Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Jönköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Jönköping"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Jönköping - 2010-12-14
Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Tidig upptäckt Standardisera remiss från PV till sluten vård Kunna följa led-tid från symptom 100% Ev fakta -dok Remisser ska vara angivna med: Första symptom enl patient Första kontakt-datum med sjukvården med koppling till problemet. ? Något mera Kjell L Primärvård+Kirg läk (ev fakta kirg) Mars -11 - Beslutsstöd för prioritering av cancerpatient Korrekt beslutsstöd för ssk i rådgiv samt för läkare vid bedömning FAKTA-dok. Varningsflaggor, indikation för remittering - Rätt prioritering av patient till rätt vårdnivå/givare. ex akut utredning ---/--- palliativ vård Kjell L + Staffan E Fakta –kirg Fakta Onk + kirg Sept -11 ( helt klart och förankrat) Led-tid svar av PAD Svar till patient inom vårdtid för det kirg ingreppet Antal ? dagar - Patologens rutiner PAD i Labros ( korta tid för postgång) // - Kan preparat komma till lab snabbare ? Ingvar Patologen+ IT Marianne + Lillian Febr -11 MDT konferens - Före och efter operation MDT – konf före och efter op. - Nytt är att införa MDT konf före op - Säkra rutinen ang MDT konf efter op Video eller Live-möten ?? Karin A Onkologen + kirurg klinikerna / Lillian Febr – 11 Mätning i INCA?

2 Landstinget i Jönköping - 2010-12-14
Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Kontakt sjuk sköt - Alla patienter ska veta vem som är deras kontakt ssk 100% - Säkra rutinen samt - Hur följa upp ? Patient pärm som följer patient med individuell info från kirg > ev onk > ev palliativ Birgit R Annika Linda +ev Eva Ulff Mars- 11 ? Informations -material Läns-övergripande Info- material Inventera vilka infomaterial som finns vid de olika klinikerna i länet, kirg, onk samt ev primärvård info ex om sjukdomen, vid diagnos, vid/inför op, efter vård, inför och vid onkologisk beh, mm se vilka nationella råd finns ex 1177 ev se över möjlighet att utveckla ”Mina Vårdkontakter för info - samt ev inhämta patient synpunkter, upplevelser Elisabeth Karin A Lillian + Eksjö repr ? ?? Cancerrehab - alla ska erbjudas att kontakta vb När- var- hur ??? - Sjukgym - Kurator - Dietist - Arbetsterapeut 100 % När i vårdflödet ska information ges ? Vilken information ? Vilket utbud ? stöd/ info för att stärka patient inför op och annan behandling hur ansträngande kroppslig aktivitet kan rekommenderas under före- efter op + vid cytostatika beh? - Cancer rehab – delta vid nästa Lärand sem i Linköping Therese - Kontaktar länsgruppen Cancerrehab Delta i projekt-gruppens lärande sem 9/2 i Linköping

3 Ansvarig för genomförande
Handlingsplan Patologen Problemområden Mål Åtgärder Ansvarig för genomförande Tidsplan Långa processtider Minimera processtiderna på Laboratoriet Köpa ny dehydrerings utrustning för att minska dehydreringstiden för små preparat från 10 h till 3 h. Driftchef 101231 2. Färgmaskin med separat monteringsmaskin. Inköp av kombinerad färg och monteringsmaskin Upphandling 110630 3. Långa svarstider medelsvarstid idag 11 dagar Minska medelsvarstiden till 8 dagar. Jobba med mindre batcher. Eliminera väntetiderna i processerna. 111231 4. Svårt att mäta TAT i vårt It-stöd. Att på ett enkelt sätt få fram TAT för olika typer av preparat. Nya koder för att märka in preparaten i IT-stöd IT-ansvarig 5. Tar lång tid att leverera svar till kunder p.g.a. att patologen inte är med i RoS . Internposten tar lång tid. ( ca 19 timmar) Att patologen är kopplad till RoS. I väntan på uppkoppling till RoS levererar vi svaren sedan 1/ i facken plan 4 på Ryhov. Detta gör vid två tillfällen per dag. ??

4 Handlingsplan Värnamo
Vad När Lärdomar/Resultat Anm 1 Diagnosfas. Fast tid på röntgen för CT. Onsdagar 10.00 Start Röntgen har gett möjlighet till att testa värdet av en fast tid för coloncancerpatienterna. Deadline måndag em 2 Skriva pat åb tid till mottagningen inför prel PAD svaret på remissen till patologen. 3 Åtgärdsfas. Vid återbesöket på mottagningen när prel PAD ges får patienten tiden till operation. 4 Efter operationen. Patients ska få PAD svar samt diskutera fortsatt planering med ansvarig läkare innan utskrivning sker från avdelningen. Vecka 5. Ej fått svar inom 5 dagar. Kryssat 5-10 dagar på remissen. Mer info till berörda behövs. Viktigt att avd bevakar och frågar efter svaret om det inte kommit inom 5 dagar December 2010, lovade chefen på patologen att Värnamo kan få PAD svaret på 5 arbetsdagar. 5 Kartlägga hur den faktiska vårdtiden sett ut under 2010 för colorectalcancer-patienterna. Särskilja stomi/inte stomi ? Om vårdtiden normal är mer än 5 dagar, kan vi då kräva denna svarstid av patologen? 6 Förlägga patientmötet under punkt 4 på mottagningen istället trots att patienten fortfarande är inskriven på avd.. Syfte: att besöket får samma karaktär som det tidigare åb haft när svar på PAD givits. Kontaktssk från mottagningen vara med. Mer avskilt och bättre sekretess för patienten. 7 Minst två månaders schemaläggning för läkarna. Syfte att kunna ge patienten tid för operation och ev återbesökstid i samband med mottagningsbesöket. Detta förbättringsarbete gäller generellt för all operationsverksamhet på kliniken

5 Ansvarig för genomförande
Handlingsplan Kir Ryhov Problemområden Mål Åtgärder Ansvarig för genomförande Tidsplan 1 MÄTNINGAR Ett flöde som är relevant för patient- gruppen och indi- viden Mätningar av olika flöden Länsövergripande Påbörjat 2 REMISSFLÖDET Undvika långa ledtider i behandlings-proccesen INFORMATION Primärvården Kirurgen Operation Radiologen Onkologen 2011 3. KONTAKT-SJUKSKÖTERSKA Tillgänglig för pat o anh Pat o anh välinformerad och trygg i situationen Visitkort Etablera kontakt vid läkarbesöket Telefontillgänglig för pat o anh Skriftlig ”teaminformation” 4 INFORMATIONS-MATERIAL Så lika informations- mattrial som möjligt Samla ihop och gå igenom mattrial som redan finns i länet. 5.MDT-konferens varje vecka Alla patienter skall diskuteras innan och efter operation INCA Länsövergripande möte(video) Radiolog Onkolog Kirurg Kontaktssk/kirurg och onkolog 6.Återbesök kirurg och onkolog tillsammans med patient och anhörig som eventuellt skall ha onkologisk behandling Gemensam patientgrupp Naturlig övergång mellan kirurgklinik och onkologklinik Samordning mellan Kirurgklinik och Onkologklinik ONK-KIR Långsiktigt 7.Uppföljning av colon /rectalcancer Att så många som möjligt skall ingå i den planerande uppföljningen Patienter som behöver individuell uppföljning skall erbjudas det. INFORMATION av uppföljningsblankett INCA genomgång Niklas Zar 8.Postoperativ uppföljning Sjuksköterske-mottagning Hitta former för dessa mottagningar Jönköping

6 Onkologen Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar
Identifierat förbättrings-område Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Utveckla teamet Tydligt på hemsida vilka som ingår i teamet Känt för alla på kliniken + på berörda kliniker väl fungerande flöde inom kliniken Angelika Marianne dietist Kontaktsjuksköterska från dagbehandlingen på mottagningen Annika J, Karin A, Linda J Patienter som startar cytostatikabehandling polikliniskt ska kanske ha poll-sköterska som kontaktsjuksköterska från början. Alla patient ska träffa kontaktssk och bli introducerad vid nybesöket Start med gemensam mottagning för att etablera samarbetet Patienten erbjuds introduktion på dagvården samma dag Annika kontaktar Linda D, Anki eller Linda J vid nybesök Annika J och Linda D Start Mätning v.48 78% kan namnge kontaktssk Multidisciplinära mottagningar utifrån patientens behov (som bröstmottagning) Patient träffar onkolog och kirurg och ssk vid samma tillfälle Karin A, kirurgerna Långsiktigt mål

7 Patientinformation Onkologen Identifierat förbättrings-område Mål
Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Patientinformation, checklista för muntlig information och skriftlig information för strålbehandling Välinformerad patient och anhörig Birgit R (Värnamo) Lilian (kir.Ryhov), Linda D.,Annika J och Eva (onkologen) Våren 2011 Patientinformation, checklista för muntlig information och skriftlig information Sprida dagvårdens checklistor till vårdavdelningen Alla patienter får en egen ” informations-mapp” Linda D

8 Onkologen Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar
Identifierat förbättrings-område Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Metodbeskrivning för respektive yrkesgrupp Metodbeskrivning ska finnas och vara förankrade Metodbeskrining för slutenvårdspatient och poliklinisk behandling Annika Junehed Linda Dahlqvist Karin Adolfsson Terese Karlsson Sekreterare med i teamet Agneta Alvarsson Palliativa teamet – bättre samarbete över gränserna.

9 Onkologen Identifierat förbättrings-område Mål Åtgärder
Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar Involvera anhörig (involve-projektet) Ta del av resultat från involve-studien Gunilla P Eva U SGA- mätning / MNA Dietist Välnutrierad patient Viktkontroll vid alla besök ingår i usk-uppgift 100% erbjuden dietistkontakt Dietistbedömning varje patient Samarbete primärvården – distriktsköterska – klara planer Smidiga övergångar från sluten och öppen till palliation Riktlinjer för vårdplanering av poliklinisk patient Träning under behandling Patientinformation om träning under behandling Erbjuda alla patienter att träffa sjukgymnast Psykosocialt stöd Alla erbjuds kuratorskontakt Maria Hgosson Återgång i arbetslivet Victoria Wendel


Ladda ner ppt "Landstinget i Jönköping"

Liknande presentationer


Google-annonser