Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Förskoleklass 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Förskoleklass 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Förskoleklass 2015

2 Dagordning för kvällen
Presentation Rektor (organisation, mål och resultat) Likabehandling Förskoleklassen Fritidshemmet Inskolningar Visning av lokalerna Flogstaskolan

3 Vad styr skolan? Läroplanen
Skollagen, skolförordningen, Skolverkets föreskrifter och allmänna råd samt en rad andra författningar Övriga lagar som t ex arbetsmiljölagen, offentlighets- och sekretesslagen Uppsala kommuns Uppdragsplan

4 Skolan Förskoleklass – åk 3 A- och B klasser 175 elever
Ca elever i varje klass Tre fritidshem

5 Skolans mål Måluppfyllelse
Eleverna ska veta vad som förväntas av dem, vad de har lyckats med, vad som kan utvecklas och hur de kan uppnå målen. Både eleverna och personal ska ha en tydlig bild av hur eleverna ska nå de uppsatta målen. Språkutvecklande arbetssätt All personal arbetar med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen under hela dagen. Läsförståelse Eleverna har ett läsintresse som gynnar deras läsförståelse.

6 Rektors arbete Rektorsråd: rektor samtalar med elever om hur de t ex uppfattar vad lust att lära innebär för dem. Elevråd: elever medverkar och ges möjlighet till inflytande i skolans arbete. Vardagliga samtal: elever, personal och föräldrar har samtal där feedback ges. Kartläggningar och observationer: elevers kunskaper och förmågor kartläggs för att öka måluppfyllelsen. Enkäter: olika uppföljningar görs genom att elever svarar på enkäter. Utifrån dessa resultat analyseras vilka förbättringar som behövs

7 Likabehandling Trygghetsteam
På Flogstaskolan arbetar all personal aktivt för att förebygga och stoppa mobbing, diskriminering och kränkande behandling.  Vårt arbete bygger på Flogstaskolans likabehandlingsplan som revideras årligen. Arbetet med likabehandling innebär att: Varje elev skall gå till skolan med glädje och där mötas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Personalen är vuxna förebilder. Vi arbetar förebyggande för att varje elev ska behandlas som en enskild individ med olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter. Vi arbetar främjande för att varje elev har ett egenvärde och inte ska känna sig diskriminerade eller utsättas för kränkande behandling.

8 Förskoleklassen Ej obligatorisk.
Förskoleklassen har fem timmars pedagogisk verksamhet som pågår mellan varje dag. Varje förskolegrupp har ett klassrum och ett grupprum till sitt förfogande samt visst korridorsutrymme. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Med förskolepedagogisk verksamhet når vi vår målsättning som är att skapa en god grund för all slags vidareinlärning.

9 Leken I leken lär eleverna känna sig själva och sin omvärld. De utvecklar språk och begrepp och får erfarenhet och upplevelser att bygga vidare på.

10 Kommunikation och samverkan
Grunden för all verksamhet inom skola handlar om att kunna fungera i grupp. Förskoleklasstiden ger särskilt många tillfällen till träning i att umgås, kommunicera och samverka. Detta tränas t ex i arbetsstunder och i leken.

11 Matematik Vi arbetar praktiskt med grundläggande taluppfattning och ger barnen verktyg för att bygga upp förståelse för tal. Vi gör barnen uppmärksamma på matematiken i vardagen såsom geometriska former kring oss, bråktal när vi t.ex delar frukt osv. Vi samtalar matematik med de korrekta benämningarna för att kunna sätta ord på det logiska- och abstrakta tänkandet.

12 Skapande Barnen får uttrycka sig i skapande form och de kommer att få prova på olika material och tekniker.

13 Motorik Barnen får möjlighet att utveckla och träna sin motorik och sin samarbetsförmåga samt lära sig ta instruktioner och utföra uppgifter enligt dessa. Idrottslektionerna har vi i idrottshallen på skolan. Barnen byter om till lektionen och duschar efteråt.

14 Svenska Vi tränar det svenska språket genom sagor, ordlekar, rim och ramsor. Skolan arbetar med en Skriv- och Läsinlärningsmetod som heter SOL- metoden. Redan i förskoleklass får barnen börja skriva utifrån sin egen förmåga, en förmåga som successivt utvecklas utifrån SOL-arbetet.

15 Värdegrund Vi arbetar med skolans värdegrund. Vi förklarar ord och bearbetar vad de olika orden innebär i umgänget med varandra. Vi tränar de olika begreppen i lekar, bild, drama och sång.

16 Natur, miljö och hälsa Vi följer årstidernas växlingar i våra regelbundna utflykter. Då lär vi oss också om natur och miljö och tränar olika matematiska begrepp. Samtidigt får barnen extra rörelseträning.

17 Utefritids Forskning visar att barn som är ute mycket: •har bättre motorik, koordination, balans och rörlighet •är sjuka mer sällan •är mindre stressade •har en rikare fantasi och leker mer kreativa lekar vilket främjar språkutveckling och samarbetsförmåga •utvecklar sin självständighet

18 Det viktigaste av allt: BARNEN SKA HA ROLIGT !!!!
Barnen ska bli trygga, självständiga och kompetenta individer, väl förberedda för de krav skolan ställer på dem.

19 Våren 2015 Början av maj  Överlämnande samtal med förskolor. Ansvariga: förskollärarna. Barnen från förskolan hälsar på skolan vid 1 tillfällen med förskolans personal. Ansvarig: förskollärarna på skolan skickar inbjudan till resp förskola. 18 maj  Rektor och förskollärare sitter på fm och gör prel. klassindelningar. Ansvarig: rektor 20 maj  Utskick till vårdnadshavare om höstens prel. Klasser. Ansvarig: rektor 26 maj    Karuselldagen. Barnen äter inte lunch på skolan. Ansvarig: samordnas med övriga skolor i närområdet. Lärarna är ansvariga för dagen. Februari Skolvalet öppnar. Skoladministratör på skolan finns tillgänglig för hjälp med inloggning mm.      1 april Skolplaceringar klara. Finns för föräldrar att se i ebarn. Ansvarig: kommunen 7 april  Utskick om f-möte, inskolningsunderlag och inbjudan från FFF om Flogstadagen till vårdnadshavare. Ansvarig: rektor 27 april  Föräldramöte för vårdnadshavare. Ansvarig: rektor 21-22 april    Förskollärarna besöker förskolorna med de fd eleverna som gått på förskolan.  .

20 SOMMARFRITIDS FR O M 1 AUGUSTI
Studiedag mån 10 aug- fritidshemmet stängt Supporttid tor 18 aug kl Behöver du prata med någon personal om starten i förskoleklass och/eller på fritidshemmet? Ex blanketter, oro, funderingar. Inskolning Måndag 17 aug kl Tisdag 18 aug kl inkl lunch (Skolan börjar 18 aug för alla elever.) Elever i förskoleklass börjar kl 8.15 och slutar kl alla dagar. Avstämningsmöte i okt/nov vid behov. Ex upprätta handlingsplan. Utvecklingssamtal i feb.

21 Vad händer efter det här mötet?
Ebarn ungdom- ni väljer Placeringsbesked Välkomstbrev inkl blanketter Personalen besöker förskolorna Eleverna besöker förskoleklass med personal Eleverna besöker förskoleklass med föräldrar Klassindelningar Sommarlov Inskolningsdagar

22 Nästa föräldramöte


Ladda ner ppt "Välkommen! Förskoleklass 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser