Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridikgenomgång Miljö- och hälsoskyddsnämndens överläggning den 17-18 februari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridikgenomgång Miljö- och hälsoskyddsnämndens överläggning den 17-18 februari 2015."— Presentationens avskrift:

1 Juridikgenomgång Miljö- och hälsoskyddsnämndens överläggning den 17-18 februari 2015

2 Nämndens tillsynsverksamhet - ren lagtillämpning 1 Kap 1 § 3 st regeringsformen (RF) ”Den offentliga makten utövas under lagarna” 1 kap 9 § RF ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

3 Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken utpekas i 26 kap 3 § miljöbalken Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna (tillsynsmyndigheter) i enlighet med vad regeringen bestämmer, dvs. Miljötillsynsförordningen (2011:13) Varje kommun utövar genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap., med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd, och över avfallshanteringen enligt 15 kap. 9 kap.15 kap. Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommun som begär det att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet.

4 Kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer. En kommuns uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är, om något annat inte följer av 25 a, 26 eller 27 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land, den myndighet som prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en anläggning.

5 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden Kfs 2014:03

6 Viktiga förvaltningsrättsliga grundprinciper – Förvaltningslagen (1986:223) 4-5 §§ myndighetens serviceskyldighet 7 § effektiv handläggning utan att säkerheten eftersätts - rättssäkerhet 15 § Förvaltningslagen (1986:223) (FL) dokumentation av iakttagelser och muntliga uppgifter 17 § FL Kommuniceringsprincipen – undantag finns 20 § FL Vid myndighetsutövning ska ett beslut innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Undantag finns i 1-5 punkterna.

7 Miljöbalkens struktur 1-6 kap mål och tillämpningsområde, hänsynsreglerna, markhushållning, MKN, MKB 7-8 kap områdesskydd, djur- och växtskydd 9-15 kap miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, genteknik, kemikalier, avfall 16-25 kap allmänt, regeringens tillåtlighetsprövning, överklaganden till regeringen, myndigheternas prövning, domstolar, mål i MD, förfarandet, tillstånds giltighet, rättegångskostnader

8 Miljöbalkens struktur 26-28 kap tillsyn, avgifter, tillträde 29-30 kap straff, miljösanktionsavgifter 31-33 kap ersättning från det allmänna, ersättning till enskild, miljöskade- och saneringsförsäkring

9 Ett 50-tal förordningar har utfärdats med stöd av balken Miljötillsynsförordningen (2011:13) Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) –Lokala hälsoskyddsföreskrifter Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning (MKB- förordning) Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

10 Miljö- och hälsoskyddsnämndes verksamhet enligt miljöbalken Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - 9 kap MB Kemikaliehantering - 14 kap MB Avfallshantering - 15 kap MB Skydd av områden 7 kap MB Prövningsmyndighet för C- verksamheter och 38 § FMH Remissmyndighet i tillståndsärenden enligt 9 kap MB för A och B – verksamheter Remissmyndighet i planärenden m.m. enligt PBL Påförande av miljösanktionsavgift enligt 30 kap MB Åtalsanmälan: 26 kap 2 § MB vid misstanke om brott (tillsynsmyndighetens skyldighet)

11 2 Kap MB - Hänsynsreglerna 1 § Bevisbörderegeln – VU har bevisbördan 2 § Kunskapskravet 3 § Skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått 4 § Produktval 5 § Hushållning, återanvändning, återvinning 6 § Lokalisering

12 7 § - rimlighetsavvägning 7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet. STOPPREGEL Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena tillåtas om den 1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, 2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller 3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område. Lag (2010:882).

13 5 kap miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning Miljökvalitetsnormer ska ange 1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder, - GRÄNSVÄRDESNORMER 2. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som skall eftersträvas eller som inte bör överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder, 3. högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna till ledning för bedömning av tillståndet i miljön, eller 4. de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs.

14 26 kap MB – Regler om tillsyn Tillsynen ska säkerställa syftet med balken 1 § Förelägganden och förbud 9 -13 §§ Vite 14 § och viteslagen (1985:206) Verksamhetsutövarens egenkontroll och miljörapport 19 § Upplysningar och undersökningar 21-22 §§ 26 § verkställighetsförordnande – omedelbar verkställighet


Ladda ner ppt "Juridikgenomgång Miljö- och hälsoskyddsnämndens överläggning den 17-18 februari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser