig evidens Kan ges forskningsmedel för att ta fram kunskap Ingen medicinsk nytta Utmönstring/ej införande FoUUI Styrelsen

13 Gothia Forum Gothia Forum Pediatric trial center Primary care
Research support office Gothia Forum Primary care Trial Center Kommunikation, Juridik, Ekonomi, Kvalitet, Administration Clinical Trial Center Pediatric trial center Sahlgrenska Biobank FoUUI Styrelsen

14 Regionala noder i nationell samverkan
Regional nod Nationellt centrum FoUUI Styrelsen

15 Innovations- och utvecklingsplattform
Säkra vägen in i sjukvården Från externa aktörer Facilitera vägen ut, dvs i kontakt med externa aktörer Hjälpa till att identifiera behov FoUUI Styrelsen

16 Utvecklings- och Innovations-plattform placerad på SU
AZ Gothia Forum CTH Utvecklings- och innovationsplattform MTW Sahlgrenska Universitetssjukhuset SA FoUUI Styrelsen

17 Finns pengar till forskning?
FoUUI Styrelsen

18 Projektfinansiering av forskning i Västra Götalandsregionen
Statliga ALF-medel ca 350 Mkr Medfinansiering ca 150 Mkr Regionala medel ca 25 Mkr FoUUI Styrelsen

19 Utbildning FoUUI Styrelsen 150112
Sahlgrenska Universitetssjukhuset väg framåt präglas av en strävan efter ständig förbättring en större delaktighet av patienter och närstående. Exempel på områden sjukhuset arbetar intensivt med är att öka tillgängligheten och korta väntetiderna och att göra vården säkrare genom att bevaka att vårdhygienregler efterlevs och antibiotikaanvändning minskar. Framtidens hälso- och sjukvård är beroende av en livaktig forskning och införlivning av ny kunskap, nya metoder och senaste teknik. Alla verksamheter på ett universitetssjukhus ska genomsyras av forskning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genom tillsättande av en ny FoUU-direktör stärkt forskningens position på sjukhuset. Bygget av Västra Götalandsregionens nya bild- och interventionscentrum har just påbörjats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kommer att erbjuda vården unika möjligheter inom bilddiagnostikområdet. Sjukhusets HTA-centrum Health Technology Assessment, ska genom utvärdering av metoder, tekniker och processer säkra kvaliteten i vården. Reviderad Utbildning FoUUI Styrelsen

20 Utbildningsstruktur på SU
Utbildningsenhet ST-kansliet AT-kansliet Akademiska medellånga vårdutbildningar/ gymnasieutbildningar Simulatorcentrum väst Interprofessionellt lärande Verksamhetsförlagd utbildning Läkarprogrammet Fortbildning/kompetensutveckling Kirurgiskt träningscentrum FoUUI Styrelsen

21 Läkarprogrammet Akademiska lärare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Betalas av statliga medel Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ersätts med undervisnings-ALF I paritet med undervisningsuppdraget (högskolepoäng) FoUUI Styrelsen

22 Undervisnings-ALF Ersättning till sjukvården för att man upplåter enhet för läkarutbildning Ersättning per studentvecka FoUUI Styrelsen

23 AT/ST AT ST SU högt rankat Högt söktryck
AT-kansli administrerar AT-läkarna Kommer att avvecklas ST Delvis oordnat ST-kansli administrerar kurser mm Ledarskaps- och Forskar-ST Styrning på gång FoUUI Styrelsen

24 Vidarutbildning för läkare
Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) Regionala studierektorer för de största specialiteerna Inte obligatoriskt Viktigt för kompetensutveckling, implementering av nya behandlingar Arbetsgivarens ansvar FoUUI Styrelsen

25 Akademiska vårdutbildningar Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinska analytiker-, dietist-, röntgensjuksköterske-, sjukgymnast-, och sjuksköterskeprogrammen (grundnivå) samt barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen (avancerad nivå). Grundutbildning (VFU) Specialistutbildning Handledarmodell Bashandledare Huvudhandledare FoUUI Styrelsen

26 Övriga utbildningar Gymnasieutbildningar Ingenjörer Socionomer
Psykologer FoUUI Styrelsen


Ladda ner ppt "Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation"

Liknande presentationer


Google-annonser