Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frågor om löneskillnaden mellan kvinnor och män

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frågor om löneskillnaden mellan kvinnor och män"— Presentationens avskrift:

1 Frågor om löneskillnaden mellan kvinnor och män
Frågorna har flera svarsalternativ som förklarar orsaken och konsekvenserna av löneskillnader mellan kvinnor och män i EU. Det finns också uppgifter om vart du kan vända dig för att få mer information och råd. Testa dina kunskaper genom att svara på frågorna idag.* Välkommen till denna frågestund om löneskillnaden mellan könen! * Tänk på att vissa frågor kan ha fler än ett rätt svar.

2 Vad innebär löneskillnad mellan kvinnor och män?
Skillnaden mellan hur mycket män och kvinnor tjänar varje månad. Den genomsnittliga skillnaden mellan mäns och kvinnors timpenning. Skillnaden mellan mäns och kvinnors föräldrapeng.

3 Vad innebär löneskillnad mellan kvinnor och män?
Svar: B Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män i Europa. Den genomsnittliga skillnaden mellan mäns och kvinnors timpenning (före avdrag för skatt och sociala avgifter) brukar kallas löneskillnaden mellan kvinnor och män. Detta är EU:s officiella definition.

4 Vad är löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige?
15,8% 11% 29,5%

5 Vad är löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige?
Svar: A Löneskillnaden år 2010 mellan kvinnor och män i Sverige var 15,8%. Löneskillnaden mellan kvinnor och män varierar i de 27 medlemsländerna i EU och ligger mellan ca 5 och ca 30%. Källa: Eurostat 2010.

6 Vad är den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i EU?
16,4% 24% 33%

7 Vad är den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i EU?
Svar: A Den genomsnittliga löneskillnaden år mellan kvinnor och män i EU var ca 16,4%. Källa: Eurostat (Preliminär källa)

8 Har arbetsgivare rätt att ge kvinnor lägre lön än män för lika arbete?
Ja Nej I vissa fall

9 Har arbetsgivare rätt att ge kvinnor lägre lön än män för lika arbete?
Svar: B Nej, det är olagligt att ge kvinnor lägre lön än män för lika arbete. Det finns EU-lagar som handlar om lika lön för lika arbete (direktiv 2006/54/EC) och förbjuder diskriminering på grund av kön när det gäller alla aspekter och lönevillkor. Alla EU-medlemsstater har införlivat direktiv 2006/54/EC i sina nationella rättssystem.

10 När introducerades EU-lagar mot löneskillnader mellan kvinnor och män?
1984 1975 1991

11 När introducerades EU-lagar mot löneskillnader mellan kvinnor och män?
Svar: B EU-lagar har funnits sedan 1975. Faktum är att EU:s strävan att garantera lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män sträcker sig ännu längre bakåt – ända till Romfördraget 1957.

12 Vad är det som skapar löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Att arbetsgivare ger kvinnliga anställda lägre lön än manliga anställda för lika arbete. Att kvinnor arbetar i andra branscher och gör andra typer av jobb än män. Att kvinnor arbetar färre timmar eller endast deltid för att kunna ta hand om barnen.

13 Vad är det som skapar löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Svar: A, B och C Det finns många orsaker till löneskillnader mellan kvinnor och män. Ibland får kvinnor helt enkelt inte lika mycket betalt som män även om de utför lika arbete. Kvinnor och män gör ofta olika jobb och arbetar i olika branscher, vilket kan ge upphov till löneskillnader. I kvinnodominerade branscher som sjukvården finns en tendens till lägre löner än i de branscher som domineras av män.

14 Vad är det som skapar löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Svar: A, B och C Det finns många orsaker till löneskillnader mellan kvinnor och män. Detta sker trots att kvinnor ofta har högre utbildning än män. Faktum är att kvinnor år 2010 utgjorde upp till nästan 60% av alla universitetsstuderande i EU. Kvinnor tar dessutom oftast det största ansvaret när det gäller vård av barn, vilket medför kortare arbetstider och därmed lägre lön.

15 När påverkar löneskillnaden mellan kvinnor och män en kvinnas liv mest?
När hon börjar arbeta. När hon bestämmer sig för att bilda familj. När hon går i pension.

16 När påverkar löneskillnaden mellan kvinnor och män en kvinnas liv mest?
Svar: A, B och C Löneskillnaden mellan kvinnor och män kan påverka en kvinnas hela liv. Kvinnor som börjar jobba kan upptäcka att deras kunskaper är underskattade jämfört med mäns på grund av den typ av jobb de får och på grund av att kvinnodominerade branscher ofta är sämre betalda. Att kvalifikationer underskattas är ofta något som fortsätter genom hela arbetslivet för kvinnor.

17 När påverkar löneskillnaden mellan kvinnor och män en kvinnas liv mest?
Svar: A, B och C Löneskillnaden mellan kvinnor och män kan påverka en kvinnas hela liv. Då kvinnor med familj ofta bär det tyngsta ansvaret för barnen finns en tendens till kortare arbetstid eller deltidsjobb för kvinnor samt att de inte tar sig an ledande roller, vilket påverkar inkomsten under hela deras karriär. I många länder är det vid den tid man skaffar barn som löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar.

18 När påverkar löneskillnaden mellan kvinnor och män en kvinnas liv mest?
Svar: A, B och C Löneskillnaden mellan kvinnor och män kan påverka en kvinnas hela liv. Att tjäna mindre under sin karriär innebär också att kvinnor får lägre pension och att risken för att kvinnor får en fattig ålderdom ökar jämfört med mäns.

19 Varför ska vi sträva efter att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män?
För att det är det enda rätta – kvinnor och män ska behandlas lika. Det är bra för ekonomin. Det vore bra för arbetsgivarna.

20 Varför ska vi sträva efter att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Svar: A, B och C Förutom det moraliskt rätta i att män och kvinnor ska få lika lön för lika arbete finns ett ekonomiskt argument. Kvinnor har kunskaper och färdigheter som inte alltid utnyttjas i den utsträckning de borde på arbetsplatsen, men genom att få upp ögonen för dessa kunskaper och färdigheter skulle företagen kunna tackla kunskapsluckor.

21 Varför ska vi sträva efter att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Svar: A, B och C Genom att uppskatta kvinnor för det arbete de gör och belöna deras färdigheter kan företagen förbättra sina resultat och effektivisera, till exempel genom att man lockar till sig och behåller kunnig personal och skapar en positiv bild av företaget hos kunder och investerare. Det i sin tur är bra för ekonomin.

22 Vad gör EU för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Man säger till arbetsgivarna att ge kvinnor rättvis lön. Man arbetar för att öka medvetenheten om löneskillnader mellan könen. Man uppmuntrar de enskilda ländernas regeringar att vidta åtgärder.

23 Vad gör EU för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Svar: A, B och C Jämställdhet mellan könen är en grundläggande rättighet i EU. Förutom att övervaka implementering av lagar organiserar EU initiativ som ska ändra attityden till hur män och kvinnor och deras roller uppfattas – i skolor, i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället generellt.

24 Vad gör EU för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Svar: A, B och C Jämställdhet mellan könen är en grundläggande rättighet i EU. 2011 lanserade Europeiska kommissionen till exempel den första European Equal Pay Day-dagen. European Equal Pay Day-dagen är ett årligt återkommande evenemang som ska öka medvetenheten om löneskillnader mellan könen och hur de kan minskas. Datumet för evenemanget, som varierar varje år beroende på den genomsnittliga löneskillnaden mellan könen i EU, markerar de extra dagar kvinnor måste arbeta för att få samma lön som män under ett helt års arbete.

25 Vad gör EU för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Svar: A, B och C Jämställdhet mellan könen är en grundläggande rättighet i EU. Europeiska kommissionen har även ordnat en informationskampanj som riktar sig till arbetsgivare, anställda och andra intressenter och som ska öka medvetenheten om löneskillnader mellan könen, orsaken till dem och hur de kan minskas.

26 Vad gör EU för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män?
Svar: A, B och C Jämställdhet mellan könen är en grundläggande rättighet i EU. Dessutom lanserade Europeiska kommissionen nyligen ett initiativ för att öka medvetenheten om löneskillnader mellan könen bland företag. Detta kommer att ske genom att uppmuntra utbildningar och uppmana till utbyte av god praxis om affärsnyttan av jämställdhet mellan könen.

27 Jag är anställd – vad kan jag göra om jag är orolig för att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Använd lönekalkylatorn på webbplatsen för löneskillnader mellan kvinnor och män för att visa konsekvenserna av skillnaderna där du arbetar. Tala med din chef och begär en förklaring. Kontakta jämställdhetsombudsmannen i ditt land och be om råd.

28 Jag är anställd – vad kan jag göra om jag är orolig för att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Svar: A och C Med hjälp av lönekalkylatorn kan du få en första inblick i eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Om du är orolig bör ditt nästa steg vara att kontakta jämställdhetsombudsmannen i ditt land.

29 Jag är anställd – vad kan jag göra om jag är orolig för att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Svar: A och C Med hjälp av lönekalkylatorn kan du få en första inblick i eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Olika länders myndigheter för jämställdhet mellan könen är oberoende organisationer som erbjuder hjälp till personer som anser sig ha blivit diskriminerade, övervakar och skriver rapporter om diskrimineringsfrågor och främjar jämställdhet. Myndigheten i ditt land kan ge dig detaljerad information och hjälpa dig att förbereda ett mål om det behövs.

30 Jag är anställd – vad kan jag göra om jag är orolig för att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Svar: A och C Med hjälp av lönekalkylatorn kan du få en första inblick i eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Du kan även kontakta en fackförening som kan ge dig stöd och råd om du beslutar dig för att vidta åtgärder. Dessutom kan du, för att få mer information om andras erfarenheter, läsa fallstudier där rättsfall har framställts av anställda på grund av orättvisa löner mellan könen.

31 Jag är arbetsgivare – vad kan jag göra om jag misstänker att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Använd lönekalkylatorn på webbplatsen för löneskillnader mellan kvinnor och män för att visa konsekvenserna av skillnaderna i din organisation. Granska lönestrukturerna i din organisation. Kontakta jämställdhetsombudsmannen i ditt land och be om råd.

32 Jag är arbetsgivare – vad kan jag göra om jag misstänker att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Svar: A, B och C Med hjälp av lönekalkylatorn kan du få en första inblick i eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i din organisation betyder inte automatiskt att det finns ett problem med orättvisa löner mellan män och kvinnor i personalen.

33 Jag är arbetsgivare – vad kan jag göra om jag misstänker att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Svar: A, B och C Med hjälp av lönekalkylatorn kan du få en första inblick i eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Men om du är orolig kan en nästa åtgärd vara att undersöka lönestrukturerna i din organisation för att se om det finns någon förklaring till löneskillnaderna mellan män och kvinnor i personalen.

34 Jag är arbetsgivare – vad kan jag göra om jag misstänker att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Svar: A, B och C Med hjälp av lönekalkylatorn kan du få en första inblick i eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Du kan kontakta ditt lands jämställdhetsombudsman för råd och stöd. Olika länders myndigheter för jämställdhet mellan könen är oberoende organisationer som erbjuder hjälp till personer som anser sig ha blivit diskriminerade, övervakar och skriver rapporter om diskrimineringsfrågor och främjar jämställdhet.

35 Jag är arbetsgivare – vad kan jag göra om jag misstänker att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i min organisation? Svar: A, B och C Med hjälp av lönekalkylatorn kan du få en första inblick i eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Du kan även kontakta en fackförening som kan ge dig stöd för de åtgärder du vidtar och erbjuda värdefull rådgivning.

36 Mer information om löneskillnader och deras orsaker, exempel på nationella initiativ och vad EU gör för att minska skillnaderna finns på: För att ta reda på mer om löneskillnader mellan könen i ditt land kan du gå till avsnittet Situationen i ditt land som innehåller detaljerad information om nationella organisationer inom området jämställdhet.


Ladda ner ppt "Frågor om löneskillnaden mellan kvinnor och män"

Liknande presentationer


Google-annonser