Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översyn av det utvidgade strandskyddet Västra Götalands län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översyn av det utvidgade strandskyddet Västra Götalands län."— Presentationens avskrift:

1 Översyn av det utvidgade strandskyddet Västra Götalands län

2 Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen. Tidigare har detta skett om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Enligt den nya formuleringen i 7 kap 14 § miljöbalken får det ske för att säkerställa strandskyddets syften. Det innebär en skärpning av kravet att få utvidga det område som omfattas av strandskydd (prop. 2008/09:119 sida 99).

3 Översyn → 2014 49 kommuner i länet >1000 sjöar + kust med utvidgat strandskydd idag → Översyn av de sjöar som har ett utvidgat skydd idag Underlag - Befintligt naturvårdsunderlag - Underlag om friluftsvärden från kommuner och lokala organisationer

4 Bedömningar för utvidgat strandskydd Höga natur-, frilufts- och upplevelsevärden = Utvidgat strandskydd - Nationalpark, naturreservat och planerade naturreservat - Kulturreservat - Natura 2000 - Landskapsbildsskydd - Riksintresse enligt 4 kap MB - Riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3:6 MB (med koppling till vattnet) - Nationellt särskilt värdefulla vatten för natur

5 Bedömningar för utvidgat strandskydd Bedömning av värdenas vikt och omfattning - Värdefulla odlingslandskap m höga natur- eller kulturvärden - Ängs- och betesmarksinventeringar - Lövskogsinventeringar - Våtmarksinventeringar - Utpekade biotopskydd - Skyddsvärda träd - Skyddsvärda arter - Nationellt och regionalt värdefulla vatten för natur - Värden för friluftslivet/Upplevelsevärden

6 Vad händer nu? Kommunvisa förslag till utvidgningar tas fram Remiss till kommuner, ideella organisationer, intresseföreningar mfl Digitalisering av de nya gränserna Beslut De nya strandskyddsgränserna görs tillgängliga på Länsstyrelsens webb-plats


Ladda ner ppt "Översyn av det utvidgade strandskyddet Västra Götalands län."

Liknande presentationer


Google-annonser