Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Eva Samakovlis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Eva Samakovlis."— Presentationens avskrift:

1 Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Eva Samakovlis

2 MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att ”gå före” Potentiella vinster av att ”gå före” KI:s analys Hur ska vi göra? Eva Samakovlis

3 Svensk miljö- och klimatpolitik Sveriges BNP och koldioxidutsläpp 1950-2007 (index 1970=100) Källa: CDIAC och SCB

4 Svensk miljö- och klimatpolitik Utsläpp av koldioxid per person 2007 inom OECD (ton) Källa: IEA

5 Svensk miljö- och klimatpolitik – ”gå före” mål Klimatmålet till 2008: 4% lägre utsläpp → 8 procentenheter mer Klimatmålet till 2020: 40% lägre utsläpp → 15 procentenheter mer Förnybarhetsmålet till 2020: 50% förnybar energi → 1 procentenhet mer Energieffektiviseringsmålet till 2020: 20% effektivare energianvändning → Inte bindande på EU-nivå

6 Kostnader av att ”gå före” Energieffektiviseringsmålet fördyrar klimatpolitiken med 3 miljarder Förnybarhetsmålet fördyrar EU:s klimatpolitik med upp till 90 % Sverige har länge fört en ambitiös klimatpolitik, kostnaderna för ytterligare minskningar i Sverige är höga Politikens kostnader beror på andel utsläppsminskningar i Sverige

7 Svensk miljö- och klimatpolitik – ”gå före” motiv En sammanhållen klimat- och energipolitik (Prop. 2008/09:162) Genom att ta ledningen stärks Sveriges möjligheter att vara pådrivande - Förhandlingsargumentet I Sverige ska de lösningar tas fram som världen efterfrågar - Teknikargumentet Politiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet - Konkurrensargumentet Budgetpropositionen 2011 Miljöutmaningarna ska användas som en ekonomisk hävstång för nya jobb och affärsmöjligheter – Jobbargumentet

8 Potentiella vinster av att ”gå före” - Förhandlingsargumentet Påstående: Sverige kan påverka andra länders klimatpolitiska ambitionsnivå positivt Om Sverige kan påverka andra länders ambition så kan de samlade effekterna bli mycket positiva Men, kan det leda till att andra länder bara följer efter? Kanske hårdnar kraven på Sverige ytterligare istället Angeläget att granska hur effektivt Sverige har varit som föregångsexempel

9 Potentiella vinster av att ”gå före” - Teknikargumentet Påstående: Sverige kan påskynda den tekniska utvecklingen Klimatproblemet kräver långsiktiga lösningar och bidraget från teknisk utveckling kommer vara betydelsefullt Långsiktig och stabil prissättning av utsläppen ger incitament till teknisk utveckling Men, hur mycket mer teknisk utveckling får vi av att ensidigt sätta mer ambitiösa mål? Riktade stöd till Forskning och utveckling är mer träffsäkra

10 Potentiella vinster av att ”gå före” – Jobbargumentet Påstående: Miljöpolitiken skapar jobb Nettoeffekterna på sysselsättningen på lång sikt är små Klimatpolitik leder till relativprisförändringar, vissa sektorer/regioner gynnas andra drabbas Arbetslösheten beror inte på hur arbetskraften fördelas mellan sektorerna utan på arbetsmarknadens funktionssätt

11 Potentiella vinster av att ”gå före” – Konkurrensargumentet (Porterhypotesen) Påstående: Rätt utformad miljöpolitik leder till innovationer och kostnadsbesparingar som stärker konkurrenskraften A B C M* M** Q* Q** Q*** Teknisk utveckling Teknisk effektivitet Miljökvalitet, M Produktion, Q

12 Konkurrensargumentet (Porterhypotesen) - Har det skett någon strukturomvandling? Industribranschers andel av tillverkningsindustrins förädlingsvärde

13 Konkurrensargumentet (Porterhypotesen) - Vad säger forskningen? Teorin: Krävs speciella antaganden om hur företag och marknader fungerar för att hypotesen ska gälla Krävs marknadsimperfektion utöver miljöproblem för att hypotesen ska gälla Miljöreglering inte lämpliga för att lösa problem utöver miljöproblem Empirin: Visar inte på någon Portereffekt Men, Mått på miljöregleringar ofta grova och ofullständiga Ekonomiska styrmedel har kort historia i flesta länder

14 Konkurrensargumentet (Porterhypotesen) - Exemplet Sverige Började tidigt med ekonomiska styrmedel: Koldioxidskatten 1991 Svavelskatten 1991 Kväveavgiften 1992 Unika data på miljöskyddsinvesteringar i svensk industri 2008 (miljoner kr)

15 Konkurrensargumentet (Porterhypotesen) - Konjunkturinstitutets analys Data på företagsnivå: förädlingsvärde, antal anställda, kapital, miljöskyddsinvesteringar (1999-2004) Analys: 1.Företagens totala effektivitet skattas 2.Hur effektiviteten påverkas av miljöskyddsinvesteringar (uppdelat på behandlande och förebyggande) Resultat: Miljöskyddsinvesteringar har ingen positiv effekt på företagens effektivitet (Porterhypotesen kan förkastas tillsvidare)

16 Hur ska vi göra? Undvik ”gå före” med energieffektivisering och förnybar energi Sätt ett pris på koldioxidutsläppen - Koldioxidskatt (ta bort nedsättning o undantag mht kolläckage) - EU ETS Överväg en större andel utsläppsminskningar utomlands - Kyotoprotokollets flexibla mekanismer - EU ETS Istället för ”gå före”-mål överväg ”gå före”-satsningar på FoU Försöka harmonisera politiken inom EU och med resten av världen


Ladda ner ppt "Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Eva Samakovlis."

Liknande presentationer


Google-annonser